Обґрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока (125204)

Посмотреть архив целиком

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОРОЛЬ АЛЛА ПЕТРІВНА


УДК 636.2.034:631.153.7ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук


Київ – 2008


Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України


Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри технології виробництва молока

Адмін Євген Іванович


Офіційні опоненти: - доктор сільськогосподарських наук, професор Петруша Євген Захарович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, професор кафедри механізації тваринницьких ферм;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Рибалкa Микола Маркович, Полтавська державна аграрна академія, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва


Захист дисертації відбудеться «19» червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд. 65


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, к. 28


Автореферат розісланий «15» травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.І. Чигрин


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Перехід господарств на сучасні ресурсозберігаючі технології виробництва молока здійснюється шляхом використання нових технологічних рішень із утримання, годівлі, напування, догляду та експлуатації корів, що обов’язково передбачає реконструкцію існуючих будівель і ферм, або будівництво сучасних виробничих приміщень. Перспективним залишається на сьогодні застосування безприв’язного утримання корів, що дозволяє задовольняти фізіологічні потреби тварин та отримувати високу молочну продуктивність (Адмін Є.І., 1985; Савран В.П., 1991; Петруша Є.З., 1998; Луценко М.М., Іванишин В.В., Смоляр В.П., 2006).

Реконструкція старих і будівництво сучасних тваринницьких приміщень вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових об’ємно-планувальних рішень корівників, схем розміщення та розмірів кормових столів, боксів, проходів з метою найбільш ефективного використання площ виробничого призначення (Пономарев Н.В., 1985; Корсун Б.А., 2001). Існуючими відомчими нормами технологічного проектування (ВНТП-АПК-01.05) не завжди регламентовано параметри нових елементів технологічного призначення, що впливає на поведінку тварин, їх фізіологічний стан, продуктивність та рентабельність виробництва молока.

У зв’язку з цим впровадження ресурсоощадних технологій виробництва молока, які грунтуються на застосуванні нових технологічних рішень, передбачає проведення глибоких досліджень із вивчення поведінки корів за умов прив’язного і безприв’язного утримання та різних схем розміщення боксів у корівнику, особливостей годівлі тварин кормосумішами з кормових столів, оцінки окремих операцій доїння корів на доїльних установках різних типів, що має важливе науково-практичне значення і є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри технології виробництва молока Білоцерківського національного аграрного університету «Енергоресурсозберігаючі технології виробництва молока та яловичини для ферм різної форми власності» (номер державної реєстрації 0103U004473).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вдосконалити окремі елементи та параметри технології виробництва молока для оптимізації об’ємно-планувальних рішень при реконструкції корівників за безприв’язного способу утримання корів.

Відповідно до цього були поставлені наступні завдання:

  • дослідити поведінку корів при прив’язному і безприв’язному способах їх утримання та реакцію тварин на окремі елементи технології виробництва молока;

  • встановити оптимальні розміри кормових столів та кормових проходів при годівлі корів кормосумішами;

  • обґрунтувати режим роздавання та поїдання кормосумішей коровами з кормового столу;

  • вивчити показники якості кормів кормосуміші на кормовому столі у зимовий та літній періоди;

  • встановити тривалість технологічних операцій виробництва молока, затрати праці операторів машинного доїння корів та ефективність використання доїльних установок «Тандем», «Ялинка» та «Паралель»;

  • оптимізувати розміри боксів для відпочинку корів та вдосконалити схему їх розміщення у корівниках;

  • розробити оптимальні об’ємно-планувальні рішення приміщень з безприв’язним способом утримання корів при реконструкції і будівництві молочних ферм;

  • визначити економічну ефективність запропонованих об’ємно-планувальних та технологічних рішень при реконструкції та будівництві корівників.

Об’єкт дослідження – елементи технології виробництва молока та поведінки корів українських чорно- і червоно-рябої молочних порід за безприв’язного і прив’язного способів утримання.

Предмет дослідження – розмірні характеристики технологічного обладнання, технологічні параметри процесу та етологія тварин за безприв’язного утримання.

Методи дослідження – зоотехнічні (молочна продуктивність корів, швидкість молоковиведення, затрати праці операторів машинного доїння корів, хімічний склад молока), етологічні (поведінка і реакція корів на кормові фактори, розмір груп), статистичні (біометрична обробка отриманих результатів), економіко-математичні (розрахунок економічної ефективності застосування окремих елементів технології) методи досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі досліджень поведінки корів у технологічній групі за прив’язного і безприв’язного способів утримання та їх реакції на кормовий фактор, рухової активності та споживання води оптимізовано режими годівлі тварин з використанням кормового столу.

Уточнено параметри внутрішнього планування корівників та розроблено нові підходи до розміщення у виробничих приміщеннях технологічного обладнання, що сприяє оптимізації поведінки корів у технологічній групі, забезпечує вільний доступ до корму, збільшує споживання кормосуміші та молочної продуктивності.

Дістало подальший розвиток положення про доцільність застосування безприв’язного способу утримання корів з обов’язковим використанням сучасних доїльних установок типу «Ялинка» і «Паралель», що забезпечує зниження затрат праці операторів машинного доїння корів до 15,7–32,8 %.

Оптимізовано параметри боксів для корів українських чорно- і червоно-рябої молочних порід та схему їх розташування у корівниках, що дозволило покращити технологічні рішення з облаштування кормового столу, кормового і гнойового проходів при реконструкції та будівництві корівників.

Практичне значення одержаних результатів. Уточнено окремі елементи, параметри та схеми розміщення технологічного обладнання в корівниках за безприв’язно-боксового утримання корів при реконструкції та будівництві тваринницьких приміщень. Встановлено, що оптимальна ширина кормового столу в корівнику становить 5 м, кормових проходів для корів – 3,5 м; а фронт годівлі на одну корову повинен складати не менше 0,8 м. Це забезпечує сталу поведінку та адекватну реакцію корів на кормовий фактор, зменшує кількість стресів у тварин, створює комфортні умови для утримання тварин та одержанню від них високої молочної продуктивності.

Уточнено режим годівлі дійних корів кормосумішами з кормового столу, що збільшує споживання корму та підвищує молочну продуктивність.

Матеріали досліджень використано при підготовці Методичних рекомендацій щодо використання кормових столів різноманітної конструкції для годівлі дійних корів та первісток, затверджених Науково технологічною радою Міністерства аграрної політики України (протокол № 5 від 20 грудня 2006 року).

Одержані результати досліджень можуть бути використані при внесені змін та доповнень до ВНТП-АПК-01.05 «Скотарські підприємства», а також при підготовці фахівців з тваринництва в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено огляд літератури за темою досліджень, вибрано напрям досліджень, виконано експериментальну частину роботи і проведено біометричну обробку даних, проаналізовано та узагальнено одержані результати, сформульовано наукові положення, висновки та пропозиції виробництву, підготовлено матеріали для опублікування.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень і основні положення дисертаційної роботи доповідались на конференціях молодих вчених, докторантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників Білоцерківського національного аграрного університету (Біла Церква, травень 2004 – 2005 рр., листопад 2005, 2006 рр., 2007 р., грудень 2007 р., лютий 2008р.); ХІІ Міжнародному симпозіумі з проблем машинного доїння сільськогосподарських тварин (Брацлав, травень 2004 р.); науково-практичній конференції “Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах”, присвяченій 10-річчю заснування Вінницького зоологічного товариства (Вінниця, травень 2005 р.); семінарі «Ефективні технології виробництва високоякісного молока» (СТОВ «Росія» Рокитнянського району Київської області, березень 2008 р.). Матеріали дисертаційної роботи були представлені на виставці «Агро–2006» та «Агро–2007».


Случайные файлы

Файл
58476.rtf
39398.rtf
9884.doc
26761-1.rtf
5150.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.