Технологічний розвиток і його закономірності (124622)

Посмотреть архив целиком

Тема реферату:

«Технологічний розвиток і його закономірності»


Зміст


1.Поняття і сутність НТП, його напрямки.

2.Характеристики, критерії та оцінки ефективності НТП.

3.Технологічний розвиток як прикладний розвиток НТП.

4.Основні форми технологічного розвитку.

5.Екологічні проблеми технологічного розвитку.


1.Поняття і сутність НТП, його напрямки


1. НТП – безперервний розвиток наукових досліджень, отримання і створення нових знань, вдосконалення знарядь праці, засобів і методів виробництва.

НТП – вирішальний чинник сталого економічного розвитку, невпинного зростання суспільної продуктивної праці.

Історично склалися різні провідні напрямки НТП:

  • впровадження парових та гідравлічних машин

  • механізація трудомістких процесів

  • електрифікація виробництва

  • хімізація та штучні матеріали

  • автоматизація виробництва

  • використання нових джерел енергії

  • генна інженерія

  • інформатика

Статистика встановила, що впровадження у виробництво 1 продуктивної науково-технічної ідеї викликає до життя в середньому біля 7 нових продуктивних ідей. Тобто, в сучасних умовах швидкість, темпи розвитку НТП невпинно прискорюються.

Склалася певна інфраструктура НТП, основними складовими якої є фундаментальна наука, освіта і система підготовки кваліфікованих фахівців, прикладна наука, інноваційна інфраструктура. Розвиток інформаційних технологій – це новітній елемент НТП, який дозволяє різко підвищити швидкість поширення (дифузії) нових технологій у виробництво.

Нові матеріали і речовини з наперед заданими властивостями дозволили здійснити цілий ряд технічних проривів в авіації, приладобудуванні, машинобудуванні, енергетиці, мікроелектроніці. Наприклад, технології створення напівпровідних структур дозволяють отримувати р-п переходи на рівні товщин атомарних шарів (тонкіше вже не може бути, бо елемент втрачає свої властивості, розщеплюючись на елементарні частини, які є однаковими для усіх елементів). Це досягнення дозволило досягти якісного прориву в комп’ютерній техніці і, відповідно, інформатиці, засобах зв’язку, аудио-, відеотехніці тощо.

На повістці дня – нові технології в енергетиці, де із середини XX століття після освоєння ядерної енергії не відбулося якісних змін. Зараз здійснюється зусиллями ЄС, США і Росії міжнародна цільова науково – технічна програма створення лабораторної установки по утриманню термоядерної енергії. Термін програми – до 2040 року. Якщо будуть досягнуті заплановані нею цілі, то людство на сотні років уникне вже зараз існуючих обмежень в енергії, які отримують можливості технічного, економічного і соціального розвитку у всьому світі і навіть приводять до війн чи конфліктів (Ірак - Кувейт, США – Ірак, США - Іран, США – Венесуела, Росія – Україна, Росія – Грузія тощо).

Значний вплив на економіку і суспільство здійснюють досягнення НТП в генетиці та медицині. Їх результати проявляються у таких сферах, як продовольча безпека людства, тривалість життя, демографічні процеси, розв’язання соціальних проблем тощо.

Отже НТП, що породжує нові знання і нові технології, надзвичайно потужно позитивно впливає на всі соціально – економічні процеси.


2.Характеристики, критерії та оцінки ефективності НТП


Зрозуміло, що позитивні ефекти від НТП в економіці виступають джерелом фінансування не лише соціально – економічних, але й нових науково – технічних проектів, програм тощо. Це надзвичайно важливий висновок про те, що впровадження досягнень НТП у виробництво дає можливості спрямувати частину отриманих результатів на фінансування нових програм НТП. Отже, склались об’єктивні передумови не лише для функціонування процесу (тобто, безперервності заходів НТП), але і його невпинного розширення і прискорення.

Швидкість проходження заходів НТП в напрямку від нових знань, ідеї до впровадження отриманих результатів у виробництво є однією з найважливіших характеристик НТП. Наприклад, наукові знання з ядерної фізики, отримані в 30-40-х роках ХХ ст.. дозволили вже в 50-х роках отримати промислову електроенергію (СРСР, Обнінськ, 1954 рік). А вже через 50 років у Франції на атомних ЕС вироблялося приблизно 80% усієї електроенергії, в Японії приблизно 70%, в Україні - 50% і т.п.

Інша швидкість впровадження дослідження в НТП склалася у напрямку мирного використання термоядерної енергії. Якщо між військовим застосуванням атомної і термоядерної енергії пройшло лише 7 років, то впровадження цих же джерел для отримання промислової енергії сьогодні прогнозується на середину ХХІ століття, тобто через 100 років! Отже, швидкість впровадження досягнень НТП є надзвичайно важливою характеристикою, бо до впровадження необхідні затрати на НТП, а після впровадження виникають доходи від НТП.

Науково – технічні характеристики НТП – це його новизна, потужність впливу на НТП, відсутність аналогів тощо.

Техніко–економічні характеристики розраховуються при складанні техніко – економічних обґрунтувань (ТЕО) при обґрунтуванні доцільності фінансування конкретних тем науково – технічних дослідження, вплив на макроекономічні характеристики.

Соціальні характеристики – це вплив НТП на умови праці, техніку безпеки, зростання кваліфікації працівників, покращення їх матеріального добробуту.

Екологічні характеристики – вплив НТП на природне середовище, умови проживання населення, рівень захворювань тощо.

Бюджетні характеристики – вплив НТП на витрати і доходи бюджетів усіх регіонів.

Складність вказаних характеристик не дозволяє у багатьох випадках розраховувати ці характеристики у кількісному вимірі з послідуючим співставленням цих характеристик з відповідними кількісними критеріями ефективності. Але можна вказати на певні якісні або й кількісні критерії для оцінок конкретних заходів (проектів, програм, тем і т.п.) НТП:

а) Науковий критерій – формування нових наукових напрямів, створення наукових проривів, поєднання досягнень різних наук, наукові відкриття тощо.

б) Науково – технічний критерій – патентна чистота розробок чи рішень (здатність до патентування рішень, які повинні бути на рівні винаходів), уніфікація та стандартизація застосованих вузлів, деталей, матеріалів тощо, вплив рішень на суміжні напрямки і т.п. До ТЕ – критеріїв відносять також період окупності витрат на розробку і впровадження науково – технічних рішень у виробництво (у формі машин, устаткування, механізмів, програмного прикладного забезпечення, технологій, засобів автоматизації тощо).

в) Екологічні критерії – рівень витрат на захист довкілля, відповідність викидів та стоків діючим санітарним нормам, рівень професійних захворювань працівників та захворювань населення на прилеглих територіях.

г) Бюджетні критерії – необхідно, щоб НТП здійснював позитивний вплив на доходи бюджету, а якщо заходи НТП фінансуються за рахунок бюджетних коштів, то доходи від впровадження повинні бути більшими за бюджетні витрати.

д) Соціальні критерії – НТП повинна забезпечувати збільшення доходів працівників і населення, їх загального добробуту, умов та безпеки праці, культурного рівня та кваліфікації.

Оцінки характеристик можуть все більше конкретизувались при просуванні заходів НТП від наукових, фундаментальних досліджень до впровадження їх конкретних результатів на конкретних підприємствах. При цьому складається можливість проведення відносного точних кількісних оцінок різних характеристик НТП. А вже після впровадження, наприклад, технології у виробництво можуть бути отримані точні результати.


3.Технологічний розвиток як прикладний розвиток НТП


НТП у найбільших масштабах проявляється у створенні та впровадженні нових технологій. Тому іноді НТП і технологічний розвиток розглядають як один процес.

Нові прогресивні технології є головним фактором конкурентоспроможності виробників. Але їх створення та впровадження можливі лише при вкладенні необхідних і достатніх інвестицій, в технологію і у персонал (кваліфікація, знання!).

Інвестиції – це вкладання ресурсів у бізнес, галузі економіки для досягнення бажаної конкурентоспроможності і отримання у запланованому майбутньому повних результатів.

Інвестиції, як бачимо, є обов’язковою передумовою НТП. В наш час вкладання інвестицій в створення нових технологій (як синонім НТП) є найвигіднішим напрямом.

Але треба розуміти, що науковою основою створення нових технологій виступають результати фундаментальних наукових досліджень. Зрозуміло, що вкладення у фундаментальні дослідження є проблематичними і найбільш ризикованими з точки зору майбутнього результату та напрямків його застосування. Тому приватний капітал намагається уникати цих витрат. Тому, держави, які дбають про НТП, беруть фінансування фундаментальної науки на себе, а вже конкретні впровадження результатів у формі технологій, устаткування тощо фінансують приватні підприємства.

Складні прогресивні технології отримали власну назву „високі технології” („хай-тек”).

Процес технологічного розвитку в передових технологічно країнах сприяється на першочергове забезпечення високими технологіями галузей ВПК – авіаційної, космічної, суднобудівної, виробництво зброї та боєприпасів. Після цього такі високі технології починають впроваджуватись в інших галузях народного господарства. Масштабність поширення передових технологій залежить від обсягів виробництва галузей та фінансових можливостей підприємств, що їх впроваджують.


Случайные файлы

Файл
142627.rtf
104885.rtf
86193.rtf
110305.rtf
104317.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.