Страхование (Шпаргалка) (122334)

Посмотреть архив целиком

1.Страхова послуга як специфічний товар

1. Не створюється ніякого мат продукту , і продукт страховика визнач як дяльність тому це продук віднесено до категорії послуг.

2. Поняття послуги у страхуванні є фундаментальним страховик зобовязується відшкодувати страхувальнику ймовірні втрати в обмін на живі гроші. І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадії страхування стр-к повинен весь час переконувати його у надійності і стабільності страхового захисту і що цій СК можна довіряти.

Ці два моменти визначають особливості страхової послуги:

1. Надавати ці послуги можуть лише спец організації , що можуть предявити фінансові гарантії( СФ >= 100 000 екю, технічні резерви що відповідають обсягам прийнятих страх зобовязаннь, наявність занчних вільних резервів.

2 Щоб надавати страхову послугу СК повинна мати ліцензію для надання саме цього виду послуг

3 Стр-ник в більшості випадків сам не відчуває потребу у страхових послугах тому для їх запровадження необхідні значні маркетингові зусилля по просуванню цих послуг на ринок та система обовязкового страхування.

4 Страхова послуга може бути надана як на добровільних засадах так і в обовязковому порядку

5 Стр послуга носить обовязковий характер коли це викликано інтересами суспільства

6 Дуже часто до процесу купівлі-продажу залучаються посередники

7 Купівля-продаж завжди оформлюється договором страхування іноді цей договір приймає вигляд страх полісу

Оскільки страхова послуга виступає як предмет купівлі-продажу вона має свою споживчу вартість , що визначається її корисністю в очах стр-ника ( забезпечення страх захисту)

Вартість СП визнач тими витратами , що несе стр-к . Ці витрати визначають ціну СП – стр тариф . Ціна формується на конкурентній основі під впливом попиту та пропозиції . При чому нижня межа визначається принципом рівності між преміями що надійшли від стр-ників та виплатами , що здійснила СК. Верхня межа визначається потребами СК. Наслідки коливання цін ( in my mind ). Ціна залежить від наступних факторів:

1 Величина та структура страх портфеля , статистика збитків по окремих видах страхування. При ризикованій політиці - статистика гірша тому і преміії вище і навпаки.

2 Величина управлінських витрат і ефективність структури управління

3 Якість інвестиційної діяльності стр-ка

4 Очикуваний прибуток

3 Служба маркетингу стр компанії та її функції

Маркетинг СК – збітова діяльність направлена на просввання послуг

Маркетинг СК – комплексна діяльність спрямована на надання таких послуг і втакому обсязі який відповідає сформованому попиту а також діяльність спрямована на формування попиту який необхідний СК

Функції : Планування, Ціноутворення, Реклама , Організація каналів розповсюдження

Задачі що повинна вирішувати система маркетингу

1 Формування попиту на страх послуги ( реклама система пільг знижок та спец заходів )

2 Задоволення сформованого попиту ( через найвищу якість обслуговування , вдосконалення процесу обслуговування для макс задоволення потреб )

Принципи маркетингу

1Глибоке Вивчення конюнктури ринку

2 Сигментація ринку

3 Швидке реагування на зміни

4 Запровадження іновацій ( постійне вдосконалення )
2.Система продажу страхових послуг

Крім суто страхових питаннь які необхідно вирішити для ефективного продажу страхових послуг дуже велика увага приділяється самому процесу реалізації.

В залежності від звязку зі страховиком видяльють 3 системи продажу страх послуг

1 прямий від СК до страхувальника

2 Продаж через посередників ( агенти брокери альтернативна система продажу )

3 Комбінована система

Страхові посередникі відіграють настільки важливу роль , що в 1991 р Европейське співтовариство прийняло спец дерективу де зазначені виоги яким повинні відповідати посередники :

1 Спец підготовка та проф досвід

2 достатні фін можливості

3 Наявність страховки від проф ризиків

4 Наявність бездоганої репутанції та відсутність випадків банкруцтв

5 Посередник повинен бути зареєстрованим

Особливості брокерської та агенської діяльності визначаються положенням Про порядок впровадження діяльності страх посередників “

Закон У-ни “Про страхування” визначає два види посередників ?

Агенти – юо або фо які діють від імені та за дорученням СК і виконують частину його страх діяльності ( укладання договорів , одерження премій, оформлення документів і виконання робіт вовязаних з виплатами ) Агенська діяльність проводиться на підставі договору між СК та агентом в якому визначаються права і обовязкі сторін.Страх агент , що отримує стах премії повинен протягом 2 роб днів перерахувати ці кошти на рахунок СК а також оформити страх договір протягом 1 роб дняз моменту отримання страх платежів. Старх агент зобовязаний щодекадно звітувати перед СК щодо укладених договорів і отриманих коштів. В разі несвоєчасного офрмлення документів або прерахування коштів страховик повинен припинити дію агентської угоди не менш ніж на 3 місяці. Неналежний контроль СК за діяльністю агентів кваліф як порушення страхового законодавства

За формами звязку з СК розрізняють безпосередній звязок та систему генеральних агенств. Система ген агенств бедується за теріторіально адміністративною ознакою. В кожній АТО створюється ген агенство в якому працює штат страхових агентів , які по мірі необхідності можуть залучати суб агентів. Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату робітників та великої кількості філій.

Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють свою діяльність від свого імені на підставі доручення страховика або страхувальника. Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманні страхових послуг , консультуванні , наданні допомоги у розробці умов договору стр-ня , пошуку страховиків , що відповідають умовам клієнта , веденні переговорів та кладання договорів за дорученням страхувальника , підготовці документів для визначення збиків в разі настання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором , що визначає характер їх взаємовідносин. Брокер зобовязаний забезпечити укладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зі страховиком який має стійке фін положення . Брокер повинен надати вичерпну інформацію про страховика . Для страх брокерів ісують певні обмеження

1 неможна провадити іншіх видів посередницької діяльності крім страхової,

2 з 1 СК може бути укладено договорів на суму страх премій , що не перевищ 35% страх премій брокера за рік.

3 сума утримув премій за квартал не може превищувати розміру сплаченого СФ

4 брокер може утримувати премії коли він забезпечує надання чинності договору страхування

Згідно чиного законодавства посередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за винятком тих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органи страхнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації.

Розбіжності між агентами і брокерами

1 Страхування для брокера є єдиним занняттям , для агента часто навпаки

2 Для брокера необхідні спеціальні зання в галузі страхування , для агента часто цього непотрібно

3 Винагарода для брокерів часто більша ніж для агентів

4 Брокер діє від свого імені , агент є представником СК

Великі компанії часто створюють брокерські фірми для власних потреб. Брокери відіграють дуже важливу роль на ринку Ллойду.
Тема : Заключення та ведення страх угоди.

Заява про страхуваня

Це документ є формою отримання страховиком інформації про ризики які необхідно застрахувати .Тому заява повинна бути складена чітко і змістовно. СК самостійно розробляють бланки заяв виходячи зі своїх пореб. Бланк заяви містить перелік питань на які необхідно відповісти страхувальникові . Ці питання стосуються характеристики майбутнього обєкту страхування та факторів , що можуть впливати на ступінь ризикованості операції. Ця заява заповнюється страхувальником і подається страховику або посереднику. Як правило заява не використовується як засіб збору інформації при страхуванні велеких обєктів через складність в описанні всіх факторів впливу на ступінь ризику. Тому страхування крупних ризиків здійн як правило через посередників. Дуже часто для цього використовують агентів , які здійснють попередній візит на обєкт . Обсяг і розмір заяви залежить від кількості інформації яку хоче отримати СК про обєкт страх-ня. В більшості випадків заяваскладається зі стандартних запитань ( для всіх видів старахуваня ) та специфічних які необхідні для унікальних випадків.

Обовязковими розділами є декларація і застереження В декларації страхувальник заявляє , що подана в заявіінформація є правдивою і повністю відповідає йогго знанням про обєкт страхування. Це необхідно для встановлення між СК стр-ком взаємовідносин найвищої добросовісності. Застереження попереджає страхувальника , що у випадку виявлення шахрайства СК звільняється від всіх зобовязань по даній угоді , або СК обмежує свою відповідальність. Якщо страховик приймає заяву то далі наступає процес андерайтингу ( для складних видів страхування ) Для простих видів як правило СК видає страхувальнику поліс і він вносить страхову премію згідно з умовами полісу.

При укладанні угоди страхування СК має право запросити у страхувальника документи аудиторської превірки , що відбивають фін положенння страхувальника.

2 Страх поліс правила страхування

Страховий поліс це свідоцтво про укладання договору страхування

На ранніх етапах страхування кожний поліс складався окремо . Тепер для більшості видів страхування існують стандартні поліси , що значно спрощує роботу СК


Случайные файлы

Файл
135831.rtf
103246.rtf
28999.rtf
137194.rtf
157356.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.