Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе (otchet)

Посмотреть архив целиком

4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінансів та Банківської справи”


З В І Т

про проходження виробничої практики

на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”

Виконав студент:

Олефіренко О.В.

група 4ФК3

Керівник практики:

Товстолес І.А.

Дата здачі роботи

03.06.2002 р.ХЕРСОН 2002ЗМІСТ

Розділ 1 Характеристика підприємства 3

Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства 5

Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів 7

Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8

Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства 9

Список використаної літератури 27

Додатки 29

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВАОб’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

Найменування Товариства :

 • повне:

акціонерне товариство „Херсонський електромеханічний завод”

- стисле:

АТ „Електромех”

Місце знаходження товариства :

Україна , 325034, м. Херсон, вул.. Паровозна ,12

Товариство створено та функціонує згідно з Законом України „О хозяйственных обществах ”, „О ценных бумагах и фондовой бирже” та іншими законодавчими актами .


Мета і предмет діяльності Товариства.

Мета діяльності Товариства: задоволення потреб ринку у продукції , роботах і послугах передбачених Статутом, покращення організації виробничої та підприємницької діяльності , збільшення ефективності виробництва , отримання прибутку ,реалізація відповідно до отриманого прибутку інтересів засновників Товариства і економічних , соціальних інтересів робочого колективу .Предмет діяльності Товариства :

 • капітальний ремонт і випуск занурювальних центробіжних насосів ;

 • ремонт електродвигунів єдиної серії та електрозварювального обладнання ;

 • випуск механізмів для тваринництва та кормовиробництва ;

 • вироблення товарів народного споживання ;

 • надання платних побутових та технічних послуг населенню і організаціям.Окрім цього Товариство займається такими видами діяльності:

  • комплекс інжинірингових послуг , у вигляді проектних , конструкторських та технологічних робіт , виготовлення експериментальних , макетних і досвідних примірників;

  • комплекс екологічних послуг у вигляді розробки програм з охорони навколишнього середовища , розробка та виготовлення природоохоронного очисного обладнання ;

  • комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптової та рознічної торгівлі а також суспільного харчування , торгово-закупівельною діяльністю ,комісійний продаж та у кредит, організація аукціонів , торгів ,ярмарок, виконання посередницьких функцій , маркетинг, ведення залогових операцій, діяльність у сфері обігу цінних паперів ;

  • комплекс будівельних послуг у вигляді будівельно-монтажних робіт;

  • комплекс послуг у сфері туризму на базі власних та орендованих готельних і житлових поміщень та транспортних засобів у вигляді організації круїзів і турів, як по Україні так і за її межами.

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАПоняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія , яка в економічній теорії визначається як вартість , що приносить додану вартість.

У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризується кількома показниками .

Загальний капітал – це підсумок балансу , який , з одного боку, показує загальну суму засобів , що її має у своєму розпорядженні підприємство (актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На 1.01.1999р. загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн. згідно П(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1)

Показник загального капіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту сутності капіталу (вартість , що приносить додану вартість), оскільки від самого початку використання засобів передбачає отримання додаткової вартості(прибутку).

Актив балансу відображає характер (напрям) використання капіталу, тому він підрозділяється на основний та оборотний .

До основного капіталу належать статті розділу І активу балансу . Його сума дорівнює підсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний капітал є немобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму загального капіталу він включається за залишковою вартістю.

Оборотний капітал – це мобільний капітал , який постійно знаходиться в обороті . Чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутку . До оборотного капіталу відносяться статті розділів ІІ та ІІІ активу балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює сумі підсумків даних розділів (5 852,0 тис. грн..) Відповідно до першої концепції капіталу , капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами , державою , суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капітал складається із власного та позикового.

Власний капітал включає статті розділу І пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку за цим розділом. В нашому випадку він дорівнює 7 638,0 тис. грн.

Позиковий капітал включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу, його величина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.).

За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний, довгостроковий) та змінний.

Постійний ( перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та ІІ пасиву балансу , його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис. грн.).

Змінний (короткостроковий) капітал – це статті розділу ІІІ пасиву балансу, його величина дорівнює підсумку цього розділу (279,6 тис. грн.)

Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює 10 197,7 тис. грн.

Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2 наведено на рис.1.А

Основний

капітал

І. Необоротні активи

ІІ. Запаси і затрати

Оборотний капітал

ІІІ. Грошові кошти розрахунки та інші оборотні активи

ктив Пасив

Баланс (загальний капітал) Баланс (загальний капітал)


Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу

до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” .

РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Статутний фонд АТ ”Електромех” становить 138 900 грн. Статутний фонд підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною вартістю 2,10 грн. кожна.

Товариство випускало прості іменні акції у кількості 60 851 шт. на суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду . Був також випуск привілейованих акцій на суму 11 200 грн. що становить 8% у кількості 5 290 шт.

Загальна частка привілейованих акцій у структурі статутного фонду не може перевищувати 10%. Норма дивідендів на одну привілейовану акцію становить 51% від номінальної вартості.

Підприємство випускає тільки іменні акції

РОЗДІЛ 4 ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ


Прибуток підприємства формується у результаті надходжень від господарської діяльності після:

 • покриття матеріальних та прирівняних до них видатків;

 • видатків з оплати праці;

 • сплати відсотків по кредитам;

 • внесення до бюджету передбачених платежів.

Виручка від реалізації товарів , робіт та послуг на АТ ”Електромех” за 1999р. становила 28 992 000 грн. Від покупців було отримано авансів на суму 1 870 000 грн. Повернення сум виданих підзвітним особам становило 740 000 грн.

За 2000 рік виручка від реалізації склала 39 013 тис. грн. ПДВ склав 4 711,4 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 34 301,6 тис. грн.

Валовий прибуток склав 11 249,6 тис.грн. Від операційної діяльності прибуток

склав 5 368,3 тис. грн. , інші доходи 225,2 тис. грн.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5 536,3 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 855,6 тис. грн.

РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


1Аналіз валюти бухгалтерського балансу


Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс , в якому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеного балансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність і полегшується його аналіз.

Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення „хворих” статей балансу:

 • наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка свідчить про вкрай незадовільну роботу підприємства і в результаті цього його вкрай незадовільний фінансовий стан ;

 • наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк ;

 • наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250);

 • наявності простроченої кредиторської заборгованості.

На основі діючого балансу АТ „Електромех” побудуємо спрощений баланс (табл.. 1)

Із таблиці 1 видно , що товариство значно покращило своє фінансове становище , валюта балансу зросла на 15 295,2 тис. грн. , тобто практично у 2,5 разів збільшилася сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Таке значне збільшення загального капіталу свідчить про прискорене зростання виробничих потужностей підприємства і заслуговує високої оцінки його діяльності. Товариство прибуткове , за рік сума нерозподіленого прибутку зросла з 72,7 тис. грн. до 3 316,0 тис. грн., тобто на 3 243,3 тис. грн..

Для того щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей . така оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і вертикального (структурного) аналізів.

При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величин статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам.

Вертикальний аналіз використовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будується порівняльний аналітичний баланс (табл..1)

Позитивним є збільшення власного капіталу на 15 978,5 тис. грн. (209,2 %) та зменшення довгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн. (51,4%) і 539,5 тис. грн. (23,7 %) відповідно. За звітний рік спостерігається також збільшення вартості як необоротних так і оборотних активів на 13 275,5 тис. грн. (305,5 %) і 2 019,7 тис. грн. (34%) відповідно. Це свідчить про те , що товариство активно працює. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на 719,8 тис. грн., що складає 33,7% від її величини на початок року.

Як видно з таблиці 1 , відбулися в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали 42,6 % від загальної суми балансу , то на кінець року вони склали 69,1 % тобто їх питома вага зросла на 26 ,5%. Відповідно на таку величину зменшилися в структурі активів оборотні активи. Не дивлячись на те, що сума дебіторської заборгованості зросла , її питома вага у валюті балансу зменшилася з 20,09 % до 0,6 %.


Таблиця 1

Порівняльний аналітичний баланс АТ „Електромех”

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

Тис. грн..

Питома вага

Тис. грн..

Питома вага

Абсолютне.

(гр..3-гр.1)

Відносне

г.5/г.1х100

За питомою вагою

г.4-г.2

А

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВ

І. Необоротні активи

1.1

Незавершене будівництво

207,9

2.0

165,8

0.6

- 42.1

- 20.3

- 1.4

1.2

Основні засоби

4 112,7

40.3

17  382,4

68.2

+ 13 269.7

+322.7

+27.9

1.3

Інші фінансові інвестиції

25,1

0.3

73,0

0.3

+47.9

+ 190.8

----


Усього за розділом І

4 345,7

42.6

17 621,2

69.1

+ 13 275.5

+ 305.5

+ 26.5

ІІ. Оборотні активи

Запаси
2.1 виробничі запаси

1 923,0

18.9

3 054,0

12.1

+1 131.0

+ 58.8

- 6.8

2.2 незавершене виробництво

66,3

0.7

105,4

0.5

+39.1

+ 60.0

-0.2

2.3 готова продукція

1 154,0

11.3

1 114,6

4.5

- 39.4

- 3.4

- 6.8

2.4 Дебіторська заборгованість

2 137,3

20.9

2 857,1

11.0

+ 719.8

+ 33.4

- 9.9

2.5 Інші поточні фінансові інвестиції

------

------

300,0

1.0

+ 300.0

*

+ 1.0

2.6 Грошові кошти

571,4

5.6

440,6

1.8

- 130.8

-22.4

- 3.8

Усього за розділом ІІ

5 852,0

57.4

7 871,7

30.9

+ 2 019.7

+ 34.5

- 26.5

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС

10 197,7

100.0

25 492,9

100.0

+ 15 295.2

+ 150

*

ПАСИВ

І. Власний капітал

1.1

Статутний капітал

138,9

1.4

138,9

0.5

----

---

- 0.9

1.2

Інший додатковий капітал

7 391,7

72.5

20 126,9

79.0

+ 12 735.2

172.3

+ 6.5

1.3

Резервний капітал

34,7

0.3

34,7

0.1

---

----

- 0.2

1.4

Нерозподілений прибуток

72,7

0.7

3 316,0

13.0

+ 3 243.2

+ 4 464.2

+ 12.3


Усього за розділом І

7 683,0

74.9

23 616,5

92.6

+ 15 978.5

+ 209.2

+ 17.7

ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

279,6

2.7

135,8

0.5

- 143.8

- 51.4

- 2.2

Усього за розділом ІІІ

279,6

2.7

135,8

0.5

- 143.8

- 51.4

- 2.2

IV. Поточні зобов’язання

4.1

Короткострокові кредити

400,0

4.0

300.0

1.6

- 100.0

- 25.0

- 2.4

4.2

Кредиторська заборг.

1 767,4

17.3

60.0

5.1

- 427.7

- 24.2

- 12.2

4.3

Інші поточні зобов’язання

27,2

0.3

1 339.7

0.1

+ 13.7

- 50.4

-0.2


Усього за розділом IV

2 280,1

22.4

1 740.6

6.9

- 539.5

- 23.7

- 15.5

V. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС 10 197.7 100 25 492.9 100 + 15 295.2 +150 *


Аналізуючи структуру пасиву балансу , слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкості товариства високу частку власного капіталу ---- 74,9 % на початок року та 92,6 % на кінець року. Питома вага довгострокових та поточних зобов’язань , незначна – на початок року 2,7 % та 22,4 % відповідно на кінець року - 0,5 % та 6,9 %. Як в абсолютному вираженні , так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення поточних зобов’язань.

ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” має гарну структуру свого капіталу.


2 Аналіз джерел формування капіталу

Інформація , яка наводиться в пасиві балансу , дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного ; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і кому підприємство за них зобов’язане.

Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того , які кошти має підприємство , звідки вони взялися і куди вкладені.

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик. Але, як показує практика , ефективність використання позикового капіталу , більша ніж , ефективність використання власного. В окремих конкретних випадках , залежно від ситуації , що склалася, може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше залучати позикові кошти і мати менший фінансовий ризик. Може бути більш ефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих доходів , але з більшим фінансовим ризиком.

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.

У зв’язку з цим проводиться оцінювання структури джерел фінансових ресурсів – пасивів балансу (табл..2).

Таблиця 2

Оцінка структури джерел фінансових ресурсів АТ „Електромех”

Показники

На

1.01.1999 р.

На

1.01.2000 р.

Відхилення

1

Коефіцієнт фінансової незалежності, %

74,9

92,6

+ 0,17

2

Коефіцієнт фінансової залежності, %

25,1

7,4

- 0,177

3

Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля), %

33,5

7,9

- 25,6


Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома показниками :

--- коефіцієнтом фінансової незалежності (його ще називають коефіцієнтом автономності , коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):


(1)

де : Кфн - коефіцієнт фінансової незалежності;

ВК – власний капітал ;

ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

--- коефіцієнтом фінансової залежності , який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального (валюти балансу):


(2)

де : Кфз - коефіцієнт фінансової залежності ;

ПК – позиковий1 капітал ;

ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

--- коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля) , який розраховується відношенням позикового капіталу до власного :


(3)


де : Кфр - коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)

Ці показники для АТ „Електромех” будуть дорівнювати :

 • коефіцієнт фінансової незалежності на початок року:

 • коефіцієнт фінансової залежності на початок року :

 • коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на початок року:

 • коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року :

 • коефіцієнт фінансової залежності на кінець року :

 • коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на кінець року :

Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього , тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

Учені-економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідношення власного та позикового капіталу (наприклад, 70:30 ; 60:40 ; 50:50). На мою думку, це залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики держави, від обертання капіталу.

На тих підприємствах, де коефіцієнт обертання низький , плече фінансового важеля не повинно бути більше 0,5 , а на підприємствах , де обертання капіталу високе цей показник може бути більше 1.

Для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств агропромислового комплексу , які мають сезонний характер виробничого процесу , доцільно користуватися в такий період залученими коштами.

Згідно з даними АТ „Елекртомех” можна зробити висновки що зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий стан товариства , що склався на кінець року.

3 Аналіз джерел власних коштів.

При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного та позикового капіталу , з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.

На базі звіту про власний капітал АТ „Електромех” складемо аналітичну таблицю для вивчення складу і структури власного капіталу товариства (табл..3)

Таблиця 3

Склад і структура власного капіталу АТ „Електромех”

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Разом

А

Б

1

2

3

4

5

1

Залишок на початок року:

  1. тис.грн.

  2. за питомою вагою, %138,9

1,87 391,7

96,834,7

0,5
72,7

0,9
7 638,0

100,0

2

Переоцінка активів :

дооцінка основних засобів , тис.грн.

-----

12 735,2

-----

-----

12 735,2

3

Чистий прибуток за звітний рік, тис.грн.

-----

-----

-----

3 680,7

3 680,7

4

Виплати дивідендів, тис.грн

-----

-----

-----

(437,4)

(437,4)

5

Залишок на кінець року:

5.1 тис.грн.

5.2 за питомою вагою, %


138,9

0,6


20 126,9

85,2


34,7

0,2


3 316,0

14,0


23 616,5

100,0

6

Відхилення :

6.1 абсолютне , тис.грн (ряд 5.1 – 1.1)

6.2 відносне, % (ряд 6,1 : 1,1 х 100%)

6,3 за питомою ва-

гою, % (ряд 5,2-1,2)

-----


-----


- 1.2

+ 12 735.2


+172.3


- 11.6

----


----


- 0.3

+ 3 243.3


+ 4 461.2


+ 13.1

+ 15 978.5


+ 209.2


*
Як видно з таблиці 3 , більш як втричі зросла величина власного капіталу – з 7 638 тис. грн. до 23 616 тис. грн.

Це відбулося за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 12 375 тис. грн. (дооцінка основних засобів) і нерозподіленого прибутку – 3 243,2 тис. грн.(чистий прибуток за звітний період склав 3 484,3 тис. грн., виплати дивідендів – 241,1 тис. грн.) за незмінної величини статутного та резервного капіталу. Відповідно відбулися зміни і в його структурі (рис. 2)

Рис. 2 Структура власного капіталу АТ „Електромех”.


Найбільшу питому вагу має інший додатковий капітал , хоча його величина і зменшилася з 96,8% до 85,2%, зросла частка нерозподіленого прибутку з 0,9% до 14%. Відповідно незначно знизилася питома вага статутного та резервного капіталу. Результати аналізу динаміки складу і структури власного капіталу заслуговують позитивної оцінки.

4 Аналіз джерел позикових коштів

Окремо розглядаються динаміка та структура позикових коштів. Для цього складається аналітична таблиця (табл.. 4)Таблиця 4

Склад і структура позикових коштів АТ „Електромаш”

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення( +,-)

тис. грн..

питома вага, %

тис. грн..

питома вага, %

тис. грн..

За питомою вагою, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Довгострокові зобов’язання

279,6

11,0

135,8

7,2

- 143,8

- 3,8

2

Короткострокові кредити банків

400

15,6

300

16,0

-100

+0,4

3

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

85,5

3,4

60,0

3,2

- 25,5

- 0,2

4

Кредиторська заборгованість

1 764,4

68,9

1 339,7

71,4

- 427,7

+ 2,5

5

Інші поточні зобов’язання

27,2

1,1

40,9

2,2

+ 13,7

+ 1,1

6

Всього залучених коштів

2 559,7

100,0

1 876,4

100,0

683,3

*


Розглянемо склад і структуру позикових коштів АТ ”Електромех”.

Як видно з таблиці товариство використовує у своїй діяльності як довгострокові , так і поточні позикові кошти. За звітний період їх величина зменшилася на 683,3 тис. грн.., або на 26,7% (683,3 : 2 559,7 х100). Це відбулося за рахунок зменшення кредиторської заборгованості на 422,7 тис. грн., довгострокових зобов’язань на 143,8 тис. грн. , короткострокових кредитів банків на 100 тис. грн..та незначного зменшення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями на25,5 тис. грн. при незначному зростанні інших поточних зобов’язань на 13,7 тис. грн. В складі позикових коштів на більшу питому вагу має кредиторську заборгованість, яка зросла за звітний період на 12,5 % (з 68,9 % на початок року до 71,4 % на кінець року). Короткострокові кредити банків на кінець року склали 16 %, довгострокові зобов’язання 7,2 % від загальної величини позикового капіталу. Незначне місце посідають поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями та іншим поточним зобов’язанням.


5 Аналіз прибутковості.

Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення ) руху капіталу та його віддачу.

У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий показник міри ефективності використання капіталу – прибутковість (дохідність, рентабельність).

Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибутку до капіталу, що інвестується, і розраховується за формулою:


, (4)

- де : КП- коефіцієнт прибутковості;

П – прибуток;

К – капітал.


На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого показника ефективності капіталу для розрахунку коефіцієнта прибутковості.

У чисельнику формули може бути балансовий, операційний чистий прибуток, у знаменнику – середні показники загального капіталу ( загальні активи ), основного капіталу (довгострокові активи), оборотного капіталу (поточні активи).

При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використовуватися і дані пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт прибутковості загального, власного, акціонерного, перманентного капіталів.

Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від поставленої мети аналізу.

Коефіцієнт прибутковості, розрахований для основного та оборотного капіталу, дасть змогу володіти інформацією про ефективність інвестицій в ці активи. У разі розрахунку коефіцієнту прибутковості для власного, акціонерного та перманентного капіталів характеризується рівень прибутковості власників підприємства, прибутковість власного і довгострокового залученого капіталу. Розглянемо основні показники прибутковості капіталу АТ „Електромех” (табл.. 5).

Таблиця 5

Аналіз прибутковості капіталу

Показник

Передній період

Звітний період

Відхилення

(+,-)

1

Чистий прибуток, тис. грн..

72,7

3 680,7

+ 3 608

2

Середня сума загального капіталу, тис. грн.

10 197,7

25 492,9

+ 15 295.2

3

Середня сума оборотного капіталу, тис. грн.

5 852,0

7 871,7

+ 2 019..7

4

Середня сума власного капіталу, тис. грн.

7 683,0

23 616,5

+ 15 930.5

5

Прибутковість загального капіталу

(ряд 1 : ряд 2)

0.071

0.144

+ 0.073

6

Прибутковість оборотного капіталу

(ряд 1 : ряд 3)

0.012

0.472

+ 0.460

7

Прибутковість власного капіталу

(ряд 1 : ряд 4)

0.009

0.155

+ 0.146

8

Виручка від реалізації (без ПДВ, АЗ)

28 992.0

39 013.0

+ 10 021.0

9

Прибутковість реалізації (ряд 1 : ряд 8)

0.0025

0.094

+ 0.091

Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася на 9,1% (0,091), рівень прибутковості загального капіталу зріс на 7,3% (0,073), оборотного на 46% (0,460), власного – на 14,6% (0,146). Спостерігається приріст по усім показникам прибутковості – керівництво підприємства добре робить свою справу.


6 Аналіз обертання поточних активів.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливих показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

Швидкість обертання капіталу характеризується такими показниками :

 • коефіцієнтом обертання (Коб), який обчислюється як відношення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої вартості капіталу або його частини :


; (5)

 • тривалістю одного обороту в днях (Тоб), який обчислюється як відношення добутку середньої вартості капіталу і кількості календарних днів у періоді до виручки від реалізації продукції, тобто:


., (6)


де : Тоб – тривалість одного обороту в днях;

Д – кількість днів у періоді;


або ; (7)


 • коефіцієнт закріплення оборотних коштів, що є зворотним коефіцієнту обертання:


. (8)

Він показує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.

Розглянемо обертання капіталу АТ „Електромех” (табл..6).


Таблиця 6

Аналіз обертання капіталу

Види засобів

Середній залишок,

тис. грн.

Виручка,

тис. грн.

Коефіцієнт обертання

Тривалість обороту, дн.

Відхилення

(+,-)

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Коб

Тоб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Середня вартість загального капіталу

10 197

25492

28 992

39 013

2,843

1,534

128

237

-1,3

+109

2

Середня вартість оборотного капіталу:

2 207.1

4 273

28 992

39 013

13,1

9,20

27,8

39,6

-3,9

+11,8

2.1

виробничі запаси

923

3 054

28 992

39 013

31,4

12,7

11,6

28,7

-18,7

+17,1

2,2

незавершене виробництво

66,3

105,4

28 992

39 013

437,2

370,1

0,83

0,986

-67,1

+0,15

2,3

готова продукція

1 154

1 114

28 992

39 013

25,1

35,0

14,5

10,4

+9,9

-4,5

Як видно з таблиці, коефіцієнт обертання загального капіталу та оборотного знизився. Тривалість обороту по виробничим запасам та незавершеному виробництву збільшилася (17 та 0,17 днів), готової продукції – зменшилася на 4,5 дні.

Прискорити обертання капіталу можна такими шляхами:

 • інтенсифікацією виробництва;

 • повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

 • правильною організацією роботи щодо матеріально-технічного забезпечення;

 • недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

 • своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;

 • вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

 • недопущенням відволіканням коштів у дебіторську заборгованість;

 • скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Тривалість обороту загального капіталу залежить від його органічної будови – співвідношення основного та оборотного капіталу. Чим більша частка основного капіталу в загальній величині, тим повільніше він обертається, та навпаки, за умов збільшення питомої ваги оборотних активів прискорюється загальне обертання капіталу.

7 Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта .

Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників оберненості окремих елементів цих засобів.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність (табл..7)

Таблиця 7

Основні показники ділової активності господарюючого суб’єкта .

Показник

Методика розрахунку

Рівень показника

Відхи-

лення

(+,-)

1999

2000

1999

2000

1

Коефіцієнт загальної

оберненості капіталу

2.843

1.53

-1.313

2

Коефіцієнт оберненості

мобільних засобів

7.80

7.77

-0.03

3

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів

9.22

9.12

-0.1

4

Коефіцієнт оберненості

готової продукції

25.1

35.0

+9.9

5

Коефіцієнт оберненості

дебіторської заборгованості