Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу (115764)

Посмотреть архив целиком

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТОБЛЄС ІРИНА ІГОРІВНАУДК 378.124.4(043.5)ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


13.00.04 – теорія та методика професійної освітиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукЗапоріжжя – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Класичному приватному університеті.


Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гура Олександр Іванович, Класичний приватний університет, професор кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент Волкова Наталія Павлівна, Дніпропетровський національний університет, професор кафедри педагогіки та психології;

кандидат педагогічних наук Хатунцева Світлана Миколаївна, Бердянський державний педагогічний університет, доцент кафедри валеології та безпеки життєдіяльності.


Захист відбудеться “12” червня 2008 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.04 в Класичному приватному університеті за адресою: 69002, Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Класичного приватного університету (69002, Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б).


Автореферат розіслано “7” травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.М. Сіднєв


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Реформування системи освіти України, пов'язане з глобальною інтеграцією у світовий освітній простір, суттєвою модернізацією всіх її складових, орієнтацією на гуманістичні цінності, на пріоритет екологічного над техногенним, аксіологічного над інформаційним, творчого над репродуктивним, адаптивного, динамічного над усталеним, незмінним, підвищує вимоги до педагога, викладача вищого навчального закладу (ВНЗ), який відіграє провідну роль у реалізації стратегічних завдань освітньої сфери. Вищезазначене знайшло своє відображення в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі України "Про вищу освіту", Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Наказі Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року" та інших державних законодавчих документах. Це передбачає якісно інший рівень особистісного та професійного розвитку фахівця вищої школи, його здатності до постійного самовдосконалення, до самозмін при збереженні основоположних внутрішніх настанов і переконань у ситуації нестабільності соціальних процесів. Тому однією з актуальних проблем професійної освіти є визначення таких умов, що забезпечать успішну професійну адаптацію майбутнього викладача ВНЗ.

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її актуальність і доцільність зумовлені наявними суперечностями між:

- об'єктивною потребою суспільства у високопрофесійних викладачах ВНЗ, які відкриті до нового досвіду, здатні ефективно працювати в ситуації соціальних змін при збереженні власного фізичного, психічного та соціально-психологічного здоров'я, є гармонійно розвиненими як в особистісній, так і в професійній сфері, та недостатньою спрямованістю підготовки педагога вищої школи на сприяння його успішній професійній адаптації;

- актуальною потребою педагогічної практики в науково обґрунтованій моделі професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі професійної підготовки та недостатнім рівнем теоретичної розробки зазначеної проблеми;

- усвідомленістю важливості та складності етапу професійної адаптації особистості і недостатньою розробленістю в сучасній педагогічній науці та практиці ефективних професійних адаптаційних заходів, спрямованих на розвиток як адаптивних можливостей фахівця, так і професійного середовища.

Аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури з проблем професійного розвитку педагога вищої школи, становлення його професійної компетентності, професійно-педагогічної адаптації засвідчує, що різні аспекти досліджуваної проблеми знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки: методологічні засади дослідження адаптації особистості та професійної адаптації фахівця (Г.О. Балл, Ф.В. Березін, А.О. Деркач, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, О.Г. Мороз, А.А. Налчаджян, В.А. Петровський, Ж. Піаже, А.О. Реан, Н.І. Сарджвеладзе, С.І. Селіверстов, Г. Сельє, В.І. Слободчиков, О.Г. Солодухова, А.В. Фурман, Н.О. Чайкіна, М.С. Ясницький та ін.), професійна підготовка педагогічних працівників (О.В. Глузман, В.М. Гриньова, О.А. Дубасенюк, О.М. Пєхота, В.А. Семиченко, С.О. Сисоєва, В.О. Сластьонін та ін.), професійна діяльність і професійне становлення викладача ВНЗ (А.В. Барабанщиков, О.І. Гура, З.Ф. Єсарева, І.Ф. Ісаєв, О.В. Коржуєв, Н.В. Кузьміна, Л.М. Макарова, Ю.П. Поваренков, Ю.Г. Фокін та ін.).

Дослідження проблеми професійної адаптації викладача ВНЗ започатковано в працях В.Т. Ащепкова, Г.У. Матушанського. Причому у багатьох дослідженнях учені вказують на особливу значущість етапу професійної підготовки для успішної професійної адаптації викладача ВНЗ та його професіогенезу взагалі, адже саме тоді відбувається формування професійної готовності майбутнього фахівця, закріплюється професійна адаптивна поведінка, розвивається професійний адаптаційний потенціал, відбудовуються адаптивні стратегії (В.Т. Ащепков, Р. Бойц, С.О. Дружилов, Є.О. Климов, О.В. Коржуєв, Г.І. Насирова та ін.).

Проте, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості наукових праць, присвячених проблемі адаптації та професійно-педагогічної адаптації особистості, вона залишається однією з найбільш дискусійних і невирішених (Л.М. Мітіна, О.Г. Мороз, Д.В. Ольшанський, В.А. Петровський, В.А. Семиченко), що спричинено складністю і системністю самого феномену адаптації, невизначеністю місця професійної адаптації викладача ВНЗ в процесі його професіоґенезу й спробами ототожнювати її з професійною адаптацією вчителя. Поза увагою дослідників залишилася проблема професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі його професійної підготовки та визначення педагогічних умов, що сприяють її успішності.

Зазначене коло науково-практичних завдань розвитку професійної освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки й зумовили вибір теми кандидатської дисертації "Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Класичного приватного університету в межах комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи "Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення" (номер державної реєстрації 0105U002557), в якій автор брав безпосередню участь.

Тема дисертації затверджена Вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 4 від 30.11.2005 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України (протокол № 3 від 21.03.2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення, теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка сукупності педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1) проаналізувати теоретичні засади дослідження проблеми професійної педагогічної адаптації особистості в сучасній психолого-педагогічній науці;

2) виявити та охарактеризувати концепти професійної адаптації викладача вищого навчального закладу;

3) визначити та обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють успішності професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки;

4) здійснити експериментальну перевірку ефективності впливу визначених педагогічних умов;

5) розробити методичні рекомендації щодо оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів з метою їх успішної професійної адаптації.

Об'єкт дослідження - професійна адаптація викладача вищого навчального закладу.

Предмет дослідження - педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.

Гіпотеза дослідження базується на тому, що успішність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу залежить від реалізації в процесі його професійної підготовки такої сукупності педагогічних умов:

1) орієнтації педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації, екстраполяцію її основних положень та структури на зміст професійно-педагогічної підготовки;

2) впровадження адаптаційних заходів, спрямованих на усвідомлення майбутнім викладачем сутності професійної адаптації, розвиток професійної адаптивності;

3) реалізації в освітньому процесі положень особистісно-орієнтованого та контекстного підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ;

4) педагогічного супроводу професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ.


Случайные файлы

Файл
115185.rtf
4446.rtf
168599.rtf
162004.rtf
13723-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.