Труд и развитие личности школьника (111833)

Посмотреть архив целиком

План.


1. Психологія і трудове виховання.

2. Праця і всебічний розвиток особистості

3. Психологічні особливості трудової діяльності школярів.

4. Утягнення школярів в трудове самовиховання.

5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів.

6. Список літератури.Психологія і трудове виховання


Як і в будь-якій іншій справі, в процесі виховання є ще невикористані резерви. Над їх розтинанням працюють педагогічні колективи, социологi. Особлива роль в цьому відношенні належить психологічній науці. В психологічних знаннях в узагальненому виді відбиті уже пізнання психологичні закономірності навчання і виховання, формування особистості дитини на різноманітних вікових етапах в умовах різноманітних видів діяльності (гра, навчання, праця), істотні зв'язки в сфері педагогічних і психологічних явищ. Психологічна наука накопичила немало цінних фактів, використання яких спромагається збагатити зміст і організацію трудової і виробничої праці школяра, понад повно використати резерв його особистості, забезпечити в трудовому вихованні систему і тим самим підвищити його виховну цінність.

Про можливості психології у галузі трудового навчання і виховання багато каже самий перелік проблем ,що вивчаються нею. Назвемо деякі із них. Передусім тут треба виділити проблему головного психологічного "ядра" в трудовій підготовці школярів. Таке "ядро", як показали дослідження Т. В.Кудрявцева, Е. А.Ферапоновой і інших психологів, складають формування загальнотрудових вмінь інтелектуального характеру, уміння виконати завдання не тільки індивідуально, але і в умовах сумісної праці, розвиток позитивної мотивациi праці школярів, їх творчого хисту і інших якостей особистості, важливих для фахового самовизначенні школярів. Оскільки творчість є найбільш чималим проявом людини, психологи шукають оптимальні шляхи і засоби заохочення школярів до творчої праці. Особливо важливим в трудовому навчанні школярів є мотиви, вимагаючі дітей трудіться. Саме з мотивами пов'язане формування відношення до праці, як головної цінності.

Багато уваги психологи приділяють вивченню психологічного змісту трудової діяльності профессiоналів і складанню на цій основі профессiограмм. В багатьох випадках психологічні знання використаються з еврiстичними цілями для пояснення механізмів ефективності отих чи інших засобів навчання і виховання для предбачання результатів їх застосування.

У вигляді такого механізму спромагаються виступати мотив, потреба, інтерес, самооцінка. Різні психологічні знання використаються в цілях об'єднання психологічно східних трудових цілей і засобів дії, а також засобів навчання і виховання. Педагогу необхідно засвоїти загальні закономірності розвитку особистості.

Особистість формує під впливом виховання, социалiзациiї і самовиховання.

Особистість - результат взаємодії зовнішніх впливов з внутрішніми умовами індивідуума, до яким відносяться його направленість, спроможності, характер і інші особисті властивості. Познайомимся із отим, як психологи досліджують психологічний зміст трудового виховання, зокрема, формування всебічно розвиненої особистості засобами праці. По яким показникам судить психолог про зміни, що відбуваються в вигляді особистості під впливом праці? Передусім по діям і поступкам людини, по зміні результативності його праці, по відношенню до праці, до свого колективу, по змінам в його потребах, інтересах, самооцінки і вимогах Психіка працюючої людини, особливо його відношення до праці, дуже помітно проявляються в продуктах його діяльності. Як школяр реагує на невдачі і успіхи в праці, на оцінку якості його роботи, коли його особові інтереси зіткаються із суспільними. Найбільш поширеними засобами дослідження психологічних проблем трудового виховання є спостереження, експеримент, опитування, тести. За допомогою досліджень вивчаються важливі в будь-якому виді праці риси характеру: уважність, самостійність, охайність і ряд інших. Використає воно також для дослідження взаємовідносин в дитячому колективі. Багатим джерелом психологічних знань є експеримент.

Проте його використання пов'язане великими труднощами, по-перше,

зміни в особистості діються поступово, а дослідник не завжди располагає часом. По-друге, зміни в особистості є функцією не одного, а багатьох чинників, діючих в умовах трудового виховання. Внаслідок проведеного експерименту було встановлене, що суспільна мотивация трудової діяльності підсилює інтерес дітей до праці.

Іншим різновидом експерименту є розроблена методика самооцінки через рівняння себе із іншими. Результати цього рівняння людині не байдужі: він ними задоволений або не задоволений, заспокоєний або починає турбуватися. Цю методику застосовували для вивчення відношення досліджуємого до своїх досягнень в трудовій діяльності, а також для вияву змін в цьому відношенні при переході до інших видів діяльності, наприклад, від навчальної до трудової. Для цього iспитуемим пропонує порівнювати свої успіхи з успіхами інших учнів. Таким чином, кожний оцінював не тільки інших, але і самий себе, бо одних учнів він располагав поперед себе. Але ця самооцінка проводиться не прямо, а непрямо. На основі відповідей iспитуемих після цього визначаються рангові місця iспитуемого по самооцінкі. Для вияву основних тенденцій в поводженні, що дослідиться (наприклад, типичних мотивів трудової діяльності чи вибору фаха, престижності різноманітних фахів серед дітей одного і отого ж віку та ін.) широко використає анкетування, успіх якого залежить від компетентності укладача анкети в проблематиці, що вивчає. Наприклад, при вивченні основних мотивів трудової діяльності старшеклассників за допомогою закритої анкети складають перелік найбільш поширених мотивів до праці. Для цього вивчається література по психології дитячої праці.

В анкеті передбачається можливість самостійної відповіді по заданому питанню. В ряді випадків в анкету включає шкала полярних балів, що вимагає оцінки привабливості для умови ,що опитує отієї чи іншої праці чи фаха, що пропонує шкала : " дуже подобається " - " 6 ", " подобається " - " 5 ", " більше подобається, що не подобається " - " 4 "; " більше не подобається, що подобається " - " 3 "; " не подобається " - " 2 "; " дуже подобається " ­­­" 1 ". При анкетуванні дуже важливо забезпечити відвертість відповідей що опитуються. Це досягає продуманим інструктажем, в якому називає ціль дослідження і його наукова важливість, а також гарантується конфіденційність. Але хибою анкет є те, що одержані із їх допомогою надані допускають дiфференциiрованного аналізу, що не дозволяє віднести відповіді з реальним поводженням iспитуемих, перевірити вірогідність їх відповідей. Для психологічного вивчення особистості школяра широко застосовує засіб узагальнення незалежних характеристик, запропонований психологом К.К.Платоновим. Він передбачає збирання і узагальнення відомостей про особистості, що одержують різноманітними особами при спостереженні за неї в різноманітних видах діяльності. В різноманітних умовах загальні властивості і якості особистості (моральні якості, риси характеру, темперамент) проявляються по-різному, тому відомості збираються від різноманітних осіб. Оцінки цих людей будуть різні. Це є достоїнством наданого засобу, що дозволять понад повно охарактеризувати особистість, визначити їй зону ближчого розвитку, визначити їй подальші шляхи розвитку. Для вивчення направленості особистості, її мотивів, інтересів, здібностей інколи застосовують проективний засіб (тест на завершення незавершених пропозицій, зображень та ін. ). В основі цих методик лежить несвідома схильність людини до проекциї, тобто до присвоюванню до інших людей рис, прагнень, інтересів хвилюючих його самого. Так iспитуемому пропонується малюнок із зображеними на ній предметами, діючими особами. Ситуація не визначена. Iспитуемому пропонує розказати, що по його погляду, було до цього, діється зараз, що буде надалі. По його висловам можна судити про мотиви. Привілей цих методик укладає в отому, що під час їх застосування знижується смущенiє, настороженность iспитуемого завдячувавши що він максимально утягує в експеримент. Хиба - трудність в тлумаченні результатів.

Праця і всебічний розвиток особистості


Значення праці в розвитку особистості загальновизнано. В що конкретно складається роль ,що розвиває праці, що її особливості виступають як головні умови розвитку психіки людини? Можливості для цього розвитку міститися уже в самих знаряддях, предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатішим джерелом знань про істотну частину навколишньої дійсності. ці знання є основною ланкою в світогляді людини. Для успішного здійснення трудової діяльності вимагає участь всієї особистості індивідуума : його психічних процесів, станів і властивостей. За допомогою психічних процесів, наприклад, людина орієнтується в умовах праці, формує ціль, контролює хід діяльності.

Високі вимоги до людини пред'являють соціальні умови праці.

В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, нравственних і інших відносин. Включення учня в колективна праця сприяє засвоюванню їм названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх в внутрішні. це діється під впливом панівних норм поводження, суспільного погляду, організації взаємодопомоги і взаємної вимогливості і дії таких соціально-психологічних феноменів, як внутрігрупова внушаємость, змаганність. Важливої проiзводной цих соціально-псiхологичних чинників є формування відповідальності за результати праці колективу, Дослідження показали, що більшість старшекласників - членів бригад готові відповідати за результати праці своєї ланки.


Случайные файлы

Файл
4823.rtf
49794.rtf
13125-1.rtf
154462.rtf
132795.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.