Современные методы контроля и оценки знаний школьников (DP_4)

Посмотреть архив целиком

74 1. The ship broke and the crew moved ... in a small boat.

 2. Robinson went ... the shore.

 3. ... one of his visits to the ship he found a dog and two cats there.


 1. which

 2. during

 3. of

 4. by

 5. on

 6. out

 7. forward

 8. at that time

 9. along

 10. whose

Відповідь: 1 – с; 2–...

 1. Інструкція. Знайдіть речення, де присудок використано в пасивному стані минулого часу. На бланку для відповідей обведіть кружком цифру обраного варіанту.

 2. He could go to sea only when he was eighteen.

 3. All the people were drowned.

 4. It turned out that he was on an island.

 5. The sea was low.

 6. When the raft was ready, Robinson put it on the water.

 7. Tools, guns, powder and many other things were found on the ship.

 8. They were taken to the island.

Для перевірки порядку слів (3-тя частина) пропонується скласти речення із даних слів, дотримуючи правильний порядок.

 1. Інструкція. Складіть речення, дотримуючи правильний порядок.

 2. broke, forward, the, in, boat, crew, and, ship, moved, the, a, small.

 3. got, afraid, tree, to sleep, and, he, place, the, was, so, slept, in, the, open, he, on.

 4. which, took, on, put, then, found, two, things, he, large, boxes, he, them, the, and, ship, into.

 5. there, every, island, sailed, two, things, Robinson, the, and, could, to, ship, all, find, the, he, that, the, day.

 6. ship, it, could, over, not, Robinson, after, see, was, the.

Відповідь: ...

Розуміння прочитаного (4-та частина) встановлюється шляхом вибору правильного варіанту з кількох наведених. Цей етап роботи також може передбачати конструювання тексту з поданого набору речень. Цей вид роботи найскладніший, а тому до нього вдаються в кінці тестування. Він розвиває вміння логічно мислити, визначати послідовність дій, виділяти головне. Роботу полегшує те, що учень уже працював з текстом виконуючи 1-3 його частини. Вставляючи ключові слова, він мимоволі запам’ятовував послідовність речень. Питання можуть бути такого характеру:

 1. What is the writer trying to do in the text?

 2. What is the writers opinion of ...?

 3. What is the writer’s main aim in this passage?

 4. According to the writer what/why/where ... ?

 5. Why would somebody read the text?

 6. Інструкція. Виберіть правильний варіант відповіді. На бланку для відповідей обведи кружком літеру обраного варіанту.

 7. How old was Robinson when he went to sea for the first time?

 8. 13; b.20; c.18

 9. What did Robinson see in the sea next morning?

 10. He saw his ship.

 11. He saw some of his friends swimming to the shore.

 12. He saw a dog and two cats on a raft.

 13. Why could Robinson stay in the water for a long time.

 14. The water was warm.

 15. He could swim well.

c.He had a friend who helped him to swim.

 1. Where did the waves carry him?

 2. to the shore.

 3. back to the ship.

 4. to the unknown land.

 5. What happen to the ship one day?

 6. It drowned.

 7. It broke to pieces.

 8. It was stolen.

Відповідь: 1 – ...

У результаті виконання всіх видів роботи усний переказ тексту стає вільним і природнім, хоч звичайно учні не дуже полюбляють цей вид роботи і він дається їм найважче. Ймовірна кількість помилок зводиться до мінімуму.

Розподілена нами серія вправ, що створила тестовий комплекс з чотирьох частин, має конкретну мету і посідає певне місце у комплексі вправ, побудованого на основі певного тексту: її використовують після (самостійного) опрацювання тексту перед аудиторними формами роботи. Щодо механізмів формування умінь і навичок, то запропоновані вправи є середньою ланкою роботи над текстом, але вони тісно пов’язані з початковою та завершальною. Завершальна ланка – це переказ тексту, під час якого учні виявляють уміння та нові здобуті знання.

Під час виконання тестових вправ, на цьому етапі контроль набуває навчального характеру. Вправи спрямовані не стільки на те, щоб перевірити сам факт розуміння тексту, скільки на те, щоб підвести до його розуміння навіть найслабших учнів.

Використання тестової методики контролю передбачає обов’язковий інструктаж учнів відповідно техніки виконання. Це в першу чергу відноситься до тих різновидностей завдань, з якими учні не зустрічались.

Наведемо загальні правила, якими повинні користуватися учні під час виконання тестових завдань:

 • відповіді на тестові завдання записуються на спеціально даному до тесту аркуші – “Answer Sheet” – для відповідей;

 • перед тим, як записати відповідь, необхідно уважно прочитати завдання, обдумати запропоновані до нього альтернативи і записати літеру чи номер правильної відповіді до завдання:

 • відповідь повинна бути записана охайно, виправлення не допускаються.

Бажано, щоб учні сиділи по одному за партою чи столом. Це виключає можливість розмов та списування.

Щодо формування тестових завдань, то деякі з них приводяться на рідній мові. При цьому ми керуємося наступним принципом: тест – це засіб виявлення розуміння і тому повинен бути, при змозі, полегшеним. Однак, стереотипні кліше, завдання та альтернативи, які часто повторюються і складаються з активного словника, даються на іноземній мові.

Ми зробили спробу створити експериментальний комплекс вправ тестового характеру, щоб перевірити, як учні розуміють прочитане та чи вміють оцінити цого. Комплекс тестових завдань визначає рівень навчальних досягнень старших школярів у здійсненні мовленнєвої діяльності розуміти іншомовні тексти на глобальному, детальному та критичному рівнях. Вправи комплексу зв’язані між собою сюжетом і навчальним матеріалом. Вони виконуються в чотири етапи за загально-дидактичним принципом від простого до складного (градуйована подача матеріалу).

Основою для створення комплексу вправ став матеріал розділу “Reader (Robinson Crusoe by Daniel Defoe) з підручника англійської мови для 9-го класу Плахотніка В.М.

Перед виконанням тестових завдань проводився інструктаж, під час якого учні ознайомлювалися з пам’яткою-алгоритмом виконання певного виду тестового завдання, а також демонструвався хід його виконання з опорою на зразок. Наявність зразка та пам’ятки зумовлювалася: 1)необхідністю створення умов осмисленої діяльності учнів та 2)відсутністю в учнів спеціальних навчальних умінь, пов’язаних з тестовим контролем, оскільки ця форма контролю є дещо новою для них.

У ході цієї експериментальної перевірки проводилося наукове спостереження та статистичне обчислювання результатів виконання учнями тестових завдань.

Після тестування з учнями проводилась бесіда з метою встановлення їх фактичного розуміння прочитаних речень, текстів, в результаті якої виявилось, що учні добре зрозуміли запропоновані матеріали. Отже, успішність виконання різних видів тестових завдань залежить від відповідності рівня розвитку психічних процесів учнів старшого шкільного віку тій розумовій діяльності, яку ці завдання передбачають. Так, для тестового контролю вмінь читання учнів даної вікової категорії доцільно використовувати:

 1. тестові завдання з множинним вибором, в основі яких лежить симультанне зорове сприймання і утримання частини інформації в оперативній пам'яті для знаходження правильного варіанта відповіді;

 2. тестові завдання, в яких наочно представлена лише частина інформації, а інша велика частина утримується на рівні – оперативної пам'яті, зокрема тестові завдання на послідовне розташування;

 3. тестові завдання на заповнення/завершення, які передбачають відновлення деформованого тексту на основі інформації прочитаного тексту.

Однією з переваг цього комплексу вправ, на наш погляд, є використання адекватних форм контролю і можливість перевірки рецептивного виду мовленнєвої діяльності через продуктивні форми за максимальної активізації.

На основі даних цієї експериментальної перевірки сформульовано такі висновки: усі види тестових завдань, описаних у дані роботі, є посильними для цієї вікової категорії школярів; вправи тестової форми допомагають зосередитися на вилученні інформації з потрібною повнотою та глибиною; стимулююча інтелектуальна активність, тест потребує мінімального застосування продуктивних сил; тест – хороший матеріал адаптації, так як сам матеріал тестування служить підкріпленням.

Тестовий контроль спрощує перевірку тестових робіт учителем, дає змогу організувати контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості учнів, перевірити знання матеріалу більшого за об’ємом за невеликий проміжок часу, урізноманітнити роботу учнів на уроці. Важливим психологічним моментом є можливість індивідуальної роботи тестованих в найбільш зручному темпі, атмосфері доброзичливості і комфорту.

Висновки

Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним. Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних, потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів, виключаючи суб’єктивізм.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. При правильній організації він сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню.

Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, що контроль природньо включався в систему навчання як обов’язковий функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та об’єктивність. Використовуючи традиційні форми і методи контролю та оцінки, вчителі повинні знайомитися з досвідом педагогів-новаторів та результатами їх досліджень та експериментів; використовуючи цей досвід, шукати нові ефективні методики контролю. Найбільш ефективною на сьогоднішній день формою контролю є тест. По-перше, він сприяє досягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання завдяки забезпеченню зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну діяльність учителя та учнів. По-друге, зворотній зв’язок зумовлює подвійну природу функціонування контролю. Це відображається у здійсненні його в поточній (інтегрованій) та підсумковій (відносно самостійній) формах (Ю.К. Бабанський, О.П. Старков, Н.Ф. Тализіна, О.Л. Товма).

Проблеми предметних тестів в сучасній шкільній практиці стали досить актуальними. Це пов’язано з потребою в об’єктивних методах перевірки; обумовлюється форсованим введенням в школи комп’ютеризації: навчаючі програми для комп’ютерів складаються переважно на тих же принципах, що і предметні тести.

Придатність предметних тестів для діагностики знань крім їх об’єктивності випливає з того, що цей вид контролю дає можливість скласти питання в об’ємі всього предметного курсу, до того ж результати їх можна добре порівнювати між собою. Все це одночасно дозволяє встановити діапазон індивідуальних відмінностей учнів. Деякі сторони знань, умінь та навичок предметний тест діагностувати все ж таки не може, наприклад вміння виражати свої думки в усній формі, а також глибину знань в області даної теми; обмежені також можливості перевірки попередніх знань.

Та все ж тестовий контроль спрощує перевірку робіт учителем і дає змогу організувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості школярів, перевірити знання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу.

Для забезпечення ефективного навчання іноземної мови в середньому навчальному закладі та отримання об’єктивних показників навчальних досягнень з предмета “Іноземна мова” необхідно також створити надійну систему контролю оволодіння іноземною мовою. Однією з найбільш результативних методик контролю при вивченні іноземної мови, як показали результати багатьох досліджень та експериментів, є тестова методика.

Література

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

 2. Амонашвили Ш.А. Обучение.Оценка.Отметка.–М.:Знание,1980.–150с.

 3. Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі // Педагогіка і психологія – 1996. – №3. – С.86-96

 4. Близнюк С.Л. Роль оцінки в удосконаленні знань, умінь і навичок учнів. – К.: т-во “Знання”, 1983.

 5. Богданова О.С. Воспитательное значение оценки знаний учеников // Советская педагогика. – 1952. – №9. – С.54-59.

 6. Богданова Г.А. Тематический зачёт как одна из форм ориентации учебного процесса на конечный результат // Русский язык в школе. – 1994. – №6. – С.35-38.

 7. Брейгена М.Е. Контроль в обучении иностранным языкам учащихся средних профтехучилищ. Метод. пособ. – М.,1979. – 63 с.

 8. Глуханюк Д. Як об’єктивно оцінити знання учнів (з досвіду впровадження залікової системи) // Педагогіка толерантності. – 1997. – №1-2. – С.86-90.

 9. Делікатний К.Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Радянська школа. – 1989. – №5.– С.44-50.

 10. Колобова Е.В. Использование зачётной системы для контроля и оценки знаний учащихся // Математика в школе. –1991. –№3. –С.25-27.

 11. Лисенко Л.В. Модульне навчання і рейтингова система оцінювання знань учнів // Початкова школа. –1995. –№3. –С.27-29.

 12. Лисенкова С.М. Об использовании опыта учителей новаторов // Советская Россия. –1983. 23 августа.

 13. Методика викладання іноземних мов / Під ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: ЛЕНВІТ, 1996.– 111с.

 14. Микитась В. Давні українські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994.– С.212.

 15. Миролюбов А.А. Приблизительные нормы оценивания успевания овладения иностранным языком // ИЯШ. – 1997. – №4.– С2-5.

 16. Мороз В. Рейтингова система оцінювання знань учнів // Освітянин. – 1996. – №4. – С.20.

 17. Москаленко К. Как должен строится урок // Народное образование. – 1959. – №10. – С.67-70.

 18. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 91c.

 19. Ніколаєва С.Ю., Метоьлкина О.Б. Тестовий контроль читання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 88c.

 20. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика): Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів / В.Л. Омельченко, С.В. Омельченко, С.Г. Мельничук. – Кіровоград. – 1997. – С.121-123.

 21. Петращук О.П. Організація та забезпечення процесу навчаннч (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – С.64-68.

 22. Петращук О.П., Петренко О.П. Поточний тестовий контроль у навчанні інезомній мові // Іноземні мови. – 1995. –№ 3-4. – С.16-19.

 23. Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля обученности в школьников по иностранному языку // ИЯШ. – 1994. – №2. – С.15-21.

 24. Поляков О.Г., Бим И.Л. Рекомендации по подготовке и использованию итогового теста за базовый курс обучения иностранному языку // ИЯШ. – 1996. – №3. – С.2-5.

 25. Прокопенко Л.І., Тевлін Т.Л. Стобальна система оцінка знань старшокласників // Рідна школа. – 1992. – №9. – С.67-69.

 26. Рапопорт И.А., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в средней школе. – Таллин, 1987. – 249с.

 27. Розенкранц Н.В. Использование тестовой методики при обучении чтению текста в разных функциональных стилях в старших классах // ИЯШ. – 1996. – №2. – С.5-8.

 28. Рысь В.Л. Контроль: от реальных требований к объективным результатам // Химия в школе. – 1997. – №3. – С.17-21.

 29. Симкин В.М. Осторожно: тест // ИЯШ. – 1996. – №5. – С.10-14.

 30. Скалкин В.Л. Иноязычно-речевая компетенция учащихся как объект контроля // Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе: Кн. для учителя: Из опыта работы / Ред.-сост. В.А. Слободчиков. – М., 1986. – 211с.

 31. Слободчиков В.Л. Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1986.– 111с.

 32. Сукова Т.С. Контроль знаний. Системный подход // Биология в школе. – 1997. – №4. – С.38-43.

 33. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.3.– К.:Рад. школа. – 1977. – С.167.

 34. Сухомлинський В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1968.

 35. Сухорский С.Ф. Самоконтроль і самооцінка учнями знань // Рідна школа. – 1996. – №5-6. – С.61-63.

 36. Сухорский С.Ф. Система обліку успішності в школі. – К.: Рад. школа, 1968. – 159с.

 37. Тестова перевірка знань учнів / Під ред. Н.М. Розенберга. – К.: Рад. школа. – 1973. – 168с.

 38. Фоломкина С.А. Тестирование в обучении иностранным языкам // ИЯШ. – 1986. – №2. – С.16-20.

 39. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 224с.

Додаток 1

Говоріння

Якісні показники: ступінь узгодженості висловлювань із заданою темою, ситуацією; повнота відображення теми, ситуації; рівень і характеристика імпровізації у формулюванні висловлювань; правильність використання мовних засобів для формулювання висловлювань; різноманітність використання мовних засобів.

Кількісні показники: обсяг висловлювання (кількість речень, кількість слів у реченні, граматична структура речення), наявність пауз, повторень.

Аудіювання

Якісні показники: характер мовлення, що сприймається (у запису чи з голосу живої людини); ступінь розуміння (загальне розуміння, повне розуміння, правильне розуміння всіх деталей).

Кількісні показники: обсяг інформації, що сприймається на слух, тривалість звучання, темп.

Читання

Якісні показники: ступінь розуміння тексту (загальне уявлення, повиє розуміння головних ідей, основної інформації, точне розуміння всіх деталей тексту, розуміння точки зору автора); характер мовного матеріалу тексту (аутентичний, адаптований, наявність незнайомої лексики).

Кількісні показники: швидкість читання, обсяг тексту.Письмо

Якісні показники: узгодженість письмового висловлювання є темою або ситуацією; повнота відображення комунікативного наміру; правильність використання мовних засобів і специфічних кліше; різноманітність використання мовних засобів для формулювання висловлювання.

Кількісні показники: обсяг письмового висловлювання (кількість речень в цілому, кількість простих і складних речень).

В методичному аспекті рівень володіння учнями іншомовною мовленнєвою діяльністю по завершенні навчання іноземної мови на кожному ступені середньої освіти становитиме:

за початкову школу /6-10 років/ елементарний рівень, 1-4 класи; за основну школу /11-15 років/ середній рівень, 5-9 класи;

за старшу школу /16-17 років / — високий рівень, 10-11 класи.

На елементарному рівні володіння іноземною мовою загальним критерієм оцінки є: розуміння інформації та висловлювання, ідей, почуттів, думок, пропозицій і пояснень, що мають відношення до різноманітних комунікативних намірів повсякденного буття при безпосередньо спрямованому на учня усно чи письмовомовного стимулу.

Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на рівні елементарного володіння іноземною мовою

Аудіювання: розуміти інформацію, ідеї, почуття і думки, висловлені промовцями у розмовах, розповідях, коротких бесідах, оголошеннях, посланнях.

Говоріння: передавати інформацію, ідеї і думки, висловлені співрозмовником або на малюнках і в друкованому матеріалі, що відносяться до різноманітних тем повсякденного життя.

Читання: розуміти інформацію, почуття, ідеї, думки і погляди, що висловлені простою мовою у письмовому тексті.

Письмо: передавати інформацію, ідеї та особисті думки щодо комунікативних потреб повсякденного буття у неформальних записах, посланнях або листах.

На середньому рівні володіння іноземною мовою загальним критерієм оцінки є: розуміння інформації, точок зору і функції простого письмового або усного спілкування, що відбувається в різноманітних контекстах повсякденного життя, і здатність брати участь у такому спілкуванні.

Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на середньому рівні володіння іноземною мовою

Аудіювання: розуміти зміст, точки зору і функцію розмов, повідомлень, коротких бесід, розповідей.

Говоріння: повідомляти інформацію, висловлювати ідеї, думки і поради в різноманітних контекстах та обговорювати це із співрозмовником.

Читання: розуміти і визначати цілі, головні точки зору та критичні деталі художніх текстів, публіцистичних статей, повідомлень із газет, брошур і буклетів.

Письмо: писати послання, листи, записки, короткі твори з відображенням інформації, думок і порад на різноманітні теми повсякденного життя.

Загальним критерієм оцінки володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю на високому рівні є: розуміння змісту та функції письмового або усного спілкування в широкому діапазоні комунікативних ситуацій і здатність зрозуміло висловлювати власні ідеї, думки, погляди і ставлення.

Критерії оцінки видів мовленнєвої діяльності на високому рівні

Аудіювання: розуміти загальний смисл та специфічні деталі монологічних висловлювань, розмов, бесід, дискусій, і розуміння власних позицій промовця або співрозмовників.

Говоріння: висловлювати ідеї, власні думки і погляди, що випливають з власного досвіду, і обговорювати це з одним чи двома співрозмовниками.

Читання: розуміти і визначати головні факти, критичні деталі, а також точку зору автора в художніх текстах, статтях, повідомленнях з книжок, газет, журналів, друкованих інструкцій, рекламних оголошень, довідників.

Письмо: робити неформальні нотатки, писати листи, короткі твори, резюме, анотації, звіти, щоденникові записи, відбиваючи своє розуміння інформації, думок, точок зору і порад на різноманітні теми повсякденного життя.

Методика (технологія) визначення та оцінювання результатів виконання учнями контрольних завдань може бути суб'єктивною і/або об'єктивною. Суб'єктивна методика це така методика, що залежить від особистої думки вчителя (або особи, яка проводить контроль). Об'єктивна методика базується на заздалегідь визначених критеріях оцінювання якості результатів іншомовної мовленнєвої діяльності учнів, що контролюється.


Додаток 2

Robinson Crusoe

(After Daniel Defoe)

Robison Crusoe lived in the city of York. When he was small boy, he wanted to go to sea. But he could do it only when he was eighteen. He had a friend whose father was captain of a ship. The captain took the two boys on his ship when it went to London. That was Robison’s first voyage. After that Robison Crusoe made three or four voyages over the sea. Now he was the sailor and liked his work very much.

One day when the ship was at sea, a great storm came on them. The ship broke and the crew moved forward in small boat.

The high waves picked their boat up and threw it on large stones. All the people were drowned. Robison could swim well, so he stayed in the water for a long time. The waves carried him to the shore. It turned out that he was on an island. It was not large. Robison went along the shore. He wanted to see somebody from the ship. But there were no people there. It was evening already and Robison wanted to sleep. He was afraid to sleep in the open place, so he got on a tree and slept there.

When he woke up, it was morning. The storm was over. The sea was low and Robison sow his ship. One part of it was over the water. It was not very far from the shore. Robison swam to the ship and got on it. He saw many useful things there.

Robison found some wood and some tools on the ship & began to make a raft. When the raft was ready, Robison put it on the water. Then he took two large boxes and put things which he found on the ship into them. There were tools, guns, powder and many other things. He put the boxes on the raft and sailed to the shore. Now he had guns and powder and could get some food. With the tools he could make a house.

Robison sailed to the ship every day and brought to the island all the things that he could find there. During one of his visits to the ship he found a dog and two cats there. He took them to the island too. Now he had good friends with him. He was on the island for ten days already when another storm came. After it was over Robison could not see the ship. It broke to pieces.

Captain /¢kptin/ – капітан

voyage /¢v iid / – морська подорож

sailor /¢seil / – моряк

crew /kru: / – команда, екіпаж

waves – хвилі

threw – викинули

were drowned /¢draund / – потонули

shore / ò : / – берег

It turned out – виявилося

The sea was low – був відплив

useful /¢ju:sful / – корисний

tools / tu:lz / – інструмент

raft / ra:ft / – пліт

powder / ¢paud / – порох

piece / pi:s / – шматок
Случайные файлы

Файл
151630.rtf
130342.rtf
2017-1.rtf
38808.rtf
13715.rtf