Ролевые игры на уроках английского языка (kursovik)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Кафедра англійської філології

Курсова робота на тему:

Рольова гра на уроках англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мовиСтудента ІV курсу

факультету іноземної філології

заочної форми навчання

Стаценко Любові Петрівни

Науковий керівник:

доц. Колодько Тетяна Миколаївна2002-2003 навч.рік

План

Вступ ..............................................................................................................3

1.Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови ..........8

2.Основні етапи підготовки до проведення рольових ігор. Класифікація

рольових ігор.................................................................................................17

3.Використання рольових ігор у підручниках Project ..........................24

Висновки........................................................................................................30

Бібліографія....................................................................................................31

Додатки..........................................................................................................36


Вступ

Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах.

Продекларовані в рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2000р. та в Концепції розвитку загальної середньої освіти зміни вимагають розуміння та організації процесу навчання як процесу співпраці.

"Єдиноправильним і продуктивним підходом до розбудови системи освіти України в сучасних умовах може бути лише особистісно-зорієнтована педагогіка."1

Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих.

Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні:

 • визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації;

 • цінність співпраці ; зокрема використання діалогів, полілогів, імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи;

 • визнання рівності пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів, а також свідомої участі учнів у процесі навчання;

 • активна позиція учня в процесі навчання;

 • принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації;

 • урахування індивідуально-психологічних особливостей учня в процесі навчання.

Усі вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожного принципу окремо не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим є запровадження усієї методичної системи в цілому.

Найбільш повно ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані лише в

взаємодії вчителя та учня, або учнів між собою, тобто в їх синергетиці ( від грец. synergos - наука про співпрацю ) освіти. Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах та методах навчання, якими зокрема є і рольові ігри.

Важливу роль у навчанні іноземних мов відіграють процеси сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в його повноті, точності, швидкості. Вони можуть характеризуватися цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага спрямовується на значення і пояснення фактів ( аналітичний тип ), іноді спостереження та опис фактів поєднуються з їх поясненням ( аналітико-синтетичний тип ). Це свідчить про необхідність індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого підходу.

Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається по-різному.

Піраміда засвоєння навчальної інформації вказує , що 70% інформації засвоюється під час навчальних дидактичних ігор, 50% - у групових дискусіях,

У той час як інші стратегії та методи навчання не дають таких результатів

засвоєння інформації , а отже і навчального матеріалу.

Серед провідних методів навчання, які відносяться до найінформативніших та результативних з точки зору сприйняття , виокремлюють такі, як:

 • дебати

 • рольові ігри

 • дискусії

 • ігри

Якість оволодіння учнем іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена і мотивацією, яка викликає цілеспрямовану активність, стимулює вибір засобів та прийомів для досягнення мети. Психологи називають мотивацію "запускним механізмом" діяльності, у тому числі й мовленнєвої.

Майже всі учні бажають оволодіти іноземною мовою, але , зіткнувшись з різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, їх мотивація може знижуватись, зникає активність, послаблюється воля, погіршується успішність. Слід пам'ятати, що мотивація відноситься до суб'єктивних якостей учня і вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Тому вчитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи умови, на основі яких виникає особиста зацікавленість у роботі.

Важливо глибоко продумати стимули для мовлення, заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у зв'язку з певною ситуацією. Таким чином буде реалізована взаємодія та співпраця вчителя з учнем, а також розвиток інтересу учня до вивчення мови. За наявності в учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається учнями, навіть якщо знання цієї мови не буде використовуватись протягом довгого часу. Одним з основних стимулів є гра. З психології відомо, що дитина грає завжди.

Гра - рід діяльності, вільної та свідомої, яка дає дитині не тільки насолоду, але й дозволяє самостверджуватись у заняттях, які її цікавлять.

Гра - розумна, планомірна, підпорядкована відомим правилам система поведінки. За визначенням Виготського Л.С. гра є природньою формою праці дитини, властивою лише їй формою діяльності. Особливість дитячої гри в тому, що її мотив не в результаті, а в змісті ігрової дії. Ігрові ситуації сприяють створенню особливого простору навчальної діяльності, у якому учень готується до рішення життєвоважливих проблем і реальних ускладнень.

За допомогою мовної гри реалізується активна позиція учня в навчальному процесі, адже учень передає не лише інформацію, але й своє ставлення до неї, а також фіксує і враження інших учасників гри. Одним із видів мовної гри є рольова гра.

"В основі концепції рольової гри лежить звернення до учня з проханням представити себе чи когось іншого в конкретній сутуації, потім гравцям пропонують поводитись відповідно до того, що б вони очікували від цієї людини." 2

У результаті кожен гравець виступає як частина соціального оточення інших і демонструє шаблон, у рамках якого вони можуть спробувати свою власну поведінку.

Сама назва "рольові ігри" свідчить про ті, що в ній учні отримують певну роль, яку вони повинні зіграти.

Рольові ігри:

 • сприяють пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри

 • створюють умови, коли учні розв'язують певну проблему, обігруючи ролі

 • створюють сприятливі умови для обговорення

Кінцева мета рольової гри - набуття нових знань та їх відпрацьовка до рівня навичок, процес пізнання визнається першорядним. Ідея використання рольової гри полягає в тому, щоб дати можливість учням потренуватись у спілкуванні з оточуючими, взявши на собі ролі за сценарієм. Крім того гра - це змагання, воно активізує пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу.

Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної тими, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію... Гра проходити в жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною.

Згідно всього вищезазначеного виокремлюються такі основні завдання курсової роботи:

 • розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці викладання іноземних мов, зокрема в комунікативному та особистісно-орієнтованому підходах до вивчення іноземних мов;

 • довести доцільність використання рольових ігор як елементів комунікативного та особистісно-орієнтованого підходу;

 • виділити основні етапи підготовки до проведення рольових ігор;

 • показати можливості практичного використання рольових ігор на основі підручника Project .

Мета цієї роботи полягає в тому, щоб показати можливості використання рольових ігор у навчанні іноземної мови як елементу комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів на основі підручника Project English згідно з сучасними методологічними засадами вивчення іноземних мов.


Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови

Основними умовами для продуктивного оволодіння іноземною мовою, як і рідною, є:

 • включення учня в предметно-комунікативну діяльність;

 • тісне спілкування;

 • сукупність реалізації соціальних функцій.


Случайные файлы

Файл
164806.doc
39273.doc
36830.rtf
56438.rtf
20393.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.