( )

     ¨ï ¯ ¡àâàë à¡â ¯ ªãàáã " ¨ "

               ¨¥ 1

   1. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì ¯áëª ¥-
ç¥âáâì; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 8 ¡¨â.
   2. ࢥઠ ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì ¯áëª ¥-
ç¥âáâì; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 7 ¡¨â.
   3. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì ¯áëª ¥-
ç¥âáâì; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 6 ¡¨â.
   4. ࢥઠ ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì ¯áëª ¥-
ç¥âáâì; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 5 ¡¨â.
   5. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 8 ¡¨â.
   6. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 7 ¡¨â.
   7. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 6 ¡¨â.
   8. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 5 ¡¨â.
   9. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï ¢ ¯àæ¥áᥠ¯¥à¥ç¨, ¯à¨¨¥ë¥ ë¥ ¨¨àãîâáï " ¥-
âã"; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥-
à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 8 ¡¨â.
   10. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï ¢ ¯àæ¥áᥠ¯¥à¥ç¨, ¯à¨¨¥ë¥ ë¥ ¨¨àãîâáï " ¥-
âã"; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥-
à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 7 ¡¨â.
   11. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï ¢ ¯àæ¥áᥠ¯¥à¥ç¨, ¯à¨¨¥ë¥ ë¥ ¨¨àãîâáï " ¥-
âã"; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥-
à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 6 ¡¨â.
   12. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï ¢ ¯àæ¥áᥠ¯¥à¥ç¨, ¯à¨¨¥ë¥ ë¥ ¨¨àãîâáï " ¥-
âã"; ¯¨â¥ìë ªâàì - áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥-
à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 5 ¡¨â.
   13. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì- áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 8 ¡¨â.
   14. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì- áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 7 ¡¨â.
   15. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì- áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 6 ¡¨â.
   16. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ¨ ¯à¨¨ë¥
ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâàì- áã¨à¢¨¥
¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ - â 1200  19200
; ¨ ¡â - 5 ¡¨â.
   17. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï, ¯à¨¨ë¥ ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâ-
àì- áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ -
â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 8 ¡¨â.
   18. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï, ¯à¨¨ë¥ ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâ-
àì- áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ -
â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 7 ¡¨â.
   19. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï, ¯à¨¨ë¥ ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâ-
àì- áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ -
â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 6 ¡¨â.
   20. ࢥઠ¯á¥¢â¥ì£ ¯àâ: ¯¥à¥¢¥ë¥ ë¥ £¥¥à¨-
àãîâáï, ¯à¨¨ë¥ ë¥ ª¯¨¢îâáï ¢ ¯ïâ¨; ¯¨â¥ìë ªâ-
àì- áã¨à¢¨¥ ¯áëª á 横¨ç¥áª¨ ¯¥à¥á; áªàáâì ¡¥ -
â 1200 19200 ; ¨ ¡â - 5 ¡¨â.

               ¨¥ 2

   1. ࢥઠ¯à¥ì£ ¯àâ.
   2. ࢥઠ£¨¡ª£ £¨â£ ¨áª.
   3. ࢥઠ¥á⪣ £¨â£ ¨áª.
   4. ࢥઠᢣ .
   5. ࢥઠ¯¨â¥ìëå .
   6. ࢥઠààï£ âàªâ ᢣ , ààïáâì ᢠ-
8 ¡¨â.
   7. ࢥઠààï£ âàªâ ᢣ , ààïáâì ᢠ-
16 ¡¨â.
   8. ࢥઠààï£ âàªâ ᢣ , ààïáâì ᢠ-
32 ¡¨â.
   9. ࢥઠà¥á£ âàªâ ᢣ , ààïáâì ᢠ-8
¡¨â.
   10. ࢥઠà¥á£ âàªâ ᢣ , ààïáâì á¢
-16 ¡¨â.
   11. ࢥઠà¥á£ âàªâ ᢣ , ààïáâì á¢
-32 ¡¨â.
   12. ࢥઠª¢¨âãàë á ¡¥ ¯ ¯àáã.
   13. ࢥઠª¢¨âãàë á ¡¥ ¯ ¯à¥à뢨ï.
Ïðîâåðêà êëàâèàòêðû ñ îáìåíîì ïî ïðåðûâàíèÿì
   14. ࢥઠ¯â¥à ¨á¯¥ï ¢ ⥪á⢠२¥.
   15. ࢥઠ¯â¥à ¨á¯¥ï ¢ £àä¨ç¥áª २¥.
   16. ࢥઠªâà¥à ¯àï£ áâ㯠ª ¯ïâ¨.
   17. ࢥઠªâà¥à ¯à¥à뢨.
   18. ࢥઠá¨áâ¥ë ॣ¥¥à樨 ¨¨ç¥áª ¯ïâ¨.
   19. ࢥઠààï£ âàªâ àáè¨à¥£ , ààïáâì á-
¢ - 8 ¡¨â.
   20. ࢥઠà¥á£ âàªâ àáè¨à¥£ , ààïáâì á¢
-8 ¡¨â.

- .
, VIP-.
. .