Прибыль комерческого банка (Winword, RTF) (diploma2_1)

Посмотреть архив целиком
Зміст.Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


Розділ І. Сутність та джерела фрмування банківського прибутку


1.1. Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2. Сутність та значення прибутку для діяльності комерційного банку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.3. Джерела формування банківського прибутку. . . . . . . . . . . . . . . .

18


Розділ ІІ. Аналіз формування і використання прибутку комерційного банку


2.1. Аналіз дохідності комерційного банку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.2. Напрямки зростання доходів банку від здійснення банківських операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.3. Аналіз використання прибутку комерційного банку . . . . . . . . . .

47Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності діяльності комерційних банків та їх фінансової стійкості . . . . . . . . . . . . . . . .

56Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66Використана література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73Вступ.


У теперішній час в Україні відбувається процес становлення ринкової економіки. Така економіка, на відміну від існуючої командно-адміністративної, передбачає нові принципи функціонування господарюючих суб"єктів. Головний серед них — принцип прибуткового господарювання, досягнення великого прибутку. Дохідність, прибутковість як принцип означає те, від чого господарюючий суб"єкт не може існувати, без чого він втрачає зміст своєї економічної діяльності. Цей принцип має неминучий постійний характер. Відтак прибуток не повинен бути тільки рушійним мотивом діяльності. Він також є джерелом розвитку як самого суб"єкта, так і суспільства в цілому.

Комерційний банк як і будь-яке підприємство є таким же самостійним господарюючим суб"єктом. Мало чим відрізняються і завдання комерційного банку як підприємтва — він вирішує питання, пов"язані із зідоволенням суспільних потреб в своїй продукції і послугах, реалізацією на підставі отриманого прибутку, соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Його відрізняють лише специфіка діяльності і пов’язані з цим особливості формування і використання прибутку.

Економічна криза, що відбувається в країні, з граничною ясністю показала роль банків як опорних пунктів платіжного обороту народного господарства. Однак на даному етапі розвитку банківської системи комерційні банки переживають важкі часи становлення. Багато з них цікавляться не прибутком, а яким чином вистояти та не поповнити ряди банкрутів. Це зв’язано не тільки з економічною нестабільністю в Україні, але й з тим, що діяльність банків пов’язана з великим ризиком, яким необхідно вміло управляти.

Банк можна назвати “лакмусовим папірцем” функціонування народного господарства в цілому. При сприятливих умовах та нормальних темпах розвитку народногосподарського комплексу в цілому добре розвиваються і банківські установи; а у випадку погіршення фінансового стану підприємств, дефіциту фінансів держави, в сфері фінансово-кредитних установ з’являються проблеми з вільними грошовими коштами, збільшується контроль з боку Національного банку та інших дежавних органів, що зменшує ініціативу і в кінцевому результаті впливає на наслідки роботи банківської установи, тобто прибуток. Тому проблеми розвитку банківської системи — це в першу чергу проблеми розвитку екноміки в цілому.

Вибір даної теми обумовлюється тим, що в сучасних умовах питання формування та розподілу прибутку банків і забезпечення їх стабільності набувають особливої гостроти та потребують серйозного їх вивчення.

Метою даної роботи є дослідження сучасного стану процесів формування і використання прибутку комерційних банків України, виявлення основних проблем та недоліків в діяльності банків та пошук шляхів їх усунення.

Таким чином, об’єктом дослідження даної роботи є прибуток, а предметом — особливості його формування в комерційних банках.

Згідно з цією метою роботи була визначена наступна структура даної роботи:

  • Розділ І - розкриває особливості діяльності банку як суб’єкта підприємницької діяльності, визначає сутність та значення поняття "прибуток" та джерела формування прибутку комерційного банку з наданням стислої характеристики істотним банківським доходам і витратам.

  • Розділ ІІ - Розкриває механізм здійснення аналізу прибутку комерційного банку на прикладі двох умовних банків: банку 1 та банку 2. Виявляє напрямки зростання доходів банку з їх характеристикою. Також розглядаються принципи розподілу банківського прибутку, питання вірного використання прибутку з задоволенням потреб усіх зацікавлених осіб в прибутку. В якості прикладу для останніх виступають АБ “Еліта” та його київська філія.

  • Розділ ІІІ — Розглядає сучасний стан банківської системи та українських комерційних банків зокрема з висвітленням проблем, що безпосередньо стосуються діяльності комерційних банків на Україні. Також пропонує напрямки підвищення ефективності діяльності комерційних банків та їх фінансової стійкості.

На завершенні роботи зроблені висновки в процесі дослідження питання формування і використання прибутку комерційних банків.

При виконанні даної роботи були використані різні методи економічних досліджень як загальнонаучні, так і специфічні. До перших відносяться методи формального і діалектичної логіки, до других — статистичні методи.

Дослідження даної теми здійснювалось на підставі фактичних даних, представлених в Департаментом банківського нагляду та Департаментом бухгалтерського обліку та розрахунків, в акціонерному банку “Еліта” планово-економічним управлінням, управлінням ресурсної діяльності, департаментом інформаціно-комунікаційних систем, кредитним відділом.


РОЗДІЛ І. Сутність та джерела формування банківського прибутку.


1.1. Банк як суб"єкт підприємницької діяльності.


Перш ніж розглядати комерційний банк як суб’єкт підприємницької діяльності, необхідно визначити його сутність.

У теперішній час, враховуючи важливу роль банків в розвитку економіки та перш за все результати їх діяльності, в світовій практиці віддають перевагу характеристиці банків як підприємств. Так, достатньо широке визнання одержало поняття "банківська промисловість", яке підкреслює виробничий характер банківської діяльності.

Нерідко банк характеризується як кредитна установа, що представляється декілька обмеженним, оскільки зводить діяльність банку до здійснення головним чином кредитних операцій. В реальності банки займаються більш широким колом різних операцій причому, їх спектр розширюється. При цьому відносно знижується доля кредитних операцій. В останні роки все ширше, особливо за кордоном, розповсюджується девіз — менше кредиту, більше послуг. Все це дозволяє вважати, що характеристика банка як кредитної установи є недостатньо повною.

Разом з тим, не можна не приймати до уваги, що багато з операцій, що відносяться до банківських, виконують не тільки банки. Так, кошти позичаються і при комерційному та при взаємному кредитуванню юридичних і фізичних осіб. Ряд послуг кредитного характеру надають трастові компанії і т. п. Специфічними, характерними тільки для банків, є створення платіжних коштів для готівкового та безготівкого грошового оборотів, постачання ними господарчого обороту та вилучення таких коштів з обороту. Саме в цьому полягає важлива особливість діяльності банків.

Якщо звернутися до України, а саме до Закону України "Про банки та баківську діяльність" від 20.03.91 року, то в ньому ми знайдемо таке визначення: "банки - це установи, функцією яких є кредитування суб"єктів підприємницької діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення і кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених цим Законом".

Тут же виділені операції, які можуть виконувати комерційні банки, а саме:

1) залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів;

2) здійснення розрахунків згідно розпорядження клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;


Случайные файлы

Файл
DP_NV.DOC
174138.rtf
48443.rtf
15862-1.rtf
22585-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.