Повышение инвестиционной привлекательности предприятия (titul)

Посмотреть архив целиком


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА


ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

(на матеріалах закритого акціонерного товариства

«Херсонська кондитерська фабрика»)

7.050104 - Фінанси
Допущений до захисту


Виконавець студент

____________________________


_________О.В. ОЛЕФІРЕНКО

Завідувач кафедрою

«Фінансів і банківської справи »


Група 5 ФК 3

професор В.П. КУДРЯШОВ


Здав«____» _________ 2003 р.

Протокол № ____


Керівник проф.

від «__» ______________2003 р.


___________Г.А. СТАСЮККонсультант ст. Викладач________О.В. КАШИРСЬКИХНормоконтроль проф.___________ Г.А. СТАСЮК


ХЕРСОН 2003

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувачу кафедрою

Завідувач кафедрою


Фінансів і банківської справи”,

Фінансів і банківської справи”, професор


професору В.П. КУДРЯШОВУ

_____________________В.П. КУДРЯШОВ


студентки 5 курсу групи 5 ФК 3


«____» ________________________2002 р.


спеціальності 7.050104 «Фінанси»
Олефіренко Олега В’ячеславовича

З А Я В А


Прошу затвердити мені тему дипломної роботи: Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану (на матеріалах закритого акціонерного товариства «Херсонська кондитерська фабрика»)«____» __________________ 2003 р. _____________________УЗГОДЖЕНО:Науковий керівник дипломної роботи


«____» __________________ 2003 р._______________________ __________________________

(П.І.Б.)


РЕФЕРАТ


В роботі розглянуті питання інвестиційної привабливості підприємств та установ та напрямки її покращення. З метою проведення аналізу використані дані закритого акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика"

Результати проведеного аналізу виявили позитивну інвестиційну привабливість об`єкта дослідження, яка виражається в відповідності майже всім основним показникам інвестиційної привабливості.

Дані пропозиції по покращенню інвестиційного іміджу об’єкта дослідження. До них, зокрема, відносяться досягнення покращення ліквідності, прискорення оборотності дебіторської заборгованості, покращення фінансової структури капіталу, більш ефективне використання власного капіталу та інше.

Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ.

Робота містить 15 таблиць, використано 44 джерела інформації.

Обсяги роботи 70 сторінок.

ЗМІСТ


ВСТУП ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3
1.

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА …………………………………………………………


6

1.1.

Види і методи фінансового аналізу…. ...... ...... ...... ...... ...... ....... .....

6


1.2.

Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі………….

12
1.3.

Показники інвестиційної привабливості підприємства . ……………

15
2.

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ……………………… ....... ......... ....... ...... ..... .....


45
2.1.

Аналіз валюти та структури балансу .......................................................

45

2.2.

Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства.......

55

2.3.

Визначення ефективності використання капіталу ................................

58
3.

НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………... ..... ...... .


67
3.1.

Розширення зони фінансової стійкості. ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ..

67

3.2.

Реструктуризація капіталу підприємства ........ ......... .......… ….... ........ ..

74


3.3.

Напрямки підвищення показників інвестиційної привабливості .........

83

ВИСНОВКИ ...... ........................ .......... ............ .......... .............. ...............

86


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

90


ДОДАТКИ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

92

Случайные файлы

Файл
124450.rtf
13291-1.rtf
48414.doc
93610.rtf
37303.rtf