Повышение инвестиционной привлекательности предприятия (recenziya)

Посмотреть архив целиком

РЕЦЕНЗІЯ


на випускну роботу студента групи 5ФК3

Олефіренко Олега В’ячеславовича за спеціальністю “ Фінанси”

на тему : „Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

(на матеріалах акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика")Тема випускної роботи є актуальною. Вона має важливе практичне значення. ЇЇ розробка є доцільною з метою використання для покращення фінансової діяльності об’єкта дослідження. У якості об’єкта виступає АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".

Структура випускної роботи охоплює основні проблеми теми і дозволяє розкрити тему. Позитивним є те, що основна частина роботи присвячена аналізу джерел і напрямків проведення аналізу на підприємстві. Особлива увага приділяється питанням аналізу інвестиційної привабливості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".

Теоретичний рівень випускної роботи є достатнім. В роботі використовуються методи проведення фінансового аналізу. Зроблено висновки з питань, що розглядаються в процесі дослідження. Основні питання теми розкриті, що засвідчує про висвітлення теми в цілому.

В роботі в достатній кількості використані необхідні джерела. До них, зокрема, відносяться нормативні документи, монографії, підручники, періодичні видання, звітні матеріали об’єкта дослідження. Разом з тим, достатньо використані періодичні видання. Особливої уваги заслуговує використання матеріалів об’єкта дослідження і аналіз його діяльності. В цілому таке дослідження заслуговує позитивної оцінки. В роботі маються приклади, розрахунки, порівняння. В цілому вони використовуються вдало.

В роботі маються пропозиції і рекомендації відносно діяльності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Вони мають конструктивний характер та можуть бути використані в процесі виробничої діяльності підприємства. В роботі міститься достатньо аналітичного матеріалу.

В цілому тема роботи розкрита повністю. Висновки зроблено правильно. Пропозиції і рекомендації заслуговують на увагу. Мета випускної роботи досягнута.

Випускна робота відповідає вимогам, що надаються до випускних робіт бакалаврів за спеціальністю “ Фінанси”, заслуговує оцінки “ відмінно ” і рекомендується до захисту в ДЕК.

Рецензент:

Головний бухгалтер _______________

АТЗТ "Херсонська

кондитерська фабрика"


Дата


Печать АТЗТ "Херсонська

кондитерська фабрика"

ВІДГУК


на випускну роботу бакалавра, студента групи 5ФК3 Олефіренко О.В.

по спеціальності 7. 050. 104 “Фінанси” на тему “Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану” (на матеріалах акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика”)

Тема роботи є актуальною. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.. Тема роботи повністю відповідає темі, затвердженій наказом ректора ХДТУ.

Ціль роботи – визначити привабливість підприємства як об’єкта інвестування і вказати напрямки по її поліпшенню. Структура роботи дозволяє досягти поставленої цілі. Теоретичний рівень роботи є високим. В першому розділі розглянуто питання методології та інструментарію аналізу фінансового стану підприємства з позиції визначення інвестиційної привабливості. В другому розділі виконується аналіз об’єкта дослідження за системою показників що визначають інвестиційну привабливість підприємства. Аналітична частина роботи є доцільною та глибокою. В третьому розділі розроблено рекомендації щодо покращення ліквідності та оптимізації структури капіталу.

При підготовці написання роботи використані нормативні документи, підручники, наукові розробки, періодичні видання. В достатній кількості використані звітні матеріали, які відображають результати фінансової діяльності підприємства, його фінансовий стан. Організація фінансової діяльності підприємства та основні питання теми розкриті. В роботі використано 14 таблиць, 44 джерел літератури. Робота написана 90 сторінках.

В роботі проведено порівняльний аналіз фінансової діяльності підприємства з іншими, тотожними об’єктами в Україні та за кордоном, в достатній кількості проведені розрахунки та приведені приклади.

Вступ відповідає встановленим вимогам, викладеним в методичних рекомендаціях кафедри. В висновках приведено пропозиції щодо покращання діяльності та фінансового стану об’єкта дослідження. Позитивної оцінки заслуговує питання, пов’язані з

До недоліків роботи слід віднести

В цілому випускна робота студента Олефіренко Олега В`ячеславовича відповідає вимогам, які пред’являються до випускних робіт бакалаврів по спеціальності 7. 050. 104 „Фінанси” і може бути рекомендована до захисту з оцінкою .

Науковий керівник проф. Г.А. Стасюк


2003 року


Случайные файлы

Файл
160827.rtf
86061.rtf
101567.rtf
165445.doc
тог.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.