документи для роботи


Частина 2


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Продовження)


Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за №893/4186


Клас 5. Довгострокові зобов’язання


Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов’язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.


Рахунок 50 «Довгострокові позики»


На рахунку 50 «Довгострокові позики» ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов’язанням.

За кредитом рахунка 50 «Довгострокові позики» відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;

504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;

506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

45 «Вилучений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

84 «Інші операційні витрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»


На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.


Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» має такі субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»;

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті».


На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

46 «Неоплачений капітал»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

74 «Інші доходи»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

84 «Інші операційні витрати»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»


Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.


Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» має такі субрахунки:

521 «Зобов’язання за облігаціями»;

522 «Премія за випущеними облігаціями»;

523 «Дисконт за випущеними облігаціями».


За кредитом субрахунка 521 «Зобов’язання за облігаціями» ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом — погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунка 522 «Премія за випущеними облігаціями» ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом — погашення заборгованості з нарахованих премій за облігаціями.

За дебетом субрахунка 523 «Дисконт за випущеними облігаціями» ведеться облік сум дисконту за випущеними облігаціями, за кредитом — списання нарахованих сум.

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

46 «Неоплачений капітал»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

74 «Інші доходи»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

45 «Вилучений капітал»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

95 «Фінансові витрати»


Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»


Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» має такі субрахунки:

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»;

532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів».

За кредитом рахунка 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди, за дебетом — її погашення, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

74 «Інші доходи»

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

95 «Фінансові витрати»


Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»


На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом — зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податки на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

17 «Відстрочені податкові активи»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

17 «Відстрочені податкові активи»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

85 «Інші затрати»

98 «Податки на прибуток»


Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання»


Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов’язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 «Довгострокові зобов’язання». Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунка 55 «Інші довгострокові зобов’язання» відображається збільшення довгострокових зобов’язань, за дебетом — їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

74 «Інші доходи»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»


Клас 6. Поточні зобов’язання


Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.


Рахунок 60 «Короткострокові позики»


На рахунку 60 «Короткострокові позики» ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунка відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»;

604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

605 «Прострочені позики в національній валюті»;

606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

45 «Вилучений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

84 «Інші операційні витрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»


Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має такі субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».

За кредитом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом — погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

71 «Інший операційний дохід»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов’язання


Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»


На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядчикам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» має такі субрахунки:

621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті».

За кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відображається видача векселів для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та для забезпечення інших операцій, за дебетом — погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» кореспондує:


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

46 «Неоплачений капітал»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

71 «Інший операційний дохід»

45 «Вилучений капітал»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

84 «Інші операційні витрати»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»


На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

За кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» має такі субрахунки:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядчиками.

На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядчиком в розрізі кожного документа (рахунка) на сплату.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

74 «Інші доходи»

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»


Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» має такі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками»;

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;

643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит».

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

На субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням».

На субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 «Капітальні інвестиції»

17 «Відстрочені податкові активи»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

74 «Інші доходи»

98 «Податки на прибуток»

99 «Надзвичайні витрати»

15 «Капітальні інвестиції»

17 «Відстрочені податкові активи»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

28 «Товари»

31 «Рахунки в банках»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

74 «Інші доходи»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

98 «Податки на прибуток»


«Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»


На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

За кредитом рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» має такі субрахунки:

651 «За пенсійним забезпеченням»;

652 «За соціальним страхуванням»;

653 «За страхуванням на випадок безробіття»;

654 «За індивідуальним страхуванням»;

655 «За страхуванням майна».

На субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 «За соціальним страхуванням» ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 «За страхуванням на випадок безробіття» ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 «За індивідуальним страхуванням» ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями з індивідуального страхування персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та з обов’язкового страхування, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 «За страхуванням майна» ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

74 «Інші доходи»

15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці»


На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, — з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

За кредитом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунка 662 «Розрахунки з депонентами».

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

81 «Витрати на оплату праці»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»


Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо).

За кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

672 «Розрахунки за іншими виплатами».

На субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

40 «Статутний капітал»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

40 «Статутний капітал»

41 «Пайовий капітал»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»


Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями»


На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 — 67.

Рахунок 68 «Розрахунки за різними операціями» має такі субрахунки:

681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

682 «Внутрішні розрахунки»;

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами.

На субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» ведеться облік нарахованих відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

іншими операціями.

На субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

19 «Негативний гудвіл»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

99 «Надзвичайні витрати»


Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»


Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів» відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» кореспондує


Клас 7. Доходи і результати діяльності


Рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунка 76 «Страхові платежі», протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом — щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати».

На рахунку 76 «Страхові платежі» узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

70 «Доходи від реалізації»

74 «Інші доходи»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»


Рахунок 70 «Доходи від реалізації»


Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

702 «Дохід від реалізації товарів»;

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

704 «Вирахування з доходу».

За кредитом субрахунків 701 — 703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямами, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунка 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» кореспондуєза дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

49 «Страхові резерви»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

76 «Страхові платежі»

79 «Фінансові результати»

97 «Інші витрати»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

49 «Страхові резерви»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

76 «Страхові платежі»

79 «Фінансові результати»

97 «Інші витрати»


Рахунок 71 «Інший операційний дохід»


На рахунку 71 «Інший операційний дохід» ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має такі субрахунки:

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»;

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

713 «Дохід від операційної оренди активів»;

714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»;

716 «Відшкодування раніше списаних активів»;

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»;

718 «Одержані гранти та субсидії»;

719 «Інші доходи від операційної діяльності».

На субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями підприємства — пов’язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 «Одержані гранти та субсидії» узагальнюється інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід», зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

64 «Розрахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові результати»

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

66 «Розрахунки з оплати праці»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»


Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» має такі субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»;

722 «Дохід від спільної діяльності»;

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства».

За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержаної асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяльності» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

79 «Фінансові результати»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»


Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»


Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі субрахунки:

731 «Дивіденди одержані»;

732 «Відсотки одержані»;

733 «Інші доходи від фінансових операцій».

За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи».

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» кореспондуєза дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

79 «Фінансові результати»

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»


Рахунок 74 «Інші доходи»


Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунка 74 «Інші доходи» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»;

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;

746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Рахунок 74 «Інші доходи» кореспондуєза дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

64 «Розрахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові результати» активи»

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

19 «Негативний гудвіл»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

42 «Додатковий капітал»

48 «Цільове фінансування
і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобо­в’я­зання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»


Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»


Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

752 «Інші надзвичайні доходи».

За кредитом рахунка відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

79 «Фінансові результати»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з іншими дебіторами»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»


Рахунок 76 «Страхові платежі»


Рахунок 76 «Страхові платежі» призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування.

За кредитом рахунка 76 «Страхові платежі» відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом — повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Рахунок 76 «Страхові платежі» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

97 «Інші витрати»


Рахунок 79 «Фінансові результати»


Рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791 «Результат основної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Фінансовий результат від основної діяльності» визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат від іншої звичайної діяльності» визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунка відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» та інших рахунків класу 2 «Запаси», а також з кредитом рахунків класу 1 «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

49 «Страхові резерви»

70 «Доходи від реалізації»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

90 «Собівартість реалізації»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі в капіталі»

97 «Інші витрати»

98 «Податки на прибуток»

99 «Надзвичайні витрати»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

49 «Страхові резерви»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

72 «Дохід від участі в капіталі»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

98 «Податки на прибуток»


Клас 8. Витрати за елементами


Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

На рахунках цього класу, крім рахунка 85 «Інші затрати», ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов’язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.

Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунка 23 «Виробництво» щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунка 79 «Фінансові результати» в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності», та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунка 79 «Фінансові результати».


Рахунок 80 «Матеріальні витрати»


Рахунок 80 «Матеріальні витрати» призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.

За дебетом рахунка 80 «Матеріальні витрати» відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.


Рахунок 80 «Матеріальні витрати» має такі субрахунки:


801 «Витрати сировини й матеріалів»;

802 «Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів»;

803 «Витрати палива й енергії»

804 «Витрати тари й тарних матеріалів»;

805 «Витрати будівельних матеріалів»;

806 «Витрати запасних частин»;

807 «Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення»;

808 «Витрати товарів»;

809 «Інші матеріальні витрати».


На субрахунку 801 «Витрати сировини й матеріалів» узагальнюється інформація про витрати сировини й матеріалів, які використані як основні й допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 802 «Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів» узагальнюється інформація про витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 803 «Витрати палива й енергії» узагальнюється інформація про витрати придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяльності.

На субрахунку 804 «Витрати тари й тарних матеріалів» узагальнюється інформація про витрати тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності.

На субрахунку 805 «Витрати будівельних матеріалів» узагальнюється інформація про витрати будівельних матеріалів, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 806 «Витрати запасних частин» узагальнюється інформація про витрати запасних частин, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства.

На субрахунку 807 «Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення» узагальнюється інформація про витрати матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 808 «Витрати товарів» ведеться облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам.

На субрахунку 809 «Інші матеріальні витрати» відображається вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).


Рахунок 80 «Матеріальні витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

23 «Виробництво»

79 «Фінансові результати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»


Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунка 81 «Витрати на оплату праці» відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» має такі субрахунки:

811 «Виплати за окладами й тарифами»;

812 «Премії та заохочення»;

813 «Компенсаційні виплати»;

814 «Оплата відпусток»;

815 «Оплата іншого невідпрацьованого часу»;

816 «Інші витрати на оплату праці».

На субрахунку 811 «Виплати за окладами й тарифами» узагальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 «Премії та заохочення» узагальнюється інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 «Компенсаційні виплати» узагальнюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов’язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

На субрахунку 814 «Оплата відпусток» узагальнюється інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 «Оплата іншого невідпрацьованого часу» узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.

На субрахунку 816 «Інші витрати на оплату праці» узагальнюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

66 «Розрахунки з оплати праці»

23 «Виробництво»

79 «Фінансові результати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»


Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунка 82 «Відрахування на соціальні заходи» відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» має такі субрахунки:

821 «Відрахування на пенсійне забезпечення»;

822 «Відрахування на соціальне страхування»;

823 «Страхування на випадок безробіття»;

824 «Відрахування на індивідуальне страхування».

На субрахунку 821 «Відрахування на пенсійне забезпечення» ведеться облік відрахувань на обов’язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 822 «Відрахування на соціальне страхування» ведеться облік відрахувань на обов’язкове соціальне страхування.

На субрахунку 823 «Страхування на випадок безробіття» ведеться облік відрахувань на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 824 «Відрахування на індивідуальне страхування» ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства.

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

65 «Розрахунки за страхуванням»

23 «Виробництво»

79 «Фінансові результати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 83 «Амортизація»


Рахунок 83 «Амортизація» призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За дебетом рахунка 83 «Амортизація» відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9).

Рахунок 83 «Амортизація» має такі субрахунки:

831 «Амортизація основних засобів»;

832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів»;

833 «Амортизація нематеріальних активів».

На субрахунку 831 «Амортизація основних засобів» узагальнюється інформація про нарахування амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів» узагальнюється інформація про нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 «Амортизація нематеріальних активів» узагальнюється інформація про нарахування амортизації нематеріальних активів.

Рахунок 83 «Амортизація» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 «Знос необоротних активів»

23 «Виробництво»

79 «Фінансові результати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 84 «Інші операційні витрати»


Рахунок 84 «Інші операційні витрати» призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.

За дебетом рахунка 84 «Інші операційні витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт. послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

23 «Виробництво»

79 «Фінансові результати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»


Рахунок 85 «Інші затрати»


Рахунок 85 «Інші затрати» призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

Такі витрати періоду не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунка 85 «Інші затрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 85 «Інші затрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

17 «Відстрочені податкові активи»

18 «Інші необоротні активи»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

23«Виробництво»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й латежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

79 «Фінансові результати»


Клас 9. Витрати діяльності


Рахунки класу «Витрати діяльності» застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 «Фінансові результати».


Рахунок 90 «Собівартість реалізації»


Рахунок 90 «Собівартість реалізації» призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунка 90 «Собівартість реалізації» відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду — 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».


Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

902 «Собівартість реалізованих товарів»;

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».


На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.


Рахунок 90 «Собівартість реалізації» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

91 «Загальновиробничі витрати»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»


На рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації».

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 «Знос необоротних активів»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

23 «Виробництво»

90 «Собівартість реалізації»


Рахунок 92 «Адміністративні витрати»


На рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Рахунок 92 «Адміністративні витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 «Знос необоротних активів»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

79 «Фінансові результати»

Рахунок 93 «Витрати на збут»


На рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Рахунок 93 «Витрати на збут» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 «Знос необоротних активів»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки у банках»

33 «Інші кошти»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»


На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки:

941 «Витрати на дослідження і розробки»;

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»;

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;

944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

945 «Втрати від операційної курсової різниці»;

946 «Втрати від знецінення запасів»;

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»;

948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»;

949 «Інші витрати операційної діяльності».

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 941 «Витрати на дослідження і розробки» ведеться облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов’язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.

На субрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці» ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» ведеться облік втрат, пов’язаних зі знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

На субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно зі списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи».

На субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

13 «Знос необоротних активів»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

24 «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки у банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 95 «Фінансові витрати»


На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

951 «Відсотки за кредит»;

952 «Інші фінансові витрати».

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 «Каса»

31 «Рахунки у банках»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

60 «Короткострокові позики»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»


На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 «Інвестиції».

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;

962 «Втрати від спільної діяльності»;

963 «Втрати від інвестицій у дочірні підприємства».

За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій у дочірні підприємства» ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 97 «Інші витрати»


На рахунку 97 «Інші витрати» ведеться облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

За дебетом субрахунків 971 — 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 97 «Інші витрати» має такі субрахунки:

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»;

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів»;

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»;

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

976 «Списання необоротних активів»;

977 «Інші витрати звичайної діяльності»;

978 «Виплати страхових сум та страхових відшкодувань»;

979 «Перестрахування».

На субрахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» відображаються втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 «Списання необоротних активів» відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 97 «Інші витрати».

На субрахунку 978 «Виплати страхових сум та страхових відшкодувань» відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

За дебетом субрахунка відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 979 «Перестрахування» ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.

За дебетом субрахунка відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом — відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунка списується в кореспонденції з субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Рахунок 97 «Інші витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

18 «Інші необоротні активи»

30 «Каса»

31 «Рахунки у банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

76 «Страхові платежі»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

70 «Доходи від реалізації»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 98 «Податки на прибуток»


На рахунку 98 «Податки на прибуток» ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За дебетом рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом — включення до фінансових результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 «Податки на прибуток» має такі субрахунки:

981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»;

982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного у бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій» ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Рахунок 98 «Податки на прибуток» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

17 «Відстрочені податкові активи»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові результати»


Рахунок 99 «Надзвичайні витрати»


На рахунку 99 «Надзвичайні витрати» ведеться облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та якщо не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» має такі субрахунки:

991 «Втрати від стихійного лиха»;

992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій»;

993 «Інші надзвичайні витрати».

На субрахунку 991 «Втрати від стихійного лиха» ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій» ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 «Інші надзвичайні витрати» ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

13 «Знос необоротних активів»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

17 «Відстрочені податкові активи»

18 «Інші необоротні активи»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки у банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

79 «Фінансові результати»


Клас 0. Позабалансові рахунки


Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

бланків суворого обліку;

списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками).

Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості провадяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.


Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи»


На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунка 01 «Орендовані необоротні активи» відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення — при їх поверненні орендодавцю та у разі перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами активів.


Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»


Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних цінностей.


Позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» має такі субрахунки:

021 «Устаткування, прийняте для монтажу»;

022 «Матеріали, прийняті для переробки»;

023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»;

024 «Товари, прийняті на комісію»;

025 «Майно в довірчому управлінні».


На позабалансовому субрахунку 021 «Устаткування, прийняте для монтажу» обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, ведеться за замовниками, за видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об’єктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але не сплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, ніж зазначено у видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено як виняток залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 «Майно в довірчому управлінні» обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об’єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.


Рахунок 03 «Контрактні зобов’язання»


Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов’язань за укладеними контрактами, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 «Контрактні зобов’язання» ведеться облік за деривативами (форвардними і ф’ючерсними контрактами, опціонами) та іншими контрактами, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дериватив — стандартний документ, що засвідчує право або зобов’язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов’язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов’язання з рахунка у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов’язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобов’язань.


Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання»


Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться у майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основні характеристики непередбачених активів та зобов’язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Інформація про існування таких активів та зобов’язань необхідна для розкриття її у примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи обліку, подання та розкриття потенційних активів та зобов’язань підприємства викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання».


Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи»;

042 «Непередбачені зобов’язання».


На субрахунку 041 «Непередбачені активи» ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може потребувати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.


Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані»


Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання як власних зобов’язань та платежів, так і зобов’язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується:

вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;

вартість прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов’язань за ними на баланс.


Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані»


Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:

гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави;

вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані» відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення — при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.


Рахунок 07 «Списані активи»


Рахунок 07 «Списані активи» призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.

Рахунок 07 «Списані активи» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»;

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунка 071 «Списана дебіторська заборгованість» після надходження суми в порядку відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки у банках» чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» або у зв’язку з закінченням строку обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» відображається після встановлення конкретних винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунка 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» і кредитом субрахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів».

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.


Рахунок 08 «Бланки суворого обліку»


На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на одержання цінностей та інших.

Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунка 08 «Бланки суворого обліку» відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку В.
Пархоменко

Передрук - тільки з письмового дозволу редакції


Випуск підготовлено інформаційною службою редакції газети «Галицькі контракти»

тел./факс (0322) 702267; E-mail: base@gc.lviv.ua


Відповідальний за випуск Олександр Смоленський

E-mail: asm@gc.lviv.ua

36
© ГАЛИЦЬКІ КОНТРАКТИ тел./факс (0322) 70-2267; E-mail:base@gc.lviv.ua


Случайные файлы

Файл
72417-1.rtf
kursovik.doc
63233.rtf
113401.rtf
72194-1.rtf