Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві (103190)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектуриАчкасов Ігор Анатолійович

УДК 69.059: 332.87: 658.18: 56.004.17УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПЛАТФОРМАМИ ПРОЕКТІВ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

05.13.22 - управління проектами і програмамиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ - 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківській національній академії міського господарства

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Торкатюк Володимир Іванович, Харківська національна академія міського господарства, завідувач кафедри економіки будівництва.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Білоконь Анатолій Іванович, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, професор кафедри технології будівельного виробництва.

кандидат технічних наук, доцент Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, докторант кафедри управління проектами.

Захист відбудеться 22.05. 2008 р. о 12__00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03638, м. Київ–638, Повітрофлотський пр., 31.

Із дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03638, м. Київ – 638, Повітрофлотський пр., 31.

Автореферат розісланий 20.04. 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С.В. Цюцюра


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність тими. Однією з основних складових, що характеризують життєвий рівень населення України, є житлово-комунальні комплекси (ЖКК). Ефективне використання енергетичних ресурсів у ЖКК є вирішальним чинником їх функціонування в ринкових умовах для надання споживачам відповідного рівня і якості житлово-комунальних послуг. Слід зазначити, що сьогодні в житлово-комунальному комплексі України питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва й надання житлово-комунальних послуг в 2-3 рази більші, ніж у розвинених країнах Європейського Союзу.

В умовах трансформації економічних відносин і реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) ефективне використання енергетичних ресурсів набуло великого значення, оскільки зниження витрат на виробництво житлово-комунальних послуг веде до підвищення рівня рентабельності галузі, зниження кількості збиткових підприємств, що значною мірою відбивається на якості життя населення України. У зв'язку з цим актуальними є дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, удосконалювання систем управління інноваційними проектами енергозбереження.

Низка наукових проблем з організації ефективної системи управління енергозбереженням на підприємствах ЖКГ у сучасних економічних умовах і узгодження економічних інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг залишаються до кінця невирішеними.

Управління інноваційними проектами та програмами енергозберігаючих технологій досліджувалось у наукових працях Білоконя А.І., Бушуева С.Д., Вороновського Г.К., Кошкіна К.В., Михайленко В.М., Пономаренко Л.І., Подчасової Т.П., Рача В.А., Рибака А.І., Сергєєва С.С., Теслі Ю.М., Цюцюри С.В., Яковенко В.Б. та ін.

Для ефективного управління інноваційними проектами енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві необхідна розробка нових концепцій, а також удосконалення вже існуючих. Ці обставини обумовили актуальність обраної тими дисертаційної роботи, її теоретичну і практичну значимість. Необхідність пошуку нових підходів і технологій управління інноваційними проектами, механізмів, спрямованих на використання інтелектуального, інформаційного й організаційного ресурсів, обумовлено критичною ситуацією в галузі й очікуванням змін у кінцевих користувачів послуг ЖКГ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження, проведені в дисертації, виконано відповідно до вимог Закону України "Про загальнодержавну програму реформування й розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки". Вони виконувалися в рамках наукових напрямків роботи кафедри "Економіка будівництва" Харківської національної академії міського господарства, відповідно до програми науково-дослідної роботи "Економічні основи системотехніки багатовимірного формування синергетичного інвестиційного циклу капітального будівництва об'єктів житлово-комунальних комплексів", державний реєстраційний номер 0107U000249 (рівень участі дисертанта – виконавець); наукової праці Харківської національної академії міського господарства з Харківським міськвиконкомом і Харківською обласною державною адміністрацією за програмами наукових досліджень: "Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 рр. " (номер державної реєстрації 0103U001133); "Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства Харківської області" (номер державної реєстрації 0103U004051); держбюджетної науково-дослідної роботи на замовлення Міністерства будівництва, архітектури й житлово-комунального господарства України "Проведення наукового дослідження реформування житлово-комунальної сфери, шляхів її інноваційного розвитку й організаційних форм функціонування" (номер державної реєстрації 0105U008362). У рамках цих робіт автором виконані дослідження в напрямках управління проектами формування, впровадження й функціонування енергозберігаючих технологій у житлово-комунальних господарствах м. Харкова, Харківської області й окремих регіонів України.

Метою дисертаційної роботи є створення моделей і методів управління інноваційними проектами енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві на основі формування інноваційних платформ. Запропоновані моделі й методи дозволяють забезпечити якісне й ефективне функціонування комунальних енергетичних систем, а також збільшити енергозаощадження при наданні житлово-комунальних послуг населенню України відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Задачі дисертаційного дослідження:

аналіз і узагальнення вітчизняного й закордонного досвіду з питань управління інноваційними проектами енергозбереження в житлово-комунальному господарстві;

визначення енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як системи з певним рівнем автономності, декомпозиції її на підсистеми, ідентифікація проблем і реінжиніринг інноваційних процесів проектного управління;

аналіз проблем енергоспоживання житлово-комунального господарства й оцінка напрямків його інноваційного розвитку;

дослідження концептуально-методичних засад управління інноваційним потенціалом та платформами розвитку енергозбереження,

оцінка результативності управління проектами інноваційного розвитку систем енергозбереження в житлово-комунальному господарстві;

розробка моделі формування інвестиційних пріоритетів управління інноваційними проектами ефективного використання енергоресурсів;

розробка моделі управління режимами функціонування централізованої системи теплопостачання з розподілу теплової енергії споживачам з мінімальними витратами.

впровадження основних положень і результатів досліджень у практику управління проектами інноваційного розвитку систем енергозбереження в житлово-комунальному господарстві.

Об’єктом дослідження є інноваційні платформи і проекти енергозберігаючих технологій у розвитку житлово-комунального господарства України.

Предмет дослідження – процеси управління інноваційними платформами та проектами енергозбереження в житлово-комунальних господарствах.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнення вітчизняного й закордонного досвіду, існуючих положень і нормативів, принципів і підходів управління інноваційними проектами енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; методи системного аналізу; моделі й методи системної динаміки; когнітивні моделі й методи формування інноваційного потенціалу й платформ проектів енергозбереження; методи імітаційного моделювання та інвестиційного аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова проблема управління інноваційними платформами й проектами енергозбереження в житлово-комунальних господарствах України вирішена шляхом розробки комплексу підходів, моделей, методів і засобів. Наукова новизна полягає в наступному:

вперше:

запропонована структурна й функціональна моделі інноваційних платформ проектів та програм енергозбереження в житлово-комунальних господарствах;

розроблена ієрархічна модель прийняття багатокритеріального рішення при оцінюванні ефективності функціонування систем теплопостачання в проектах інноваційного розвитку;

удосконалені:

система основних показників енергозбереження на підприємствах ЖКГ з урахуванням впровадження інноваційних проектів енергозберігаючих технологій;

методи комплексного оцінювання параметрів систем енергозбереження в житлово-комунальних господарствах, які, в порівнянні з відомими методами, дозволяють досягти вищого ступеня інтеграції;

отримала подальший розвиток:


Случайные файлы

Файл
145469.doc
25386-1.rtf
otchet.doc
154850.rtf
36071.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.