Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі (99670)

Посмотреть архив целиком

План


Розділ 1. Теорія і практика.

1.1.Автоматизація( комп’ютеризація ) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )

1.2.Огляд періодичних видань

Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві

2.1.Організаційно-економічна характеристика та система управління підприємства

2.2.Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку

2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві

Висновок


Вступ


В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.

Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв’язку.

В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв’язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.

Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.

До інформації ставляться деякі вимоги:

  • по об’єкту та якості – стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;

  • по цілеспрямованості – задоволення конкретних вимог;

  • по точності та достовірності – правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.

Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економіста полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних результатів на рахунки.

Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у них достатньо великий відсоток помилок.

Дана розрахункова робота містить завдання, які встають перед будь-яким користувачем, особливо початківцем, при початку роботи на РС і розумінні необхідності автоматизації своєї діяльності. Це в першу чергу вибір пакетів прикладних програм, елементарні відомість про їх , а також навички роботи з ними. Аналізу, оцінці й вибору користувачем пакетів прикладних програм присвячена теоретична частина розрахункової роботи. Це особливо важливо у зв'язку зі збільшенням обсягів ринку прикладних програм, а отже й природних труднощах недосвідченого користувача в прийнятті єдино правильного рішення при виборі тієї або іншої програми. Крім існування різних сфер роботи на РС, існує й безліч фірм-виробників таких пакетів, які у свою чергу мають дивну продуктивність і продуктивністю й пропонують усе більше й белее вдосконалені програми із завидною сталістю й частотою. Аналіз і оцінка переваг і недоліків запропонованих товарів з погляду поставленого завдання природно є основою правильного вибору. У свій роботі ми схиляємося до найбільш популярній серед користувачів середовищу Wіndows .

Удругій частині розрахункової роботи буде проведено дослідження роботи ЗАТ “Житомирпомспецбуд”.Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. У цьому контексті ми здійснимо аналіз фінансового стану підприємства.


Розділ 1. Теорія і практика.


1.1.Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )


В перщому розділі нашої розрахунково-графічної роботи ми здійснимо огляд основних офісних програм в літературі. Ми розглянемо такі програми як ”1C:Бухгалтерия7.7”, ”Парус-предприятие7.11”,“Галактика”, ”MS Office 2003”.

1C:Бухгалтерия7.7”. Зараз це найбільш розповсюджена програма ,що використовується для ведення бухгалтерського обліку і на основі його данних управлінського обліку(Нова версія 1С:Предприятие8.0 і його складова 1C:Бухгалтерия8.0 не користуються такою популярністю).

"1С: Бухгалтерия 7.7" - цс програма для ведения бухгалтерського облiку, що може застосовуватись на пiдприємствах рiзних форм власностi та видiв дiяльностi. Класифiкацiйнi ознаки, програми наведенi в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Ознаки програми “1С: Бухгалтерия 7.7" та їх характеристика


з/п

Класифіка-ційна ознака

Характеристика ознак

1

Клас програми

Унiверсальна бухгалтерська програма (мiдi-бухгалтерiя)

2

Призпачення

Для ведения бухгалтерського облiку

3

Група споживачівспоживачiв

Невелика чисельнiеть персоналу бухгалтера

4

Об'єкт облiку

Малi та ссреднi за розмiром пiдприємства рiзних галузей дiяльностi

5

Спосiб реалiзацiї облiкових функцiй

Перевага надається введению операцiй за шаблонами та за доиомогою документiв

6

Комнлекснiсть виконання функцiй

Iнтегрована програма зведеного облiку


В програмi також реалiзованi можливостi ведення на одному робочому мiсцi бухгалтерського облiку декiлькох пiдприємств, ведення облiку паралельно в декiлькох робочих планах рахункiв, багатовимiрного та багаторiвневого аналiтичного облiку, кiлькiсного та валютного облiку.

Програма мае однокористувацьку i мережеву версiї. Для користувачiв програми є декiлька режимiв роботи, набiр яких рiзний залежно вiд версiї програми (рис. 1.1).

Режими роботи в програмi "1С Бухгалтерия 7.7"
:Пред-приятие7.7”

У мережевїй версiї режим застосовуеться при роботi кiлькох бухгалтерiв з однiєю базою даних. Використовується для введення господарських операцiй бухгалтером у випадку використання однокористувацької версiї

:Пред-приятие Монопольно”

Використовується тiльки в мережевiй версiї програми, призначеннй для запуску програми в однокористувацькому режимi. Використовується головним бухгалтером для розрахункiв пiдсумкiв або для змiнн робочого перiоду


Конфигура-тор

Призначеннй для налагодження програми - для змiни структури даних (налагодження аналiтичного облiку, створення форм документiв та звiтiв i програмування алгоритмiв облiкових розрахункiв). Використовується головним бухгалтером та спецiалiстом з налагодження програми


Отладчик

Призначеннй для пошуку та усунення помилок при роботi певної конфiгурацiї програми. Використовується програмiстами.

Монитор

Призначеннй для здiйснення контролю дiй користувачiв щодо змiни облiкових даних або параметрiв налагодження, якi фiксуються i запам'ятовуються програмою. Використовується головним бухгалтером або аудитором (контролером)


Рис.1.1Режими роботи в програмi "1С: Бухгалтерия 7.7"


Програма“Парус-Предприятие7.11” є комплекною програмою автоматизації обліку підприємств малого і середнього бізнесу.

Програма складається з функцiонально вiдокремлених модулiв: "Администратор", "Бухгалтерия", "Реализация и склад", кожей з яких мiстить один або декiлька додаткiв, тобто програм, що працюють в ОС МS Windows.

Модуль "Администратор" призначений для використання головним
бухгалтером або програмiстом. Дании модуль дозволяє виконувати ряд
наступних функцiй: управлiння базами даних (створення баз даних, їх оновлення та перетворення, створення резервних копiй, вiдновлення цiлiсностi, встановлення загальнопрограмних параметрiв тощо); контроль за дiями користувачiв (реєстрацiя користувачiв програми, розподiл прав доступу користувачiв до роздiлiв iнформацiї та функцiй програми); виходу з нештатних ситуацiй, пов'язаних як зi збоями в роботi обладнання, так i з помилками персоналу.

Модуль "Реализация и склад" є самостiйним програмним компонентом. Цей модуль може використовуватись i без програми бухгалтерського облiку, однак повною мiрою його переваги реалiзуються при роботi разом з бухгалтерським модулем на однiй базi даних. Саме в цьому випадку вся необхiдна iнформацiя з модуля "Реализация и склад" одразу надходить в бухгалтерський модуль, обробляється там i повертається у виглядi готових документiв. Характерна особливiсть модуля полягає у використаннi механiзму особових рахункiв контрагентiв, що передбачає вiдкриття для кожного контрагента (покупця, постачальника) особового рахунку (одного або декiлькох), на якому ведеться облiк фiнансових (вхiднi i вихiднi платiжнi доручення, касовi ордери) i товарних (вiдпуск, повернення, поставка товарiв та послуг) взаєморозрахункiв з контрагентами. Це дає можливiсть iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, миттєвого отримання iнформацiї про взаєморозрахунки з ним, проведения взаємозалiкiв, зручної обробки оплати одним платiжним дорученням по декiлькох операцiях.


Случайные файлы

Файл
130317.rtf
149916.doc
132718.rtf
21516.doc
ref12111.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.