Флотація на фондовому ринку (V)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ

ст.

Вступ……………………………………………………………………....


1. Фінансовий ринок та його особливості……………………..

1.1 Поняття, сутність, класифікація інвестицій……………….

1.2 Склад фінансового ринку та його об’єкти інвестування…..

2. Фінансовий ринок України та його особливості……………

2.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності

в Україні……………………………………………………………..

2.2. Інвестиційний ринок України та його учасники……………...

2.3. Фондовий ринок України: фондові біржі, інструменти

фондового ринку, інфраструктура………………………………..

3. Флотація компаній…………………………………………………….

3.1. Поняття, сутність, ціль флотації……………………………..

3.2. Регулятори фондового ринку……………………………………

3.3. Методи флотації та фактори впливаючи на ціну акцій……

3.4.Основні світові ринки акцій…………………………………….

4. Оцінка можливості флотації КВТВП " Київ "…………………..


Висновок ...........................................................…………………....


Література...........................................................…………………...ВСТУП


Однією з характеристик стану економічної системи в цілому є рівень розвитку фондового ринку. Оскільки це сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивної динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічної готовності населення до ринкових відносин.

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України . З грудня 1993 року на біржі введена і дію система електронного обігу цінних паперів, яка не виключає можливості котирування матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. З кожним роком збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України , зростає загальний обсяг їх емісій.

В квітні 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив "Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні". Указом Президента України від 25 травня 1994 року "Про електронний обіг цінних паперів і національний депозитарій" законодавчо закріплене переміщення фінансових активів у де матеріалізований формі та створення всеукраїнського Національного депозитарію на базі Центрального депозитарію цінних паперів УФБ. В той же час подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів.

Найголовнішими серед них є :

 • кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці;

 • слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;

 • відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку.

З іншого боку вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів. А для цього необхідне здійснення ряду невідкладних заходів. До першочергових тут можна віднести :

 • здійснити випуск і обіг всеукраїнських та муніципальних цінних паперів, відновивши до них довіру з боку населення;

 • вирішати на державному рівні комплекс питань, що довільного обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній, купівлі українських цінних паперів іноземними інвеститорами;

 • більш ефективно використовувати можливості структур, що працюють на національному ринку цінних паперів, насамперед Української фондової біржі з її інфраструктурою.

 • Створити державні органи управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів.

Здійснення цих та інших заходів дозволить прискорити формування в Україні фондового ринку. Та щоб цей ринок мав цивілізований характер, був адаптований до сучасних світових умов, необхідно врахувати набутий зарубіжний досвід, поширенні в світі тенденції, кращі зразки його розвитку. В данній роботі показані передумови та особливості формування і розвитку структури інвестиційного ринку, розглянуто механізм функціонування його найважливіших сегментів. Спеціальна увага приділена біржовим технологіям інвестування. Показано місце бірж різних типів у сучасній ринковій інфраструктурі, детально розглянуто питання організації і функціонування фондових бірж, інструментарій проведення міжнародних операцій з цінними паперами. Можливість використання закордонного досвіду в сучасних вітчизняних умовах визначило актуальність теми магістерської роботи.


 1. Фінансовий ринок та його структура.


1.1. Поняття, сутність, класифікація інвестицій.


Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економіці все ще трактуються по різному. Термін "інвестиція" походять від латинського слова "invest", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестицій являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення.

За фінансовим визначенням, інвестиція - це всі види активів

(коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиція - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за різними ознаками. Класифікацію представлено в вигляді схеми.


І Н В Е С Т И Ц І ЇЗа об’єктами вкладень:

- реальні;

- фінансові.

За період інвестування:

- короткострокові;

- довгострокові.

За характером участі

в інвестуванні:

- прямі;

- непрямі.
За формами власності

інвесторів:

- приватні (акціонерні);

- державні;

- іноземні;

- спільні.

За регіональною ознакою:

- інвестиції;

- всередені країни;

- інвестиції за кордон.
Схема 1 . Класифікація інвестицій за різними ознаками.


Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції відображають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницького та інші види діяльності, в результаті яких формується прибуток або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватись і з метою регулювання розвитку економіки.

Основними цінностями інвестицій є :

 • рухоме та нерухоме майно ( будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);

 • кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери;

 • майнові права, похідні від авторського права - "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності;

 • право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права.

Виходячи з написаного вище ми вже знаємо, що за об’єктами інвестиційної діяльності інвестиції поділяються на два класи: реальні та фінансові: (Останнім часом виділяють також інвестиції у людський капітал). Реальні інвестиції забезпечують приріст дійсного (фізичного) капіталу. Реальне інвестування означає організацію виробничого процесу, тобто створення (придбання, будівництво та ін.) виробничих потужностей та найму робочої сили.

Фінансове інвестування, на відміну від реального, не передбачає обов’язкового створення повних виробничих потужностей та контролю за їх експлуатацією. Як правило, фінансовий інвеститор у сучасних умовах не бере участі в управлінні, дійсно реальними активами, покладаючись у цьому на фахівців - менеджерів. Існує також поняття "споживчі інвестиції". У деяких зарубіжних економічних джерелах цей термін застосовується для позначення вкладень споживачів у товари тривалого користування або в нерухомість. По суті, даний об’єкт вкладень споживачів не відповідає поняттю інвестиції, по скільки не передбачає одержання прибутку та зростання капіталу. Це вкладення доцільно розцінювати як форму заощаджень. Разом з тим, вкладення в нерухомість можуть набувати й інвестиційних рис. Наприклад, при високих темпах інфляції зростають і заощадження, тобто зростає грошова оцінка нерухомості та товарів тривалого користування. Деякі такі вкладення можуть приносити прибуток за умови використання рухомого та нерухомого майна з комерційною метою (здача квартири в оренду та ін.).

Відмінності між двома основними видами інвестицій - реальними та фінансовими - розкриваються тільки в процесі їх руху, в процесі інвестиційної діяльності.

У загальному випадку інвестиційна діяльність містить у собі такі етапи: формування нагромаджень – вкладення ресурсів (інвестування) - одержання прибутку. Отримання достатнього прибутку та приросту капіталу є цільовою установкою інвесторів. Згідно з метою інвестиційної діяльності, фірма у ринкових умовах вирішує три типи інвестиційних завдань: по-перше, вибір інвестиційних проектів та розміщення капіталів згідно з обраними проектами; по-друге, оптимізацію або безперервне коригування капітальної структури фірми шляхом залучення джерел зовнішнього фінансування (емісія цінних паперів, кредити банків) та, по-третє формування нагромаджень та розподіл дивідендів, оптимізацію пропорцій між інвестиціями та дивідендами. Методи вирішення вказаних завдань і визначають усі показники процесу інвестування (основного етапу інвестиційної діяльності) кожної конкретної фірми.


Случайные файлы

Файл
108977.rtf
46717.rtf
158410.rtf
37757.doc
30145.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.