Управління контрактною діяльністю на підприємстві (Graduate work)

Посмотреть архив целиком

2

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності
Випускна робота


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»Тема роботи: "Упрвління крнтрактною діяльністю на підприємстві:

розробка, застосування та виконання

зовнішньоекономічних договорів"

На матеріалах: ВАТ "Центролит" (м.Суми)


студента УАБС (денної форми навчання)


IV курсу гр. М-72


спеціальності: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Заїки Павла ВікторовичаДопущена до захисту

завідуючий кафедрою

проф.Козьменко С.М.

___________________

«___»_________2001р.


Науковий керівник

випускної роботи:

Чуйко О.В.

_______________
Виконавець-випускник:

Заїка П.В.

_________________

«___»_______2001р.Суми – 2001

Зміст
ВСТУП.............................................................................................

4

1.

Економічні та правові передумови застосування контрактної регламентації відносин із зарубіжними партнерами.......…….......


6


 1. Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної

бізнесової діяльності су'єктів господарювання

України.....................................................................................6


 1. Джерела правового регулювання контрактної

діяльності.................................................................................


12

2.

Концептуальні підходи щодо управління контрактною діяльністю на підприємстві............................................................


15


 1. Характеристика основних напрямків, організаційних

форм та методів експортно-імпортної діяльності

ВАТ "Центролит"......................................................................15


2.2. Організаційні підходи щодо знаходження та оцінки партнерів для здійснення зовнішньоекономічних угод.............................……………………………………….....20


2.3. Особливості технології укладення та виконання контракту з урахування специфіки діяльності підприємства на зовнішньому ринку...................................................................25

3.

Вплив факторів ризику на формування базових умов зовнішньоторговельного контракту...............................................


35


3.1. Цінова політика контракту.......................................................

35


3.2. Перерозподіл відповідальності та права власності як джеоело виникнення спорів у практиці міжнародної торгівлі.........................................................................……...........

3.3. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів, як запорука правової захищеності експортера...................................................................................4044


ВИСНОВКИ.....................................................................................

48


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................

50


ДОДАТКИ.......................................................................................

52

Вступ

Радикальна перебудова системи управління економікою, яка переходить на шлях ринкових відносин - один з найважливіших напрямків програми реформ, які проводяться в нашій державі. Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства, положення якого в ринковій економіці змінюється корінним чином.

Становлячись об'єктом зовнішньоекономічних відносин, володіючи економічною самостійністю та повністю відповідаючи за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинно зформувати систему управління , яка б забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стійкість у відносно складних умовах сьогодення.

Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості покупця товарів, зумовлює різного роду контакти з сторонами, які є заінтресованими у роботі з підприємством. А це в свою чергу породжує інститут контракту, тобто основного документу, що регулює взаємовідносини контрагентів тієї чи іншої угоди на міжнародному ринку. Це потребує від підприємств створення на своїй базі потужної системи управління контрактною діяльністю. Адже правильно складений контракт - це надійна гарантія від збитків. Це, навіть, фактор, здатний принести підприємству прибуток. Справжній контракт - це свого роду витвір мистецтва. Його укладання потребує як знань законодавства та практики, так і творчих здібностей , вміння чітко та лаконічно формулювати основні умови договору та виділяти в життєвих ситуаціях юридично-значимі аспекти.

Але, як правило, на підприємствах цьому питанню приділяється не зовсім велика увага і, як результат,можна бачити як деякі підприємства страждають від того, що "спіймалися" на вміло поставлений капкан закордонних партнерів і понесли значні збитки.

Щоб в якійсь мірі застерегти підприємства від допущення помилок при складанні зовнішньоекономічних контрактів і була виконана дана робота.

Основна мета дослідження - це проведення аналізу існуючої системи менеджементу контрактної діяльності на ВАТ "Центролит", виявлення недоліків в її організації та спроба згенерувати деякі рекомендації по вдосконаленню роботи з іноземними партнерами.

При дослідженні пропонується вивчити ряд таких питань:

 • специфіку укладання контракту при торгівлі виробами з чугуну на зовнішніх ринках;

 • цінову політику контрактів, що укладаються;

 • використання базових умов поставок, регламентованих Інкотермс-90;

 • здійснення арбітражного вирішення суперечок.


Проведений аналіз та наведені рекомендації повинны стати у нагоді як менеджерам ВАТ "Центролит", так і всим іншим підприємствам, які мають проблеми з управлінням контрактрою діяльністю і бажають змінити ситуацію на краще.

РОЗДІЛ 1

Економічні та правові передумови застосування контрактної форми

регламентації відносин із закордонним партнером 1. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé äîãîâ³ð ÿê îñíîâа ì³æíàðîäíîї

áèçíåñîâîї ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà Óêðà¿í³.

Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü íà Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ â ñòà䳿 ôîðìóâàííÿ, ïîñòóïîâî îôîðìëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíà ¿é íîðìàòèâíà áàçà. Ðåôîðìè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³ çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ, íàö³ëåí³ íà áóä³âíèöòâî äåìîêðàòè÷íî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè, ï³äñòàâîþ ÿêîãî ïîâèííà ïîñëóæèòè ðèíêîâà åêîíîì³êà. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ äàíîãî ïðîöåñó ðåôîðìóâàííÿ ñòàëà îð³ºíòàö³ÿ Óêðà¿íè íà ïîâíîìàñøòàáíå âêëþ÷åííÿ ó ñâ³òîâó åêîíîì³÷íó ñèñòåìó.

ßê â³äîìî, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü ó íàø³é êðà¿í³ ïàíóâàëà ìîíîïîë³ÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî âèêëþ÷íå ïðàâî äåðæàâè íà çä³éñíåííÿ óñ³õ âèä³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â. Äåðæàâà çä³éñíþâàëà ñâîþ ìîíîïîë³þ ÷åðåç ñïåö³àëüíî ñòâîðåí³ îðãàíè.

̳æíàðîäíà êóï³âëÿ-ïðîäàæ çä³éñíþâàëàñÿ ÷åðåç ̳í³ñòåðñòâî çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ (ï³çí³øå ̳í³ñòåðñòâî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â) ³ éîãî ãàëóçåâ³ åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îá'ºäíàííÿ; ì³æíàðîäí³ ðîçðàõóíêè ÷åðåç Âíåøýêîíîìáàíê ÑÐÑÐ.

Ïîñòóïîâå ðåôîðìóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî÷àëîñÿ ç 1986ð. Áóëè ðîçøèðåí³ ïðàâà äåðæàâíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îðãàí³çàö³é, ïîðÿä ç íèìè íà çîâí³øí³é ðèíîê áóëè äîïóùåí³ ãàëóçåâ³, ðåñïóáë³êàíñüê³ ³ ðåã³îíàëüí³ îðãàí³çàö³¿. Ç ê³íöÿ 80-õ ðîê³â ïî÷àëè îäåðæóâàòè ïðàâî áåçïîñåðåäíüîãî âèõîäó íà çîâí³øí³é ðèíîê âèðîáíèêè åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿. .

Ïîðÿä ç ë³áåðàë³çàö³ºþ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóëàñÿ, ïåðåòâîðåííÿì øèðîêîãî ñïåêòðà ãîñïîäàðñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ãîëîâíèõ ä³þ÷èõ ñóá'єктів ó çä³éñíåíí³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, çì³í³ ï³ääàëîñÿ також â³äíîøåííÿ äî ó÷àñò³ äåðæàâè â ìåõàí³çì³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ çâ'язків.

Îäíàê ñêàñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ìîíîïî볿 çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ³ ðîçøèðåííÿ ÷èñëà ñóá'ºêò³â çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî îáîðîòó àæ í³ÿê íå îçíà÷àþòü â³äìîâëåííÿ äåðæàâè â³ä âòðó÷àííÿ â ñèñòåìó çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.

Á³ëüø òîãî, ñâ³òîâèé äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïîñèëåííÿ ³ äèâåðñèô³êîâàí³ñòü ïîä³áíîãî âïëèâó, ïð³îðèòåòè, ïðèíöèïè, ìåõàí³çìè é ³íñòðóìåíòè ÿêîãî âçàºìîïîãîäæеí³ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ â ÷èñëåííèõ äâîñòîðîíí³õ ³ áàãàòîñòîðîíí³õ óãîäàõ, äîêóìåíòàõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é.

Ó ðåçóëüòàò³ çì³í, ùî ïðîéøëè, ó ö³é ñôåð³, ó áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèõîäèòè íà çîâí³øí³ ðèíêè. Àëå ùîá ô³ðìà ìîãëà óñï³øíî ïðàöþâàòè ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè, ïîòð³áíî ùîá íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëà ÷³òêî íàëàãîäæåíà ñèñòåìà êåðóâàííÿ êîíòðàêòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òîìó ùî ñàìå êîíòðàêò (äîãîâ³ð) º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ùî ðåãóëþº âçàºìèíè ñòîð³í ó çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.

Äîãîâ³ð ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó – íàéá³ëüø âàæëèâèé ³ç óñ³õ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ äîãîâîð³â.

Øëÿõîì âèêîíàííÿ ñàìå òàêîãî äîãîâîðó çä³éñíþºòüñÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé òîâàðîîáì³í, ùî ñêëàäຠîñíîâíó ÷àñòèíó çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íè.

Ç äàíèì äîãîâîðîì ò³ñíî çâ'ÿçàí³ ð³çí³ âèäè äîãîâîðó ï³äðÿäó, тобто óãîä, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ íàäàííÿ ïîñëóã, ùî ñóïðîâîäæóþòü ïîñòà÷àííÿ ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ. Âèêîíàííÿ äîãîâîðó öüîãî âèäó ïðèïóñêຠзаключення äîãîâîðó ïåðåâåçåííÿ ³ ñòðàõóâàííÿ, à íåð³äêî òàêîæ ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó, ùî підписується äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè âèðîáíèöòâî òîâàð³â, ïåðåäáà÷åíèõ äîãîâîðîì ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â.

Äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ÿâëÿº ñîáîþ äîêóìåíò, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îäíà ñòîðîíà óãîäè (ïðîäàâåöü) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè çàçíà÷åíèé ó êîíòðàêò³ òîâàð (÷è ³íøèé ïðåäìåò óãîäè) ó âëàñí³ñòü ³íø³é ñòîðîí³ (ïîêóïöþ), ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðèéíÿòè éîãî ³ ñïëàòèòè çà íüîãî âñòàíîâëåíó ö³íó.


²ñíóþòü ð³çí³ âèäè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó.

Êîíòðàêò ðàçîâîãî ïîñòà÷àííÿ - îäíîðàçîâà óãîäà, ùî ïåðåäáà÷ຠïîñòà÷àííÿ ïîãîäæåíî¿ ê³ëüêîñò³ òîâàðó äî âèçíà÷åíî¿ äàòè, òåðì³íó, ïåð³îäó ÷àñó. Ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â виконується îäèí ÷è ê³ëüêà ðàç³â ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî òåðì³íó. Ïî âèêîíàííþ ïðèéíÿòèõ çîáîâ'ÿçàíü þðèäè÷í³ â³äíîñèíè ì³æ ñòîðîíàìè ³, âëàñíå, êîíòðàêò ïðèïèíÿþòüñÿ.

Ðàçîâ³ êîíòðàêòè ìîæóòü áóòè ç êîðîòêèìè та òðèâàëèìè òåðì³íàìè ïîñòà÷àííÿ.


Êîíòðàêò ³ç ïåð³îäè÷íèì ïîñòà÷àííÿì ïåðåäáà÷ຠðåãóëÿðíå (ïåð³îäè÷íå) ïîñòà÷àííÿ âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³, ïàðò³é òîâàðó ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî â óìîâàõ êîíòðàêòó ïåð³îäó ÷àñó, ùî ìîæå áóòè êîðîòêîñòðîêîâèì (çâè÷àéíî îäèí ð³ê), ³ äîâãîñòðîêîâèì (5-10 ðîê³â, à ³íîä³ ³ á³ëüøå).

Îáîº âèùåâêàçàíèõ êîíòðàêòè ìîæóòü ìàòè ÿê êîðîòêèé, òàê ³ òðèâàëèé òåðì³í âèêîíàííÿ, à îñíîâíà â³äì³íí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ â ñïåöèô³ö³ âçàºìèí ïàðòíåð³â óãîäè.

Êîíòðàêòè íà ïîñòà÷àííÿ êîìïëåêòíîãî óñòàòêóâàííÿ ïåðåäáà÷àþòü íàÿâí³ñòü çâ'ÿçê³â ì³æ åêñïîðòåðîì ³ ïîêóïöåì-³ìïîðòåðîì óñòàòêóâàííÿ, à òàêîæ ñïåö³àë³çîâàíèìè ô³ðìàìè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó êîìïëåêòàö³¿ òàêîãî ïîñòà÷àííÿ. Ïðè öüîìó ãåíåðàëüíèé ïîñòà÷àëüíèê îðãàí³çóº ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîâíó êîìïëåêòàö³þ ³ ñâîº÷àñí³ñòü ïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ çà ÿê³ñòü.

Ó çàëåæíîñò³ â³ä ôîðìè îïëàòè çà òîâàð ðîçð³çíÿþòü êîíòðàêòè ç îïëàòîþ â ãðîøîâ³é ôîðì³ ³ ç îïëàòîþ â òîâàðí³é ôîðì³ ÷è ö³ëêîì ÷àñòêîâî. Êîíòðàêòè ç îïëàòîþ â ãðîøîâ³é ôîðì³ ïåðåäáà÷àþòü ðîçðàõóíêè ó âèçíà÷åí³é ïîãîäæåí³é ñòîðîíàìè âàëþò³ ç çàñòîñóâàííÿì îáóìîâëåíèõ ó êîíòðàêò³ ñïîñîá³â ïëàòåæó (готівковий ïëàò³æ, ïëàò³æ ç àâàíñîì ³ â êðåäèò) ³ ôîðì ðîçðàõóíêó (³íêàñî, àêðåäèòèâ, ÷åê, âåêñåëü).

Âåëèêå ïîøèðåííÿ îäåðæàëè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ êîíòðàêòè ç îïëàòîþ â çì³øàí³é ôîðì³, íàïðèêëàä, ïðè áóä³âíèöòâ³ íà óìîâàõ ö³ëüîâîãî êðåäèòóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà “ï³ä êëþ÷” îïëàòà âèòðàò â³äáóâàºòüñÿ ÷àñòêîâî â ãðîøîâî¿, à ÷àñòêîâî â òîâàðí³é ôîðì³.

Ó íàø³é êðà¿í³ òàêîæ øèðîêå ïîøèðåííÿ îäåðæàëè áàðòåðí³ óãîäè - òîâàðîîáì³íí³ ³ êîìïåíñàö³éí³ óãîäè, ùî ïåðåäáà÷àþòü ïðîñòèé îáì³í ïîãîäæåíèõ ê³ëüêîñòåé îäíîãî òîâàðó íà ³íø³é. Ó öèõ óãîäàõ âñòàíîâëþºòüñÿ àáî ê³ëüê³ñòü âçàèìîïîñòàâëÿåìûõ òîâàð³â, àáî îáìîâëÿºòüñÿ ñóìà, íà ÿêó ñòîðîíè çîáîâ'ÿçóþòüñÿ ïîñòàâèòè òîâàðè. Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî îáìåæåííÿ äåðæàâîþ òàêîãî ðîäó óãîä, òîìó ùî âîíè íå ïðèïóñêàþòü ïðèñóòí³ñòü ãðîøåé ïðè ¿¿ çä³éñíåíí³, ùî ñàìå ñîáîþ º çáèòêîâèì äëÿ äåðæàâè.

Ïðîñòà êîìïåíñàö³éíà óãîäà, òàê ñàìî ÿê ³ òîâàðîîáì³ííà, ïåðåäáà÷ຠâçàºìíå ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â íà ð³âíó âàðò³ñòü. Îäíàê íà â³äì³íó â³ä òîâàðîîáì³ííî¿, êîìïåíñàö³éíà óãîäà ïåðåäáà÷ຠóçãîäæåííÿ ñòîðîíàìè ö³í взаємопоставлених òîâàð³â. Ó òàê³é óãîä³ çâè÷àéíî ô³ãóðóþòü íå äâà òîâàðè, à çíà÷íå ÷èñëî ïåðåäáà÷óâàíèõ äî îáì³íó òîâàð³â.

Ó ñèëó ä³þ÷îãî íà Óêðà¿í³ çàêîíîäàâñòâà âñ³ ó÷àñíèêè îáîðîòó íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ â ïðàâ³ ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Îñê³ëüêè укладення ³ âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â º îäíèì ç âèä³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, öå îçíà÷àº, ùî â ïðèíöèï³ ñòîðîíîþ òàêèõ êîíòðàêò³â ìîæóòü áóòè áóäü-ÿêі þðèäè÷í³ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ â ÿêîñò³ òàêèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ñòîðîíîþ äîãîâîðó ìîæóòü áóòè òàêîæ ä³þ÷³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, âêëþ÷àþ÷è ö³ëêîì íàëåæí³ ³íâåñòîðàì.

Óñ³, ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèíàõ ñòîðîíè ì³æíàðîäíèõ êîìåðö³éíèõ óãîä íàçèâàþòüñÿ êîíòðàãåíòàìè. Ãí³òþ÷à ÷àñòèíà ì³æíàðîäíèõ êîìåðö³éíèõ îïåðàö³é çä³éñíþºòüñÿ ô³ðìàìè.

Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ óìîâ óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é º заключення êîíòðàêò³â.

Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé êîíòðàêò ââàæàºòüñÿ укладеним, ÿêùî â³í íàëåæíèì ÷èíîì ï³äïèñàíèé ñòîðîíàìè, þðèäè÷í³ àäðåñè ÿêèõ ó íüîìó çàçíà÷åí³. Êîæåí êîíòðàêò ïîâèííåí ìàòè ³íäèâ³äóàëüíèé íîìåð, à òàêîæ óêàç³âêó íà äàòó ³ ì³ñöå éîãî підписання. ³äñóòí³ñòü ÿêîãî-íåáóäü ç öèõ åëåìåíò³â ìîæå ïðèâåñòè äî âèçíàííÿ êîíòðàêòó íåä³éñíèì.

Êîíòðàêò îôîðìëÿºòüñÿ ñòîðîíàìè óãîäè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåðåãîâîð³â ó ïîòð³áí³é ê³ëüêîñò³ åêçåìïëÿð³â, êîæíà ç³ ñòîð³í îäåðæóº ð³âíå ÷èñëî åêçåìïëÿð³â êîíòðàêòó.

Óìîâè êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó âêëþ÷àþòü ïîãîäæåí³ ñòîðîíàìè ³ çàô³êñîâàí³ â äîêóìåíò³ ñòàòò³, ùî â³äáèâàþòü âçàºìí³ ïðàâà é îáîâ'ÿçêè êîíòðàãåíò³â. Ñòîðîíè êîíòðàêòó ñàìîñò³éíî âèáèðàþòü ò³ ÷è ³íø³ ôîðìóëþâàííÿ ñòàòåé êîíòðàêòó, êåðóþ÷èñü ñèòóàö³ºþ íà ðèíêó, òîðãîâåëüíèìè ïîðÿäêàìè ³ ïîòðåáàìè ñòîð³í. Êð³ì òîãî, äåÿê³ óìîâè êîíòðàêòó ìîæóòü âèçíà÷àòèñÿ ì³æíàðîäíèìè é ³íøèìè óãîäàìè àáî çàãàëüíèìè óìîâàìè òîðã³âë³, íà ÿê³ â êîíòðàêò³ â öüîìó âèïàäêó ðîáëÿòüñÿ ïîñèëàííÿ.

Óìîâè êîíòðàêòó ïðèéíÿòî ïîä³ëÿòè íà îáîâ'ÿçêîâ³ ³ äîäàòêîâ³. Îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè ââàæàþòüñÿ òàê³ ñòàòò³ êîíòðàêòó, ïðè íåâèêîíàíí³ ÿêèõ îäíèì ç ïàðòíåð³â ³íøà ñòîðîíà ìîæå â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ òîâàðó, ðîç³ðâàòè óãîäó ³ ñòÿãíóòè ïîíåñåí³ çáèòêè. Ïðè ïîðóøåíí³ äîäàòêîâèõ óìîâ ³íøà ñòîðîíà íå ìຠïðàâà â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ òîâàðó ³ ðîç³ðâàòè óãîäó, à ìîæå ò³ëüêè âèìàãàòè âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ ³ ñòÿãíåííÿ çáèòê³â. Ïîíÿòòÿ îáîâ'ÿçêîâèõ ³ äîäàòêîâèõ óìîâ çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíî¿ óãîäè. Çâè÷àéíî äî ³ñòîòíèõ óìîâ â³äíîñÿòü ïðåäìåò, ÿê³ñòü, ö³íó ³ ðÿä ³íøèõ óìîâ êîíòðàêòó.

Ó ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³ ³ñíóº çâè÷àé, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè óãîäè ïîâèíí³ äîìîâèòèñÿ ïðî âèçíà÷åíèé ì³í³ìóì óìîâ êîíòðàêòó, ùîá â³í ââàæàâñÿ ä³éñíèì. Ó çàçíà÷åíèé ì³í³ìóì âõîäÿòü íàñòóïí³ óìîâè: ïðåäìåò êîíòðàêòó, ö³íà ³ òåðì³í âèêîíàííÿ óãîäè.

Ñòðóêòóðà ³ çì³ñò êîíòðàêòó íîñÿòü áàãàòî â ÷îìó ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð ³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ñïåöèô³êîþ ïðåäìåòà óãîäè, òàê ³ ñòóïåíåì áëèçüêîñò³ êîíòðàãåíò³â. Ó ö³ëîìó çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ êîíòðàêòè çâè÷àéíî ì³ñòÿòü íàñòóïí³ îñíîâí³ ñòàòò³, ðîçòàøîâóâàí³ ó âèçíà÷åí³é ïîñë³äîâíîñò³:

 1. ïðåàìáóëà ³ âèçíà÷åííÿ ñòîð³í;

 2. ïðåäìåò äîãîâîðó;

 3. ö³íà ³ çàãàëüíà ñóìà êîíòðàêòó;

 4. ÿê³ñòü;

 5. òåðì³íè ïîñòà÷àííÿ;

 6. óìîâè ïëàòåæó;

 7. óïàêóâàííÿ ³ ìàðê³ðóâàííÿ òîâàð³â;

 8. ãàðàíò³¿;

 9. øòðàôí³ ñàíêö³¿ ³ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â;

 10. ñòðàõóâàííÿ;

 11. ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè (îáñòàâèíè íåçäîëàííî¿ ñèëè);

 12. àðá³òðàæíå çàñòåðåæåííÿ;

  ϳñëÿ òîãî ÿê ïåðåðàõîâàí³ âñ³ óìîâè êîíòðàêòó, óêàçóþòüñÿ äàòà ³ ì³ñöå çä³éñíåííÿ óãîäè , çàïèñóþòüñÿ þðèäè÷í³ àäðåñè ñòîð³í ³ ³ìåíà ¿õí³õ ïðåäñòàâíèê³â, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè é àäðåñè îáñëóãîâóþ÷èõ áàíê³â. Êîíòðàêò ñêð³ïëþºòüñÿ ï³äïèñàìè óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ³ ïå÷àòêàìè. Êð³ì òîãî, êîæíà ñòîð³íêà êîíòðàêòó, ÿêùî òåêñò êîíòðàêòó íàïèñàíèé íà äåê³ëüêîõ àðêóøàõ, ïîâèííà áóòè ï³äïèñàíà ïðåäñòàâíèêàìè ñòîð³í ó ïîñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî ñòîðîíè çãîäí³ ç óìîâàìè, çàïèñàíèìè íà ö³é ñòîð³íö³, à òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá âèêëþ÷èòè ìîæëèâ³ çëîâæèâàííÿ.

  Êîíòðàêò ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì, êîëè ñòîðîíè íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíàëè âñ³ óìîâè, çàïèñàí³ â êîíòðàêò³.

  Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è óñå âèùå ñêàçàíå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî âàæëèâ³ñòü çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî êîíòðàêòó. Öå ºäèíèé äîêóìåíò çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòîðîíè êîíòðàêòó ðåãóëþþòü ñâî¿ â³äíîñèíè ³ ðåãëàìåíòóþòü îáîï³ëüí³ ïðàâà é îáîâ'ÿçêè ïðè âèêîíàíí³ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é. ², ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³ä ãðàìîòíîãî ³ ïðîäóìàíîãî ñêëàäàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî êîíòðàêòó çàëåæèòü óñï³õ ï³äïðèºìöÿ íà çîâí³øíüîìó ðèíêó.

  1.2 Äæåðåëà ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ êîíòðàêòної діяльності

  Äî îñíîâíèõ äæåðåë правового ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó â³äíîñÿòüñÿ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, âíóòð³øíº çàêîíîäàâñòâî, çâè÷à¿.

  Ïðàêòè÷íî ó âñ³õ êðà¿íàõ ïðèéíÿò³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî ì³ñòÿòü íîðìè, ùî ðåãóëþþòü â³äíîñèíè ïî ì³æíàðîäí³é êóï³âë³-ïðîäàæó. Íàïðèêëàä , ó Ôðàíö³¿, ͳìå÷÷èí³, ÑØÀ, Øâåéöà𳿠òàê³ íîðìè ì³ñòÿòüñÿ â òîðãîâèõ êîäåêñàõ. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïðèéíÿò³ ñïåö³àëüí³ çàêîíîäàвчі àêòè ïî ì³æíàðîäí³é êóï³âë³-ïðîäàæó (Çàêîí Âåëèêîáðèòàí³¿ 1979 ð. ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ òîâàð³â).

  Ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ çàñòîñîâóþòüñÿ íàñòóïí³ äæåðåëà ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó:

  Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî äîãîâîðè ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â (1980 ã);

  Êîíâåöèÿ ÎÎÍ ïðî çäàâíåííÿ ïîçîâó â ì³æíàðîäí³é êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â (1974 ð.);

  Êîíâåíö³ÿ ïðî ïðàâî, çàñòîñîâíîìó äî äîãîâîð³â ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â (1985 ð.);

  Ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ íàéá³ëüøå øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ ³äåíñüêà êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî äîãîâîðè ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â. Âîíà áóëà ï³äïèñàíà ó ³äí³ 2 êâ³òíÿ 198 ð. ³ íàáðàëà ñèëè 1 ñ³÷íÿ 1988 ð. äëÿ äåðæàâ, ùî íà òîé ìîìåíò ðàòèô³êóâàëè ¿¿ ÷è ïðèºäíàëèñÿ äî íå¿.

  ³äåíñüêà êîíâåíö³ÿ 1980 ð. ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí, 101 ñòàòò³ ³ äîêëàäíî âèçíà÷ຠïîðÿäîê укладання äîãîâîðó ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó ³ éîãî îñíîâí³ óìîâè. Çàñòîñóâàííÿ ¿¿ îáìåæóºòüñÿ äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ñòîðîíàìè, êîìåðö³éí³ ï³äïðèºìñòâà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòî𳿠ð³çíèõ äîãîâ³ðíèõ äåðæàâ, ÷è âèïàäêàìè, êîëè äî äîãîâîðó çàñòîñîâíå ïðàâî äåðæàâè — ó÷àñíèêà Êîíâåíö³¿. Âàðòî âðàõîâóâàòè òó îáñòàâèíó, ùî ³äåíñüêà êîíâåíö³ÿ 1980 ð. íå ðåãëàìåíòóº âñ³ àñïåêòè ì³æíàðîäíî¿ êóï³âë³-ïðîäàæó. Âîíà âèçíà÷ຠñïåö³àëüí³ òîðãîâ³ òåðì³íè ó â³äíîøåíí³ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ³ ñïîñîá³â âèçíà÷åííÿ ö³íè, à òàêîæ ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà òîâàð.

  Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñò. 7 (2) çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿, ÿêùî ïèòàííÿ, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ïðåäìåòà ¿¿ ðåãóëþâàííÿ, ïðÿìî â í³é íå вирішуються, òî âîíè ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â Êîíâåíö³¿; ó âèïàäêó ¿õíüî¿ â³äñóòíîñò³ — â³äïîâ³äíî äî ïðàâа, çàñòîñîâíîãî ó ñèëó íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðèâàòíîãî ïðàâà.

  Äåÿê³ âèäè ïðîäàæ ï³ä ä³þ ³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ 1980 ð. íå ï³äïàäàþòü. Íàïðèêëàä, ïðîäàæ ç àóêö³îíó, ïðîäàæ ö³ííèõ ïàïåð³â, ñóä³â ïîâ³òðÿíîãî ³ âîäÿíîãî òðàíñïîðòó, åëåêòðîåíåð㳿. Êîíâåíö³ÿ íå âèçíà÷ຠïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â çà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèì äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ³ òåðì³íè çàäàâíåííÿ ïîçîâó.

  Ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ çâè÷à¿ - çàãàëüíîâèçíàí³ ïðàâèëà, ùî ñêëàëèñÿ â ñôåð³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ íà ï³äñòàâ³ ïîñò³éíîãî é îäíàêîâîãî ïîâòîðåííÿ äàíèõ ôàêòè÷íèõ â³äíîñèí.

  Ó êîìåðö³éí³é ïðàêòèö³ òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ òîðãîâ³ çâè÷à¿, ùî îçíà÷àþòü çàâåäåíèé ïîðÿäîê чи ôàêòè÷íî ñòàëå â òîðãîâèõ â³äíîñèíàõ ïðàâèëî, ùî ñëóæèòü äëÿ âèçíà÷åííÿ âîë³ ñòîð³í, ïðÿìî íå âèðàæåíî¿ â äîãîâîð³.

  Âàðòî ïîì³òèòè, що çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³ îïåðàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó óêðà¿íñüêèìè ï³äïðèºìöÿìè обов'язково ïîâèíí³ â³äáóâàòèñÿ â ïèñåìí³é ôîðì³. Íåäîòðèìàííÿ ôîðìè òàêèõ óãîä ñïðè÷èíÿº ¿õ íåä³éñí³ñòü (òîáòî ïèñüìîâ³ äîêàçè, áóäü-òî ÷è ïåðåïèñóâàííÿ âèñòàâëÿííÿ ðàõóíêà, ó ï³äòâåðäæåííÿ âèñíîâêó çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ îïåðàö³¿ íå äîïóñêàþòüñÿ)

  Ïî çàêîíîäàâñòâó ðÿäó çàêîðäîííèõ êðà¿í íå ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâîãî ïèñüìîâîãî îôîðìëåííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ äîãîâîð³â çàêóï³âë³-ïðîäàæó.

  ³äïîâ³äíî äî ³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ 1980 ð. (ñò. II) íå ïîòð³áíî, ùîá äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó був укладений â ïèñåìí³é ôîðì³ ÷è ï³äêîðÿâñÿ ³íø³é âèìîç³ ó â³äíîøåíí³ ôîðìè. Äîïóñêàºòüñÿ éîãî ï³äòâåðäæåííÿ áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè, âêëþ÷àþ÷è ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â. Îäíàê ïðè ïðèºäíàíí³ Ñîþçó ÐÑÐ äî çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿ 23 òðàâíÿ 1990 ð. áóëî çðîáëåíå çàñòåðåæåííÿ ïðî íåçàñòîñîâí³ñòü ïîëîæåíü ñò. II Êîíâåíö³¿, ÿêùî õî÷à á îäíà ç³ ñòîð³í ìຠñâîº êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî â ÑÐÑÐ.  äàíèé ÷àñ íàçâàíà Êîíâåíö³ÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ çàñòåðåæåííÿ äî íå¿, ä³þòü ³ äëÿ Óêðà¿íè.

  Ùî æ ñòîñóºòüñÿ âíóòð³øíüîãî çàêîíîäàâñòâà, òî íà Óêðà¿í³ êîíòðàêòíà ä³ÿëüí³ñòü ðåãóëþºòüñÿ íàñòóïíèìè çàêîíàìè:

 13. Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü"

  ¹959-XII â³ä 16.04.1991.

 14. Ïîëîæåííÿ " Ïðî ôîðìó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äîãîâîð³â

  (êîíòðàêò³â)"

 15. Ðîçïîðÿäæåííÿ "Ùîäî óêëàäàííÿ ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿

  ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äîãîâîð³â

  (êîíòðàêò³â)" ¹13 â³ä 7.09.1992.

  Çàêîí "Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü" º îäíèì ç îñíîâíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãóëþþòü äàíèé âèä ä³ÿëüíîñò³. ³í ñêëàäàºòüñÿ ç 7 ðîçä³ë³â ³ 39 ñòàòåé, ó ÿêèõ äàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ áàçîâèõ òåðì³í³â, òàêèõ ÿê :

  - ³íîçåìíà âàëþòà ãîò³âêîþ;

  - ïëàò³æí³ äîêóìåíòè;

  - ö³íí³ ïàïåðè;

  - çîëîòî òà ³íø³ äîðîãîö³íí³ ìåòàëè;

  - ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, òîùî.

  Також закон описує визначення суб'єктів ЗЕД, принципів ЗЕД, контрактів, що укладаються суб'єктами. Але основне призначення цього закону- це державне регулювання всих сфер зовнішньоекономічної діядьності.

  Як бачимо така сфера діяльності, як зовнішньоекономічна регулюється як внутрішнім законодавством, так і підпадає під дію різного роду міжнародних угод, що також в свою чергу вкладають свій внесок в удосконалення зовнішньоекономічних відносин як між державами, так і між їх громадянами.

  ÐÎÇÄ²Ë 2

  Концептуальні підходи щодо управління контрактною діяльністю на підприємстві

  2.1 Õàðêòåðèñòèêà îñíîâíèõ íàïðÿìê³â, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì òà

  ìåòîä³â åêñïîðòíî-³ìïîðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ "Öåíòðîëèò".


Ó çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè åêñïîðò ïðîäóêö³¿ ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó çàéìຠïåðøå ì³ñöå ³, çà äàíèìè ñòàòèñòèêè, ùîð³÷íî íåóõèëüíî ðîñòå. (рис. 2.1) Òàê, ó 1998 ð. åêñïîðò ïðîêàòó â ö³ëîìó çá³ëüøèâñÿ íà 19%, ñòàëåâèõ òðóá - íà 32%. Öå çâ'ÿçàíî ç âèñîêîþ ë³êâ³äí³ñòþ óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, ç îäíîãî áîêó, ³, ç àêòèâ³çàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ ïîñåðåäíèê³â ³ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, ùî ðåàë³çóþòü ¿¿ çà êîðäîí, - ç ³íøî¿.


Рис. 2.1 Структура експорту товарів з України в 2000р.Ñëàáêå ì³ñöå â çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ìåòàëóðã³éíî¿ ãàëóç³ - ïðîáëåìà ö³íîóòâîðåííÿ äëÿ åêñïîðòîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, íåðîçâ'ÿçàí³ñòü ÿêî¿ ïðèâîäèòü äî ïîñò³éíèõ àíòèäåìï³íãîâèõ ðîçñë³äóâàíü ç áîêó çàêîðäîííèõ âèðîáíèê³â.

Ïîðÿä ç³ ñòàá³ëüí³ñòþ ðîáîòè ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó â ö³ëîìó, âíóòð³øí³é ðèíîê õàðàêòåðèçóº çàãàëüíå çíèæåííÿ ðåíòàáåëüíîñò³ âèðîáíèöòâà. Çà 1998 ð. öåé ïîêàçíèê ó ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ çíèçèâñÿ ç 12,4% äî 3,6%, à ê³ëüê³ñòü çáèòêîâèõ êîìá³íàò³â çá³ëüøèëîñÿ âäâ³÷³. Ïðè÷èíàìè öüîãî º ÿê ð³ñò ö³í íà ñèðîâèíó, ï³äâèùåííÿ çàë³çíè÷íèõ òàðèô³â, çíèæåííÿ ñâ³òîâèõ ö³í íà îñíîâí³ âèäè ìåòàëîïðîäóêöії, òàê ³ ãàëüìóâàííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ óðÿäîì Óêðà¿íè, ñòðèìóâàííÿ êóðñó ãðèâí³, íåîäíîçíà÷í³ñòü òëóìà÷åííÿ äåÿêèõ çàêîí³â, â³äñóòí³ñòü çàñîá³â ó споживача-áþäæåòíèêà. ×åðåç â³äñóòí³ñòü âëàñíèõ îáîðîòíèõ êîøò³â áàãàòî ï³äïðèºìñòâ çìóøåí³ ïðàöþâàòè ç âèêîðèñòàííÿì äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè (äî 60-95% â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó). Íèæ÷å ïðèâîäÿòüñÿ îñíîâí³ ö³íîâ³ õàðàêòåðèñòåèêè ïîçèö³é ïî ìåòàëó, ùî âèïóñêàºòüñÿ íà ВАТ "Центорлит" і вцілому по Óêðà¿í³.

Òàáëèöÿ 2.1

Ö³íîâà êîí'þíêòóðà îñíîâíèõ ïîçèö³é ïî ìåòàëó, ùî âèïóñêàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè Óêðà¿íè


Òîâàð

Ö³íà ñеðåäí.

Ö³íà

мінім.

Ö³íà

ìàêñ.

Àëþì³í³é, ò

2465,90

1876,92

3600,00

Àðìàòóðà, ò

484,54

300,00

709,23

Áàëêè, ò

581,09

440,00

670,00

Ãâèíòè, ò

3246,29

2459,85

4136,92

Ãàéêè, ò

3175,38

2812,31

3481,54

Æåðñòü, ò

1862,02

982,85

2568,65

Êâàäðàòè, ò

640,88

425,77

824,62

Ëèñòîâå çàë³çî, ò

6772,46

2423,08

17000,00

Ìåòàëîïðîêàò, ò

495,27

440,77

556,15

ͳõðîì, êã

32,53

28,00

35,92

×àâóí ,ò

750,0

740,0

850,00

Òðóáè, ò

880,92

496,15

2316,92

Êóòíèêê, ò

490,82

409,23

686,62

Øâåëåð, ò

08,07

416,92

629,23Що ж стосується ВАТ "Центролит", то попри всі проблеми підприємство

намагається працювати. Крім виходу на національний ринок, завод працює з чималою кількістю закордонних партнерів. Íà äàíèé ìîìåíò ìàºòüñÿ äîñâ³ä ðîáîòè ç ͳìå÷÷èíîþ, Ãîëëàí䳺þ, ²òà볺þ, ÑØÀ, Óãîðùèíîþ, êðà¿íàìè ÑÍÄ. ϳäïðèºìñòâî ñïåö³àë³çóºòüñÿ ïî âèðîáíèöòâó âèëèâê³â ç àëþì³í³þ ³ ñ³ðîãî ÷àâóíà ìàðîê Ñ×15-25 âàãîþ â³ä 100 ãðàì äî 10 òîíí. Îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè ïðîäóêö³¿ çàâîäó º ï³äïðèºìñòâà, ùî âèïóñêàþòü íàñîñíå óñòàòêóâàííÿ, àðìàòóðó, êîìïðåñîðè, à òàêîæ õ³ì³÷íîãî, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ.

ϳäïðèºìñòâî º íå ºäèíèì ó ñâî¿é ãàëóç³, âèðîáíèê³â íà Óêðà¿í³ íàðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî 15. Âèõîäÿ÷è ç ö³º¿ öèôðè ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâîäó ïðèõîäèòüñÿ âåñòè äåÿêó êîíêóðåíòíó áîðîòüáó, ³ öå ò³ëüêè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, à íà çîâí³øíüîìó òàêèõ âèðîáíèê³â áåçë³÷, ³ ï³äïðèºìñòâó, ùîá âèæèòè íåîáõ³äíî ïðèêëàäàòи ìàêñèìóì çóñèëü. Ö³ çóñèëëÿ íàïðàâëÿþòüñÿ íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ³ çíèæåííÿ ¿¿ ñîá³âàðòîñò³, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü çíèçèòè ö³íè, à çíà÷èòü çàëó÷èòè ³íîçåìíèõ çàìîâíèê³â.

ϳäïðèºìñòâî, ó ñèëó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, íàìàãàºòüñÿ âïðîâàäæóâàòè íîâ³ ïðîãðåñèâí³ òåõíîëî㳿 ëèòòÿ. Ó áëèçüêîìó ìàéáóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ ïåðåéòè â³ä âèêîðèñòàííÿ êîêñó äî âèêîðèñòàííÿ ³íäóêö³éíèõ åëåêòðè÷íèõ ïå÷åé, ùî äàäóòü ìîæëèâ³ñòü âèãîòîâëÿòè ëèòòÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³ ³, ó ïðèíöèï³, ñèëüíî íå ïåðåæèâàòè çà òå, ùî ï³äïðèºìñòâî íå çìîæå âèêîíàòè вçÿò³ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ â êîíòðàêò³ ùîäî ÿêîñò³.

ßê â³äçíà÷àëîñÿ âèùå ÎÀÎ «Öåíòðоëèò» ìຠäîñâ³ä ðîáîòè ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè, ³ â äàíèé ìîìåíò ÷àñó âåäåòüñÿ ³íòåíñèâíà ðîáîòà ç íàëàãîäæåííÿ íîâèõ êàíàë³â çáóòó ïðîäóêö³¿, заключення íîâèõ äîãîâîð³â íà âèãîòîâëåííÿ ð³çíîãî ðîäó ëèòòÿ.

Ïèòàííÿìè ³íòåíñèô³êàö³¿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ é îäåðæàííÿ äîäàòêîâîãî ïðèáóòêó â ðåçóëüòàò³ ðîáîòè ç ³íîçåìíèìè замовниками, çàéìàºòüñÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà ô³ðìà. Âîíà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàäà÷³ ïðîñóâàííÿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà íà çàêîðäîíí³ ðèíêè, ïîøóê íîâèõ çàìîâíèê³â, заключення íîâèõ äîãîâîð³â.

 çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³é ô³ðì³ ÎÀÎ «Öåíòðîëèò» ïðàöþþòü 8 ÷îëîâ³ê. ¯¿ îñîáëèâ³ñòþ º òå , ùî ô³ðìà º åëåìåíòîì îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâà. Âîíà íå ìຠïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè, óñþ ìàéíîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ ô³ðìè íåñå ï³äïðèºìñòâî.

Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ô³ðìà º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ï³äïðèºìñòâà, âîíà ìຠâëàñíó îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó.Рис. 2.2 Організаційна структура зовнішньоторговельної фірми ВАТ "Центролит"Êîîðäèíóþòü ðîáîòó óñ³º¿ ô³ðìè íà÷àëüíèê ³ éîãî çàñòóïíèê. Ó âåäåíí³ åêñïîðòíî-³ìïîðòíîãî áþðî çíàõîäÿòüñÿ ïèòàííÿ åêñïîðòó é ³ìïîðòó òîâàð³â, ñèðîâèíè ³ ïîñëóã ï³äïðèºìñòâà. Також бюро займається безпосередньою розробкою контрактів на експорт продукції за кордон.

Áþðî ìàðêåòèíãó äîñë³äæóº ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â, ãîòóº ìàòåð³àëè äëÿ ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ, çä³éñíþº ìîí³òîðèíã êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà.

Ô³íàíñèñò çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ô³ðìè àíàë³çóº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè, ïðîãíîçóº ³ ïðîðàõîâóº ð³çí³ ïîêàçíèêè, çîêðåìà, ïðèáóòîê â³ä âèêîíàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî êîíòðàêòó.

²íæåíåð-îïåðàòîð â îñíîâíîìó ïðàöþº ç êîìï'þòåðîì. Ó éîãî îáîâ'ÿçêó âõîäèòü ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â, çä³éñíåííÿ çâ'ÿçêó ç ê볺íòàìè, ðîáîòà â Internet.

Õîò³ëîñÿ á â³äçíà÷èòè ùî ÂÀÒ "Öåíòðîëèò" ïðàöþº íà зовнішньому ринку âæå áëèçüêî 10 ðîê³â ³ ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäóâàëî ñåáå ñåðåä ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â. Ó äàíèé ìîìåíò ÷àñó ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì åêñïîðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º ͳìå÷÷èíà, çîêðåìà ô³ðìè "Gisbert Brinkschulte" ³ "Schneider Ìaschinenbau". ϳäïðèºìñòâî çàéìàºòüñÿ ïîñòà÷àííÿìè âèëèâê³â äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, òîìó ùî îáèäâ³ ô³ðìè º ¿¿ âèðîáíèêàìè.

Çà ìèíóë³ 6 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó îáñÿãè åêñïîðòó ïî äàíîìó íàïðÿìêó ñêëàëè áëèçüêî 703 òîíí ÷àâóííîãî ëèòòÿ, ùî â ãðîøîâîìó âèðàæåíí³ ñêëàäຠ211000 DM.

Окрім роботи з вищезгаданими фірмами мається досвід спілкування ще з деяким числом німецьких компаній. Серед них :

 • Acla

 • Jungheinrich

 • Steinbock

 • Meta Prod

 • HMG

 • Fricke

За останні 8 місяців об'єм торгівлі ВАТ"Центролит" по цьому напрямку склав 405900 DM. Що говорить про неабияку заінтересованість іноземних партнерів у роботі з нашим підприємством.

Підсумовуючи óñå âèùåñêàçàíå, ìîæíà ïîì³òèòè, ùî ÎÀÎ "Öåíòîðëèò" º ñóá'ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè é àêòèâíî 䳺 â íàïðÿìêó пошуку іноземних замовників на виготовлення лиття, також ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ ÿê , âëàñíå, ìåòîä³â âèðîáíèöòâà, òàê ³ ìåòîä³â ïðîñóâàííÿ ñâ ïðîäóêö³¿ íà çîâí³øí³ ðèíêè.

2.2 Îðãàí³çàö³éí³ ï³äõîäè ùîäî çíàõîäæåííÿ òà îö³íêè ïàðòíåð³â

äëÿ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä

Îäíа ç îñíîâíèõ óìîâ äëÿ óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é — âèá³ð ïðèäàòíîãî ïàðòíåðà (êîíòðàãåíòà). Êîíòðàãåíòàìè â ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ íàçèâàþòüñÿ ñòîðîíè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèíàõ ïî êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â ÷è íàäàííþ ð³çíîãî ðîäó ïîñëóã. ²íîçåìíèìè êîíòðàãåíòàìè óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é âèñòóïàþòü ô³ðìè é îðãàí³çàö³¿, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ïðîòèëåæíó ñòîðîíó â êîìåðö³éí³é óãîä³. Êîíòðàãåíòîì ïðîäàâöÿ (åêñïîðòåðà) º ïîêóïåöü (³ìïîðòåð).Ñåðåä êîíòðàãåíò³â ìîæíà âèä³ëèòè â çàëåæíîñò³ â³ä ö³ëåé ³ õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³: ô³ðìè ³ äåðæàâí³ îðãàíè та îðãàí³çàö³¿. Íàé÷àñò³øå ïðè çä³éñíåíí³ êîíêðåòíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é êîíòðàãåíòàìè âèñòóïàþòü ô³ðìè.

Ô³ðìè, ùî âèñòóïàþòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, ðîçð³çíÿþòüñÿ ïî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ õàðàêòåðó çä³éñíþâàíèõ îïåðàö³é, ïî ïðàâîâîìó ïîëîæåííþ, ïî õàðàêòåð³ âëàñíîñò³, ïî ïðèíàëåæíîñò³ êàï³òàëó та êîíòðîëþ, ïî îáñÿãó îïåðàö³é.

Ïî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ õàðàêòåðó çä³éñíþâàíèõ îïåðàö³é ô³ðìè-êîíòðàãåíòè ìîæóòü áóòè ïðîìèñëîâèìè, òîðãîâèìè, òðàíñïîðòíèìè, ñòðàõîâèìè, ³íæèí³ðèíãîâèìè, òóðèñòè÷íèìè é ³í.

Ïî ïðàâîâîìó ïîëîæåííþ âåëèêà ÷àñòèíà ô³ðì º àêö³îíåðíèìè êîìïàí³ÿìè ÷è òîâàðèñòâàìè ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ.

Ïî õàðàêòåðó âëàñíîñò³ ðîçð³çíÿþòü ïðèâàòí³, äåðæàâí³ та êîîïåðàòèâí³ ô³ðìè, à ïî ïðèíàëåæíîñò³ êàï³òàëó ³ êîíòðîëþ íàö³îíàëüí³, ³íîçåìí³ ³ çì³øàí³ ô³ðìè.

Ïî îáñÿãó îïåðàö³é âèä³ëÿþòü âåëèê³, ñåðåäí³ ³ äð³áí³ êîìïàí³¿, ïðè÷îìó â ð³çíèõ êðà¿íàõ ö³ ïîíÿòòÿ íå º îäíàêîâèìè.


Óñòàíîâëåííþ ä³ëîâèõ â³äíîñèí ç ÿêîþ-íåáóäü êîíêðåòíîþ ô³ðìîþ на ВАТ "Центролит" çâè÷àéíî ïåðåäóº ïîøóê ô³ðìè-ïàðòíåðà, ùî âêëþ÷àº:

- äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè ô³ðì â³äïîâ³äíî¿ ÷è ãàëóç³ ðèíêó;

- âèÿâëåííÿ âåäó÷èõ ô³ðì ó ãàëóç³;

- âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ô³ðì ³ âèçíà÷åííÿ êîëà ïîòåíö³éíèõ êîíòðàãåíò³â.


Досліджуючи процес знаходження фірм-партнерів на зовнішньому ринку, який проводить ВАТ "Центролит" було виявлено, що іñíóº áàãàòî ñïåöèô³÷íèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü âèá³ð òîðãîâîãî ïàðòíåðà, àëå â òîé æå ÷àñ º äåÿê³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ, ÿêèìè êåðóþòüñÿ âñ³ êîìåðñàíòè ïðè çä³éñíåíí³ åêñïîðòíèõ é ³ìïîðòíèõ îïåðàö³é.

Âèá³ð êîíòðàãåíòà ó âåëèêîìó ñòóïåí³ çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ îïåðàö³¿ (åêñïîðòíà, ³ìïîðòíà), à òàêîæ â³ä ïðåäìåòà óãîäè. Ïðè öüîìó âèíèêàþòü äâà ïèòàííÿ: ó ÿê³é êðà¿í³ é ó ÿêîãî ³íîçåìíîãî êîíòðàãåíòà êðàùå êóïèòè (ïðîäàòè) íåîáõ³äíèé òîâàð?

Âèáèðàþ÷è êðà¿íó, êð³ì ðîçóì³íü åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó на ВАТ "Центролит" велику увагу приділяють õàðàêòåðу òîðãîâî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí України ç íåþ. Ïåðåâàãà â³ääàºòüñÿ òèì êðà¿íàì, ç ÿêèìè ìàþòüñÿ íîðìàëüí³ ä³ëîâ³ â³äíîñèíè, ï³äêð³ïëåí³ äîãîâ³ðíî-ïðàâîâîþ îñíîâîþ, ³ ÿê³ íå äîïóñêàþòü ñòîñîâíî íàøî¿ êðà¿íè äèñêðèì³íàö³¿.

Ïðè âèáîð³ ô³ðìè íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäèòü ðîáîòà ïî âèâ÷åííþ ð³çíèõ àñïåêò³â ä³ÿëüíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â. Òàêèìè àñïåêòàìè ÿê ïðàâèëî º :

à) òåõíîëîã³÷íèé - âèâ÷åííÿ òåõí³÷íîãî ð³âíÿ ïðîäóêö³¿

ô³ðìè, ¿¿ òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ³ âèðîáíè÷èõ ìîæëèâîñòåé;

á) íàóêîâî-òåõí³÷íèé - çâåäåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ íàó÷íî-

дослідницьких та êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò ³ ïðî âèòðàòè íà íèõ;

â) îðãàí³çàö³éíèé - âèâ÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ êåðóâàííÿ ô³ðìè;

ã) åêîíîì³÷íий - îö³íêà ô³íàíñîâîãî ïîëîæåííÿ ³ ìîæëèâîñòåé

ô³ðìè;

ä) ïðàâîâèé — âèâ÷åííÿ íîðì ³ ïðàâèë, ùî ä³þòü ó êðà¿í³

ïîòåíö³éíîãî ïàðòíåðà ³ èìåþùèõ ïðÿìå ÷è íåïðÿìå

â³äíîøåííÿ äî ñï³âðîá³òíèöòâà.


ϳäñóìîâóþ÷è ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ³ çàãàëüíîïðèéíÿò³ ìåòîäèêè îö³íêè ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â на ВАТ "Центролит", ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä ïðèíöèï³â, ùî äîçâîëÿþòü åôåêòèâíî âåñòè ðîáîòó ç âèáîðó êîíòðàãåíòà.

Ïåðøèé ïðèíöèï — íåîáõ³äíî îö³íèòè ñòóï³íü ñîë³äíîñò³ ïîòåíö³éíîãî ïàðòíåðà. ϳä ñòóïåíåì ñîë³äíîñò³ ô³ðìè ìàþòüñÿ íà óâàç³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³, ìàñøòàá îïåðàö³é, ñòóï³íü êðåäèòîñïðîìîæíîñò³, à òàêîæ ñòóï³íü äîâ³ðè, ùî ¿é ðîáëÿòü áàíêè.

Äëÿ îö³íêè ñîë³äíîñò³ ô³ðìè ìîæíà çàëó÷èòè ³ ðÿä ³íøèõ ïîêàçíèê³â, òàê³, ÿê ÷èñëî çàéíÿòèõ (ó òîìó ÷èñë³ ñï³âðîá³òíèê³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó НДДКÐ), ÷èñëî ï³äïðèºìñòâ ³ ðîçì³ðè âèðîáíè÷èõ ïëîù, ñòóï³íü äèâåðñèô³êîâàíîñò³ ô³ðìè (òîáòî ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ³ íîìåíêëàòóðà ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ,), ÷àñòêà ö³êàâëÿ÷î¿ íàñ ïðîäóêö³¿ â îáñÿç³ âèðîáíèöòâà ô³ðìè ³ ãàëóç³.

Äðóãèì âàæëèâèì ïðèíöèïîì ó âèáîð³ ô³ðìè º ¿¿ áåçïîñåðåäíÿ ä³ëîâà ðåïóòàö³ÿ, ä³ëîâå ðåíîìå. Ðåïóòàö³ÿ ô³ðìè âèçíà÷àºòüñÿ ñòàðàíí³ñòþ ³ ñóìë³íí³ñòþ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü, íàÿâí³ñòþ äîñâ³äó ó âèçíà÷åí³é ñôåð³ á³çíåñó, ïðàãíåííÿì âðàõîâóâàòè ïðîïîçèö³¿ ³ ïîáàæàííÿ êîíòðàãåíòà ³ âèð³øóâàòè óñ³ âèíèêàþ÷³ ñêëàäí³ ñèòóàö³¿ øëÿõîì ïåðåãîâîð³â.

ijëîâà ðåïóòàö³ÿ ô³ðìè íå çâ'ÿçàíà ïðÿìî ç ïîêàçíèêàìè ñîë³äíîñò³ é â îñíîâíîìó âèçíà÷àºòüñÿ äîñâ³äîì, ÿêèé ìຠô³ðìà, ùî âåäå êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó.

Ó ÷èñë³ ïðèíöèï³â âèáîðó ô³ðìè-êîíòðàãåíòà на ВАТ "Центролит" ìîæíà íàçâàòè é îáë³ê äîñâ³äó ìèíóëèõ óãîä. Ïðè íàÿâíîñò³ ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ підприємство â³ääàє ïåðåâàãó òèì ô³ðìàì, щî äîáðå çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå â ìèíóëîìó.

Переважне çíà÷åííÿ ïðè âèáîð³ ïàðòíåðà ìîæå çðîáèòè ³ éîãî ïîëîæåííÿ íà äàíîìó ðèíêó, ÷è º â³í ÷è ïîñåðåäíèêîì ñàìîñò³éíèì âèðîáíèêîì (ñïîæèâà÷åì) ïðîäóêö³¿. Завод, ÿê ïðàâèëî, ïðàãíе äî óñóíåííÿ çàéâèõ ïîñåðåäíèöüêèõ ëàíîê ó òîðãîâèõ îïåðàö³ÿõ, äëÿ òîãî ùîá íå óñòóïàòè ¿ì ÷àñòèíè ïðèáóòêó. Ó òîé æå ÷àñ ïîñåðåäíèöüê³ ïîñëóãè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ÿêùî âîíè º îá'ºêòèâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ. Ó öèõ âèïàäêàõ підприємство íàñò³ëüêè æ ðåòåëüíèì чинîì ï³äõîäèòü äî âèáîðó ïîñåðåäíèêà, ç ÿêèì вона ìຠïðàöþâàòè.

Òîðãîâ³ ô³ðìè áàãàòüîõ êðà¿í ³íîä³ çâ'ÿçóþòü çàêóï³âë³ ç îäíî÷àñíîþ ïðîäàæою ñâî¿õ òîâàð³â. Ïîä³áíå óâ'ÿçóâàííÿ ³ìïîðòíèõ îïåðàö³é ç åêñïîðòíèìè ìຠçíà÷åííÿ íå ò³ëüêè äëÿ ðîçøèðåííÿ çáóòó, àëå ³ äëÿ á³ëüø ïðèéíÿòíîãî ñïîñîáó îïëàòè ³ìïîðòíèõ òîâàð³â, òèì á³ëüøå ÿêùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî êîíâåðòîâàíà âàëþòà. Òîìó ³íîçåìíîìó ïîñòà÷àëüíèêó, ùî º îäíî÷àñíî ïîêóïöåì åêñïîðòíèõ òîâàð³â, âèÿâëÿºòüñÿ âèçíà÷åíà ïåðåâàãà.

Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ³ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é ó÷àñíèêè ïðèá³ãàþòü äî äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ÿê ïîòåíö³éíîãî êîëà ìîæëèâèõ êîíòðàãåíò³â, òàê ³ êîíêðåòíèõ ô³ðì ³ îðãàí³çàö³é, ç ÿêèìè ìîæëèâå встановлення êîíòðàêò³â. Âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîíòðàãåíòà º çàãàëüíîïðèéíÿòèì åëåìåíòîì ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ îïåðàö³¿, éîìó ïðèä³ëÿþòü óâàãó âñ³ ó÷àñíèêè ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³.  óìîâàõ õèòëèâî¿ ñâ³òîâî¿ êîí'þíêòóðè ³ íàÿâíîñò³ ð³çêèõ, íåñïîä³âàíèõ ¿¿ çì³í äî âèáîðó ³íîçåìíî¿ ô³ðìè-ïàðòíåðà, îñîáëèâî ïðè îïåðàö³ÿõ ðîçðàõîâàíèõ íà òðèâàëèé òåðì³í, ï³äõîäÿòü äóæå ðåòåëüíî.

Íà çàêîðäîííèõ ðèíêàõ ìàºòüñÿ ö³ëèé ðÿä äæåðåë, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ô³ðìè. Ñåðåä íèõ íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ³ ïðàêòè÷íó ö³íí³ñòü ïðåäñòàâëÿþòü äîâ³äíèêè ïî ô³ðìàõ, ïóáë³êàö³¿ ô³ðì (ð³÷í³ çâ³òè, êàòàëîãè, ïðîñïåêòè, ðåêëàìí³ âèäàííÿ), ìàòåð³àëè ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ êîìïàí³é ³ îðãàí³çàö³é, ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè, äîâ³äêè áàíê³â. Êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ äຠìîæëèâ³ñòü ñêëàñòè äîñòàòî÷íîü ïîâíå ïðåäñòàâëåííÿ ïðî ô³ðìè.

Îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä äæåðåë ³íôîðìàö³¿ çàéìàþòü äîâ³äíèêè ïî ô³ðìàõ. Âîíè âèäàþòüñÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèìè àãåíòñòâàìè, ð³çíèìè àñîö³àö³ÿìè, òîðãîâåëüíèìè ïàëàòàìè. Ìàþòüñÿ äîâ³äíèêè, ùî îõîïëþþòü ô³ðìè îäí³º¿ êðà¿íè, òîáòî íàö³îíàëüí³ äîâ³äíèêè, ³ óòðèìóþ÷³ çâåäåííÿ ïðî ô³ðìè ð³çíèõ êðà¿í - ì³æíàðîäí³ äîâ³äíèêè. Ç îäíèõ äîâ³äíèê³â ìîæíà äîâ³äàòèñÿ ò³ëüêè êîîðäèíàòè ô³ðì (ïîøòîâà àäðåñà, ôàêñ, òåëåôîí), ç ³íøèõ - çâåäåííÿ ïðî õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè, åêîíîì³÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèêàõ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, âèðîáíè÷³é áàç³ ³ ò.ä.

Îñíîâíèì äîñòî¿íñòâîì äîâ³äíèê³â ïî ô³ðìàõ ó ïîð³âíÿíí³ ç á³ëüø³ñòþ ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ º îõîïëåííÿ âåëèêîãî ÷èñëà ô³ðì. Äîâ³äíèêè - ïðàêòè÷íî ºäèíèé âèä äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³ðìè, ó ÿêèõ çâåäåííÿ ïóáë³êóþòüñÿ ðåãóëÿðíî é ó ñèñòåìàòèçîâàíîìó âèä³.

Äîâ³äíèêè äàþòü ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè íàñòóïíèé íàá³ð ðåêâ³çèò³â ïî ô³ðìàõ: ïîâíå ³ ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ; ïîøòîâà ³ òåëåãðàôíà àäðåñà, ôàêñ. òåëåôîí; ð³ê заснування é åòàïè ðîçâèòêó ô³ðìè; ñôåðà ä³ÿëüíîñò³; îñíîâí³ òîâàðè âèðîáíèöòâà чи òîðã³âë³; âèäè ïîñëóã; áàíêè, ÷åðåç ÿê³ ô³ðìà çä³éñíþº ñâî¿ îïåðàö³¿; âëàñíèêè ô³ðìè чи ìàòåðèíñüêà êîìïàí³ÿ; ñêëàä êåð³âíèõ îðãàí³â; ÷èñëî ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâ; äî÷³ðí³ é àñîö³éîâàí³ ô³ðìè: ÷èñëî çàéíÿòèõ ó ô³ðì³; îñíîâí³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ (ð³÷íèé îáñÿã ïðîäàæ³â, ïðèáóòîê, àêòèâè, âëàñíèé êàï³òàë ³ ò.ä.); çâ'ÿçêó ç ³íøèìè ô³ðìàìè ÷åðåç ó÷àñòü ó êàï³òàë³; ïåðñîíàëüí³ çâ'ÿçêè ç ³íøèìè ô³ðìàìè é îðãàí³çàö³ÿìè; êîðîòê³ á³îãðàô³÷í³ çâåäåííÿ ïðî êåð³âíèê³â.

Êð³ì òîãî, ïî ô³ðìàõ îêðåìèõ ãàëóçåé ìîæíà âèçíà÷èòè îáñÿã âèðîáíèöòâà, âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³, äåÿê³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ. Ïðèðîäíî, ùî íå ïî óñ³õ ô³ðìàõ ìîæíà îäåðæàòè âåñü ïåðåðàõîâàíèé âèùå íàá³ð ³íôîðìàö³¿. Íàéá³ëüø ïîâí³ çâåäåííÿ ëåãøå ç³áðàòè ïî âåëèêèõ êîìïàí³ÿõ, îðãàí³çîâàíèì çà ïðàâîâîþ ôîðìîþ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà.

Âàæëèâèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³ðìè º äîá³ðêè (ïåðåë³êè) íàéá³ëüøèõ ô³ðì, що друкуються â áàãàòüîõ êðà¿íàõ. Òàê³ äîá³ðêè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ì³ñöå ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ô³ðìè ñåðåä êîìïàí³é ÷è êðà¿íè ãàëóç³ ïî òîìу ÷è ³íøîìó ïîêàçíèêó.

Ç âèäàíü ñàìèõ ô³ðì íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿþòü ¿õí³ ð³÷í³ çâ³òè. Âîíè ùîð³÷íî ïóáë³êóþòüñÿ êîìïàí³ÿìè, ùî ä³þòü ó ïðàâîâ³é ôîðì³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà é ó ôîðì³ òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. г÷í³ çâ³òè ï³äáèâàþòü ï³äñóìîê ³ àíàë³çóþòü ä³ÿëüí³ñòü ô³ðìè çà ð³ê, äàþòü ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè çâåäåííÿ ïðî îáñÿã ³ íàïðÿìêè êàï³òàëîâêëàäåíü ³ ïëàíàõ ðàö³îíàë³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ïðî âèêîðèñòîâóâàíó ³ âïðîâàäæóâàíó òåõíîëîã³þ, ïðî íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, ó òîìó ÷èñë³ ïðî îáñÿã âèòðàò, ïðî ñòðóêòóðó é îñíîâí³ íàïðÿìêè ÍДДÊÐ, à òàêîæ ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî â ö³é îáëàñò³ ç ³íøèìè ô³ðìàìè, ïðî ïîðòôåëü çàìîâëåíü ³ äèíàì³ê ¿õí³õ íàäõîäæåíü, ïðî íàÿâíèõ ³ ñïîðóäæóâàíèõ âèðîáíè÷³ ï³äïðèºìñòâà. Ó звітах ïðèâîäÿòüñÿ êîðîòê³ îãëÿäè ïîëîæåííÿ ñïðàâ ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ чи íà òîâàðíèõ ðèíêàõ, â³äçíà÷àþòüñÿ ð³çí³ ôàêòîðè, ùî çðîáèëè âïëèâ íà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè.

Íåâ³ä'ºìíó ÷àñòèíó ð³÷íèõ çâ³ò³â ñêëàäàþòü äîêóìåíòè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³: áàëàíñ, ðàõóíêè ïðèáóòê³â ³ çáèòê³â, ðàõóíîê íàäõîäæåííÿ ³ âèòðàòè çàñîá³â. ¯õí³é àíàë³ç äîçâîëÿº âèçíà÷èòè åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè, ¿¿ ô³íàíñîâå ïîëîæåííÿ, ïëàòîñïðîìîæí³ñòü.

Ùå îäíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ ïðî çàêîðäîíí³ ô³ðìè,яке використовуе ВАТ "Центорлит" - çàãàëüíîåêîíîì³÷í³ ³ ãàëóçåâ³ ãàçåòè ³ æóðíàëè. Êð³ì загальної ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³ðìè òàì ïóáë³êóþòüñÿ çâåäåííÿ íàéð³çíîìàí³òí³øîãî õàðàêòåðó.

Не важко помітити, що джерел інформації про закордонніх партнерів дуже багато. Треба лише вміти грамотно опрацьовувати їх і робити належні висновки щодо репутації майбутніх колег, щоб потім не мати втрат від здійснення зовнішньоторговельних операцій.
 1. Îñîáëèâîñò³ òåõíîëî㳿 óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ç óðàõóâàííÿì

ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà çîâí³øíüîìó ðèíêó


Укладання êîíòðàêò³â ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îñíîâíèõ ñòàä³é. Öå ïðîïîçèö³ÿ óêëàñòè êîíòðàêò (îôåðòà) ³ ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿ (àêöåïò). (Ïîðÿäîê óêëàäàííÿ êîíòðàêòó ðåãóëþºòüñÿ ³äåíñüêîþ êîíâåíö³ºþ 1980ð.).

Îôåðòà ïîâèííà çàäîâîëüíÿòè äâîì âèìîãàì: ì³ñòèòè â ñîá³ âñ³ ³ñòîòí³ ïóíêòè ïåðåäáà÷óâàíîãî äîãîâîðó ³ áóòè àäðåñîâàíîþ êîíêðåòí³é î собі чи íåâèçíà÷åíîìó êîëó осіб çà óìîâè ìîæëèâî¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ç íèõ, ùî áàæàþòü ïðèéíÿòè ïðîïîçèö³þ. Ïðè â³äñóòíîñò³ îäíîãî ç çàçíà÷åíèõ âèìîã втрачається ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîðó.

Îôåðòà íàáèðຠñèëè, êîëè âîíà îòðèìàíà àäðåñàòîì îôåðòè. Îôåðòà, íàâ³òü êîëè âîíà º áåçâ³äêëè÷íîþ, ìîæå áóòè ñêàñîâàíà îôåðåíòîì, ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ îòðèìàíî àäðåñàòîì îôåðòè ðàí³ø, í³æ ñàìà îôåðòà, ÷è îäíî÷àñíî ç íåþ.

ϳä àêöåïòîì ðîçó쳺òüñÿ çãîäà àäðåñàòà, äàíà ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í, óêëàñòè äîãîâ³ð íà óìîâàõ çàïðîïîíîâàíèõ îôåðåíòîì. Ïî ñâîºìó çì³ñòó àêöåïò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè óìîâàì, ñôîðìóëüîâàíèì ó ïðîïîçèö³¿ óêëàñòè äîãîâ³ð. ³äïîâ³äü íà îôåðòó, ùî ìຠíà ìåò³ ñëóæèòè àêöåïòîì, àëå ì³ñòèòü äîïîâíåííÿ, ÷è îáìåæåííÿ ³íø³ çì³íè, º â³äõèëåííÿì îôåðòè ³ ïðåäñòàâëÿº çóñòð³÷íó îôåðòó. Àëå ÿêùî çì³íè íåçíà÷í³ é îôåðåíò íå çàïåðå÷óº, òå îôåðòà ââàæàºòüñÿ àêöåïòîâàíîþ.

Ôîðìîþ àêöåïòó îôåðòè íà ÂÀÒ "Öåíòðîëèò" º ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó ïðî íàì³ðè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ìàéáóòíüîãî êîíòðàêòó âèðàæàþòü ñâîº áàæàííÿ óêëàñòè äîãîâ³ð ïî êîíêðåòíîìó ïèòàííþ. (Äîäàòîê À)


Äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ óêëàäåíèì, êîëè äâ³ ñòîðîíè - åêñïîðòåð ³ ³ìïîðòåð ä³éøëè çãîäè â òîðãîâ³é óãîä³ ïî âñèõ ¿¿ ³ñòîòíèõ óìîâàõ ³, ÿêùî â³í íàëåæíèì ÷èíîì ï³äïèñàíèé ñòîðîíàìè. На ВАТ "Центролит" саму технологію укладання договорів можно вивчити за допомогою схеми, яка відображає увесь цикл підготовчих робіт, пов'язаних з підписанням контракту.


Оцінка торговельно-політичних умов

Опрацювання правових питань


Вивчення транспортних умов


Визначення форм платежу

Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку

Дослідження системи збуту товару

Вивчення можливих партнерів


Вивчення можливих конкурентів


Рис.2.3 Цикл підготовчих робіт, пов'язанаих з підписанням контракту.


При вивченні торгово-політичних умов ВАТ "Центролит" звертає увагу на такі обставини:

 • умови міжурядових торговельних угод;

 • порядок отримання експортно-імпортних ліцензій;

 • обмеження щодо стандартів та сертифікації.

  Правові питання охоплюють закони, що стосуються страхування, способів розв'язання спорів.

  Транспортні умови висвітлюють вартість перевезення, ступінь мехенізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила здачі та приймання вантажів.

  При вивченні умов платежу звертають увагу на ті форми розрахунку, які практикуються у даній країні, з'ясовується доцільність надання кредиту, його вартість, форми, строки.

  Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку здійснюється на основі даних промислової та зовнішньоторговельної статистики. При цьому ВАТ "Центролит" досліджує поділ ринку за групами споживачів, а також прогнозуються зміни місткості ринку та тенденції розвитку виробництва.

  Система збуту досліджується для вибору необхідних каналів товароруху до реальних та потенційних споживачів продукції підприємства.

  Вивчення можливих конкурентів включає: порівняльні техніко-економічні властивості товарів, дані комерційного характеру, якість прдукції, дотримання строків платежів.

  Êîíòðàêò îôîðìëÿºòüñÿ ñòîðîíàìè óãîäè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåðåãîâîð³â ó ïîòð³áí³é ê³ëüêîñò³ åêçåìïëÿð³â.

  ßê óæå ãîâîðèëîñÿ â ïåðøîìó ðîçä³ë³ äàíî¿ ðîáîòè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé êîíòðàêò ìຠñâîþ ñòðóêòóðó ³ ïåðåë³ê âèçíà÷åíèõ óìîâ, ùî ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìи ó íüîìó.

  Çì³ñò êîíòðàêòó íà ïîñòà÷àííÿ ÷àâóííîãî ëèòòÿ ìຠñâîþ ñïåöèô³êó. Ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè íà ïðèêëàä³ çì³ñò ðåàëüíîãî êîíòðàêòó, ùî áóâ â³äïðàöüîâàíèé íà ÂÀÒ "Öåíòðîëèò" ó 1999 ðîö³. (Äîäàòîê Б)

  Ðîçãëÿíåìî åëåìåíòè äàíîãî êîíòðàêòó:

  1.Âèçíà÷åííÿ ñòîð³í ³ ïðåäìåò êîíòðàêòó.

  Òåêñò ïî÷èíàºòüñÿ ç ïðåàìáóëè, ó ÿê³é óêàçóºòüñÿ ïîâíå þðèäè÷íå

  íàéìåíóâàííÿ ñòîð³í, ùî óêëàëè äîãîâ³ð. Òðàäèö³éíî ïåðøèì óêàçóºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ ïðîäàâöÿ, ³ äðóãèì – íàéìåíóâàííÿ ô³ðìè - ïîêóïöÿ. Ïðåäìåòîì êîíòðàêòó ìîæå áóòè ïðîäàæ ³ ïîñòà÷àííÿ òîãî ÷è ³íøîãî òîâàðó, íàäàííÿ ÿêèõ-íåáóäü ïîñëóã, à òàêîæ ïåðåäà÷àâèäà òåõíîëî㳿.

  Ó äàíîìó êîíòðàêò³: Ïðîäàâåöü ïðîäàâ, à ïîêóïåöü êóïèâ âèðîáè ç ÷àâóíó вироблені ïî êðåñëåííÿõ çàìîâíèêà â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³¿ ¹1, ùî º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ êîíòðàêòó â îáñÿç³ 1310,5 òîí, ùî ³ º ïðåäìåòîì êîíòðàêòó.

  Ùîá óíèêíóòè ìîæëèâèõ óñêëàäíåíü ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ óãîäè ïðåäìåò

  êîíòðàêòó âàðòî âêàçóâàòè äåòàëüíèì чинîì, ðîáëÿ÷è â íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ

  ïîñèëàííÿ íà çðàçêè чи òåõí³÷í³ îïèñè. ßêùî çà êîíòðàêòîì ïîñòàâëÿºòüñÿ íåîäíîð³äíèé òîâàð, òî â öüîìó âèïàäêó äîêëàäíèé ïåðåë³ê óñ³õ ñîðò³â, ùî ïîñòàâëÿþòüñÿ, âèä³â, ìàðîê âêàçóºòüñÿ â îêðåìîìó äîêóìåíò³ – ñïåöèô³êàö³¿, ùî îôîðìëÿºòüñÿ ÿê äîäàòîê äî êîíòðàêòó, ùî ³ áóëî çðîáëåíî ó íàøîìó âèïàäêó.

  2. ʳëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà êîíòðàêòó

  ʳëüê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà êîíòðàêòó ìîæóòü óñòàíîâëþâàòèñÿ ÿê ó

  ñòàòò³ “Ïðåäìåò êîíòðàêòó”, òàê ³ â ñïåö³àëüí³é ñòàòò³ “ʳëüê³ñòü òîâàðó”. Âèá³ð îäèíèö³ âèì³ðó çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñàìîãî òîâàðó ³ ñôîðìîâàíî¿ ïðàêòèêè ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³. Ïðè öüîìó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íå ò³ëüêè ìåòðè÷í³, àëå é óìîâí³ îäèíèö³ ³ íåñòàíäàðòí³ îäèíèö³ âèì³ðó (ì³øîê, ïà÷êà, ñóë³ÿ), àëå â êîíòðàêò³ áóëà âèêîðèñòàíà ñòàíäàðòíà îäèíèöÿ âèì³ðó - òîííà.

  Çâè÷àé ó ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ îêðåìèìè òîâàðàìè çàêð³ïèâ çà òèìè ÷è

  ³íøèìè ïðåäìåòàìè óãîä òðàäèö³éí³ îäèíèö³ âèì³ðó. Òàê, íàïðèêëàä, ïðè ïîñòà÷àííÿõ íàôòè ê³ëüê³ñòü òîâàðó çâè÷àéíî âêàçóºòüñÿ â áàðåëÿõ, ïðè ïîñòà÷àííÿõ çåðíîâèõ – ó áóøåëÿõ. Ó öüîìó âèïàäêó òàêîæ äîö³ëüíî âêàçàòè ìåòðè÷íèé åêâ³âàëåíò îáðàíî¿ îäèíèö³ âèì³ðó.

  3.Ö³íà êîíòðàêòó.

  Ö³íà â êîíòðàêò³ âêàçóºòüñÿ â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ âèçíà÷åíî¿ âàëþòè çà

  ê³ëüê³ñíó îäèíèöþ íà ïîãîäæåíîìó áàçèñ³ ïîñòà÷àííÿ. Ïðè öüîìó ñòîðîíè îáìîâëÿþòü, ÿê ðîçó쳺òüñÿ âñòàíîâëåíà ö³íà, òîáòî ÷è âõîäÿòü ó íå¿ âèòðàòè, çâ'ÿçàí³ ç â³äïðàâëåííÿì âàíòàæó, çà òàðó, óïàêóâàííÿ, ìàðê³ðóâàííÿ é ³í.

  Ó ðîçãëÿíóòîìó íàìè êîíòðàêò³ çàçíà÷åíà çàãàëüíà âàðò³ñòü êîíòðàêòó -

  1331000 DM, à òàêîæ îáãîâîðåíî, ùî ó âàðò³ñòü âõîäèòü ´ðóíòîâêà, ìåõаніяна îáðîáêà, âàðò³ñòü ºâðîï³ääîí³â. ² çðîáëåíå ïîñèëàííÿ ïðî òå, ùî âàðò³ñòü îäíîãî âèëèâêà çàçíà÷åíà â ñïåöèô³êàö³¿ ¹1, ùî äîäàºòüñÿ äî êîíòðàêòó.

  4. ßê³ñòü òîâàðó

  Ñòàòòÿ “ÿê³ñòü òîâàðó” îáîâ'ÿçêîâî ïðèñóòíÿ ó êîæíîìó êîíòðàêò³.³äïîâ³äíî

  äî òîðãîâèõ çâè÷à¿â äåÿêèõ êðà¿í, êîíòðàêòè, ó ÿêèõ â³äñóòíº çàñòåðåæåííÿ ïðî ÿê³ñòü òîâàðó, ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íåä³éñíèìè.Ó ö³é ñòàòò³ ñòîðîíè âñòàíîâëþþòü ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè òîâàðó, òîáòî ñóêóïí³ñòü âëàñòèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ïðèäàòí³ñòü äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïî ïðèçíà÷åííþ. Ñòîðîíè êîíòðàêòó ïîâèíí³ ïðàãíóòè äî òîãî, ùîá äàòè íàéá³ëüø ïîâíó ÿê³ñíó õàðàêòåðèñòèêó ïðåäìåòà óãîäè.

  Ó ñòàòò³ “ßê³ñòü òîâàðó” ñòîðîíè ìîæóòü òàêîæ ïåðåäáà÷èòè ìåòîä ïåðåâ³ðêè

  ÿêîñò³ ïðîäàâöåì, à òàêîæ âèä äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº â³äïîâ³äí³ñòü ÿêîñò³ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó êîíêðåòíèì âèìîãàì.

  Îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ùî ï³äòâåðäæóº ÿê³ñòü òîâàðó, º ñåðòèô³êàò ÿêîñò³,

  âèäàâàíèé àáî ô³ðìîþ-âèãîòîâëþâà÷åì, àáî íåéòðàëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ùî çä³éñíþº ïåðåâ³ðêó ÿêîñò³ òîâàðó. Ïðè åêñïîðòíèõ ïîñòà÷àííÿõ "Öåíòðîëèò" ï³äòâåðäæóº ÿê³ñòü ñâ ïðîäóêö³¿ ñåðòèô³êàòîì, яêèé âèäຠÒîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà.

  Îñîáëèâ³ñòþ ñêëàäàííÿ äàíîãî ïóíêòó êîíòðàêòó â íàøîìó ïðèêëàä³ º òå, ùî

  ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ùî ïîñòàâëÿºòüñÿ, îáóìâëþºòüñÿ ÿê ñàìà ñîáîþ зðîçóì³ла, à â óìîâàõ ïðî ÿê³ñòü ãîâîðèòüñÿ ëèøå ïðî ïðîöåäóðó çä³éñíåííÿ ðåêëàìàö³é ó âèïàäêó íåâ³äïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ îáãîâîðåíèì çàçäàëåã³äü ñòàíäàðòàì.

  5. Òåðì³í ³ äàòà ïîñòà÷àííÿ

  Òåðì³í ïîñòà÷àííÿ - ïîãîäæåí³ ñòîðîíàìè ³ ïåðåäáà÷åí³ ó êîíòðàêò³

  òèì÷àñîâ³ ïåð³îäè, ïðîòÿãîì ÿêèõ ïðîäàâåöü ïîâèíåí ïåðåäàòè ïðåäìåò óãîäè ïîêóïöþ. Ïðè öüîìó ïðåäìåò óãîäè ìîæå áóòè ïîñòàâëåíèé ÿê îäíîðàçîâî, òàê ³ âðîçäð³á. Ïðè îäíîðàçîâîìó ïîñòà÷àíí³ ñòîðîíè âêàçóþòü îäèí òåðì³í ïîñòà÷àííÿ. Ïðè ïîñòà÷àíí³ âðîçäð³á ó êîíòðàêò³ âêàçóþòüñÿ òåðì³íè ïîñòà÷àííÿ äëÿ êîæíî¿ ïàðò³¿.

  Òåðì³íè ïîñòà÷àííÿ â êîíòðàêò³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ òàêèìè ñïîñîáàìè:

 • âèçíà÷åííÿì ô³êñîâàíî¿ äàòè ïîñòà÷àííÿ;

 • âèçíà÷åííÿì ïåð³îäó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ïîâèííà áàòü çðîáëåíå ïîñòà÷àííÿ ( ì³ñÿöü, êâàðòàë, ð³ê);

 • çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ òåðì³í³â (“íåãàéíå ïîñòà÷àííÿ” “ç³ ñêëàäó” ³ ò.ä.) Ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâîãî ïîñòà÷àííÿ òîâàðó ïðîäàâöåì ïîâèííà ñïåö³àëüíî

  îáìîâëÿòèñÿ â êîíòðàêò³. ßêùî öå íå îáãîâîðåíî, òî çà çâè÷àºì äîñòðîêîâå

  ïîñòà÷àííÿ ìîæëèâå ò³ëüêè çà çãîäîþ ïîêóïöÿ. Çàñòåðåæåííÿ ïðî äîñòðîêîâå ïîñòà÷àííÿ çâè÷àéíî ïðèïóñêຠ³ äîñòðîêîâó îïëàòó òîâàðó ïîêóïöåì.

  Ó ðîçãëÿíóòîìó êîíòðàêò³ äàòà ñòðîãî íå çàô³êñîâàíà, çàçíà÷åíèé ëèøå êðàéí³é òåðì³í ïîñòà÷àííÿ.

  6.Áàçèñí³ óìîâè êîíòðàêòó

  Ïðè укладенні êîíòðàêòó ñòîðîíè ïîâèíí³ ÷³òêî ðîçïîä³ëèòè ì³æ ñîáîþ ÷èñëåíí³ îáîâ'ÿçêè, çâ'ÿçàí³ ç äîñòàâêîþ òîâàðó â³ä ïðîäàâöÿ äî ïîêóïöÿ (òðàíñïîðòóâàííÿ, ñòðàõóâàííÿ â øëÿõè, îôîðìëåííÿ ìèòíèõ äîêóìåíò³â ³ ò.ä.).

  Äëÿ óí³ô³êàö³¿ ðîçóì³ííÿ ïðàâ ³ îáîâ'ÿçê³â ñòîð³í êîíòðàêòó áóëè ðîçðîáëåí³ áàçèñí³ óìîâè ïîñòà÷àííÿ, ùî âèçíà÷àþòü îáîâ'ÿçêóè ïðîäàâöÿ ³ ïîêóïöÿ ïî äîñòàâö³ òîâàð³â, óñòàíîâëþþòü ìîìåíò ïåðåõîäó ðèçèêó âèïàäêîâî¿ çàãèáåë³ чи ïñóâàííÿ òîâàðó. Áàçèñí³ óìîâè âèðîáëÿþòüñÿ íà îñíîâ³ ì³æíàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïðàêòèêè. Âîíè ñïðîùóþòü îïåðàö³¿, çâ'ÿçàí³ ç ïîñòà÷àííÿì òîâàð³â, º çàãàëüíîâèçíàíèìè â ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ ³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïðàâèëî, òîðãîâåëüíèìè ïîðÿäêàìè, ùî ñêëàëèñÿ â êîìåðö³éí³é ïðàêòèö³ îêðåìèõ êðà¿í, ïîðò³â, ãàëóçåé òîðã³âë³.

  Іíêîòåðìñ” çàñòîñîâóºòüñÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â Êîíòðàêò³ çðîáëåíå ïîñèëàííÿ íà íèõ. Ïðè ðîçá³æíîñò³ óìîâ êîíòðàêòó ³ ïîëîæåíü “Іíêîòåðìñ” ïð³îðèòåò ìàþòü óìîâè Êîíòðàêòó.

  Ó íàøîìó ïðèêëàä³ ïîñòà÷àííÿ çä³éñíþâàëîñÿ íà óìîâàõ DDU ì.Õåéìíèö , ì. Äåäåíáàõ /ͳìå÷÷èíà/, Ñóðàí³ /Ñëîâà÷÷èíà/ â³äïîâ³äíî äî "Èíêîòåðìñ-90"

  Äàíèé òåðì³í ìຠçíà÷åííÿ, êîëè ïðîäàâåöü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè òîâàð ó ì³ñöå ïðèçíà÷åííÿ, îäíàê áåç îïëàòè ìèòíîãî î÷èùåííÿ ïî ³ìïîðòó та áåç îïëàòè ìèòà.

  7.Óìîâè âçàºìîðîçðàõóíê³â

  Óìîâè âçàºìîðîçðàõóíê³â âêëþ÷àþòü óñòàíîâëåííÿ âàëþòè ïëàòåæó, ñïîñ³á ³ ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â çà ïîñòàâëåíèé òîâàð, ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî ïðåäñòàâëÿºòüñÿ äî îïëàòè, ³ çàõèñí³ ì³ðè ïðîòè íåîá´ðóíòîâàíî¿ çàòðèìêè ïëàòåæó àáî ³íøèõ ïîðóøåíü ïëàò³æíèõ óìîâ êîíòðàêòó.

  Óìîâè ïëàòåæó âñòàíîâëþþòü íà ÿê³é ñòà䳿 ðóõó òîâàðó âèðîáëÿºòüñÿ éîãî îïëàòà ³ ÷è áóäå âîíà â³äáóâàòèñÿ ÷è îäíîðàçîâî äåê³ëüêîìà âíåñêàìè.

  ²ñíóþòü ê³ëüêà ñïîñîá³â ïëàòåæó, âèêîðèñòîâóâàíèõ ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³: ïëàò³æ ãîò³âêîþ, ïëàò³æ ó êðåäèò, à òàêîæ ¿õíº ñïîëó÷åííÿ.

  Ó ðîçãëÿíóòîìó êîíòðàêò³ îáãîâîðåíî, ùî îïëàòà ïîâèííà ïðîèçâåñòèñü ó ïëèí³ 2-õ áàíê³âñüêèõ äí³â ³ç äíÿ íàäõîäæåííÿ òîâàðó íà ñêëàä ïîêóïöÿ. Ðîçðàõóíîê здійснюєтьсÿ ïðñòèì áàíê³âñüêèì ïåðåâåäåííÿì.

  Çà çàòðèìêó ïëàòåæó â êîíòðàêò³ ïåðåäáà÷àþòüñÿ ñàíêö³¿, ðîçì³ð ÿêèõ ïîãîäæóºòüñÿ ñòîðîíàìè.

  8.Ñàíêö³¿

  Êîíòðàêò çâè÷àéíî ïåðåäáà÷ຠö³ëèé ðÿä øòðàôíèõ ñàíêö³é, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïîêóïåöü ïðàãíå ñòèìóëþâàòè ïðîäàâöÿ ó ñâîº÷àñíîìó âèêîíàíí³ çîáîâ'ÿçàíü ³ êîìïåíñóâàòè ñâî¿ ìîæëèâ³ âòðàòè.

  Øòðàôí³ ñàíêö³¿ çâè÷àéíî çðîñòàþòü ó çàëåæíîñò³ â³ä òðèâàëîñò³ ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîñòðî÷åííÿ ³ ò.ä.). Ìàêñèìàëüíà âåëè÷èíà øòðàô³â ñêëàäຠ8-10% â³ä âàðòîñò³ íåïîñòàâëåíèõ ó òåðì³í òîâàð³â.

   íàøîìу êîíòðàêò³ ðîçì³ð øòðàôó âñòàíîâëåíий íà ð³âí³ 5% â³ä âàðòîñòі íåîäåðæàíої ÷è íåïîñòàâëåíої ïðîäóêö³.

  9.Óìîâè óïàêóâàííÿ ³ ìàðê³ðóâàííÿ

   óêëàäåíîìó êîíòðàêò³ ö³ óìîâè áóëè îáãîâîðåí³ â ïóíêò³ ïðî ö³íó. Òàì óêàçóâàëîñÿ, ùî òîâàð ïîâèíен áóòè óïàêîâàíèé íà єâðîï³ääîíàõ. Õî÷à ÷³òêî¿ äèðåêòèâè ïðî óïàêóâàííÿ íåìà, àëå ÿêùî â çàãàëüíó âàðò³ñòü âõîäèòü âàðò³ñòü ºâðîï³ääîíîâ, зíà÷èòü òîâàð ïîâèíен áóòè óïàêîâàíèé ñàìå â òàêèé ñïîñ³á.

  Слід зазначити, що рîçä³ëè ïðî óïàêóâàííÿ ³ ìàðê³ðóâàííÿ âêëþ÷àþòü ó êîíòðàêò, êîëè ïî ðîäó òîâàðó óïàêóâàííÿ º íåîáõ³äíèì. Ïðè öüîìó â ñòàòò³ óêàçóþòüñÿ âèä ³ õàðàêòåð óïàêóâàííÿ, ¿¿ ÿê³ñòü, ðîçì³ðè, ñïîñîáè îïëàòè, à òàêîæ íàíåñåííÿ íà óïàêóâàííÿ êîæíîãî ì³ñöÿ ìàðê³ðóâàííÿ.

  Ìàðê³ðóâàííÿ âàíòàæ³â – òîâàðîñóïðîâîäæóâàëüíà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòü ðåêâ³çèòè ³ìïîðòåðà, íîìåð êîíòðàêòó, íîìåð òðàíñó, âàãîãàáàðèòíі õàðàêòåðèñòèêè ì³ñöü, íîìåð ì³ñöÿ ³ ÷èñëî ì³ñöü ó ïàðò³¿ чи òðàíñ³. Âîíà º âêàç³âêîþ òðàíñïîðòíèì ô³ðìàì, ÿê çâåðòàòèñÿ ç âàíòàæåì, ³ ïðè íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïðî íåáåçïåêó çâåðòàííÿ ç âàíòàæåì. Ìàðê³ðóâàííÿ âàíòàæ³â áåçóìîâíèé îáîâ'ÿçîê ïðîäàâöÿ. Ðåêâ³çèòè ìàðê³ðóâàííÿ ïîãîäÿòüñÿ ñòîðîíàìè ³ âêàçóþòüñÿ â êîíòðàêò³. Ìàðê³ðóâàëüí³ îö³íêè ïîâèíí³ áóòè íàíåñåí³ íà êîæíå âàíòàæíå ì³ñöå.

  Ïðè÷èíîþ íåâèêîðèñòàííÿ ìàðê³ðóâàííÿ â äàíîìó êîíòðàêò³ º òå, ùî ïîñòàâêà çä³éñíþâàëàñÿ àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì ³, в ïðèíöèï³, íåîáõ³äí³ñòü ó í³é áóëà íå íàñò³ëüêè âåëèêà.

  10. Ôîðñìàæîðíå é àðá³òðàæíå çàñòåðåæåííÿ â êîíòðàêòàõ

  Ïðàêòè÷íî âñ³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ êîíòðàêòè ì³ñòÿòü ñòàòò³, ùî äîçâîëÿþòü ïåðåíîñèòè òåðì³í âèêîíàííÿ äîãîâîðó чи âçàãàë³ çâ³ëüíÿº ñòîðîíè â³ä ïîâíîãî ÷è ÷àñòêîâîãî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ó âèïàäêó íàñòàííÿ âèçíà÷åíèõ îáñòàâèí, ùî çâè÷àéíî ³ìåíóþòüñÿ ôîðñìàæîðíèìè, ÷è “îáñòàâèíàìè íåçäîëàííî¿ ñèëè”.

  Äî ôîðñìàæîðíèõ îáñòàâèí â³äíîñÿòüñÿ ÿê ð³çíîãî ðîäó ñòèõ³éí³ ëèõà (ïîæåæ³, ïîâåí³, çåìëåòðóñè), òàê ³ ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ñèòóàö³¿ (â³éíà).

  Ó êîíòðàêòàõ âàðòî ïåðåäáà÷èòè ïîãîäæåíèé êîíòðàãåíòàìè ïåðåë³ê òàêèõ îáñòàâèí ³ ïîðÿäîê ä³é ñòîð³í êîíòðàêòó ïðè ¿õíüîìó íàñòàíí³.

  Ïðè íàñòàíí³ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí ïðèéíÿòî íåãàéíî ñïîâ³ùàòè ³íøó ñòîðîíó. ϳäòâåðäæåííÿì íàñòàííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí ñëóæàòü â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè: íàé÷àñò³øå – ñâ³ä÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàò.

  Ó íàøîìу âèïàäêó êîíòðàãåíòи ïðèéøëè äî çãîäè ùîäî ñïèñêó òàêèõ ïîä³é, ùî çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ïóíêò³ ïðî ôîðñìàæîðí³ îáñòàâèíè.

  Ó ðîçä³ë³ êîíòðàêòó, íàçâàíîìó “àðá³òðàæíèì çàñòåðåæåííÿì” ñòîðîíè âñòàíîâëþþòü, ùî áóäü-ÿêà ñóïåðå÷êà чи ðîçá³æí³ñòü ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³ íà ðîçãëÿä ä³þ÷èì àðáіòðàæàì.

  Àðá³òðàæíå çàñòåðåæåííÿ êîíòðàêòó âèçíàºòüñÿ маючим þðèäè÷íó ÷èíí³ñòü íåçàëåæíî â³ä ä³éñíîñò³ êîíòðàêòó, ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÿêîãî âîíà º.

  Óñ³ ñóïåðå÷êè ùîäî êîíòðàêòó, ùî ìè ðîçãëÿäàºìî, ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ розглядати â ̳æíàðîäíîìó êîìåðö³éíîìó ñóä³ ïðè ÒÏÏ Óêðà¿íè â ì. Êè¿â. Àëå âñå-òàêè ïåðåä òèì ÿê çâåðòàòèñÿ â ñóä ñòîðîíàì ïîòð³áíî ñïðîáóâàòè âðåãóëþâàòè ñóïåðå÷êà äðóæí³ì øëÿõîì.

  Îòæå, ïðîàíàë³çóâàâøè óñå âèùåçãàäàíå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ÿê³ñòü ñêëàäàííÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ êîíòðàêò³â íà ÂÀÒ "Öåíòðîëèò" ³ ïåðåêîíàòèñÿ â ò³ì, ùî äàíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ çíàéøîâ ñâ³é ÷èìàëèé ðîçâèòîê. Àëå âñå-òàêè, ÿêùî ìåíåäæìåíò êîíòðàêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ðîçâèâàòè äàë³, òо çàâîä ìîæå опинтèñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè іноземний ïàðòíåð âèÿâèòüñÿ êðàùèì ³, äîïóùåí³ ïîìèëêè â êîíòðàêò³ ïðèâåäóòü äî ³ñòîòíèõ çáèòê³â. Òîáòî ïîòð³áíî âñ³ëÿêî óäîñêîíàëþâàòè äàíó ãàëóçü ЗЕÄ ³ âïðîâàäæóâàòè íîâîââåäåííÿ, ùî ç'ÿâëÿþòüñÿ ó ñâ³ò³.

  Ïðî äåÿê³ ðåêîìåíäàö³¿ ³ çàóâàæåííÿ ìîâà éòèìå â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.

  РОЗДІЛ 3

  Вплив факторів ризику на формування базових умов

  зовнішньоторговельного контракту

  3.1 Цінова політика контракту.

  Розділ "Ціна та загальна вартість крнтракту" є одним з основних його розділів. Це пов'язане з тим, що оснвною метою укладення зовнішньоекономічного контракту є одерження прибутку. Але яким же чином можна зберегти свої гроші, не потрапити у несподівану ситуацію через можливі коливання цін? Для того, щоб застрахуватись від можливих втрат підприємство повинне вибрати правилбну цінову політику контракту.

  Її вибір у першу чергу залежить від мети зовнішньоекономічної угоди. В залежності від того, намагається суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності забезпечити збут продукції, утримати ринок або максимально збільшити прибуток, він обирає спосіб фіксації ціни, надання надбавок або знижок тощо.

  Необхідно пам'ятати, що контракти можуть бути підписані з виробником товару, посередником, оптовим або роздрібним продавцем тощо. За цією ознакою ціни у зовнішній торгівлі можна умовно поділити на ціни виробника, оптові, роздрібні. Звісно, рівень цін при закупівлі товару у виробника буде найнижчим, що пов'язане з відсутністю торговельних надбавок, бажанням товаровиробника швидше реалізувати товар для вкладення грошей у новий цикл виробництва . Виходячи з цього найвигіднішим є укладення контракту безпосередньо з виробником даного виду продукції. Це є першою рекомендацією для ВАТ "Центролит", адже завод являється не тільки продавцем, а й покупцем. Як правило, імпортується кокс.

  Саме тому для укладання контракту покупець повинен бути зацікавлений у пошуку виробника даного товару.

  Однією з найважливіших умов досягнення успіху при здійсненні зовнішньоекономічної угоди є взаємовигідне для обох сторін визначення контрактної ціни. При її попередньому визначенні контрагенти орієнтуються на ціни, що публікуються, або на ті, що розраховуються. Ціни, що публікуються відображають рівень світових цін головних постачальників даної продукції. До них відносять біржові котировки, ціни аукціонів, ціни пропозицій провідних фірм, ціни фактичних угод, довідкові ціни тощо.

  Ціна контракту може розраховуватись як середня. Для цього використовують дані зовнішньоторговельної статистики. При встановленні ціни контракту таким способом вартість певного товару, визначену згідно даних зовнішньоторговельної статистики, ділять на кількість цього товару відповідно до одиниць виміру.

  Фіксація у зовнішньоекономічному контракті умов, щодо яких існує домовленість контрагентів, повинна захистити їх від певних непередбачених ситуацій, наприклад від грошових витрат при коливаннях курсу вільноконвертованої влюти, від витрат при зміні ціни товару на світовому ринку.

  Виходячи з періоду дії контракту вирішується питання, яким чином обумовити ціну контракту, щоб не понести збитків внаслідок здійснення зовнішньоекономічної угоди. Ціна контракту повинна обумовлюватись при його підписанні і може бути зафіксована на момент його підписання - тверда, фіксована, на момент цого виконання -змінна ціна, а також може визначатись на протязі періоду - рухома ціна.

  Умовами контракту можуть бути передбачені різні валюта ціни та валюта платежу, тобто ціна товару може бути визначена в одній валюті, а розрахунки між контрагентами здійснюватимуться в іншій. У цьому разі з метою зменшення ризиків зовнішньоекономічних операцій у контракті бажано зазначити курс, за яким буде здійснюватись перерахунок валюти ціни у валюту платежу.

  Рухома ціна фіксується на момент підписання угоди, але у контракті обумовлюється , що вона може змінитися при зміні ринкової ціни на товар на момент поставки. При такому способі фіксації ціни у контракті обов'язково повинно бути вказане офіційне джерело статистичних даних, на підставі якого робиться висновок про зміну ринкової ціни, а також повинен бути обумовлений механізм ціни, зафіксованой у контракті, у залежності від підвищення чи зниження ціни на ринку на момент виконання уоди. Використовуючи даний спосіб фіксації ціни контракту , необхідно обумовити процент коливання ціни на ринку, при якому ціна контракту лишається незмінною.

  Даний спосіб фіксації є дуже зручним при нестабільності ринкових цін на продукцію, що є предметом контракту.

  Змінна ціна застосовується при зовнішньоекономічній торгівлі продукцією, на виготовлення якої потрібен тривалий час. Орієнтовна ціна таких контрактів обумовлюється при їх укладанні , але остаточна ціна встановлюється в момент виконання контракту виходячи з реальної вартості витрат при виробництві даного товару.

  Умовами контракту може бути встановлена межа, у рамкках якої перегляд контрактних цін не проводиться, а також межа можливої зміни контрактної ціни.

  У додатках (специфікаціях) бажано вказувати цінові показники, у випадку, якщо під час здійснення зовнішньоекономічної операції поставляються товари різної якості та асортименту і ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки.

  Крім вищезгаданих способів фіксації ціни контракту можна ваділити ще ціну, що фіксується у процесі виконання контракту. Така ціна може уточнюватись сторонами безпосередньо перед поставкою кожної партії товару. У цьому випадку у контракті обумовлюються основні моменти визначення ціни та джерела цінової інформації.

  Навіть визначившись з ціною контракту, для покупця все ще існує можливість купити товар дешевше, виходячи з того, що Україна поступово наближається до міжнародних норм здійснення зовнішньоекономічної діяльності, дедалі поширенішим, але все ж таки ще не розповсюдженим явищем стає надання знижок або надбавок до ціни контракту.

  Знижка до ціни контракту передбачає оплату за товар меншу, ніж було визначено контрактом. Умови надання знижки повинні бути вказані у контракті. Таким чином, при наданні знижки у контракті повинен бути відповідний запис, наприклад: "при поставці партій товару може надаватися знижка за обсяг товару, що купується, у розмірі 5% за купівлю пртії більше 1000 тонн."

  Для ВАТ "Центролит" актуальними можуть бути наступні види знижок :

 • знижка за обсяг товару, що купується, надається покупцям , що купують товар у великих кількостях;

 • прогресивна знижка пердбачається у контракті на купівлю однотипного, передбаченого у контракті товару з певною періодичністю. Даний вид знижки є вигідним і для покупця і для продавця товару. Для першого - через економію грошей, для другого - бо він знає, який обсяг партії може виробити з подальшою реалізацією, а також через те, що при виробництві однотипного товару зменшуються витрати на виробництво;

 • загальна (проста) знижка надається покупцеві з ціни за прейскурантом або з довідкової. До простої знижки можна віднести, що надається при оплаті товару готівкою, - сконто. Вона дається у випадку, коли довідкова ціна передбачає короткостроковий кредит, а покупейь згоден оплатити товар готівкою. Як правило ця знижка становить 2-3% довідкової ціни;

 • знижка за оборот (бонусна) надається постійним покупцям на підставі спеціального доручення. У контракті у цьому випадку встановлюється шкала знижок у залежності від обороту товару протягом певного періоду, а також порядок виплати сум на підставі цих знижок;

 • спеціальні знижки надаються окремим покупцям, у замовленнях яких зацікавлені продавці. До цього виду знижок відносяться знижки за пробні партії та замовлення та знижки за регулярність замовлень;

 • знижки за якість товару передбачаються для товарів, не пристосованих до потреб окремого споживача країни імпорту за своїми техніко-експлуатаційними характеристиками, розфасовкою, упаковкою, маркіруванням тощо. Даний вид знижки надається для пристосування товару до вимог спожиача на новому ринку збуту;

 • дилерські знижки надаються виробниками своїм постійним представникам або посередникам по збуту, у тому числі і закордонним;

 • функціональні знижки надаються, як правило, сфері торгівлі для проведення реклами товару, інших додаткових дій, пов'язаних зі стимулюванням збуту товарів. При цьому у зовнішньоекономічному контракті повинні бути обумовлені обов'зки контрагентів щодо цих додаткових дій;

 • сезонні знижки надаються покупцеві при купівлі товару поза періодом року його активного застосування, що допомагає продавцю підтримувати постійний рівень виробництва товару, а також зменшує витрати на зберігання товару у власних складських преміщеннях. Сезонна знижка може бути поряд з іншою, що використовується згідно умов контракту;

 • приховані знижки надаються у вигляді знижок на фрахт, пільгових кредитів, надання безкоштовних послуг, а також надання безкоштовних зразків товару, обсяг якого не перевищує товарної партії.

Крім знижок , з метою стимулювання збуту певних видів продукції на окремих товарних ринках або для окремих груп споживачів контрактом може бути передбачене і встановлення пільгової ціни, тобто ціни, встановленої на рівні, що нижчий за звичайну ціну продажу даного продавця.

Бувають випадки, коли встановлюються надбавки до ціни. Вони застосовуються у разі, коли предметом контракту є ексклюзивний товар або він виготовлений за спеціальним замовленням, підвищеної якості, якщо покупцеві надано дожаткові сервісні послуго тощо.

Таким чином опанування зовнішньоторговельних ринків у першу чергу пов'язане з ціновою політикою зовнішньоекономічного контракту, що повинна знайти своє відображення у відповідних його розділах.

Особливу увагу необхідно приділяти встановленню ціни товару, а також системи знижок, що може бути застосована до даного виду товару.

Опанування цими основними аспектами формування цін та знижок до них дозволить українським суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зокрема ВАТ "Центролит", суттєво підвищити ефективність експортно-імпортних операцій.


3.2 Ïåðåðîçïîä³ë â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïðàâà âëàñíîñò³, ÿê äæåðåëî

âèíåêíåííÿ ñïîð³â ó ïðàêòèö³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³.

×àñòî ñòîðîíàì êîíòðàêòó íåâ³äîì³ ðîçõîäæåííÿ â òîðãîâ³é ïðàêòèö³ ¿õí³õ êðà¿í. Öå ñïðè÷èíÿº íåäîðîçóì³ííÿ, ñóïåðå÷êè ³ çâåðòàííÿ â ñóäè, à òàêîæ вòðàòó ÷àñó ³ ãðîøåé.

Äëÿ óñóíåííÿ ïîä³áíèõ ïðîáëåì. ̳æíàðîäíà òîðãîâåëüíà ïàëàòà âïåðøå â 1936 ð. îïóáë³êóâàëà ì³æíàðîäí³ ïðàâèëà òëóìà÷åííÿ òîðãîâèõ òåðì³í³â, â³äîìèõ ÿê íêîòåðìñ 1936". Äîïîâíåííÿ ³ çì³íè âíîñèëèñÿ ïîò³ì ó 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 ³ â 2000 ð. ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ïðàâèë â³äïîâ³äíî äî ïîòî÷íîãî ì³æíàðîäíîþ òîðãîâ ïðàêòèêîþ.

Óñ³ òåðì³íè ðîçä³ëåí³ íà ÷îòèðè êàòåãîð³¿, ïî÷èíàþ÷è ç âèïàäêó, êîëè ïðîäàâåöü íàäຠòîâàðè ïîêóïöþ áåçïîñåðåäíüî ó ñâî¿õ ïðèì³ùåííÿõ (òåðì³íè ãðóïè "Å" - Å term - ÅÕ works), â³äïîâ³äíî äî òåðì³í³â äðóãî¿ ãðóïè ïðîäàâåöü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íàäàòè òîâàð ó ðîçïîðÿäæåííÿ ïåðåâ³çíèêà, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîêóïöåì (òåðì³íè ãðóïè F - FÑÀ, FÀ and FÎÂ), â³äïîâ³äíî äî òåðì³í³â òðåòüî¿ ãðóïè "Ç" ïðîäàâåöü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ óêëàñòè äîãîâ³ð ïåðåâåçåííÿ, îäíàê áåç ïðèéíÿòòÿ íà ñåáå ðèçèêó âèïàäêîâî¿ ÷è çàãèáåë³ óøêîäæåííÿ ÷è òîâàðó ÿêèõ-íåáóäü äîäàòêîâèõ âèòðàò ï³ñëÿ íàâàíòàæåííÿ òîâàðó (òåðì³íè ãðóïè Ç - CFR, CIF & CIP) ³, íàðåøò³, òåðì³íè ãðóïè D, çã³äíî ÿêèì ïðîäàâåöü íåñå óñ³ âèòðàòè ³ ïðèéìຠíà ñåáå âñ³ ðèçèêè äî ìîìåíòó äîñòàâêè òîâàðó â êðà¿íó ïðèçíà÷åííÿ (DÀ, DES, DEQ, DDU & DDP).

Іíêîòåðìñ-90

Ãðóïà Å

³äâàíòàæåííÿ


EXW - ³ç çàâîäó


Ãðóïà F

Îñíîâíå ïåðåâåçåííÿ îïëà÷åíå


FCA - ôðàíêî ïåðåâ³çíèê

FAS - â³ëüíî óçäîâæ áîðòà ñóäíà

FOB - â³ëüíî íà áîðò³


Ãðóïà Ç

Îñíîâíå ïåðåâåçåííÿ îïëà÷åíå


CFR - âàðò³ñòü ³ ôðàõò

CIF - âàðò³ñòü, ñòðàõóâàííÿ ³ ôðàõò

CPT - ïåðåâåçåííÿ îïëà÷åíå äî

CIP - ïåðåâåçåííÿ ³ ñòðàõóâàííÿ îïëà÷åí³ äî

Ãðóïà D

Ïðèáóòòÿ


DAF - ïîñòà÷àííÿ íà ãðàíèö³

DES - ïîñòà÷àííÿ ³ç ñóäíà

DEQ - ïîñòà÷àííÿ ç ïðè÷àëó

DDU - ïîñòà÷àííÿ áåç îïëàòè ìèòà

DDP - ïîñòà÷àííÿ ç îïëàòîþ ìèòà


Розглянемо тепер деякі аспекти використання базових умов поставки на ВАТ "Центролит" і спробуємо вирішити, які ж цих умов найбільш вигідні для використання на даному підприємстві. Для цього найбільш правильним буде розгляд питань стосовно митного очищення експортованих товарів, моменту переходу ризиків та прав власності на товар.

Щодо митного очищення áàæàíèì º те, ùîá воно çä³éñíþâàëîñÿ ñòîðîíîþ, ùî ìîæå ñàìà çðîáèòè öå àáî óïîâíîâàæèòè êîãî-íåáóäü äëÿ ö³º¿ ìåòè. Òîìó çâè÷àéíî åêñïîðòåð çä³éñíþº î÷èùåííÿ òîâàð³â, ùî âèâîçÿòüñÿ, à ³ìïîðòåð -óâåçåíèõ òîâàð³â. Але проаналізувавши договір, який було розглянуто в попередньому розділі, ми можемо виявити, що експортер (ВАТ "Центролит" не проводить експортного очищення своїх товарів, поставка здійснюється на умовах DDU. Чим це можна пояснити?

По-перше, експортер, в особі ВАТ "Центролит",на даний поміжок часу знаходиться у дуже добрих відносинах з конрагентом, фірмою "Schneider Maschinenbau". Це дає можливість застосування даних умов в такій систуації, адже при них, експортер несе всі ризики, зв'язані з втратою товарів протягом всього періоду транспортування вантажу, А добрі стосунки з партнером виступають у ролі гарантії захищеності від ризиків.

По-друге, менеджери зовнішньоторговельної фірми дійшли згоди з контрагентом щодо розподілу витрат на поставку. Тобто імпортер платиь мито, а експортер оплачує транспортні витрати.

В принципі, використання даних умов при поставках такого роду можливе, навіть, можна сказати, найбільш вигідне, коли підприємству необхідно як найшвидше продати товар, але, якщо розглянути дане питання з боку захищеності експортера від ризику втрати товару під час перевезення, то найбільш вигідними умовами, на мій погляд, були б умови з групи "ÑFR", "ѲF", "ÑÐÒ", "ѲÐ". Äóæå âàæëèâèì º â äàí³é ãðóï³ òåðì³í³â çâ³ëüíåííÿ ïðîäàâöÿ â³ä ïîäàëüøèõ âèòðàò ³ íåñåííÿ ðèçèê³â ï³ñëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ¿ì çîáîâ'ÿçàíü çà êîíòðàêòîì øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïåðåâåçåííÿ, ïåðåäà÷³ òîâàðó ïåðåâ³çíèêó ³ éîãî ñòðàõóâàííþ, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ѲF ³ ѲÐ. При використанні цих умов â îáîâ'ÿçêè ïðîäàâöÿ âõîäèòü îïëàòà âèòðàò ïî ïåðåâåçåííþ òîâàðó çâè÷àéíèì øëÿõîì ³ çàãàëüíîïðèéíÿòèì ñïîñîáîì äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ, à ðèçèê âèïàäêîâî¿ çàãèáåë³ чи âèïàäêîâîãî óøêîäæåííÿ òîâàðó, ³ äîäàòêîâ³ âèòðàòè, ùî âèíèêàþòü ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ òîâàðó ïåðåâ³çíèêó, ïîêëàäàþòüñÿ íà ïîêóïöÿ.

Отже, для підприємства на даний проміжок часу найбільш вигідним було б використання саме цих умов. Так як вони гарантують експортеру найбільшу захищеність в плані ризику втрати товару під час транспортування.

Необхідно сказати декілька слів про момент переходу ризиків з продавця до покупця. Адже це питання, як вже зазначалося, являється не менш актуальним чим розподіл витрат при здійсненні зовнішньоторговельної угоди.

Ðèçèê çàãèáåë³ чи óøêîäæåííÿ òîâàð³â, òàêîæ ÿê ³ îáîâ'ÿçêó ïî îïëàò³ â³äïîâ³äíèõ âèòðàò, ïåðåõîäÿòü ³ç ïðîäàâöÿ íà ïîêóïöÿ ç ìîìåíòó âèêîíàííÿ ïðîäàâöåì îáîâ'ÿçêó ïî ïîñòà÷àííþ òîâàðó. Õî÷à ïðîäàâöþ íå íàäàíå ïðàâî äîïóñêàòè ïðîñòðî÷åííÿ â ïåðåõîä³ ðèçèêó é îïëàò³ â³äïîâ³äíèõ âèòðàò, óñ³ òåðì³íè äîïóñêàþòü ïåðåõ³ä ðèçèêó ³ â³äïîâ³äíèõ âèòðàò äî çä³éñíåííÿ ïîñòà÷àííÿ, ÿêùî ïîêóïåöü íå ïðèéìຠïîãîäæåíîãî ïîñòà÷àííÿ чи íå ïðåäñòàâëÿº ³íñòðóêö³¿ (ó â³äíîøåíí³ òåðì³íó ïîñòà÷àííÿ ³ ì³ñöÿ ïîñòà÷àííÿ), ùî ïðîäàâåöü ìîæå çàæàäàòè äëÿ âèêîíàííÿ ñâîãî îáîâ'ÿçêó ïî ïîñòà÷àííþ òîâàðó.

Äëÿ ïåðåõîäó ðèçèêó ³ ðîçïîä³ëó âèòðàò ó ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî, ùîá òîâàð áóâ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ³ ïðèçíà÷åíèé ñàìå äëÿ äàíîãî ïîêóïöÿ. Öå íàéá³ëüøå âàæëèâî ïðè ïîñòà÷àíí³ òîâàðó íà óìîâàõ ÅÕ, îñê³ëüêè ïðè ïîñòà÷àíí³ òîâàðó íà âñ³õ ³íøèõ óìîâàõ â³í çâè÷àéíî ³íäèâ³äóàë³çóºòüñÿ ³ ïðèçíà÷àºòüñÿ êîíêðåòíîìó ïîêóïöþ ïðè ï³äãîòîâö³ éîãî äî íàâàíòàæåííÿ ³ â³äïðàâëåííÿ (òåðì³íè ãðóïè "F" ) ÷è ïðè ïîñòà÷àíí³ éîãî â ì³ñöå ïðèçíà÷åííÿ (òåðì³íè ãðóïè "D").

Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, êîëè òîâàð â³äâàíòàæóºòüñÿ ïðîäàâöåì íàâàëîì áåç âèä³ëåííÿ äëÿ êîæíîãî ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíèõ ê³ëüêîñòåé, ïåðåõ³ä ðèçèêó ³ â³äïîâ³äíèõ âèòðàò çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ íàëåæíîãî âèä³ëåííÿ òîâàðó.

Îòæå, îñíîâíèé äîêóìåíò, ùî ðåãóëþº ðîçïîä³ë â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³æ ñòîðîíàìè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî êîíòðàêòó - ì³æíàðîäí³ ïðàâèëà òëóìà÷åííÿ òîðãîâèõ òåðì³í³â "Іíêîòåðìñ 90". Óì³ëå âèêîðèñòàííÿ ³ çíàííÿ öüîãî äîêóìåíòà ìîæå ïîçáàâèòè ï³äïðèºìñòâî çàéâèõ ïðîáëåì, çâ'ÿçàíèõ ç òîðã³âëåþ òîâàðàìè íà зовнішньому ðèíêó, çàáåçïå÷èòè âïåâíåí³ñòü ó ïðàâèëüíîñò³ укладання êîíòðàêò³â, çîêðåìà, îáãîâîðåííÿ òàêîãî éîãî ïóíêòó ÿê "Óìîâè ïîñòà÷àííÿ". 1. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів,

як запорука з правової захищеності експортера


ßê âæå ãîâîðèëîñÿ âèùå, îäíèì ç ïóíêò³â êîíòðàêòó º Àðá³òðàæ. Òîбто ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñòîðîíè êîíòðàêòó íå çìîãëè äðóæí³ì øëÿõîì вирішити ñóïåðå÷êó, âèíèêຠíåîáõ³äí³ñòü çâåðòàííÿ äî òðåòüî¿ íåçàëåæíо¿ îсоби, ÿê ïðàâèëî öå ñóä, äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Ó ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³ â³äîì³ äâà âèäè òðåòåéñüêèõ ñóä³â: òàê íàçèâàí³ ³çîëüîâàí³ ³ ïîñò³éíî ä³þ÷³.

²çîëüîâàíèé òðåòåéñüêèé ñóä (àd hîñ) ñòâîðþºòüñÿ ñòîðîíàìè ñïåö³àëüíî äëÿ ðîçãëÿäó äàíî¿ êîíêðåòíî¿ ñóïåðå÷êè. Ñòîðîíè ñàì³ âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ òðåòåéñüêîãî ñóäó ³ ïðàâèëà ðîçãëÿäó â íüîìó ñïðàâè. ϳñëÿ âèíåñåííÿ ð³øåííÿ â ñïðàâ³ òàêèé ñóä ïðèïèíÿº ñâîº ³ñíóâàííÿ.

Íà â³äì³íó â³ä òðåòåéñüêèõ ñóä³â àd hîñ, ïîñò³éíî ä³þ÷³ òðåòåéñüê³ ñóäè ñòâîðþþòüñÿ ïðè ð³çíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ àñîö³àö³ÿõ, íàé÷àñò³øå ïðè òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïàëàòàõ. Õàðàêòåðíèì äëÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ àðáèòðàæ³â º òå, ùî êîæåí ç íèõ ìຠïîëîæåííÿ , ñâî¿ ïðàâèëà ведення ñïðàâ, ñïèñîê àðá³òð³â. Òàê³ àðáèòðàæè³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà веденні á³ëüø-ìåíø øèðîêîìó êîë³ ñïðàâ.  Óêðà¿í³ º äâà òàêèõ ïîñò³éíî ä³þ÷³ àðá³òðàæ³: ̳æíàðîäíèé êîìåðö³éíèé àðá³òðàæíèé ñóä ³ Ìîðñüêà àðá³òðàæíà êîì³ñ³ÿ ïðè Òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³ Óêðà¿íè.

Îñê³ëüêè â ì³æíàðîäí³é òîðã³âë³ íå ìîæíà âèêëþ÷èòè âèíèêíåííÿ ïðàâîâèõ ñóïåðå÷îê, ñóá'ºêò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, зокрема ВАТ "Центролит", ïîâèíен чітко îáì³ðêóâàòè öå ïèòàííÿ äî укладання äîãîâîðó. ϳñëÿ òîãî ÿê â³í çóïèíèòü ñâ³é âèá³ð íà îäí³é ç íàÿâíèõ ïðîöåäóð, â³í ïîâèíåí íàïîëÿãòè íà òîìó, ùîá ó äîãîâ³ð áóëî âêëþ÷åíå çàñòåðåæåííÿ, ùî äຠïîâíèé îïèñ îáðàíî¿ ïðîöåäóðè. Óãîäè ïî öüîìó ïèòàííþ ëåãøå äîñÿãòè â õîä³ ïåðåãîâîð³â ïðî укладення äîãîâîðó, à íå ï³ñëÿ âèíèêíåííÿ ñóïåðå÷êè. Îòæå, â àðá³òðàæí³é óãîä³ ñòîðîíè ìîæóòü îáðàòè ³íñòèòóö³éíèé ÷è àðá³òðàæ àðá³òðàæ àd hîñ.

Які ж дії підприємство повинно здійснити у випадку звертання до вказаних видів арбітражу?

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, êîëè ñòîðîíè íå áàæàþòü çâåðòàòèñÿ â ïîñò³éíî ä³þ÷èé àðá³òðàæíèé ñóä, ïåðåäáà÷àºòüся àðá³òðàæ àd hîñ.

ßêùî ñòîðîíè â äîãîâîð³ ïîãîäèëèñÿ â ïèñåìí³é ôîðì³ ïðî òå, ùî ñóïåðå÷êè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî öüîãî äîãîâîðó, áóäóòü ïåðåäàâàòèñÿ íà ðîçãëÿä â àðá³òðàæ ad hoc, то в контракті повинно бути записане застереження щодо цього. Воно може мати наступний вигляд : “Ëþáà ñóïåðå÷êà, ÷è ðîçá³æí³ñòü âèìîãè, ùî âèíèêàþòü ÷è ñòîñóþòüñÿ ñüîãîäåííÿ äîãîâîðó, àáî éîãî ïîðóøåííÿ, ÷è ïðèïèíåííÿ ä³éñíîñò³, ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó â àðá³òðàæ³ â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî â äàíèé ÷àñ àðá³òðàæíèì ðåãëàìåíòîì ÞÍѲÒÐÀË,що регулює арбітраж ad hoc”.

Àðá³òðàæíèé ðåãëàìåíò ÞÍÑІÒÐÀË ðåãóëþº ïîðÿäîê ïîðóøåííÿ àðá³òðàæíîãî ðîçãëÿäó, ôîðìóâàííÿ ñêëàäó àðá³òðàæíîãî ñóäó, ïðîöåäóðó àðá³òðàæíîãî ðîçãëÿäó, ïîðÿäîê âèíåñåííÿ àðá³òðàæíîãî ð³øåííÿ ³ â³äøêîäóâàííÿ àðá³òðàæíèõ âèòðàò.

Вивчивши практику укладання контрактів на ВАТ "Центролит" автор роботи дішов висновку, що на підприємстві існують деякі прогалини у вівченні арбітражного питання. І хотілося б у деякій мірі допомогти менеджерам в плані надання рекомендацій щодо організації проведення розгляду суперечки на випадок звернення до арбітражу.

Перш ніж звернутися до суду необхідно належним чином оформити пîâ³äîìëåííÿ ïðî àðá³òðàæ. Воно ïîâèííå âêëþ÷àòè:

- âèìîãà ïðî ïåðåäà÷ó ñóïåðå÷êè íà àðá³òðàæíèé ðîçãëÿä;

- íàéìåíóâàííÿ é àäðåñè ñòîð³í;

- ïîñèëàííÿ íà â³äïîâ³äíå àðá³òðàæíå çàñòåðåæåííÿ чи îêðåìó àðá³òðàæíó óãîäó;

- ïîñèëàííÿ íà äîãîâ³ð, ç ÿêîãî ÷è ó â³äíîøåíí³ ÿêîãî âèíèêຠñóïåðå÷êà;

- âèêëàä ó çàãàëüí³é ôîðì³ õàðàêòåðó ñóïåðå÷êè ³ âèçíà÷åííÿ, ó â³äïîâ³äíîìó âèïàäêó, ðîçì³ðó ñï³ðíî¿ ñóìè;

- çì³ñò ïîçîâíèõ âèìîã;

- ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÷èñëà àðá³òð³â (òîáòî, îäèí ÷è òðîº), ÿêùî ¿õíº ÷èñëî íå áóëî ðàí³øå ïîãîäæåíå ñòîðîíàìè.


Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî àðá³òðàæ ìîæå âêëþ÷àòè òàêîæ:

- ïðîïîçèö³ÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ îäíîîñîáîâîãî ÷è àðá³òðà êîìïåòåíòíîãî îðãàíà;

- ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ àðá³òðà;

- ïîçîâíà çàÿâà.


ßêùî ïîçîâíà çàÿâà íå âêëþ÷åíà â ïîâ³äîìëåííÿ ïðî àðá³òðàæ, òî ïðîòÿãîì òåðì³íó, âñòàíîâëþâàíîãî àðá³òðàæíèì ñóäîì, ïîçèâà÷ íàïðàâëÿº â³äïîâ³äà÷ó ³ êîæíîìó ç àðá³òð³â ïîçîâíà çàÿâà â ïèñåìí³é ôîðì³. Äî ö³º¿ çàÿâè ïîâèííà áóòè ïðèêëàäåíà êîï³ÿ äîãîâîðó é àðá³òðàæíî¿ óãîäè, ÿêùî âîíî íå ì³ñòèòüñÿ â äîãîâîð³.Ùî ñòîñóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñêëàäó àðá³òðàæó, ãîëîâíîþ ðèñîþ é îäíî÷àñíî ïåðåâàãîþ ðåãëàìåíòó ÞÍÑІÒÐÀË º òå, ùî ó âèïàäêó, ÿêùî ñòîðîíè íå äîìîâèëèñÿ ïðî êàíäèäàòóðó àðá³òðà, àðá³òðàæ óñå-òàêè â³äáóäåòüñÿ çàâäÿêè ö³é ïðîöåäóð³. Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ñêëàäó àðá³òðàæíîãî ñóäó ïåðåäáà÷åíèé

ðîçä³ëîì II Ðåãëàìåíòó.

³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó ÌÊÀÑ ïðè ÒÏÏ Óêðà¿íè ïðè àðá³òðàæ³ ç òðüîìà àðá³òðàìè (ïðè â³äñóòíîñò³ óãîäè ñòîð³í ïðî ïðîöåäóðó ¿õíüîãî ïðèçíà÷åííÿ), ÿêùî ñòîðîíà íå ïðèçíà÷èòü àðá³òðà ïðîòÿãîì 30-òè äí³â ï³ñëÿ îäåðæàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öüîìó àðá³òðàæíîãî ñóäó, ÷è, ÿêùî äâà àðá³òðè ïðîòÿãîì 30-òè äí³â ç ìîìåíòó ¿õíüîãî ïðèçíà÷åííÿ íå äîìîâëÿòüñÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òðåòüîãî àðá³òðà, àðá³òð íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ñò. II Çàêîíè Óêðà¿íè “Ïðî ì³æíàðîäíèé êîìåðö³éíèé àðá³òðàæ” ïðèçíà÷àºòüñÿ ïðåçèäåíòîì Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè. Àíàëîã³÷íî ïðåçèäåíò ÒÏÏ Óêðà¿íè ïðèçíà÷ຠàðá³òðà ïðè àðá³òðàæ³ ç îäíîîñîáîâèì àðá³òðîì, ÿêùî ñòîðîíè íå äîìîâèëèñÿ ïðî éîãî ïåðñîíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ Àðá³òðàæíèì Ðåãëàìåíòîì ÞÍÑÈÒÐÀË, ÿêùî ïðîòÿãîì 30-òè äí³â ï³ñëÿ îäåðæàííÿ îäí³ºþ ç³ ñòîð³í ïðîïîçèö³¿ ïðî êàíäèäàòóðó îäíîîñîáîâîãî àðá³òðà ñòîðîíè íå ïðèéøëè äî óãîäè ïðî éîãî âèá³ð, îäíîîñîáîâèé àðá³òð ïðèçíà÷àºòüñÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì, ïîãîäæåíèì ñòîðîíàìè. Ïðè àðá³òðàæ³ ç òðüîìà àðá³òðàìè â àíàëîã³÷í³é ñèòóàö³¿ äðóãèé àðá³òð ÷è àðá³òð-головуючий ïðèçíà÷àºòüñÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì. ßêùî êîìïåòåíòíèé îðãàí íå ïîãîäæåíèé ñòîðîíàìè, àáî, ÿêùî ðàí³øå ïîãîäæåíèé íèìè êîìïåòåíòíèé îðãàí â³äìîâëÿºòüñÿ ä³ÿòè чи íå ïðèçíà÷ຠàðá³òðà, êîæíà ç³ ñòîð³í ìîæå ïðîñèòè Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ïîñò³éíîãî òðåòåéñüêîãî ñóäó â Ãààç³ ïðèçíà÷èòè êîìïåòåíòíèé îðãàí.

Проаналізувавши вищесказане можна уявити собі реальну картину, яка існує у сфері арбітражного регулювання суперечок у зовнішньоекономічній діяльності. Але все ж таки, як правильно, чи як найбільш вигідно вибрати вид арбітражу? На погляд автора, який дійшов згоди з керівництвом зовнішньоторговельної фірми ВАТ "Центролит", найбільш оптимальним варіантом виду арбітражу є Міжнародний комерційний арбітраж при ТПП України. Чому так? Причина в тому, що, як правило, вітчизняні підприємці знають національне законодавство, хоча і не дуже досконало, а норми права інших держав для них - некомпетентність. Тобто боротися за свої права, не знаючи при цьому досконало законодавства країни - нонсенс, справа на 70% може бути програна. І тільки арбітраж при ТТП України зможе об`єктивно і оперативно захистити інтереси українських підприємців. І ще один аспект - вартість ведення справи в такому суді значно менша ніж за кордоном., а, як ми знаємо, більшість підприємців України працює з невеликим капіталом, отже Міжнародний арбітражний суд при ТПП України в м. Київ являється оптимальним варіантом як для ВАТ "Центролит" так і для більшості піприємств нашої держави.


Висновки

Åêîíîì³÷íà ì³öü êðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè îáñÿãàìè ³ìïîðòó, àëå é åêñïîðòíèì ïîòåíö³àëîì. Íàö³îíàëüíó ³íôðàñòðóêòóðó ðîçâèòêó åêñïîðòó â Óêðà¿í³ âàðòî ñòâîðþâàòè ìàéæå ç íóëÿ. Öÿ ñôåðà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüøå âàæêî ïîñòðàæäàëà ï³ñëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ. Ðîñ³ÿ ñòàëà ñïàäêîºìöåì ñòâîðåíî¿ ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ãàëóç³. Íà Óêðà¿í³ çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè äåÿê³ åëåìåíòè êîëèсь ìîãóòíüî¿ ñèñòåìè.

Íàðîùóâàòè åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë ïîòð³áíî â ïåðøó ÷åðãó øëÿõîì çá³ëüøåííÿ âèïóñêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿ é íàäàííÿ ïîñëóã çà ðàõóíîê ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é îáðîáêè, çáåðåæåííÿ, óïàêóâàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ òîâàð³â.

Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º ñòâîðåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî äåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì, óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèöòâ çà êîðäîíîì.

Âàðòî ïðîâîäèòè ºäèíó ïîë³òèêó â ñôåð³ êîíòðîëþ çà çä³éñíåííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìî䳿 äëÿ ÷³òêîãî ³ ïîâíîãî ïîâåðíåííÿ âàëþòíî¿ âèðó÷êè â³ä åêñïîðòíèõ îïåðàö³é, ñâîº÷àñíèõ ðîçðàõóíê³â ³ç ðåçèäåíòàìè ïî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³ÿõ, íàäàííÿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè óêðà¿íñüêèì ñóá'ºêòàì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Підводячи підсумки проведеної роботи слід зазначити, що основна мета, яка була поставлена перед нами, досягнута. Іншими словами, ми провели короткий аналіз менеджменту контрактної діяльності на ВАТ "Центролит".

Як результат кожного етапу роботи ми маємо:

 • виявлені специфічні особливості укладання контрактів на поставку чугунного лиття за кордон;

 • уяву про організаційні підходи щодо знаходження партнерів;

 • висунуті деякі пропозиції та рекомендації стосовно удосконалення даного виду діяльності на підприємстві, а саме стосовно цінової політики контракту, застосування базових умов "Інкотермс" та регламентація вирішення спорів у арбітражах.


Отримані результати дослідження та рекомендації є не лише фактами. Їх, у разі необхідності, можно використати для покращення ситуації у сфері контрактної діяльності на підприємстві, як матеріал для подальшого розвитку та вдосконалення виявлених результатів.

Список використаних джерел

 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник /Під ред. А.І.Кредісова.-К.: ВІРА-Р,1998.- 447 с.

 2. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства.-Х. "Консум",1997.- 112 с.

 3. Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие.-М.: Закон и право,ЮНИТИ,1997.- 183 с.

 4. Организация и техника внешнеторговых операций: Сборник задач /Под ред. В.В.Покровской.-М.:Юристъ,1999.- 96 с.

 5. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов.-М.:Тантра, 1994.- 160 с.

 6. Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью.-М.:Контур, 1998.-447 с.

 7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Основы: Учебник /Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванов, С.К.Казанцев и др.; Под ред. Л.Е.Сторвского.-М.:Закон и право, ЮНИТИ,1996. - 408 с.

 8. Внешнеэкономическая деятельность:Учебное пособие /Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В.- М.:Дело, 1999.- 320 с.

 9. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами.-М: АО Бизнес-школа "Интел-синтез",1997.- 128 с.

 10. Грачев Ю.Н. Типичные ошибки во внешнеторговых контрактах, или как избежать недоразумений и убытков при заключении внешнеторгового конракта.-М.: Издательство журнала "Внешнеэкономический бюллетень", 1996.- 32 с.

 11. Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе: Правила "Инкотермс-90".-М.:Буквица, 1997. - 224 с.

 12. Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.- 174 с.

 13. Новіков А.П. Державне регулювання торгівлі //Діловий вісник-1996.-№11.- с. 18-19.

 14. Захарченко В.И. Качество составлния экспортного контракта // Економіка.Фінанси.Право (укр).-2001.-№1.- с. 30-32.

 15. Рубан А. О некоторых вопросах и тенденциях внешней торговли Украины //Экономика Украины (рус).-2000.-№7.- с. 67-72.

 16. Слюнина Т.Л. Организация структуры управления вншнеэкономической деятельностью предприятия // Вісник УАБС.-1999.-№2.- с. 72-73.

 17. Терещенко С., Бахтіна І.Цінова політика контракту // Внешнеэкономическая деятельность.-2000.-№35-38.- с. 9-11.

 18. Винокурова Л.Ф. Международное арбитражное законодательство и ad hoc // Діловий вісник.-2000.-№10.- с. 14-16.

 19. Пащенко Е.Г. К заключению контракта нужно подходить трезво // Діловий вісник.-2000.- №10.- с. 12-13.

 20. Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник /За ред. В.А.Міщенка.- К.,1995.- 328 с.

 21. Http:// www.russianweb.com/news

Случайные файлы

Файл
93176.rtf
ржа.doc
12441.rtf
Отчет.doc
94596.rtf