Стратегическое управление (укр) (Oxorona)

Посмотреть архив целиком

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


4.1. Управління охороною праці та навколишнього середовища


Згідно з законом України "Про охорону праці" на підприємстві створена служба охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аваріям в процесі праці.


Служба охорони праці на підприємстві:

1. Забезпечує безпеку виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд.

2. Забезпечує працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.

З. Здійснює професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

4. Вибирає оптимальні режими праці і відпочинку працюючих.


Служба охорони праці виконує такі основні функції:

1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

3. Складає комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

4. Проводить для працівників інструктаж з питань охорони праці.

5. Організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці.

6. Проводить паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці.

7. Веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

8. Розробляє перспективні та поточні плани роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.


На КП фабриці "Лучанка" кількість працівників становить 213 чоловік. Організаційно-методичним керівництвом роботами по охороні праці та навколишнього середовища займається 1 фахівець – інженер з охороні праці. Він виконує весь комплекс робіт, пов’язаних з охороною праці, головним регламентуючим документом є посадова інструкція, де обумовлено його повноваження: здійснює контроль за дотриманням у підрозділах підприємства чинного законодавства, інструкцій, правил і норм по охороні праці, виробничої санітарії, протипожежному захисту й охороні навколишнього середовища, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці. Розробляє проекти планів по поліпшенню умов і охороні праці, зміцненню здоров'я робітників. Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій огородженої техніки, захисних пристроїв і інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці і відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ по науковій організації праці з метою збереження здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності праці. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у необхідних випадках у встановленому порядку вживає заходи по припиненню його експлуатації. Здійснює контроль за роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом захисних пристосувань і пристроїв. Контролює своєчасність іспитів, перевірок, виробничого шуму, вібрації і т.п., виконання розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за дотриманням чинних норм і стандартів техніки безпеки в процесі виробництва, а також у проектах нових і що реконструюються виробничих об'єктів, бере участь у прийманні їх в експлуатацію. Розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання робітників безпечним методам роботи, організує пропаганду і вивчення робітниками підприємства правил техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, сприяє впровадженню спеціальних комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць відпочинку. Проводить вступні і повторні інструктажі робітників підприємства, а також студентів і школярів у період проходження ними практики і трудового навчання, організує перевірку їхніх знань. Бере участь в упорядкуванні розділу колективного договору, що стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я робітників. Бере участь у розслідуванні випадків виробничого травматизму, фахових і непрофесійних захворювань, вивчає їхні причини, аналізує ефективність проведених заходів щодо їхнього попередження. Контролює слушність упорядкування заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої і т.п., своєчасність видачі робітникам засобів індивідуального захисту, а також витрату підрозділами підприємства асигнувань на охорону праці. Складає звітність у терміни і по формах, встановлених законодавством. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази вищих органів, методичні, нормативні й інші матеріали по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії і протипожежному захисту; основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; методи вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до робітників, виходячи з категорії виконуваних робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легшу працю; особливості експлуатації устаткування, застосовуваного на підприємстві; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і закордонний досвід по охороні праці; методи і форми пропаганди й інформації з охорони праці; порядок і терміни упорядкування звітності про виконання заходів щодо охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи економіки, наукової організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

4.2. Аналіз умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, фінансування заходів по охороні праці


Інженер служби охорони праці заповнює бланки статистичної звітності: форма N7-ТНВ (звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки) та форма N1-УБ (звіт про стан умов та безпеки праці). З форми N7-ТНВ видно, що у 1999-2000 роках нещасних випадків на підприємстві не було. У 2001 році стався один нещасний випадок від дії предметів, що рухаються, розлітаються, обертаються. Внаслідок цього робітник перебував у стані непрацездатності 14 людино-днів і підприємством йому було виплачено 83 грн. допомоги.

Форма N1-УБ (розділ 1) показує кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці. У 1999 році – 214 працівник, у 2000 році – 221 працівник, а у 2001 році – 213 працівників. Розділу 2 цієї форми показує забезпечення засобами індивідуального захисту. У 1999 році 29 працівників отримали безкоштовно засоби індивідуального захисту, у 2000 році – 31, у 2001 році – 30 працівник. Перелік професій на підприємстві, які користуються спецодягом і засобами індивідуального захисту можна побачити у додатку 6 колективного договору.

Форма N1-УБ дає інформацію про санітарно-побутове забезпечення, тобто площі санітарно-побутових приміщень. Протягом трьох років, що досліджуються, змін в розділі 3 не відбувалось. Гардеробні займають 200 м2, умивальники – 30 м2 (9 шт.), убиральні – 36 м2 (14 шт.), кімнати особистої гігієни жінок – 12 м2. Загальна площа становить 278 м2.

Економічна служба на підприємстві, щомісячно веде статистичну звітність по формі N1-ПВ(звіт з праці). За даними цього звіту можна прослідкувати кількість невідпрацьованих людино-днів по причині хвороби.


Таблиця 4.1

Невідпрацьований час по хворобі працівниками

КП фабрики "Лучанка", людино-днів

Квартал

Рік

1999

2000

2001

I

708

610

1059

II

854

907

679

III

900

962

946

IV

561

912

1067

За рік

3023

3391

3751


Умови і обсяги фінансування заходів охорони праці обумовлені в колективному договорі, зокрема IV розділі “Соціальні гарантії фабрики”. Колективним договором за 2002 рік передбачено:

1. Виконати у встановлені строки заходи по охороні праці і виділити на ці цілі 2380 грн.

2. Технічно оснастити робочі місця, що гарантує безпеку праці і санітарні норми, санітарно-побутове обслуговування змін, забезпечити спецодягом та спецвзуттям. Гарантується правлінням.

3. До 15 листопада виконати всі заплановані заходи по підготовці підприємства в осінньо-зимовий період.

4. Забезпечити працівників засобами захисту у відповідності з типовими галузевими нормами, безплатної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Таблиця 4.2

Перелік професій, котрі забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Професія

Найменування спецодягу та інших засобів індивідуального захисту

Одиниці виміру

Кіль-кість

Строк носіння

Швачка

Халат, хустинка

шт.

1

1 рік

Механік по ремонту швейних машин

Робочий костюм

шт.

1

1рік

Електрик

Робочий костюм, спецвзуття, куртка, спецрукавиці

шт./пар

1

1 рік,

куртка 3 роки,

рукавиці — 1міс.

Слюсар

Робочий костюм, куртка, чоботи, рукавиці

шт./пар

1

1 рік,

куртка 3 роки,

рукавиці — 1міс.

Водій

Робочий костюм, куртка

шт.

1

1 рік,

куртка 3 роки

Сторож

Куртка

шт.

1

3 роки


Прибираль-ниця

Спецхалат, рукавиці

шт./пар

1

1 рік,

рукавиці — 1міс.


Случайные файлы

Файл
referat.doc
71966-1.rtf
104932.rtf
5475-1.rtf
7404-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.