Дипозитные счета (ref12333)

Посмотреть архив целиком

ДОДАТОК

До вих. № 09-23/615

АКБ Укрсоцбанк

Від 22.11.99 року


ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ Укрсоцбанк

від 18.11.99р. протокол № 54


При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах банки України керуються Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншим чинним законодавством України, “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527, “Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 № 418, “Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 07.07.94 №129. Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, рішеннями Ради і Правління банку та цим Положенням. Операції здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

 1. Загальні положення щодо депозитних договорів, депозитних рахунків та систем аналітичного обліку депозитних операцій

Банківські рахунки в національній та іноземній валюті, фізичним особам, поділяються на:

поточні рахунки (рахунки до запитання);

строкові депозитні (вкладні рахунки);

кодовані рахунки, які поділяються на кодовані поточні та кодовані депозитні (вкладні) рахунки.

Відносини між Банком та фізичною особою – власником депозитного рахунку регулюються укладеним між ним обов’язково в письмовій формі договором, основними реквізитами якого є:

 • номер, дата, коли та ким видано документ, що засвідчує особу адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку (резидента, що вноситься в договір на підставі документу, виданого податковим органом); (у разі відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на момент відкриття рахунку у зв’язку з тимчасовою затримкою його отримання в податкових органах, Банк може відкрити поточний рахунок фізичній особі на підставі довідки податкового органу про отримання документів від фізичної особи із зазначенням орієнтовного терміну присвоєння такого номеру);

 • назва та адреса Банку;

 • дата внесення депозиту;

 • розмір депозиту;

 • дата вимоги вкладником своїх коштів;

 • процентна ставка за користування депозитом (Банк залишає за собою право ініціювати зміну процентної ставки відповідно до зміни облікової ставки НБУ та стану фінансового ринку з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірваний згідно з чинним законодавством України);

 • метод нарахування відсотків (факт/факт);

 • форма зарахування коштів на депозитний рахунок (готівкова та / або безготівкова);

 • форма повернення депозиту і процентів (номер рахунку чи шляхом виплати готівкою);

 • підписи керівника Банку і вкладника.

Депозитний договір засвідчує право Банку управляти залученими від фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і процентів за користування ним.

Кожна фізична особа може відкрити в установі Банку декілька поточних та декілька строкових депозитних рахунків на різний строк та у різних валютах – національний та вільно конвертований: доларах США, німецьких марках, євро, та російських рублях.

Вкладник може розпоряджатися депозитом як особисто, так і через свого представника, який діє на підставі довіреності, оформленій та завіреній нотаріально.

Система аналітичного обліку та документального оформлення депозитних операцій за рахунками фізичних осіб має відмінності в залежності від технічного оснащення, яке використовується в установі Банку, в цілому, та зокрема, на даній ділянці роботи Банку.

Найбільш універсальною та прогресивною технічно являється запроваджуваний на даному етапі в АКБ “Укрсоцбанк” програмно – технологічний комплекс “СБОН”, експлуатація якого регулюється окремими положеннями.

Система обов’язкових та додаткових параметрів контрагентів Банку та їх особових рахунків за МСБО виключає необхідність ручного ведення картки особового рахунку, який вміщує дані про вкладника (П., І., Б., рік народження, адреса, зразок підпису, розпорядження та умови по вкладу).

Якщо ж така картка ведеться (додаток № 9), то в ній реєструється кожна операція за рахунком фізичної особи та завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника.

У випадку відкриття рахунку особою, яка не є його власником, на картці особового рахунку робиться відмітка “Вклад вніс” і вказуються прізвище та ініціали особи, що його зробила. У цьому випадку власник рахунку надає зразок свого підпису на картці особового рахунку при першій явці до Банку.

За вимогою депоненту може бути видана (ощадна) книжка АКБ “Укрсоцбанк”, бланками якої установи Банку забезпечується централізовано через Центральний апарат АКБ “Укрсоцбанк”.

На титульній сторінці вкладної (ощадної) книжки заповнюються всі передбачені ним реквізити, на кожному її листку проставляється номер рахунку вкладника, після чого вона засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера Банку чи їх заступників та відтиском печатки Банку.

Помилково зроблені в цій книжці записи перекреслюються, вірний здійснюється в наступному вільному рядку, завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника та відтиском печатки Банку.

Якщо депозитний рахунок відкрито без оформлення вкладної книжки, документом, що засвідчує здійснення Банком операцій за депозитним рахунком, є виписка з особового рахунку вкладника, яка засвідчується уповноваженого працівника Банку та відбитком його штампу.

Фізичній особі – нерезиденту надається імена ощадна книжка.

 1. Відкриття поточних та депозитних рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками

Вклади “до запитання” (поточні рахунки) фізичних осіб.

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами згідно з чинним законодавством України в філіях банку чи їх відокремлених підрозділах відкриваються поточні рахунки:

 • резидентам – громадянам України

 • резидентам – іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

 • не резидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України;

 • нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства:

 • що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється в національній валюти України (за допомогою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці президента);

 • що отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності підтвердних документів);

 • що отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

Банк попереджає фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між банком (філією) та громадянином; картки із зразком підпису, який надається в присутності працівника Банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером Банку (його заступником) або керівником відповідного підрозділу.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’я неповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт чи документ, що його замінює.

У разі відкриття рахунків особисто неповнолітнім 16 років, вони подають свідоцтво про народження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену у встановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті у присутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітнього.

Уповноважений працівник Банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва про народження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.

При відкритті рахунку неповнолітній особі зразок підпису окрім самого неповнолітнього надається також і його батьками в графі “для відміток” картки особового рахунку. Зразки підпису звіряються із зразками пред’явлених батьками паспортів або інших документів, що їх посвідчують.

В такому же порядку дає свій підпис в картці особового рахунку опікун власника рахунку.

По рахунку відкритому на ім’я неповнолітньої особи іншою особою, власник рахунку надає зразок свого підпису в картці особового рахунку тільки після досягнення 15 років і має право розпоряджатися рахунком тільки з дозволу обох батьків або опікуна.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

 • оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

 • виплати відшкодування за майновим страхуванням;

 • орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

 • відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

 • кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

 • кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

 • інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб – резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

 • розрахунки за надані послуги юридичним та фізичним особами;


Случайные файлы

Файл
2838-1.rtf
4585.rtf
106773.rtf
116561.rtf
34894.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.