Організація поточно-конвеєрного методу ремонту вагоноскладального цеху (147280)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

1 Організація ремонту рухомого складу на вагоноремонтних підприємствах

1.1 Задачі організації ремонта рухомого складу

1.2 Призначення та особливості вагоноремонтного виробництва

1.3 Виробничий процес ремонта вагонів

1.4 Виробнича структура вагоноремонтного підприємства

1.5 Основні існуючі методи ремонта вагонів. Обгрунтування та вибір форми організації виробничого процеса ремонта вагонів

1.6 Класифікація та устрій комплексно - механізованих поточно - конвеєрних ліній

2 Розрахунок параметрів поточно - конвеєрних ліній

2.1 Розрахунок фонда робочого часу та параметрів поточно - конвеєрних ліній у часі та просторі

2.2 Розрахунок основних розмірних параметрів цеха

3 Кадри та заробітна плата

3.1 Розрахунок промислово - виробничого персоналу цеха по професіях

3.2 Розрахунок річного фонда заробітної плати основних та допоміжних працівників

4 Робота вагоноскладального цеха

4.1 Технологічний процес складання напіввагона

4.2 Вибір та розрахунок кількості обладнання вагоноскладального цеха

4.3 Таблиця основних техніко - економічних показників вагоноскладального цеха

4.4 Вимоги охорони праці при ремонті вагонів в умовах поточно - конвеєрного виробництва

5 За що відповідають менеджери із логістики?

Список використаної літератури


ВСТУП


Головним завданням залізничного транспорту є якісне та повне задоволення потреб народного господарства і населення у перевезеннях. Для виконання цієї задачі необхідно підвищувати організацію виробництва, технічний стан, надійність та якість ремонту рухомого складу.

Одним із шляхів вирішення цієї задачі є реконструкція вагоноремонтних підприємств залізничного транспорту, впровадження нової техніки, прогресивної технології, механізації, автоматизації виробничих процесів та передових методів організації виробництва.

Організація вагоноремонтного виробництва - це ефективне та раціональне сполучення процесів праці працівника із матеріальними елементами виробництва для виконання господарчих планів із кращими кількісними та якісними показниками при найбільш доцільному використанні виділених підприємству трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

У даній курсовій роботі розроблена організація поточно - конвеєрного методу ремонту вагоноскладального цеху. Поточно - конвеєрна форма ремонту є найбільш передовою в організації виробництва. Вона характеризується поділом комплексу операцій, які здійснюються при ремонті вагонів та їхніх вузлів, на групи, які закріплюються за окремими робітниками, місцями (позиціями), розміщеними в послідовності відповідно до технологічного процесу. Значне скорочення кількості технологічних операцій, які виконуються на кожній позиції, створює можливість впровадження високопродуктивного, спеціалізованого, стаціонарного та технологічного оснащення й істотного підвищення продуктивності праці.

У курсовому проекті розробляються основні питания організації потокового ремонту вагонів: розрахунок параметрів поточно - конвеєрних лініній у вагоноскладальному цеху, розрахунок промислово - виробничого персоналу цеху по професіях, розрахунок фонду заробітно плати, вибір та розракунок кількості необхідного обладнання тощо.


1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ НА ВАГОНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


1.1 ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТА РУХОМОГО СКЛАДУ


На залізничному транспорті існують два основних типи вагоноремонтних підприємств: вагоноремонтні заводи, які призначені для заводського ремонту вагонів з більшим обсягом робіт та вагонні депо, які забезпечують деповський та поточний ремонт вагонів. Заводи та вагонні депо є самостійними виробничо - господарськими підприємствами із правами юридичної особи, які мають рахунки у банках.

Всі заводи розглядаються як промислові підприємства. Вони перебувають на повному комерційному розрахунку і за своєю продукцією відносяться до системи ринку послуг. Вагонні депо є лінійними галузевими виробничими підприємствами відділень залізниць. Вони, так само як і дороги та відділення, є державною власністю. Ці підприємства становлять частину єдиного нерозривного технологічного процесу перевезень на території України та залізниць СНД.

Організація виробництва на вагоноремонтному підприємстві означає цілеспрямовану координацію всіх елементів та ресурсів для того, щоб у короткий термін та з найменшими витратами вирішувати поставлені завдання, забезпечуючи при цьому сполучення всіх елементів виробництва - робочої сили, знарядь та предметів праці. Гарна організація виробництва створює сприятливі умови для високопродуктивної роботи всього колективу підприємства. Вона охоплює різні напрямки діяльності підприємств, зокрема організацію технічної підготовки, нормувамня праці, дотримання графіків технологічного процесу виробництва, внутрішньовиробниче планування, технічний контроль та роботу допоміжних господарств, матеріально - технічне постачання і т.д.

Для підприємств залізничного транспорту задачами вагоноремонтного виробництва є:

забезпечення високого рівня організації праці та виробництва;

впровадження наукової організації праці та підвищення її ефективності;

широке застосування автоматичних маніпуляторів (промислових роботів);

поліпшення умов праці, підвищення її продуктивності, удосконалення нормування та стимулювання праці;

раціональне використання робочого часу, скорочення його непродуктивних витрат;

підвищення коефіцієнта змінності роботи машин та устаткуваная;

поліпшення використання виробничих потужностей та основних фондів;

зниження матеріалоємності виробництва;

прискорення науково - технічного прогресу;

підвищення якості та надійності продукції та послуг, які випускаються;

впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів;

скорочення чисельності працівників, які зайняті ручною працею;

удосконалення ремонтної бази залізничного транспорту.

Основним завданням організації виробничого процесу ремонту вагонів є скорочення тривалості виробничого циклу, тобто часу, протягом якого деталь, вузол або вагон у цілому проходить усі стадії виробничого процесу від початку першої операції до закінчення останньої, тобто до випуску готової продукції.

Організація основного виробничого процесу полягає у створенні найбільш ефективної виробничої структури підприємства в цілому, його цехів, дільниць, відділень та бригад, у раціональному плануванні усіх виробничих підрозділів, доцільному сполученні часу виконання основних (технологічних), допоміжних та обслуговуючих операцій при найкоротшій тривалості виробничого циклу.

Актуальність вдосконалення організації та керування усіма знаннями виробничого процесу на сучасному етапі розвитку визначаються об'єктивними факторами, більш високими вимогами до організації та керування виробництвом, прискоренням науково - технічного прогресу, перекладанням економіки та організації виробництва на інтенсивний шлях розвитку та посилення значення інтенсивних факторів економіки у всіх ланках господарства.

Інтенсифікація економіки та підвищення її ефективності складається насамперед у тім, щоб обсяг випущеної продукції ріс швидше, ніж витрати на нього, тобто при менших витратах ресурсів у виробництві одержувати кращі результати. На досягнення високої ефективності повинні бути спрямовані методи господарювання та система керування.

Організація виробництва на будь - якому заводі та лінійному підприємстві містить у собі організацію основного виробничого процесу, допоміжної діяльності, керування всіма виробничими процесами та їхнім обслуговуванням.

Організація виробничого процесу на вагоноремонтному підприємстві грунтується по - перше на спеціалізації, яка випливає із поділу праці, виділення цехів, ділянок, бригад та окремих робочих місць, на яких виготовляється певна продукція або виконується певна операція. Чим глибше спеціалізація, тим краще організована робота цехів, бригад, робітників, що зумовлює більший обсяг виробництва однорідної продукції і вищу продуктивність праці. По - друге на пропорційності розвитку та роботи всіх цехів та бригад в одиницю часу. По - третє на паралельності виконання окремих частин виробничого процесу, тобто створення широкого фронту робіт із виробництва продукції. А також на: прямоточності, яка вимагає щоб кожний етап виробничого процесу був мінімальний; безперервності, яка означає необхідність повного усунення або скорочення перерв виробничого процесу; ритмічності, що припускає випуск у різні відрізки часу однакової або зростаючої кількості продукції та інших принципів організації виробництва, у тому числі технічного контролю виробництва.

Основні специфічні завдання заводів із ремонту рухомого складу пов'язані із призначенням та цілями цих підприємств, головні з яких - забезпечення високоякісного бездефектного ремонту, випуску запасних частин, зразкового технічного обслуговування всіх технічних засобів, механізмів, верстатів, утримання у належному стані виробничих будинків, а також приміщень культурно - побутового призначення.

Серед конкретних економічних завдань цих підприємств велика увага приділяється раціональній організації виробничого процесу, який містить у собі: вдосконалювання усіх видів технологічних процесів, наукову організацію робочих місць, впровадження передового досвіду аналогічних підприємств та конкуренцію у виробництві; оптимізацію планування показників виробничо-фінансової роботи підприємства та повне використання основних виробничих фондів і оборотних коштів; впровадження нових технічних засобів та відновлення встаткування; здійснення конкретних заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників.


Случайные файлы

Файл
38826.rtf
13985-1.rtf
22218-1.rtf
ref-19451.DOC
65421.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.