Ответы на билеты(шпоры) (Графики)

Посмотреть архив целиком

 1. y=e^(2*x - 1- x2/2)

 2. y=(3x-x^3)^1/3.

 3. y=(x^3)/(3-x^2)

 4. y=1/(x*ln(-x))

 5. y = 2x + 4arctg(1-x)

 6. x*(x-4)^(1/3)

 7. y=3-2/x-1/x^2

 8. y=x/lnx

 9. y=(3-x)^1/3+(1-x)^1/3.

 10. y=(1-x^3)^1/3

 11. y=(2-x)*e^(2x-1).

 12. у=ln(x+1)/(x+1)2

 13. y=ln(x2+2*x+2)

 14. 4*x+(5/3)*arctg(2-x)

 15. x3/2*(x+1)2

 16. y=(8-x3)1/3

 17. f (x) = (1-x)/((x-1)^3+2)

 18. f(x) = x*exp(-(x2/2))

 19. f (x) = (5-x)^1/3 + (-1-x)^1/3

 20. f (x) = arcctg(2*3^(1/2)/x^2)

 21. f (x) = (x^3 + 1)/xСлучайные файлы

Файл
14035.rtf
20718-1.rtf
kursovik.doc
139214.rtf
86013.rtf