Організаційна і виробнича структура підприємства (123524)

Посмотреть архив целиком

План

Вступ

1. Організаційна і виробнича структура підприємства

1.1. Коротка характеристика підприємства

1.2 Аналіз організаційної структури підприємства

1.3. Аналіз виробничої структури підприємства

2. Планування діяльності підрозділів підприємства

2.1. Виробнича програма та її обґрунтування

2.2. Розрахунок потреби в обладнанні, основних працівниках, обслуговуючому персоналу, ремонтниках

3. Контроль та оцінка діяльності підрозділу підприємства

3.1. Порівняння планових і фактичних показників, виявлення причин відхилень

3.2. Аналіз виконання плану

3.3. Інтегральна оцінка діяльності підрозділів

3.4. Визначення прибутку підрозділів-центрів прибутку підприємства

4. Мотивація трудових колективів (підрозділів підприємства)

4.1. Централізоване преміювання колективних підрозділів

4.2. Розподіл премій між членами трудового колективу

5. Встановлення матеріальної відповідальності

6. Удосконалення внутрішньо-економічного механізму

6.1. Введення внутрішніх цін

6.2. Встановлення комплексної розцінки

Висновки

Використана література

Вступ

Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою.

У процесі діяльності всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні і горизонтальні відносини. Відносини по вертикалі пов’язані з ієрархічною структурою підприємства і управлінням діяльністю його підрозділів із одного центру – апарату управління. Горизонтальні зв’язки обумовлені внутрішньою кооперацією між підрозділами згідно з технологічною або продуктовою їх спеціалізацією.

Метою даної курсової роботи є аналіз внутрішнього економічного механізму підприємства, який діє через економічні інтереси та складається з комплексу економічних способів методів, важелів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони.

В роботі аналізується організаційна, виробнича структура ЗАТ „Тетерів”, діяльність центрів відповідальності підприємства. Крім того обґрунтовується виробнича програма, здійснюється планування, формування виробничої собівартості та визначення внутрішніх цін виробничих підрозділів.

Велике значення в системі управління підприємством та його підрозділами відіграє контроль. Тому в роботі здійснюється детальний аналіз виконання плану та інтегральна оцінка діяльності підрозділів.

Отже, перейдемо до детального розгляду питань, наведених у плані курсової роботи.

1. Організаційна і виробнича структура підприємства


1.1. Коротка характеристика підприємства


Закрите акціонерне товариство „Житомирська фабрика нетканих матеріалів „Тетерів” (скорочена назва – ЗАТ „Тетерів”) засновано згідно з рішенням засновників від 13 жовтня 1993 року шляхом викупу трудовим колективом майна Житомирської орендної фабрики нетканих матеріалів „Тетерів”. В 2005 році контрольний пакет акцій підприємства був викуплений ТзОВ „ФАНТ”-ЛТД на чолі з Фітісовим М. Т., частка якого у Статутному фонді становить 60,87%.

Юридична адреса ЗАТ „Тетерів”: 262002 Україна, м. Житомир, вул. Першого Травня, 75.

Метою діяльності даного підприємства є:

 • Сприяння укріпленню економіки України, розвитку ринкових відносин, науково-технічного прогресу та соціальної сфери;

 • Задоволення попиту покупців нетканих матеріалів, поліпшення їх асортименту та якості;

 • Запровадження нових технологій, форм організації виробництва та оплати праці, залучення іноземних інвестицій для посилення споживчого ринку власною продукцією;

 • Підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, вдосконалення умов праці та відпочинку працюючих, посилення охорони навколишнього природного середовища.

Предметом діяльності ЗАТ „Тетерів” є:

 • Виробництво та розширення асортименту нетканих матеріалів;

 • Виробництво товарів народного споживання;

 • Зовнішньоекономічна діяльність;

 • Брокерство: посередницькі послуги у придбанні та збуті продукції, товарів, послуг за заявами юридичних та фізичних осіб;

 • Оптова, оптово-роздрібна та інші види торгівлі;

 • Надання транспортних послуг, в тому числі послуг по міжнародним перевезенням;

 • Лізинг;

 • Надання маркетингових послуг;

 • Організація виставок-продажів;

 • Закупівля від фізичних та юридичних осіб сировини для виробництва нетканих матеріалів;

 • Надання орендних послуг.

ЗАТ „Тетерів” є юридичною особою та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом. Воно є правонаступником Житомирської орендної фабрики нетканих матеріалів „Тетерів” та організації орендарів.

Засновниками товариства є юридичні особи, фізичні особи, громадяни України, працівники та колишні працівники Житомирської фабрики нетканих матеріалів „Тетерів”. Органами управління ЗАТ „Тетерів” є:

  • Загальні збори акціонерів;

  • Спостережна рада;

  • Правління Товариства;

  • Ревізійна комісія.

ЗАТ „Тетерів” виробляє :

 1. ватин;

 2. синтепон;

 3. полотно голкопробивне;

 4. ковдри;

 5. матраци;

 6. куртки ватні;

 7. костюми робочі;

 8. одяг робочий;

Крім цього підприємство надає орендні послуги.

Статутний фонд ЗАТ „Тетерів” становить – 661275 грн., його поділено на 44085 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 гривень. Привілейовані акції та акції на пред’явника не випускаються. Товариство має право змінювати розмір свого Статутного фонду. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю.


1.2 Аналіз організаційної структури підприємства


Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо.

Структура управління ЗАТ „Тетерів” є ієрархічною.

Ієрархічні структури управління (їх ще називають часом: формальні, механістичні, бюрократичні, класичні, традиційні) характеризуються твердою ієрархією влади в організації, формалізацією правил і процедур, які використовуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю в діяльності.

Для ієрархічної структури ЗАТ „Тетерів” характерні:

- Стабільність і не складність зовнішнього середовища.

- Цілі і завдання прості та ясні. Завдання піддаються розподілу. Роботи можна вимірювати.

- Постійна повторюваність одних і тих самих робіт, що дозволяє їх регламентувати. Призначається дана влада.

Ієрархічний тип структури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональна організація управління, до якої належить організаційна структура ЗАТ „Тетерів” (див. Рис.1.).

Відділи апарату управлінняДиректорГоловний інженерГоловний бухгалтерНачальникцехуПланування асортименту продукції. Складування і збереження.Виготовлення продукціїНормування витрат. Визначення цін. Бюджет. Замовлення покупців.Контроль та прогноз.Управління діяльністю всього підприємства та структурних підрозділів.Науково-технічні дослідження та розробки.Визначення вимог до технологічного процесу

Рис.1. Організаційна структура ЗАТ „Тетерів”


Основу лінійно-функціональних структур складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія служб. Результати роботи кожної служби апарату управління організацією оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх мети і задач .

Багатолітній досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції. Вони виявляються в управлінні організаціями з масовим або багатосерійним типом виробництва, а також при господарському механізмі затратного типу, коли виробництво найменш чутливо до прогресу в області науки і техніки При такій організації управління виробництвом підприємство може успішно функціонувати лише тоді, коли зміни по всім структурним підрозділам відбуваються рівномірно. Але в реальних умовах цього немає, виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої середи. Положення посилюється втратою гнучкості в взаємовідносинах робітників апарату управління із-за застосування формальних правил і процедур. В результаті ускладнюється і уповільнюється передача інформації, що не може не відбиватися на швидкості і своєчасності прийняття управлінських рішень. Необхідність погодження дій різних функціональних служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його заступників, тобто. вищого ешелону управління.


1.3. Аналіз виробничої структури підприємства


Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв’язків між його підрозділами. Тому питання структуризації відіграють велику роль під час формування його внутрішнього економічного механізму.


Случайные файлы

Файл
2293-1.rtf
3188-1.rtf
118748.rtf
80588.rtf
kontfin.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.