Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві (122799)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

державний технологічний університет


Кафедра управління персоналом

Курсова робота


з курсу АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛУ

на тему: “Автоматизація процесу оцінювання персоналу

на підприємстві

Виконав:


Перевірила:

2008


План


Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти методів оцінки персоналу.

1.1. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу)

1.2. Правові аспекти оцінки персоналу

1.3. Система оцінки персоналу на підприємстві

1.4. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства

1.5. Експертні (кількісні) оцінки

Розділ II. Загальна характеристика підприємства.

2.1. Історія виникнення ТОВ «Мобілочка»

2.2. Відділ з персоналу

2.3. Методи оцінки персоналу

Розділ ІІІ. Аналіз стану і пропозиції щодо вдосконаленню методів оцінки персоналу мережі магазинів «Мобілочка»

3.1 Аналіз динаміки основних трудових показників

3.2 Оцінка персоналу на базі пофакторного аналізу продуктивності праці

3.3 Стан нормування праці працівників

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП


Організації існують для досягнення цілей, що стоять перед ними. Ступінь реалізації цих цілей показує наскільки ефективно діє організація, тобто, наскільки ефективно використовуються організаційні ресурси.

Показник прибутку дозволяє оцінити ефективність роботи організації в цілому, що складається з ефективності використання всіх організаційних ресурсів, зокрема кожного співробітника. Природно, що співробітники неоднаково виконують свої виробничі обов'язки - в будь-якій організації або підрозділі є лідери, аутсайдери і середняки. Проте, щоб провести цю диференціацію, необхідно мати єдину систему оцінки ефективності виконання кожним співробітником своїх посадових функцій.

Така система підвищує ефективність управління людськими ресурсами організації через:

Позитивна дія на мотивацію співробітників. Зворотний зв'язок благотворно позначається на мотивації працівників, дозволяє їм скорегувати свою поведінку на робочому місці, і добитися підвищення продуктивності.

Планування професійного навчання. Оцінка персоналу дає можливість визначити пропуски в компетенціях кожного співробітника і передбачити заходи по їх усуненню.

Планування професійного розвитку і кар'єри. Оцінка співробітників виявляє їх слабкі і сильні професійні якості, що дозволяє ретельно підготувати індивідуальні плани розвитку і ефективно спланувати кар'єру.

Ухвалення рішень про винагороду, просування, звільнення. Регулярна і систематична оцінка співробітників надає керівництву організації інформацію, необхідну для ухвалення обґрунтованих рішень щодо підвищення заробітної платні (винагорода кращих співробітників надає мотивуючу дію на них і їх колег), підвищення на посаді або звільненні. При звільненні наявність задокументованих даних про систематичне незадовільне виконання співробітником своїх посадових обов'язків, що звільняється, значно полегшує положення організації у разі судового розгляду.

Створити систему оцінки, однаково збалансовану з погляду точності, об'єктивності, простоти і зрозумілості дуже складно, тому на сьогодні існує декілька систем оцінки персоналу, кожна з яких має свої достоїнства і недоліки.

Основною метою даної роботи можна сформулювати таким чином:

використовуючи теорію і практику організації і нормування праці провести аналіз діяльності підприємства, виявити проблеми і розробити заходи щодо підвищення ефективності використання оцінки персоналу. При цьому розв'язуватимуться наступні завдання: визначення методів оцінки трудових ресурсів в господарській діяльності підприємства; дослідження на прикладі конкретного підприємства (а це буде ТОВ «Мобілочка») оцінка ефективності заходів щодо поліпшення організації праці на цьому підприємстві шляхом вивчення динаміки виробничих показників і пошуку вузьких місць в організації праці і оцінці персоналу на підприємстві.

Аналіз проводитиметься на прикладі співробітника даного підприємства, який посідає посаду продавця-консультанта.

При аналізі трудових показників як джерела інформації притягуються квартальні і річні звіти про виконання плану продажів, звіти і інша інформація відділу кадрів і бухгалтерії про методи оцінки і нарахування заробітної платні.


РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ


1.1. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу)


Застосування сучасних методів об'єктивної оцінки праці працівників, в умовах ринкової економіки і демократизації управління набуває особливого значення.

Оцінка є невід'ємним і найважливішим елементом в структурі управління працею персоналу. Вона є певною системою, що має достатньо складну структуру, що дозволяє виконувати регулятивну функцію відносно діяльності оцінюваних працівників.

Існує велика кількість «за і проти» офіційної оцінки працівників. Аргументом в її користь є те, що вона сприяє рішенню ряду управлінських завдань. Наприклад, допомагає керівництву визначити, кому слід підвищити зарплату, кого - підвищити на посаді, а кого - звільнити. Оцінка, особливо об'єктивна, спонукає працівників працювати результативніше. Наявність відповідної програми і гласність результатів її виконання розвивають ініціативу і викликають відчуття відповідальності, стимулюють прагнення працювати краще. Така оцінка служить юридичною основою для перекладів, просувань по службі, нагороджень і звільнень, дає матеріал для розробки питань по найму, дозволяє одержати необхідну інформацію для визначення розмірів зарплати і винагороди працівникам.

Сьогодні в деяких організаціях одним з найважливіших принципів роботи з кадрами є вимога об'єктивно оцінювати працівника по ділових і особових якостях. Зрозуміло, що для цього необхідно сформувати відповідні якісні критерії.

За загальним визнанням фахівців працівник повинен володіти набором обов'язкових якостей. До них звичайно відносять:

 • знання виробництва - його технічних і технологічних особливостей, сучасних напрямів розвитку;

 • уміння вибирати методи і засоби досягнення якнайкращих результатів виробничо-господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних і трудових витратах;

 • наявність спеціальних знань у області організації і управління виробництвом (теоретичних основ, передових методів і форм, рекомендацій сучасної вітчизняної і зарубіжної науки управління), а також уміння застосовувати їх в своїй практичній діяльності;

 • здатність і уміння підтримувати дисципліну і відстоювати інтереси справи;

 • уміння доцільно планувати роботу;

 • конкретність і чіткість в рішенні оперативних питань і повсякденних справ;

 • уміння враховувати і контролювати результати своєї роботи

В умовах ринкової економіки пред'являються підвищені вимоги і до особових якостей працівника. У кадровій роботі ряду організацій методичні матеріали містять перелік таких якостей працівників, як:

 • чесність, справедливість;

 • уміння працівника налагодити доброзичливі відносини з колективом;

 • витриманість і тактовність за будь-яких обставин;

 • цілеспрямованість;

 • принциповість;

 • самокритичність в оцінках своїх дій і вчинків;

 • уміння вислуховувати поради;

 • правильне сприйняття критики, з умінням робити відповідні висновки;

 • уміння тримати слово і не обіцяти того, що не буде виконане.

1.2. Правові аспекти оцінки персоналу


Знання і розуміння законодавства представляється першочерговим питанням в багатьох сферах праці. Це стосується і його оцінки, яка повинна проводитися в строгій відповідності з існуючим трудовим законодавством України.

Ось деякі рекомендації (згідно з американськими даними) по побудові системи оцінки, яку працедавець при необхідності зможе захистити в суді:

 • рішення по персоналу не повинні розрізнятися для осіб різної статі, віку, національності і релігії даних осіб;

 • офіційна система подачі скарг і перегляду рішень на фірмі повинна бути доступна для осіб, незгодних з цими рішеннями;

 • слід використовувати більше одного незалежного оцінювача;

 • у всіх діях важливо керуватися офіційною системою ухвалення кадрових рішень;

 • особи, що проводять оцінку, повинні мати доступ до матеріалів, що характеризують результативність праці оцінюваного працівника;

 • слід уникати оцінки таких якостей, як «надійність», «енергійність», «здатність» і «особисте відношення»;

 • дані за оцінкою результативності праці повинні перевірятися емпірично;

 • стандарти результативності праці повинні бути відомі працівникам;

 • оцінювачів слід забезпечувати вказівками по проведенню оцінки результативності праці;

 • оцінку слід проводити по окремих специфічних робочих навиках, а не загалом;

 • працівникам слід надавати можливість ознайомитися з думками щодо їх якостей.


1.3. Система оцінки персоналу на підприємстві


Система оцінки результативності праці повинна забезпечувати точні і достовірні дані. Чим вона строже і точниша, тим вища вірогідність одержати достовірні і точні дані. Фахівці рекомендують створювати основу для такої системи в шість етапів:


Случайные файлы

Файл
30682-1.rtf
12198.rtf
70135.rtf
27055.rtf
141076.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.