Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі (83092)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

1. Політична реклама як форма комунікації сучасного суспільства

1.1 Сутність та специфічні особливості політичної реклами

1.2 Види поліграфічної продукції політичної реклами

1.3 Вплив друкованої продукції на електоральна поведінка

2. Особливості друкованих жанрів політичної реклами

2.1 Політичний плакат як тип друкованої політичної реклами

2.2 Політична листівка

2.3 Буклет і політичний портрет як жанри політичної реклами

2.4 Жанри друкованої реклами, що використовуються в інших політичних культурах

Висновок

Практична частина - аналіз політичної поліграфії виборів 2010

Перелік використаних джерелВступ


Сьогодні неодмінною умовою розвитку і продуктивної дієздатності сучасного складно організованого суспільства стає інформаційний обмін між різними його елементами. Правильно організована і використана інформація може служити в сучасних, швидко і постійно змінюються умовах гарантом його здатності перебудовуватися, гнучко реагувати на різні збої, розвиватися й удосконалюватися. Тому сучасне суспільство зацікавлене у створенні єдиної розгалуженої інформаційної системи. Але для того щоб інформаційна система існувала й успішно функціонувала необхідно розвивати комунікативні процеси в усьому їх різноманітті.

Політична реклама являє собою одну з форм комунікації сучасного суспільства. Вона стала одним з найбільш яскравих і неоднозначних феноменів бурхливому політичному житті останніх десятиліть.

За своїм визначенням масова комунікація має на увазі взаємодію зі спільністю людей, якимсь цілим, навіть притому, що має місце деяка диференціація цієї взаємодії залежно від типу аудиторії. Індивідуальні контакти, робота індивідуальних механізмів спілкування тут виключаються. «Масова комунікація слабка тільки в одному - вона не така однозначна при впливі на конкретну людину. Але тоді вона виступає в якості тригера, що включає соціальні зв'язки, які і доводять спрямоване на людину повідомлення до кінця ».Будь-яка кампанія в засобах масової інформації повинна бути доповнена і підкріплена роботою з виборцями на рівні особистих контактів. «Побачити дано всім, але поторкати руками - трохи», - писав М. Макіавеллі в трактаті «Государ». Але саме надання людям цієї можливості - «помацати руками» - здатне дати остаточний поштовх до прийняття виборцями потрібного вам рішення.

Метою даної роботи є дослідження застосування поліграфічної продукції у політичної рекламі

Для досягнення мети можна визначити наступні завдання:

Описати сутність і специфічні особливості політичної реклами.

Розглянути види поліграфічної продукції політичної реклами

Обгрунтувати політичну рекламу як форму комунікації сучасного суспільства;

Виявити вплив друкованої продукції на електоральна поведінка;Виявити особливості друкованих жанрів політичної реклами;

Розглянути на конкретних прикладах використаннядрукованої політичної реклами.

Структура курсової роботи. Виходячи з мети і основних задач роботи, курсова робота складається з вступу, трьох розділів, в яких аналізується особливості використання поліграфічної продукції в політичній рекламі, практичної частини, укладання, ілюстративний додатків і списку вивченої літератури. Загальний обсяг роботи становить 41 сторінок.1. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА


1.1 Сутність та специфічні особливості політичної реклами


Розглянемо, що являє собою політична реклама. Сам термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такими специфічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предмет були включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації, загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та інших наук.

Таким чином, можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легко запам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральні групи.

Якось відомий американський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: "Добре це чи погано, але факт у тому, що реклама - єдиний спосіб, за допомогою якої кандидат може повідати про свої чесноти. Без реклами будь-який кандидат, незважаючи на всі свої шляхетні якості, буде просто знищений, на нього просто ніхто не зверне уваги ". Дійсно, як підтверджують вчені та фахівці в даній області, політична реклама являє собою цілеспрямовану діяльність по розповсюдженню інформації політичного характеру з метою її впливу на громадську свідомість і поведінку виборців.

Сутність та специфічні особливості політичної реклами добре проявляються в її основних функціях. Наприклад, її комунікативне призначення полягає в тому, що вона покликана встановлювати контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і основною масою населення. Розглянемо, як відбувається даний комунікативний контакт. Політична реклама, відображаючи суть політичної платформи певних політичних сил, налаштовує виборців на їхню підтримку, формує і впроваджує в масову свідомість певне уявлення про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на голосування. Таким чином, вона здійснює певним чином спрямовану адресну зв'язок між ними, використовуючи гранично доступну для сприйняття і адекватну основною масою населення знакову систему. Тому політична реклама стає свого роду провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, які живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства.

Але крім комунікативної функції політична реклама виконує також і інформаційну функцію, оскільки одне із завдань, що стоять перед нею, полягає в ознайомленні масової аудиторії з політичними партіями та політичними рухами, що діють у політичному житті будь-якого суспільства. Політична реклама також знайомить електорат з різними кандидатами, їх поглядами, політичними акціями і пропозиціями, їх перевагами перед конкурентами, виконуючи тим самим інформаційну функцію персоніфіковано. Слід відзначити виконання нею соціально-орієнтує, ідеологічної функції, оскільки політична реклама існує в умовах політичної конкуренції і покликана в даних умовах виділяти власний об'єкт комунікативної діяльності з числа інших. Можна також говорити, правда з деякою часткою умовності, і про культурну функції реклами.

Політична реклама входить в комунікативний комплекс політичного маркетингу. Він являє собою систему дій політичних організацій та органів влади, які виходять з найдокладнішого і дуже уважного вивчення специфіки і структури настроїв виборців, визначення своїх політичних завдань і програм, готовності електорату підтримати ті або інші програми.

Тому в процесі маркетингу проводяться соціологічні дослідження політичного ринку з метою подальшого інформаційного, програмного та особистісного впливу на виборців.

Інформаційний вплив включає в себе організацію і проведення системи заходів у рамках зв'язку з громадськістю, де істотну роль буде грати процес створення та розповсюдження реклами. Програмне вплив означає діяльність щодо розробки програми кандидата, засобів і методів її організації та реалізації: Складання її календаря, створення груп підтримки, розробка досьє лідера, організацію мітингів, вибір мови передвиборної політичної пропаганди, виготовлення політичних плакатів, листівок та інших видів пропагандистської рекламної продукції. Особистісний вплив має на увазі створення образу кандидата і його висунення. У політичний маркетинг входить також виборчий маркетинг, що має більш обмежену мета - допомогти політичним партіям і кандидатам розробити і провести ефективну виборчу кампанію. Вони працюють разом з іншими елементами комунікативного комплексу політичного маркетингу на основі їх варіативної доповнюваності.

Політичний маркетинг включає в себе також виконання низки таких специфічних функцій, як, наприклад, організацію громадської думки, «особисту продаж» кандидата, "стимулювання збуту", пропаганду. Кінцевою метою практичної політичного маркетингу є вплив на поведінку громадян, перш за все, на їх електоральна поведінка.


1.2 Види поліграфічної продукції політичної реклами


Поряд із дорогими видами політичної реклами (відео-та радіоролики, газетні та журнальні публікації) традиційно використовується різного роду поліграфічна продукція. Вона досить ефективна завдяки оперативній доставці виборцям і відносно недорога, в порівнянні з вартістю ефірного часу або газетної площі, і може поширюватися декількома способами, зокрема, за допомогою вуличної розклеювання, особистої роздачі, поштової розсилки.У поліграфічної продукції політичної реклами можна виділити один з самих затребуваних і дієвих жанрів - політичний плакат. Він являє собою рекламний твір великого формату, основним впливає засобом якого є зображувальні елементи (фото кандидата, графічні символи, малюнок, карикатура), і містить мінімум вербальної інформації у вигляді слогана або призову. Даний жанр орієнтований переважно на емоційний вплив, тому повинен відповідати цілому ряду вимог, серед яких центральне місце займає положення про те, що плакат повинен вражати, інтригувати, викликати цікавість. На досягнення належного ефекту працюють всі образотворчі компоненти плаката. До них можна віднести також вимога про досягнення чіткої, ясної, схематично композиції політичного плаката. Однією з важливих умов дієвості плакату є динамізм його дизайнерського виконання, який проявляється у переведенні погляду з одного елемента плаката на другий. Необхідно також пам'ятати і про дотримання балансу як в його композиційному, так і сенсом побудові. Фахівці вважають, що найбільш збалансованим є симетричний образ плаката в цілому. До числа вимог відноситься і досягнення загальнодоступності політичного плаката, тобто. він повинен бути зрозумілий і цікавий різним соціальним групам виборців.Одним з важливих вимог наочної агітації вважається коротка, але ємна з утримання подача текстового матеріал. Плакатна продукція повинна швидко читатися, тому тут переважно використовується чіткий, великий, легким для читання шрифт. В якості важливих вимог, що пред'являються до розробки плакатної продукції, вважається вказівку на джерело інформації, яка в ній використовується (наприклад, дані кандидата, комітет його підтримки і т. п.).


Случайные файлы

Файл
45948.rtf
64255.rtf
103576.rtf
2496-1.rtf
54999.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.