Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку (82896)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Факультет економіки і підприємницької діяльності

Кафедра промислового маркетингу


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни МАРКЕТИНГ

на тему:

Дослідження впливу факторів макросередовища на конюнктуру ринку

(на прикладі ТОВ «Цукровий завод Козова»)
Виконала: студ. гр. БК–31

Бабій Л.П.

Науковий керівник:

асист. Шпилик С.В.
Тернопіль 2010


ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Фактори макросередовища, їх види та вплив на конюнктуру ринку

Розділ 2. Дослідження й аналіз факторів, що впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова»

Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства з врахуванням впливу факторів макросередовища

Висновки

Список використаних джерелВСТУП


Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.

Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами.

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище.

Вивчення макросередовища підприємства є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування.

Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує розуміння конкуренції; адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку.

Ігнорування аналізу макросередовища призводить до прийняття необґрунтованих рішень; стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; непослідовних рішень; запізнень введення інновацій; ринкової вразливості підприємства, що призводить до послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів.

Обєктом дослідження курсової роботи є фактори макросередовища, їх види та вплив на діяльність підприємства.

Предметом курсової роботи фактори макросередовища, які впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова».

Основною метою роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» в умовах негативного впливу деяких факторів маркетингового середовища України.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • Розкрити поняття макросередовища фірми;

  • Вивчити основні складові макросередовища та їх вплив на конюнктуру ринку;

  • Дослідити вплив макросередовища на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова»;

  • Дати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» з врахуванням впливу факторів макросередовища, які негативно впливають на підприємство.

Курсова робота складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку використаної літератури, який складається із 34 джерел; обсяг роботи – 37 сторінок.Розділ 1. Фактори макросередовища, їх види та вплив на конюнктуру ринку


Макросередовище – це фактори, які впливають на підприємство та його мікросередовище, і які не підлягають контролю з боку підприємства.

Макрооточення створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру безпосередньо до окремої взятої організації, хоча ступінь його впливу на окремі організації різна. Це пов'язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом підприємств [9].

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища [22, с. 535].

Фірма повинна ретельно простежувати всі зміни, які відбуваються у макросередовищі, та пристосовувати свою діяльність до цих змін.

Основні сили, що визначають структуру маркетингового макросередовища підприємства, наведено в табл.1.4.


Таблиця 1.1

Фактори й показники макросередовища

Фактори макросередовища

Показники

1

2

Економіка

Фаза економічного циклу країни

Рівень інфляції

Рівень безробіття

Валовий національний продукт та його динаміка

Наявність та рівень товарного дефіциту

Рівень доходів та купівельної спроможності населення

Демографія

Чисельність населення

Територіальне розміщення населення

Рівень урбанізації

Міграція населення

Віковий склад населення

Рівень народжуваності та смертності

Статевий склад населення

Сімейний стан населення

Політико-законодавчий

Політична структура

Рівень політичної та законодавчої стабільності

Антимонопольне регулювання

Податкове законодавство

Соціально-культурний

Соціальні класи

Соціальні групи

Культура

Субкультура

Науково-технічний прогрес

Рівень інфляційної активності

Введення нових технологій

Напрями концентрації технологічних зусиль

Підвищення продуктивності праці

Нова продукція

Природне середовище

Екологія

Наявність та доступність сировини та природних копалин

Вартість енергоносіїв


Економічне середовище утворюють ті фактори, які впливають на купівельну спроможність населення, рівень його доходів і витрат. Вивчення економічної складової макросередовища дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. При її вивченні важливо звертати увагу на такі чинники, як загальний рівень економічного розвитку, фаза економічного циклу країни, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, обсяг валового національного продукту та його динаміка, рівень купівельної спроможності та доходів населення, рівень цін, наявність та обсяг товарного дефіциту. Для підприємства при вивченні перерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу інтересів фірми входить і розкриття потенційних загроз, що зведені в окремі складові економічного середовища. Дуже часто буває так, що можливості і загрози дуже пов’язані. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат, aле, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці [10, с. 483].

Аналізуючи економічне середовище необхідно враховувати диференціацію доходів у сім'ях. Так, німецький статистик Ернст Енгель в результаті досліджень сформулював наступний закон: за зростання рівня сімейного доходу структура витрат сім’ї змінюється таким чином:

  • відносний рівень витрат на їжу зменшується,

  • відносний рівень витрат на житло та будівництво стабілізується,

  • відносний рівень витрат на інші цілі (одяг, транспорт, освіта, заощадження, розваги) збільшується [12, с. 215].

Аналіз економічного середовища ні в якому разі не повинен зводитися до аналізу окремих складових, а бути спрямованим на комплексну оцінку його стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь конкуренції і рівень ділової привабливості [11, с. 48].

Демографічне середовище передбачає дослідження таких показників, як чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий склад, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. Він відіграє вирішальну роль на формування споживчих переваг. Зростання чисельності населення означає підвищення споживання. За наявної споживчої спроможності це позитивно впливає на розвиток товарних ринків.

Демографічні фактори чинять на діяльність підприємства найбільш істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:

  • кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах);

  • наявність і потенційна кількість робочої сили;

  • кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Політико-законодавче середовище охоплює: політичну структуру країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання конкуренції [10, с. 480].


Случайные файлы

Файл
123010.rtf
16940.rtf
23033.rtf
I.S.Turgenev.doc
33395.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.