Формування оптимальної структури маркетингових каналів (82762)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу

1.1 Вибір маркетингової політики розподілу

1.2 Вибір каналу розподілу

2 Формування оптимальної структури маркетингових каналів

2.1 Розподіл доходу між маркетинговими каналами

2.2 Розрахунок витрат підприємства на обслуговування каналів

2.3 Розрахунок транспортних витрат за учасниками каналів

2.4 Витрати на зберігання продукції

2.5 Визначення прибутку маркетингових каналів

2.6 Формування «ідеальної» структури для виробника

2.7 Формування «ідеальної» структури для споживача1 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу


1.1 Вибір маркетингової політики розподілу


В системі маркетингу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» суттєве місце займає збутова політика. Основна мета збутової політики - організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції.

Збутова політика ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» включає:

а) активне розширення своєї присутності на регіональних ринках, створення опорних точок збуту (дистриб'ютори або власні філії) на кожному локальному (місцевому) територіальному ринку збуту;

б) напрям збуту лише через створені канали збуту (через дистриб'юторів і філії), виключення продажів іншим особам з цих же локальних ринків, оскільки це приводить до погіршення позицій ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» на цьому ж ринку (явище конкуренції «з самим собою»);

в) чітке формулювання політики роботи з дистриб'юторами – порядок закупівель, пільги за ціною, умовами платежу і т.д.;

г) вироблення основних принципів діяльності дистриб'юторів і вимог до них.

Безпосередньо збутом продукції на заводі займається комерційний центр, у складі якого роботу по висновку торгівельних операцій виконує безпосередньо група збуту.

Основний вигляд здійснюваних операцій – це операції купівлі-продажу, здійснювані в рамках контрактів на разове постачання. Кожне постачання оформляється окремою специфікацією. Можливе здійснення операцій купівлі-продажу з наданням відстрочення платежу. В окремих випадках практикується здійснення операцій консигнації.

На сьогодні компанія знову переглянула свою діяльність - внесла деякі корективи: з 2009 р. почала впроваджувати повні особливості селективної політики розподілу. ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» зосередило свою увагу на обранні найбільш рентабельних посередників, менш ризикованих.

Зараз підприємство випускає більше 50 видів товарних ліній, діяльність його характеризується високою прибутковістю.

Використовувати тільки один вид політики розподілу (ексклюзивну, інтенсивну або селективну) ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» не може, тому що ринок кондитерських виробів України характеризується певними особливостями, і це зумовлює підприємство використовувати різні види політики розподілу.


1.2 Вибір каналу розподілу


Після визначення вибору маркетингової політики розподілу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» проаналізуємо вибір каналу даним підприємством, що передбачає ухвалення підприємством-виробником управлінського рішення щодо надання переваги каналам постачання та товароруху, що забезпечують максимізацію прибутку.

Для виявлення ринкових можливостей ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" потрібні маркетингові дослідження, тобто вид діяльності, який за допомогою інформації зв'язує маркетолога із споживачами, покупцями і громадськістю. ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" може виробляти маркетингові дослідження силами власного персоналу або ж отримувати їх від незалежних джерел.

Процес маркетингових досліджень складається з декількох етапів:

1 етап: Для чіткого визначення проблеми директор по маркетингу і відповідальний дослідник (у нашому випадку це маркетолог) повинні працювати в тісному контакті, оскільки директор по маркетингу краще розуміє для ухвалення якого рішення, вимагається інформація, а маркетолог краще знає процес проведення маркетингових досліджень і способи отримання інформації. Перший етап є найважчим завданням і основою в усьому маркетинговому дослідженні.

В процесі вивчення підприємства ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування", його кількісних показників продажів за аналізований період, була виявлена якісна проблема попиту, тобто попит на продукцію в 2008-2009 році був не стабільний.

У окремі періоди виробничі потужності можуть бути завантажені тільки на половину, а іноді є замовлення на декілька місяців вперед.

Таким чином, одній з проблем підприємства ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" являється стабілізація попиту на асортимент вироблюваної підприємством продукції і на цьому періоді розвитку підприємства (підприємство знаходиться на стадії розширення виробництва і захоплення нових ринків збуту) ця проблема є найголовнішою.

Стабілізувати попит на вироблювану продукцію не можливо без аналізу ринку і побажань споживачів.

2 етап: В процесі маркетингових досліджень цей етап полягає в розробці плану ефективного збору інформації і представленні цього плану директорові по маркетингу.

У плані описуються джерела вже наявних даних, і пояснюється суть конкретних дослідницьких підходів, визначаються методи контакту, послідовність досліджень і інструментарій збору нових даних.

План маркетингових досліджень фірми ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування".

I. Мета опитування. Визначити основний напрям стратегії ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування", найбільш сприяюче якісному поліпшенню попиту на продукцію.

Для ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" збір даних повинен проводиться шляхом кількісного дослідження, тобто отримання інформації має бути від великої вибірки безпосередньо в місцях торгівлі по усій збутовій мережі ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування".

Опитування - збір первинних даних для з'ясування знань, поглядів, переваг споживачів і особливостей купівельної поведінки. Для ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" необхідно вибрати структуроване опитування, тобто із стандартним переліком питань для усієї вибірки, що включає прямі і непрямі, відкриті і закриті типи питань.

Особистий контакт як спосіб зв'язку з аудиторією найбільш підходить для цього виду опитування, оскільки має більше переваг серед контактних методів.

Інструментом дослідження вибираємо анкету, оскільки на сьогодні це найгнучкіший і поширеніший інструмент. Гнучкість анкети ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" обумовлюється багатоваріантністю питань. Реалізація плану дослідження проходить шляхом збору, обробки і аналізу інформації, отриманої з анкет.

Після того, як будуть отримані анкети, виявити важливу інформацію повинен маркетолог ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" шляхом обробки і аналізу зібраних анкетних даних, перевірити їх на достовірність і повноту, закодувати для комп'ютерної обробки.

Представлення результатів йде у вигляді таблиць, де обчислюються середні значення і інші показники. На цьому етапі маркетолог разом з директором по маркетингу повинні представити отримані результати зробити висновки і повідомити про них керівництву у вигляді звіту.

Дії ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» намагається вибирати ті канали, які може контролювати, впливати на розроблення стратегії Просування і представлення товарів покупцям, причому ступінь контролю характеризується відносною владою над каналом, а також можливістю застосування до посередників санації за незадовільну роботу.

ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», вибираючи канал розподілу, здійснює вибір спочатку каналу постачання, а потім каналу товароруху.

Вибираючи канал постачання, ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» спочатку аналізує роботу всіх можливих постачальників сировини, що зможуть найбільш якісно задовольнити потреби та вимоги даного підприємства. Аналіз та оцінка здійснюється за такими критеріями (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 – Канали розподілу ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування»

Критерії

ВАТ «Шанс», Росія

TOB «Еврика» Білорусь

TOB "Акорд", Україна

1

2

3

4

Міра охоплення ринку

невелика (0)

невелика (0)

значна(1)

Час виконання замовлень

точно у строк, постійно (2)

періодично, з затримками (1)

точно у строк (2)

Наявність у постачальника резервних потужностей

великі (1)

не досить значні (0)

значні (2)

Витрати пов’язані з каналом постачання

низькі(2)

прийнятні (1)

прийнятні (1)

Розмір можливих знижок

Суттєві (2)

Не можливо взагалі (0)

Суттєві (2)

Всього

7

2

8

0 - незадовільна оцінка;1 - прийнятна оцінка;2 - висока оцінка.


З таблиці 1.1 видно, що підприємству необхідно вибрати постачальників сировини: ВАТ «Шанс» (Росія) та TOB "Акорд" (Україна) ,оскільки їх оцінка найвища.

Також на ухвалення рішення про співпрацю з постачальниками впливає наявність інформації; та джерела її зібрання.

Вибираючи маркетинговий канал, по-перше, аналізоване підприємство ухвалює рішення про реалізацію продукції за допомогою посередників, бо підприємство не в змозі самостійно довести свою продукцію до всіх кінцевих та потенційних споживачів, ринок географічно дуже різноманітний і потребує потужної збутової мережі: Проведений аналіз господарської діяльності та фінансового стану показав, що прямий збут потребує великих витрат і є нерентабельним, тому ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» використовує і регіональних представників, оптових і дрібнооптових, роздрібних посередників. Використання такої кількості посередників виправдано, оскільки посередники більш якісно задовольняють вимоги споживачів, товарні запаси посередницьких ланок ближче до споживачів, аніж запасі виробника, послуги посередників допомагають споживачам скоротити витрати на матеріально-технічне забезпечення та обсяги облікової документації, потенційному споживачеві зручніше владнати конфлікти: посередником, ніж з виробником, а також досить часто необхідні невеликі постачання, які самому підприємству здійснювати економічно невигідно.


Случайные файлы

Файл
143676.doc
81187.rtf
4407.rtf
121055.rtf
144853.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.