Додаток при перекладі з англійської мови (43232)

Посмотреть архив целиком

План


ВСТУП

РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу

  1. Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту

  2. Види додатку та особливості їхнього перекладу

РОЗДІЛ ІІ. Особливості перекладу додатку з англійської мови (на прикладі роману Ф.Г. Бернет "Таємничий сад")

2.1 Шляхи вираження додатку в романі та особливості їхнього перекладу

2.2 Аналіз частотності вживання перекладацьких прийомів, які застосовано при перекладі додатку в романі

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВступ


Проблеми перекладу виявляються дуже актуальними саме в теперішній час, оскільки зростає потреба в якісному перекладі у різноманітних сферах діяльності: торгівельній, банковій, у сфері менеджменту, маркетингу, логістики тощо. Разом з тим підвищується значення наукового перекладу, який може реалізувати себе у таких спеціалізованих галузях науки як лінгвістика, літературознавство, лінгвокраїнознавство, перекладознавство та багатьох інших. Так, за останні 7 років з`явився ряд робіт саме українських авторів, які присвячені питанням перекладу в різноманітних його аспектах, а також перекладу з англійської на українську мову: Коваленко А.Я. "Загальний курс науково-технічного перекладу" [14, 21], Карабан В.І. "Переклад англійської наукової та технічної літератури" [15, 34].

Курсова робота також присвячена проблемам перекладу, але у достатньо вузькому аспекті. Метою даної роботи є розкриття особливостей перекладу додатку в тексті художньої літератури з англійської мови на українську.

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд завдань:

 1. Дати визначення поняття "додаток" з граматичної точки зору, а також дослідити шляхи його вираження в мові художнього тексту.

 2. Навести основні види додатків, а також розкрити особливості їхнього перекладу з англійської мови на українську, продемонструвавши ці особливості на прикладі конкретних речень.

 3. Розкрити особливості перекладу додатку з англійської мови на українську на прикладі конкретного художнього тексту (в цій якості нами обрано роман Ф.Г. Бернет "Таємничий сад").

 4. Дослідити шляхи вираження додатку в романі, а також висвітлити особливості їхнього перекладу.

 5. Дати визначення поняттю перекладацьких трансформацій та виявити перекладацькі трансформації, що їх вжито в романі.

 6. Проаналізувати частотність використання того чи іншого виду перекладацьких трансформацій в романі "Таємничий сад".

Як вже відзначалося, на сучасному етапі розвитку суспільства, наукової та технічної думки рівень цікавості до перекладу та різноманітних питань, поєднаних з ним, зростає. Але треба відзначити, що далеко не всі аспекти перекладу як науки є однаково дослідженими. Одним з таких малодосліджених питань є проблема перекладу додатку. Це питання являє собою суто лінгвістичну гілку науки про переклад взагалі, тоді як для сьогодення більш актуальними здаються питання перекладу у будь-яких сферах бізнесу або права. Однак це невірно. Ретельне вивчення усіх перекладацьких трансформацій саме з лінгвістичного та граматичного кутів (куди входить і питання особливостей перекладу додатку) дозволить перекладачеві підвищити якість своєї роботи. Саме цим і пояснюється актуальність обраної теми курсової роботи.

Актуальність теми курсової роботи зумовлена також тим фактом, що в останнє десятиліття український читач має змогу познайомитися з творами багатьох закордонних письменників, в тому числі і англомовних, про творчість яких не мав змоги дізнати за радянськіх часів. Саме тому одним з найважливіших питань в цьому ракурсі виступає питання якісного літературного перекладу, який, на нашу думку, можливо здійснити тільки за умов врахування усіх аспектів перекладу, граматичного – перш за все.

Предметом дослідження в нашій курсовій роботі виступає додаток як граматична одиниця, а також особливості його перекладу з англійської мови на українську.

В якості об`єкту дослідження нами обрано роман англомовної письменниці Френсіс Гордон Бернет "Таємничий сад" ("The Secret garden"), оскільки в ньому присутня розгалужена образна система, що зумовлює багатогранність мовних аспектів та надає широке поле для лінгвістичних пошуків у межах обраної нами теми.

Основними методами дослідження нашої роботи стали наступні:

 • аналітичний метод, тобто метод аналізу художнього матеріалу з лінгвістичної точки зору;

 • компаративний метод, тобто метод зіставлення і порівняння тих чи інших перекладацьких трансформацій при вживанні додатку, використаних в романі;

 • описовий метод (присутній у першому, теоретичному розділі роботи). Цей метод дозволив нам дати визначення поняттю додатка, визначити його види, а також проілюструвати їх конкретними прикладами з художніх творів.

Проблема, яку обрали темою нашої курсової роботи, тобто питання щодо особливостей перекладу додатку, є достатньо дослідженим у науковій літературі. В роботі я спиралася на вищевказані праці, а також на працю Бархударова Л.С. "Мова та переклад", оскільки в ній найбільш, на мою думку, повно відображено усі можливі аспекти перекладу, лінгвістичний в тому числі.

Курсова робота складається з наступних частин: вступ, перший розділ (теоретичний), другий розділ (практичний, тобто власне аналіз художнього тексту), висновки, зроблені наприкінці досліджень, список літератури, використаної під час написання праці, а також додаток (уривок з тексту, обраного в якості об’єкту дослідження, який перекладено, та до якого надано коментарії щодо особливостей перекладу в ньому додатку).


РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу


  1. Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту при перекладі


Додаток (the object) – це другорядний член речення, який доповнює або уточнює значення дієслова, іноді прикметника, слова, яке означає стан, або ж іменника.

В художньому тексті додаток може бути виражений наступними частинами мови :

1. Іменником у так званому загальному відмінку (the common case):

We ought to give him a present (Ми повинні подарувати йому подарунка). В цьому випадку при перекладі з англійської частина мови, якою є додаток, зберігається (іменник).

2. Займенником:

I must do my best for her (Я повинен зробити для неї усе, що змогу).

Who gave you that? (Хто дав тобі це?).

В цьому випадку слід звернути увагу на особливості використання займенника it у функції додатку, які подібні до його використання у функції підмету. Іноді займенник it вживається як називний додаток (the notional object):

She pulled out a cigarette and let it dangle between her lips unlighted (Вона дістала сигарету та тримала її у роті, не підпалюючи).

Але іноді it тільки представляє об`єкт, який виражений інфінітивом (інфінітивною конструкцією), герундієм (герундіальною конструкцією) або ж підрядним реченням. В цьому випадку it є так званим вводним об`єктом (the introductory object), який на українську мову не перекладається. Це формальне it є лише однією з характеристик літературного стилю і здебільшого вживається після певних дієслів, за якими йдуть прикметники (іноді – іменники). Сюди належать такі дієслова як: to think (думати), to find (знаходити), to make (робити) тощо. Наприклад:

He found it impossible to utter the next word (Він відчув, що не може більше сказати жодного слова).

He made it a point to save so much every week (Він поставив собі за мету кожний тиждень відкладувати певну суму грошей).

3. Додаток може бути виражений субстантивованим прикметником або дієприкметником

She always championed the unfortunate (Вона завжди захищала невдаху). В даному випадку при перекладі спостерігається трансформація частини мови: прикметник при перекладі перетворюється на іменник.

In old times normadic tribes when moving tо another place left the dying behind (В давні часи, коли норманські племена вирушали в інше місце, вони залишали померлих).

4. Інфінітивом або інфінітивною конструкцією:

The sergeant ordered his men to stop (Сержант наказав своїм людям зупинитися).

When he saw someone come towards them, he avoided him neatly (Коли він бачив когось, хто наближався до нього, він акуратно уникав його).

The old woman held the child tight and waited for the storm to pass (Стара тримала дитя міцно і чекала, доки шторм пройде).

Конструкції з інфінітивом, за винятком деяких випадків (як у першому прикладі), перекладаються з англійської за допомогою підрядних речень, а вся синтаксична конструкція, таким чином, набуває вигляду складнопідрядного речення.

5. Герундієм або герундіальною конструкцією:

Could they prevent flying in war-time? (Чи можуть вони завадити рейсам у військовий час?)

I remember seeing you at the club (Я пам’ятаю, що бачив тебе у клубі).

I don`t like him going away with these people (Я не хочу, щоб він пішов з цими людьми).

При перекладі з англійської герундіальної конструкції, як і при перекладі інфінітиву та його конструкцій, в більшості випадків використовується підрядне речення зі сполучниками "що", "щоб", "для того, щоб", "якщо", "доки" та ін. Переклад герундію ускладнюється тим, що в українській мові немає аналогів цієї частини мови (яка поєднує в собі деякі риси дієслова та іменника).

Але в деяких випадках герундій, який в реченні виконує функцію додатку, перекладається або інфінітивом, або іменником:


Случайные файлы

Файл
22802.rtf
33703.rtf
73852.rtf
153501.rtf
84794.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.