Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання (42473)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут іноземної філології

Кафедра німецької мовиФразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчанняКурсова робота


Виконавець

студентка ІV курсу (462 група)

денної форми навчання

ПМСО. Англійська мова та

література. Німецька мова та

література.

_______________Науковий керівник роботи ________________


Зміст


Вступ…………………………………………………………………………..…...3

Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології……………………...……….5

1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження.……..5

1.2.Класифікація фразеологічних одиниць…..………………………………….8

Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового складу мови ………………………….…………………………………………………...14

2.1. Явище фразеологічної синонімії ……………………………….................14

2.2. Види фразеологічних синонімів…………………………………………...17

Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння............................................................................26

Висновки……………………………………………………….…………...……32

Список використаної літератури……………………………….…………….....35

Додаток А………………………………………………………….……………..37

Додаток Б…………………………………………………………..……………..39

Вступ


Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття, тому на даний момент фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває ще в стадії становлення. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д. Поливанов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П. Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як А.А. Шахманов, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинський досліджували фразеологію німецької мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.

Донині фразеологічна синонімія , а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю фразеологічних та стилістичних словників. На даному етапі робляться перші спроби проник­нути у сутність цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії. Фразеологічні синоніми - це одиниці, які мають тотожне або близьке значення, різний лексичний склад і різну образність при однаковій чи неоднаковій синтаксичній структурі. Фразеологічна синонімія є досить поширеним явищем у німецькій мові, зважаючи на те, що збагачення будь-якої мови відбувається значним чином за рахунок ії фразеологічних ресурсів.

Труднощі оволодіння іноземною мовою великим чином полягають у засвоєнні її лексичного запасу, а німецька мова за словами Логана П. Сміта «очевидно більше за інші європейські мови багата поетичними і образними словами фольклорного походження». Як відомо, в акті комунікації суттєве значення відіграють фразеологічні одиниці. Оволодіти фразеологією іноземної мови – означає мати високий рівень оволодіння мовою, тобто фразеологія є одним з найбільш важливих аспектів вивчення іноземної мови.

Об’єкт курсової роботи: Фразеологізми сучасної німецької мови тематичної групи «старанно працювати».

Предмет: Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

Мета:

Завдання:

  1. Всебічно вивчити та проаналізувати науково-педагогічну літературу з даної проблеми.

  2. Розкрити сутність фразеології як науки.

  3. Визначити основні проблеми дослідження фразеологічних одиниць.

  4. Надати визначення фразеологічної синонімії

  5. Розглянути класифікацію фразеологічних синонімів

  6. Дослідити особливості функціонування фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати»

  7. Навести систему вправ на засвоєння фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати»

  8. Зробити висновки на основі виконаної роботи.

Структура: Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків.Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології


1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження


Фразеологія будь-якої мови - це цінна лінгвістична спадщина, в якій відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування , фантазія і історія народу, що говорить на цій мові.[8, 45]

Фразеологія кожної мови вносить вирішальний вклад до формування образної картини миру світу . Способи бачення світу через мовні образи , відображені в системі фразеологізму , які, будучи глибоко національними , базуються , проте , на спільних для всіх людей (тобто універсальних) логіко - психологічних і власне лінгвістичних підставах .

Спірнім залишається питання про час, коли зародилася фразеологія . Одні схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста французького походження Ш. Баллі. Відомо, що в своїх роботах з французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів . Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології , бо ФО еквівалентні слову. На думання інших, наука про фразеологізми зародилася тоді , коли В.В. Виноградов дав визначення основних понять , обсягу і завдань фразеології.[7, 124]

Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів «фразеологія» та “фразеологізм ”. А ті , що існують, можуть суперечити одне одному.

Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр. phrasis – “вираз , зворот ”, logos – “слово, вчення ”): це

1) сукупність фразеологізмів певної мови ;

2) розділ мовознавства , який вивчає фразеологічний склад мови.

Термін «фразеологія» є багатозначним . В широкому плані він позначає сукупність всіх видів стійких поєднань слів тієї або іншої мови. У більш вужчому сенсі цей термін уживається для позначення лише таких стійких з'єднань слів, які характеризуються певною експресивністю і емоційністю, мають оціночний характер. Такі, наприклад, Hals iiber Kopf стрімголов, похапки, абияк; j-m einen Floh ins Ohr setzen розбурхати, стурбувати когось повідомленням; gleiche Briider, gleiche Kappen два чоботи — пара. Нарешті, фразеологією називається лінгвістична дисципліна, що вивчає стійкі поєднання слів мови.

Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії становлення . Передумови її булі підготовлені російськими і зарубіжними лінгвістами . Російські лінгвісти — акад . А.А. Шахматов, акад . Ф. Ф. Фортунатов, проф . В. К Порзежинський зробили значний вклад внесок в розробку словосполучень з синтаксичної точки зору. Візначення типів поєднань фразеологізмів в стилистико-семантичному плані було дане Шарлем Баллі і Альбером Сеше. Період інтенсивного розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни настав в радянській лінгвістиці після появи відомих робіт акад. В.В Виноградова.

На даний момент фразеологія як область мовознавства у філологічній літературі біля в загальному сенсі визначається як самостійна лінгвістична дисципліна, специфіка якої полягає біля в встановленні складу стійких або фразеологічних словосполук даної мови, вивченні закономірностей виникнення і розвитку цих одиниць, а також у визначенні груп стійких словосполучень даної мови в залежності від їх структурних і семантичних особливостей.

Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших європейських мов .

Фразеологізми або стійкі словосполучення (phraseo-logische oder stehende Wortverbindungen) відрізняються від вільних синтаксичних словосполук, перш за все, тим, що вони в семантичному плані є єдністю і виражають, як правило, одне (єдине або розчленоване) поняття, напр.: etw. zum Ausdruck bringen виражати, виразити щось, mit Haut und Haar цілком, sich aufs hohe Pferd setzen розхвастатися, запишатися. Різніця в понятті, що виражається вільними і фразеологічними поєднаннями слів, виступає особливо яскраво в таких випадках, коли є можливість порівняти омонімічні вільні і фразеологічні словосполучення, наприклад: blauer Brief — блакитний лист (вільне словосполучення) і blauer Brief - - повідомлення про відставку (фразеологічне словосполучення); junges Gemüse — молоді овочі (вільне словосполучення) і junges Gemüse (розм.) — дітвора, молодь

(фразеологічне словосполучення). Стійкі словосполучення лише зовні зовнішньо нагадують вільні. Вони можуть збігатися з ними по синтаксичній структурі, але не ідентичні їм по семантиці. Стійкі або фразеологічні словосполучення служать, подібно до слів, для вираження поняття. Від слів вони відрізняються своєю різнооформленістю.

Другою відмітною властивістю фразеологічних одиниць є їх стійка або стабільна форма, внаслідок чого вони існують в мові як готове ціле. Фразеологічні одиниці лише відтворюються в мові, а не створюються в ній знову. Ця обставина також зближує фразеологічні одиниці зі словом і відрізняє їх від вільних словосполучень.


Случайные файлы

Файл
ref-20099.doc
2297.rtf
38129.rtf
170109.rtf
mineral.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.