Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин" (42471)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Кафедра іноземної мовиКурсова робота

на тему:

«Фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварин»»Виконавець: студентка

4 курсу 441 групи

заочного факультету іноземної філології

Доля Л. М.

Науковий керівник: доц., Коминін І.М.

Харків – 2010ЗмістВступ 3

1. Фразеологія як об'єкт вивчення 5

1.1 Фразеологія як лінгвістична дисципліна 6

1.2 Еквівалентність фразеологізму слову 7

1.3 Переклад фразеологічних одиниць 11

2. Аналіз фразеологізмів англійської мови з компонентом – «назва тварин» та їх еквівалентів в українській мові 16

2.1 Фразеологізми англійської мови з компонентами – «назва тварин» 16

2.2 Порівняльний аналіз ФО з компонентом «назва тварин» з еквівалентами в українській мові 18

Висновки 24

Список літератури 26

ВступАнглійська мова має тисячорічну історію. За цей час в ній накопичилось велика кількість висловів, які люди вважають вдалими, влучними та гарними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, сукупність стійких висловів, які мають самостійне значення.

Вивчення англійської мови широко розповсюджено в нашій країні. Добре володіння мовою, в тому числі англійською, неможливе без знання її фразеології. Знання фразеології надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову більш ідіоматичною.

За допомогою фразеологічних висловів,які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови. «За допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя» [1; 1].

Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує на належну увагу.

Тварини завжди відігравали значну роль у житті нашої планети. Вони обожнювалися і часто використовувалися первісними людьми в ритуалах, а саме з ритуалу, на думку багатьох лінгвістів, і виникла мова. Значна роль тварин у картині світу знаходить адекватне відображення в мовній картині світу. Людина ніколи не обходився без тварин, з давніх часів вони живуть у тісній взаємодії один з одним. Тварини супроводжували його все життя, будучи невід'ємною його частиною. Деякі з них мали символічне значення. Так, наприклад, корова вважалася небожителем, уособленням неба і божества. Кінь уособлювала сутінки хтонічного світу, вважався породженням ночі. Що стосується кішки, то вона була символом чаклунства і зла [2;№6].

У стародавньої картині світу собаки займали вкрай низьке положення і зараховувалися до нечистих істот, до того ж у народній свідомості вони часто ототожнювалися з диявольськими силами [3] .

Найбільш повне уявлення про носіїв мови полягає у фразеологічних одиницях даної мови, оскільки саме в них відображається історія народу, побут і світогляд.

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що фразеологічні одиниці, що містять «назви тварин», являють собою досить великий шар лексики і досить часто вживаються.

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом – «назва тварин», відібрані з англо-українського фразеологічного словника К.Т. Баранцева, який був укладений на основі англо-російського фразеологічного словника О. В. Куніна, а також з англійської та американської художньої літератури.

Метою даної роботи є дослідження способів перекладу англійської фразеологічної одиниці з компонентом «назва тварин» на українську мову. Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань:

Розглянути стратегію перекладу в цілому;

дати аналіз перекладів текстів, що містять фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварини», з використанням різних видів трансформацій.

Для детального аналізу фразеологічних одиниць використовувалися наступні методи:

Метод фразеологічної ідентифікації;

описовий метод;

контекстологічний метод;

порівняльно-порівняльний аналіз.

1. Фразеологія як об'єкт вивченняФразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі словосполучення з ускладненою семантикою, не утворюються за що породжує структурно - семантичними моделями змінних сполучень.

Фразеологічні одиниці (фразеологізми) заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, та в багатьох випадках постають єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і та інші.

Утворення фразеологізмів послаблює суперечність між потребами мислення та обмеженими лексичними ресурсами мови. В тих випадках, коли у фразеологізмів є лексичний синонім, вони звичайно розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія - це скарбниця мови.

У фразеологізмам знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури і побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Англійська фразеологічний фонд - складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явною перевагою перших. У деяких фразеологізмам зберігаються архаїчні елементи - представники попередніх епох.

Фразеологізми - високо інформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як "прикраси" або "надмірності". Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і на даний час є застарілою. Фразеологізми - одна з мовних версалій, так як немає мов без фразеологізмів. Англійська фразеологія дуже багата і в неї багатовікова історія.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання даних інших наук – лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, логіки та країнознавства[4;25].1.1 Фразеологія як лінгвістична дисциплінаПитання фразеології, трактуються переважно в граматиці, роботах зі стилістики та інших. Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст Шарль Баллі (1865-1947). Він запровадив термін , Баллі включав фразеологію до складу стилістики. Питання про фразеології як про лінгвістичної дисципліни було вперше поставлено видатним лінгвістом проф. Є.Д. Полівановим. Є.Д. Поливанов неодноразово говорив, що виникає потреба в особливому відділі, який був би порівнянний з синтаксисом, але вто же час мав на увазі не загальні типи, а індивідуальні значення даних окремих словосполучень, подібно до того як лексика має справу з індивідуальними (лексичними) значеннями окремих слів.

Він вважав, що фразеологія "займе відокремлену та стійку позицію (подібно до фонетики, морфології та інші.) в лінгвістичній літературі".

Питання про фразеології як про лінгвістичної дисципліни ставив і В.В. Виноградов. У своїх роботах по фразеології він сформулював своє вчення про фразеологічні одиниці у російській мові і розподілив їх по семантичним групам. Таке накопичення систематизованих фактів - одна з передумов створення фразеології як лінгвістичної дисципліни.

Основними поняттями фразеології як лінгвістичної дисципліни в першу чергу відносяться: фразеологічні одиниці, їх стійкість і системний характер[4;46].

Фразеологія традиційно включалась до лексикології на правах одного з її розділів, а питання про фразеологію як про лінгвістичну дисципліну протягом тривалого часу обходилось замовчуванням.

За останні роки багато лінгвістів прийшли до висновків, що фразеологія є самостійною лінгвістичної дисципліною Б.А. Ларін був першим вченим поставив питання про фразеологію як лінгвістичну дисципліну:

"Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії "прихованого розвитку "..., але вона ще не зформувалась як зрілий плід підготовчих праць.

...А виділення такої дисципліни вже необхідно, бо всім зрозуміла дилетантська безпорадність, різнобій і безуспішність попутного, випадкового розбору цього матеріалу в лексикографії, стилістиці, синтаксисі "

Таким чином, науці належить пріоритет у виділенні фразеології як окремої лінгвістичної науки[5;5]1.2 Еквівалентність фразеологізму словуФразеологія була протягом тривалого часу частиною вчення про слово, і чисто лексикологічний підхід до фразеологізмів - явище не настільки вже рідкісне. Фразеологічні одиниці включаються до словникового складу мови, а фразеологія - до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія - як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто. Фразеологічні одиниці включаються до словниковий склад мови, а фразеологія - до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія - як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти[6;5].

Ш. Баллі вказував, що найбільш загальною ознакою фразеологічного обороту, що замінює собою всі інші, є можливість або неможливість підставити замість даного обороту одне просте слово. Таке слово Ш. Баллі називав словом-індетіфікатором [6, гл. II, § 92].

Наявність подібного синоніма Баллі розглядає в якості внутрішнього ознаки цілісності фразеологічних одиниць.


Случайные файлы

Файл
CBRR4074.DOC
VDV-1217.DOC
182752.rtf
138963.rtf
76366-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.