Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську (42354)

Посмотреть архив целиком


Курсова робота

З порівняльної лексикології англійської та української мов

СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В ІНШІ МОВИ – РОСІЙСЬКУ, УКРАЇНСЬКУЗМІСТ


ВСТУП

Розділ 1. АНГЛІЦИЗМ ЯК ВИД ЗАПОЗИЧЕННЯ

1.1 Запозичення та його типи

1.2 Визначення англіцизму

Розділ 2. СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Історія взаємодії української та англійської мов

2.2 Англіцизми 20-го століття

2.3 Англіцизми в молодіжному жаргоні

Розділ 3. ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУВСТУП


Темою роботи є сфери проникнення англіцизмів в інші мови, зокрема в українську. Справді, кінець 20-го – початок 21-го ст. став часом неймовірного розширення політичних, економічних та культурних зв’язків України з іноземними (у першу чергу – з англомовними) країнами. Це спричинило посилення надходження в українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла кількість запозичених англіцизмів для найменування нових явищ, наявних в англомовній світовій практиці, і які з’явилися у мові у зв’язку з політичними та економічними реформами. Багато лінгвістів перераховували причини запозичень, різні за своїм характером - мовні, соціальні, психічні, естетичні і т. д. Над цією проблемою працювали Радчук В.Д., Караванський С.Й., Русанівський В.М. та багато інших українських та російських дослідників.

Україномовна періодика, радіо, телебачення подають велику кількість англіцизмів для дослідження. Англіцизми також широко представлені у словниках, що з’явилися останнім часом. Якщо не брати до уваги фахову термінологічну лексику, то у популярному вжитку англіцизми зустрічаються у найрізноманітніших тематичних групах: економіка, банківська справа, фінанси, кіно, телебачення, музика, розваги, комп’ютерна техніка та технологія, спорт, побутова техніка, сервіс, політика, страви та напої, тварини, медицина, одяг, тканини, канцелярське приладдя, офісна техніка, назви осіб. Численні новітні англійські запозичення, які тематично співвідносяться з економікою, банківською справою і фінансами, зумовлені великими змінами в цих сферах життя і впровадженням ринкової економіки в Україні, а з нею і виникненням потреби в найменуванні нових явищ, які вже мають інтернаціональні (переважно на ґрунті англійської мови) назви.

Актуальність дослідження полягає в тому, що розгляд проблем, пов'язаних з теорією і практикою запозичень, важливий в сучасних умовах, оскільки сьогодні висловлюються серйозні побоювання з приводу потужного напливу запозичень, які можуть призвести до знецінення українського слова.

Метою дослідження є визначення понять «запозичення» та «англіцизм», охарактеризувати сфери їх проникнення та вплив на українську мову.

Завдання. Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких конкретних завдань:

  • Дати визначення запозиченню, розглянути причини та види запозичень;

  • Дати визначення поняттю англіцизму, та визначити його характерні риси;

  • Розглянути історію та сфери проникнення англіцизмів в українську мову;

  • Розглянути місце англіцизмів у молодіжному жаргоні;

  • Визначити вплив англіцизмів на мову взагалі.

Практичним значенням дослідження є використання результатів при вивченні курсу лексикології, дослідження може становити певний інтерес для тих, хто цікавиться процесами, які відбуваються в сучасній українській мові.РОЗДІЛ 1

АНГЛІЦИЗМ ЯК ВИД ЗАПОЗИЧЕННЯ


1.1 Запозичення та його типи


Як правило, більшу частину лексики в мовах світу становлять споконвічні слова, які виникали у конкретній мові або успадковані з давніх часів від мови-джерела. До споконвічної лексики, зокрема, української мови належать:

а) власне українські слова, яких немає у споріднених російській і білоруській мовах; їх поява припадає на час формування української мови (починаючи приблизно з XIV ст.): багаття, взагалі, гарний, мріяти, очолити, січень та ін.;

б) східнослов'янські слова, що побутували в давньоруську добу (XI—XIII ст.), коли ще не було самостійно існуючих російської, української і білоруської мов: білка, дядько, коромисло, снігур, тепер, хороший; слова цього типу є спільними для східнослов'янських мов;

в) спільнослов'янські слова, знані у добу загальнослов'янської єдності (її розклад почався у V—VI ст. н. е.): голова, день, дуб, жити, земля, коса, рука, риба, чорний, чотири, я; ці слова є в усіх слов'янських мовах;

г) слова лексичного фонду індоєвропейської мови-основи: дім, дочка, корова, мити, сорочка, яблука; такі слова з деякими відмінностями в звуковому складі знані в усіх або деяких мовах індоєвропейської сім'ї, до якої належать,' крім слов'янських, мови балтійські, германські, романські, індійські та ін.(1; 2;3)

Споконвічна лексика кожної мови передає її лексичну і значною мірою фонетичну специфіку, а також вказує на генетичну приналежність цієї мови до відповідної мовної групи і сім'ї мов.[3,143]

Поряд із споконвічною лексикою у будь-якій мові існують іншомовні, або запозичені, слова. Запозичення — перехід елементів однієї мови в іншу внаслідок взаємодії цих мов — характеризує увесь період історичного розвитку мови.[2,69; 3,143] Запозичуватись можуть — щоправда, в дуже неоднаковій мірі — найрізноманітніші мовні одиниці: фонеми, морфеми, синтаксичні конструкції. Але найбільше й найчастіше запозичуються слова.

Співвідношення запозичених та корінних слів у різних мовах не однакове. В українській мові запозичення складають близько 10 % її словникового складу, а в англійській — близько 30 %.[4,99]

Поява у мовах лексичних запозичень зумовлена низкою позалінгвістичних (зовнішніх) і лінгвістичних (внутрішніх) причин.

Позалінгвістичиим фактором, який сприяє перенесенню слів однієї мови в іншу, є наявність більш або менш тісних політичних, економічних, наукових, культурних та ін. контактів між народами. Запозичення приходить у мову разом з предметами чи поняттями, що з’являються в житті суспільства.

У ряді випадків запозиченню слова з іншої мови сприяють внутрілінгвістичні причини. Це, зокрема, намагання уникнути полісемії свого слова, тобто спростити його семантичну структуру і закріпити за «своїм» і «чужим» словом різні смислові відтінки понять, наприклад:

джем (з англ. jam) — густе варення з фруктів або ягід, що має вигляд желеподібної маси, і варення;

круїз (з англ. cruise) — подорож по воді (на пароплаві) і подорож;

репортаж (від фр. reportage) — повідомлення, розповідь про події дня, що публікуються у пресі чи передаються по радіо, і розповідь.

вправний стрілець — снайпер (англ. sniper);

спортсмен, спеціаліст з бігу чи гонок на великі дистанції — стайер (англ. stayer).[6,115]

Іншомовні запозичення бувають прямі і посередні. Перенесення слова безпосередньо з мови в мову називається прямим запозиченням. Без будь-якого посередництва в російську мову перейшли українські слова борщ, буханка, галушки.

Перенесення слова з мови в мову через посередництво якоїсь третьої мови (мови-посередниці) іменують посереднім запозиченням. Для багатьох іншомовних елементів, існуючих зараз в українській мові, посередницьку роль відіграли російська і польська мови. Через російську з скандинавських мов до української прийшло слово ринок; через польську з німецької — тарілка, мусити.[3,145; 7,90]

3а характером запозичених слів виділяються такі типи запозичень

1. Лексичні запозичення, тобто засвоєння цілих, готових слів з формою і змістом їх (перше й друге може певним чином видозмінитись). Порівняємо ще запозичення з англійської мови: мітинг, траулер, трактор, гангстер, футбол.

2. Кальки (фр. calque — копія) — запозичення слів або фраз шляхом буквального, поморфемного перекладу їх. Українські - колгосп, п'ятирічка — кальки рос. колхоз, пятилетка. Укр. хмарочос скальковане з нім. Wolkenkratzer (Wolke — хмара, kratzen — чесати), а рос. небоскреб — з англ. skyscraper (sky — небо, scrape — скребти). Іншомовне походження кальок, як правило, непомітне — виявляється воно спеціальними дослідженнями.

3. Семантичні запозичення — розвиток нового значення у корінного слова під впливом слова іншомовного. Так, укр. риса — лінія одержало значення «властивість» під впливом фр. trait. Узб. кураш — «єдиноборство, сутичка» за зразком рос. борьба набуло нового значення: «діяльність, скерована на досягнення певного результату»: рос. борьба за коммунизм, узб. коммунизм учун кураш. Семантичні запозичення традиційно відносять до кальок. Але тут е фундаментальна відмінність; при калькуванні створюється матеріально нове слово, а при семантичному запозиченні з'являється лише нове значення слова — вже існуюче слово одержує ще один лексико-семантичний варіант. Порівн. лівий — революційний і правий — реакційний під впливом фр. gauche та droit (на засіданнях Конвенту прогресивна партія монтаньярів сиділа зліва, а реакційна партія жірондистів — справа) .

4. Словотвірні запозичення — явище, протилежне калькам. Якщо при калькуванні мова своїми елементами виражає запозичуваний зміст, то при словотвірних запозиченнях свій, незапозичений зміст передається елементами з інших мов: Слово телефон, складене з двох грецьких коренів, народилось у XIX ст. в США, у межах англійської мови. На основі англійського кореня lift- та французького суфікса -eur в російській мові утворено слово лифтёр. До словотвірних запозичень належить значна кількість наукових термінів, які традиційно утворюються на основі грецьких та латинських елементів.

5. Зворотні запозичення — різновид лексичних запозичень, що виступає у випадках «рикошетного» засвоєння: слово потрапляє в іншу мову, а потім повертається назад уже в новій формі й з новим значенням. Слов'янське господин дуже давно було запозичене угорською мовою, а звідти прийшло назад до слов'ян, конкретно — в говірки української мови, як глада — господар. Слов'янське колесо, запозичене італійською мовою, набуло там значення «кінний екіпаж»: calesse, calesso і з ним значенням повернулось у польську мову як kolaskn, звідки її рос. коляска.[4,101; 1,300]


Случайные файлы

Файл
57294.rtf
72433-1.rtf
101312.rtf
методика.doc
187089.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.