Економічний аналіз (181012)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ “економічний аналіз”

для студентів усіх форм навчання , усіх спеціальностей
Затверджено на засіданні кафедри аналізу господарської діяльності

Протокол № від 2006 р.
Усі цитати, цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні зведення

перевірено, написання сторінок відповідає

стандартам. Зауваження рецензентів ураховані
(підписи укладачів)


ОДЕСА ОДЕУ

2006


Опорний конспект лекцій з курсу «економічний аналіз» для студентів усіх форм навчання , усіх спеціальностей (Укл. А.В.Сосновський, Л.О. Бойко - Одеса ОДЕУ, ротапринт, 2006 р. – ___ с.)


УКЛАДАЧІ: А.В.Сосновський , канд. екон. наук, професор

Л.О. Бойко, канд.екон.наук, доцент


РЕЦЕНЗЕНТИ: Б.І.Валуєв, доктор. екон. наук, професор

(зовнішній рецензент)

О.П.Крижанівська , канд. екон. наук, професор

А.В.Коверда, канд. екон. наук, доцентКОРЕКТОР:


Зміст


Тема 1. Предмет,зміст та види економічного аналізу

Тема 2. Метод , методика та спеціальні прийоми економічного аналізу

тема 3. Організація та інформаційна база економічного аналізу.

ТЕМА 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг

Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Тема 6. Аналіз ефективності використання основних засобів виробничого призначення

ТЕМА 7. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

ТЕМА 8. Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу виробництва та реалізаціїї продукції

Тема 9. Аналіз собівартості основної операційної діяльності

Література


Тема 1. Предмет , зміст та види економчного аналізу


План


  1. Суть та необхідність економічного аналізу

1.2. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками

1.3. Предмет та об’єкти економічного аналізу

1.4. Задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку народного господарства

1.5. Види економічного аналізу

Література : 1, 4, 7, 10, 11, 16, 17.


1.1. Суть та необхідність економічного аналізу

Економічний аналіз - система спеціальних знань, пов’язанних з дослідженням економічних процесів та явищ.

Зміст економічного аналізу полягає в дослідженні процесів та явищ господарської діяльності в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості та спрямовано на виявлення непродуктивних витрат трудових, матеріальних, фінансових ресурсів з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Мета економічного аналізу сприяння виконанню планів підприємств і їх підрозділів ; сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень.Економічний аналіз складається

Теорія економічного аналізу – це

система знань про предмет і об’єкт

аналізу, суб’єкти аналізу, метод і

методику, прийоми та інформаційну

базу аналізу.


Практична організація алітичної

роботи – це спеціальні знання, що

забезпечують процес аналітичної

роботи.


Місце економічного аналізу у системі управління підприємством


Інформаційна система управління


Оперативний Бухгалтерський Статистичний Зовнішня

облік облік облік інформація
Економічний аналізПроекти управлінських рішеньСистема управління


1.2. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками.

За змістом економічний аналіз має зв’язок з:

політичною економією


фінансами економікою підприємств


бухгалтерським обліком


статистикою менеджментом


інше

1.3.Предмет та об’єкти економічного аналізу

Предмет економічного аналізу - фінансово-господарська діяльність підприємств і установ.

Предмет економічного аналізу визначається сукупністю його об’єктів

Об’єкти економічного аналізу:

- товаровиробники,підприємства різних форм власності;

- існуючі ринки (фондові біржі,комерційні банки,товарні біржі,біржі праці та інш.)

- економічні процеси та явища

Суб’єкти економічного аналізу - фізичні та юридичні особи, забезпечуючі аналітичний процес

1.4. Задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку народного господарства

Задачі економічного аналізу:

- об’єктивна оцінка роботи підприємтсва І його підрозділів через порівняння результатів з витратами;

-виявлення впливу відповідних факторів на показники, які аналізуються, і вивчення причинних зв’язків;

- пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва;

- опрацювання конкретних заходів щодо використання виявлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням;

- узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень.

1.5. Види економічного аналізу

Види економічного аналізуПринципи класіфікації Види аналізу


За аспектами дослідження

- фінансово-економічний

- техніко-економічний

- функціонально-вартісний


За метою дослідження - оцінка діяльності підприємства

 • виявлення резервів і шляхів їхньої

мобілізації

- прогнозування фінансово-

господарської діяльності

 • розробка стратегії “виживання”

підприємства на ринку

По охопленню досліджуваних

питань - комплексний

  • технічний


За шириною вивчення резервів

 • внутрішнньозаводський

 • порівняльний


По досліджуваних об’єктах - міжгалузевий

 • галузевий

 • заводський

 • цеховий

 • регіональний

 • за функціональними службами


За періодичністю проведення - попередній

 • оперативний (поточний)

 • наступний (ретроспективний)


За напрямками дослідження - загальноекономічний

 • техніко-економічний

За застосуванням технічних

засобів - не механізований

- з застосуванням ЕОМ


Різні види аналізу використовують різну економічну інформацію, технічні прийоми і є базою для прийняття управлінських рішень різного характеру.


Питання до теми :


1. Яку роль відіграє економічний аналіз в управлінні народним господарством і підвищенні ефективності виробництва?

2.Охарактеризуйте взаємозв’язок економічного аналізу з іншими науками.

3.Що вивчає економічний аналіз?

4.Перелічте об'єкти економічного аналізу.

5.Які задачі стоять перед економічним аналізом на сучасному етапі розвитку народного господарства?

6.Дайте характеристику основних видів економічного аналізу.


Тема 2. Метод, методика та спеціальні прийоми економічного аналізу


План


2.1. Метод та методика економічного аналізу.

2.2. Основні категорії економічного аналізу : фактори, показники, резерви та їх класіфікація.

2.3.Спеціальні прийоми економічного аналізу .

Література : 1. 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17.


2.1. Метод та методика економічного аналізу

Метод економічного аналізу це система прийомів та засобів комплексного, взаемопов'язанного і безперервного дослідження господарської діяльності для встановлення існуючих факторів, тенденцій, закономірностей розвитку з метою виявлення можливих резервів поліпшення господарської діяльності та розробки рекомендацій по їх мобілізації.

Метод дослідження реалізується через методику.

Методика економічного аналізу це сукупність аналітичніх засобів та правил дослідження економіки підприємств, підпорядкованіх меті аналізу.

Схема методики економічного аналізу

1.Визначення мети дослідження;

2.Збір і попередня обробка інформації;

3. Аналітичні розрахунки по виявленню впливу факторів на зміни результативних показників з метою виявлення можливих резервів підвищення економічного рівня;

4. Висновки та пропозиції

2.2. Основні категорії економічного аналізу: показники, фактори, резерви та їх класіфікація.

Усі процеси господарської діяльності відображаються показниками

Показники - це числове вимірювання об'єкта чи його економічного змісту

Показники поділяються на:

1. Абсолютні та відносні.

Абсолютні показники - характеризують господарську діяльність в абсолютному вимірі (наприклад, об'єм продукції, затрати на виробництво і т.ін..)

Відносні показники - характеризують співвідношення одних показників до інших (наприклад, продуктивність праці, матеріаловіддача та ін.)

2.Якісні та кількісні

3.Натуральні та стоімостні

Фактори – це активні діючі сили , які призводять до відповідних позитивних або негативних змін в стані об'єкту аналізу

Фактор завжди має не лише величину , а й напрям дії.

Фактори класіфікують згідно з певними ознаками :

 1. По моментам виробничого процесу :

 • фактори праці ;


Случайные файлы

Файл
90480.rtf
153725.rtf
32196.rtf
46372.rtf
121137.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.