Будівельна організація (180845)

Посмотреть архив целиком

Тема1. Будівельна організація як основний суб’єкт господарювання.


Сутність будівельної організації, її основні риси і завдання


Будівельна організація – це відособлена виробничо-господарська одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою наявних у його розпорядженні зісобів виробництва виготовляти будівельну продукцію у вигляді: будівельних споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення, профілю та типу.

Основні риси сучасної будівельної організації (підприємства):

 • Організаційна єдність: будівельна організація - це певним чином організований постійний колектив зі своєю внутрішньою виробничою структурою та порядком управління і базується на ієрархічному принципі організації економічної діяльності.

 • Майнова відповідальність: будівельна організація несе повну відповідальність усім своїм майном за різних обставин.

 • Будівельна організація передбачає єдиноначальність і грунтується на прямих і адміністративних формах управління.

 • Вступає у господарські відносини від власного імені, має самостійний баланс, розрахунок та інші розрахунки в банках і круглу печатку, дозвіл на виробництво будівельно-монтажних робіт і реалізацію своєї продукції, тобто кожна будівельна організація має бути ліцензованою.

 • Оперативно-господарська і економічна самостійність – будівельна організація самостійно укладає різного роду угоди і здійснює операції, забезпечує прибуток або зазнає збитків, за рахунок прибутку забезпечує стабільне фінансове становище і подальший розвиток виробництва та власної інфраструктури.

Внутрішня діяльність будівельної організації полягає у безперебійному і безпосередньому виробництві будівельної продукції та послуг. Її учасниками є: трудовий колектив в особі працівників і управлінського персоналу, власника (одноосібного і колективного).

Зовнішня сторона будівельної організації обумовлена відносинами з постачальниками, споживачами продукції (замовниками), партнерами (субпідрядниками), кредиторами, державними органами.

Будівельна організація не може існувати поза навколишнім економічним середовищем.

Загальна схема виробничої діяльності будівельної організації

Ресурси → будівельна організація → споруда, будівля.

Найважливішою характеристикою будівельної організації є рівень її економічної свободи.

Повна економічна свобода:

 • Повна самостійність будівельної організації: у розпорядженні виготовлення будівельної продукції, отриманим прибутком, установлення цін на продукцію, заробітну плату, вибір партнерів

 • Повна економічна відповідальність будівельної організації за результати господарської діяльності, включаючи банкрутство

 • Наявність поряд із загальною метою (максимум прибутку) локальних цілей виробництва (забезпечення виживання, завоювання ринку).

Відносна економічна свобода для організацій державної та муніципальної власності:

 • Обмежена самостійність будівельної організації, що регламентується керуючим відомством чи урядом.

 • Обмежена економічна відповідальність будівельної організації, що виражається в державній підтримці у формі дотацій, пільг у податкуванні.

 • Підпорядкування мети виробництва економічним цілям держави.


Типи будівельних організацій і фірм у сучасних умовах


Класифікація:

 • Господарські товариства можуть створюватись у формі повного товариства або товариства на вірі

 • Акціонерні товариства, статутний капітал якого розділено на певну кількість акцій. Учасники акціонерного товариства акціонери не відповідають за його, але несуть збитки в межах належних їм акцій. Є відкриті і закриті акціонерні товариства.

Відкрите акціонерне товариство – учасники можуть відкликати свої акції без згоди акціонерів. Може проводити вільний продаж акцій.

Закрите акціонерне товариство – акції розприділяються лише серед його засновників. Акціонери мають право на придбання акцій.

 • Товариство з обмеженою відповідальністю. Засноване однією або кількома особами товариства, статутний капітал розділено на частки. Учасники цього товариства не відповідають за його зобов’язання і несуть ризик збитків у межі внесених ними внесків.

 • Товариство з додатковою відповідальністю. Акціонери солідарно несуть відповідальність за його зобов’язаннями в однаковому для всіхкратному розмірі до витрат їх внесків (своїм майном) .

Важливим кроком будівельної організації є формування виробничої бази. Далі важливим етапом є залучення фінансових коштів. Дифіцит коштів поповнюють за рахунок випуску акцій, а також отримання позик в комерційних банках. Кредити в банку поділяють на коротко- середньо- і довгострокові. Будівельні організації користуються короткостроковими кредитами (2-3 місяці).


Конкуренція і будівельна організація


Найбільш яскравим проявом суперництва є конкуренція.

Конкуренція – економічне змагання будівельних організацій, які випускають однакову будівельну продукцію, на ринку для залучення більшої кількості замовників (покупців) та одержання завдяки цьому максимальної вигоди.

Конкуренція розширбє будівельне виробництво і знижує ціни будівельної продукції до рівня, що відповідає витратам виробництва.

Поняття протилежне конкуренції – монополія.

Будучи єдиним виробником даного товару, монополіст призначає монопольну ціну. В результаті суспільство несе підвищені витрати тому, що відносно менша кількість споживачів може купити товар. Монополіст в будівництві завдає шкоди економіці - споживачам починають пропонувати продукцію низької якості (з недоробками, дефектами, тощо).


Малі підприємства та малий бізнес в економіці будівництва


Для сучасної економіки будівництва характерне широке сполучення рівних за масштабами виробництв будівельних організацій – великих, середніх, малих.

Ммалі підприємства за діючими нормами визначаються за таким критерієм як середній показник кількості працюючих, де, крім постійних працівників, враховуються також і працюючі за договорами. Ця кількість в промисловому будівництві не повинна перевищувати 100 осіб.

Одне з головних завдань малого підприємства в будівництві – подолання монополії на виробництво будівельної продукції. Створення малого підприємства дозволяє розукрупнювати будівельні виробничі об’єднання, виділяти з їх складу структурні одиниці з наступним викупом в колективну власність.

Важлива функція малих будівельних підприємств – звільнення великих і середніх підрядних будівельних організацій від виконання невеликого обсягу спеціальних будівельних видів робіт.

Тема 2. Витрати, обсяг виробництва та реалізація


Економічні витрати в будівництві


Економічні витрати – це ті витрати, які будівельна організація повинна зробити, або ті прибутки, які будівельна організація зобов’язана забезпечити постачальникові ресурсів для того, щоб залучити ці ресурси у будівельному виробництві.

Економічні витрати можна розділити на дві частини: зовнішні і внутрішні.

Зовнішні витрати – це плата за ресурси постачальникам.

Внутрішні витрати – це витрати на власний ресурс і ресурс, що використовується самостійно.

На формування витрат у будівельній організації, на їх поведінку істотний вплив має чинність закону спадної віддачі. Іноді цей закон називається «Законом граничного продукту». Суть даного закону можна сформулювати таким чином: починаючи з певного моменту послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праця, робітники) до незмінного фіксованого, постійного ресурсу (наприклад, капіталу) дає менший податковий або граничний продукт у розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.

Якщо в будівельній організації зростатиме трудовий потенціал, то починаючи з деякого моменту часу ріст обсягу будівельного виробництва відбувається повільніше. Зростання кількості робітників супроводжується зменшенням граничного продукту і не тому, що робітники не кваліфіковані, а через обмеженість виробничих фондів.


Q

загальний обсяг

виробництва
кількість робочих


Зміна обсягу виробництва проходить в три стадії – зростання, стабілізація і спадання.

У короткостроковому періоді різні види витрат можуть бути віднесені до постійних або змінних.


Витрати загальні витрати


змінні витрати

постійні витратикількість виробленої продукції


Змінні витрати зростають пропорційно збільшенню виробництва.

Постійні витрати складаються із витрат, що практично не змінюються при коливанні обсягів виробництва продукції.


Витрати виробництва будівельних організацій в довгостроковий період


При оцінці витрат виробництва у довгостроковому періоді, необхідно ваховувати зміну цін на ресурси. При чому ціни можуть змінюватись як на змінні, так і на постійні ресурси.

Із зростанням обсягів виробництва в початковому періоді відбувається зниження середніх витрат, а потім, досягнувши мінімуму, витрати починають зростати. Це характерно для всіх станів будівельної організації.

Кожен наступний стан будівельної організації характеризується збільшенням їх виробничої потужності.

В реальному житті зростання потужності будівельної організації відбувається не плавно, а стрибкоподібно. Для кращого розуміння ефекту зростання масштабу виробництва, розглядаються три види кривих середніх


Случайные файлы

Файл
9085-1.rtf
23963-1.rtf
29166-1.rtf
121650.rtf
14140-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.