Предмет та метод економічного аналізу (180662)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Тема 1. Предмет та метод ек/а-зу.

1.Економічний аналіз як галузь економічної науки. Етапи розвитку аналізу.

2.Предмет. задачі ек/аналізу.

3.Метод ек/а і його специфічні особливості.

4.Зв'язок ек/а з іншими науками і дисциплінами.

Тема 2: Види аналізу та його роль в управлінні виробництвом.

1.Класифікація видів ек/аналізу.

2. Особливості організації і методики оперативного, поточного і перспективного а-зу.

3. Особливості організації і методики а-зу діяльності підприємств внутригосподарського і галузевого а-зу.

Тема 3. Технічні прийоми економічного а-зу.

1-КласиФ-я технічних прийомів і їх характеристика.

2.М-ди елімінювання і їх викор-ня.

Тема 4. Організація економічного аналізу.

1.Планування і проведення аналітичної роботи.

2.Джерела ек/а і перевірка їх на достовірність і узгодженість.

Тема 5. Аналіз виконання виробничої програми.

1.Аналіз показників, які характерізують обсяг виробничої програми і задачі а-зу.

2.Аналіз асортименту і структури продукції.

З.Аналіз якості продукції.

4.Аналіз комплектності і спеціалізації продукції.

5.Аналіз ритмічності вир-ва.

Тема 6. Аналіз трудових показників.

1.Аналіз чисельності працюючих і їх руху.

2.А-з викор-ня робочого часу.

3.Аналіз продуктивності праці і її вплив на обсяг випуску продукції.

Тема 7. Аналіз стану і використання основних фондів.

1.Задачі аналізу викор-ня ОФ.

2.Аналіз технічного стану ОФ.

З.Аналіз забезпеченності підп-ва ОФ.

4.Аналіз загальних показників в використанні ОФ.

5.Аналіз впливу забезпеченності і використання ОФ на обсяг випуску продукції.

Тема 8. Аналіз виконання плану забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та їх використання.

1.Задачі і джерела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання і використання матеріалів.

2.Перевірка обгрунтованості плану матеріально-технічного постачання.

3.Аналіз забезпеченності підприємства матеріалами.

4.Аналіз використання матеріалів.

5.Аналіз впливу матеріальних ресурсів на обсяг ВП.

Тема 9. Аналіз реалізації продукції.

1.Задачі і джерела аналізу виконання плану реалізації.

2.Перевірка правильності встановленого плану по обсягу реаліз-ї і аналіз виконання плану по обсягу реалізації.

3. Аналіз ритмічності реалізації продукції.

4. Аналіз виконання плану по поставкам окремих видів продукції і основним покупцям.

5. Визначення показників резервів обсягу реалізації.

Тема 10.Аналіз собівартості товарної продукції.

1.Задачі і джерела інформації аналізу с/в продукції.

2. Аналіз елементів витрат на в-во.

3. Загальна оцінка виконання плану по с/в товарної продукції.

4.Аналіз витрат на 1-у грн. товарної продукції.

5.Аналіз матеріальних витрат в с/в продукції.

6.Аналіз витрат на з/п.

7.Аналіз витрат по обслуговуванню і управлінню вир-вом.

8.Аналіз позавиробничих витрат.

Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності.

1.Аналіз складу балансу прибутку.

2.Аналіз прибутку від реалізації товарної прод-ї.

3.Аналіз прибутку від іншої реалізації.

4.Аналіз позареалізаційних результатів.

5.Аналіз загальної рентабельності.

6.Аналіз рентабельності окремих видів прод-ї.

Тема 12. Аналіз фінансового стану підприємства.

1.Задачі аналізу Фінансового стану і джереда інф-ції.

2.Склад бухгалтерського балансу. Групування засобів та їх джерел по цільовому призначенню.

3.Загальна оцінка фін. стану і його зміна за звітний рік.

4. Аналіз фінансової стійкості підп-ва.

5.Аналіз ліквідності балансу.

6.Аналіз фінансових коефіцієнтів.

7. Аналіз дебеторської і кредиторської заборгованності.

8. Аналіз оборотності оборотних зас-в.

9. Аналіз ділової активності.


Тема 1. Предмет та метод ек/а-зу


1.Економічний аналіз як галузь економічної'науки. Етапи розвитку аналізу.


Економічний аналіз вивчає діяльність підприємств, організацій, установ, вищестоящих організацій з специфічної особливої їх сторони, тобто ек/а вивчає діяльність з об'єктивної оцінки роботи підприємства, повного визначення факторів, які вплинули на відхилення фактичного показника від плану кошторису минулого року або якихось завдань; кількісного визначення факторів, підрахунки невикористаних резервів і розробки управлінських рішень для ліквідації недоліків в роботі підприємства.

Ек/а здійснюється в такій послідовності:

1. А-з виробничої програми підприємств

2. А-з ефективного використання ресурсів (трудові, матеріальні, 03, фінансові)

3. А-з собівартості промислової продукції вцілому, в тому числі і окремих видів продукції

4. А-з прибутку і рентабельності

5. А-з фінансового стану підприємства

Історія виникнення ек/аналізу

А-з в самостійну наукову дисципліну визначився в кінці XIX на поч. XX вв.

Етапи розвитку:

І етап 1900-1930 рр.

У цей період ек/а називався балансоведення. так як в основному аналізувався фінансовий стан підп-ва. Для цього періоду було характерно:

Відсутні розробки по теорії аналізу підприємства.

Значний розвитокток мала методика аналізу баланса, вивчалась ліквідність і платоспроможність підп-ва.

Не використовувалась планова нормативна інформація, а використовувалась тільки звітня.

Були відсутністі розробки по методиці аналізу виробничої програми, використання ресурсів, витрат на виробництво та ін.

II етап 1930-1960 рр.

Для цього періоду були характерні особливості:

Джерелами інформації для аналізу виступає система планових показників, нормативна, бухгалтерська, оперативна, статистична звітність.

Одержала розвиток методика поточного аналізу, однак були відсутні розробки перспективного і оперативного аналізу.

Значний розвиток набула методика факторного аналізу.

Розвививаються теоретичні розробки методики ек/а по промисловості, будівництву, с/г, торгівлі, транспорту та ін.

III етап 1960-1999рр.

Для цього періоду характерно:

Одержала розвиток методика оперативного аналізу.

Широке впровадження в практику ек/а одержали економіко-математичні методи і комп'ютерна техніка.

Була розроблена методика внутрішньо- і міжгосподарського порівняльного аналізу.

Розроблялась методика системнофункціональновартісного аналізу.


2.Предмет. задачі ек/аналізу


Предметом аналізу являється дослідження інформаційного потоку господарської діяльності підп-ва для обгрунтування управлінських рішень. В процесі проведення аналізу вирішуються наступні задачі:

1) оцінка обгрунтованості і оптимальності базових і планових показників ( обгрунтованість базових і планових показників дає можливість виявити невикористані резерви вир-ва);

2) оцінка виконання планових показників і досягнутих результатів ( в процесі рішення цієї задачі розраховується рівень виконання планів, темпів росту і темпів приросту);

3) розрахунки факторів, які впливають на відхилення фактичних показників від базисних або планових;

Фактори - це явища, які визначають у процесі а-зу зміни рівня різних показників.

Резерви - це використані можливості підп-ва по збільшенню випуска продукції, кращого використання ресурсів, зниженню собівартості і т.д.

4) Розробка управлінських рішень по ліквідації недоліків і мобілізації невикористаних резервів.

3.Метод ек/а і його специфічні особливості.

Метод ек/а являє собою сукупність прийомів і способів для досягнення вибраної цілі. Теоретичною основою методу ек/а як і інших економічних наук являється діалектичний матеріалізм і економічна теорія. Найбільш загальними категоріями діалектичного матеріалізму є:

Аналіз

Синтез

Індукція

Дидукція

А-з категорії економічної теорії - це економічні закони.

Метод ек/а має свої специфічні особливості:

І Використання системи показників, які характерізують господарську діяльність, при цьому всі показники підрозділяються на розрахункові і директивні.

Директивні показники - це ті, які затверджуються вищими організаціями (нормативи податків, обсяг держзаказів по випуску продукції, нормативи вирахування з прибутку, обсяг капвкладнень, норми амортизації і т.д.).

Розрахункові показники - це ті, які розраховуються підприємствами (чисельність робітників, продуктивність праці, обсяг матеріальних ресурсів, рівень рентабельності та ін.).

Показники підрозділяються на :

Натуральні

Умовнонатуральні

Вартісні

Показники діляться на:

Абсолютні - які виоажаються сумою і вартістю.

Відносні — %, питома вага, коефіцієнти.

Кількісні - ті, які характерізують величину явищ (чисельність робітників, вартість основних фондів...)

Якісні - ті які характерізують міру явищ (продуктивність праці, матеріалоємність продукції, фондовіддача, рентабельність ...).

Ділення показників на кількісні і якісні необхідні для факторного аналізу.

II Комплексне взаємопов'язане вивчення господарських явищ і процесів. Всі показники знаховуються в тісному взаємозв'язку, тобто на змінення впливають фактори техніки, технології, організації вир-ва і тому вивчення їх повинно бути комплексне.

Щоб визначити вплив якісного фактору на вивчаючий показник необхідно відхилення якісного фактору завжди множити на кількісний фактичний показник.


Случайные файлы

Файл
49984.rtf
26083.doc
160962.rtf
12631.rtf
41965.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.