Банківські операції (2573)

Посмотреть архив целиком

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра грошового обігу і кредиту

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” програми професійної підготовки

6.050105 „Банківська справа”
Полтава - 2008


Автори: Прасолова С.П. - доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.,

Вовченко О.С. - асистент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

Рецензенти: Скибенко С.Т. – доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, доцент, к. е. н.

Чижевська М.Б. – доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри грошового обігу і кредиту

04листопада 2008 р., протокол № 4

Зав. кафедрою

________________ доц. Прасолова С.П.

«Узгоджено»

Декан факультету фінансів і обліку

_______________ доц. Коросташов О.М.

«Узгоджено»

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

_______________ проф. Огуй Н.І.

«Узгоджено»

Директор навчального центру

_______________ доц. Герман Н.В.


Зміст


1. Вступ 8

2. Навчальна програма дисципліни 10

Модуль №1. „Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів” 10

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 10

Тема 2. Організація діяльності банку 10

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 11

Тема 4. Операції банків із залучення коштів 11

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 12

Модуль № 2. „Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами” 12

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 12

Тема 7. Операції банків з готівкою 13

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 14

Тема 9. Кредитні операції банків 14

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 15

Тема 11. Операції банків з цінними паперами 15

Модуль № 3. „Операції банків в іноземній валюті” 16

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 16

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 16

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 17

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 17

Модуль № 4. „Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку” 18

Тема 16. Операції банків з векселями 18

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.Загальна характеристика та види банківських послуг 19

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 19

3. Тематичні план дисципліни 21

4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни семестр УІ 25

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів 25

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 25

Тема 2. Організація діяльності банку 29

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 33

Тема 4. Операції банків із залучення коштів 38

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 42

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 46

Тема 7. Операції банків з готівкою 52

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 55

Тема 9. Кредитні операції банків 59

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 71

Тема 11. Операції банків з цінними паперами 77

Модуль 3. Семестр УІІ. Операції банків в іноземній валюті 82

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 82

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 89

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 96

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 103

Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку 108

Тема 16. Операції банків з векселями 108

Тема 17. Операції з надання банківських послуг 113

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 117

5. Практичні заняття – тренінги в навчально-тренувальному банку (І-а частина) 124

Практичне заняття-тренінг 1 124

Практичне заняття-тренінг 2 125

Практичне заняття-тренінг 3 126

Практичне заняття-тренінг 4 126

Практичне заняття-тренінг 5 127

Практичне заняття-тренінг 6 127

Практичне заняття-тренінг 7 128

Практичне заняття-тренінг 8 128

6. Термінологічний словник 130

До теми 1 130

До теми 2 132

До теми 3 135

До теми 4 138

До теми 5 141

До теми 6 144

До теми 7 149

До теми 8 152

До теми 9 152

До теми 10 157

До теми 12 167

До теми 13 170

До теми 14 175

До теми 15 176

До теми 16 178

До теми 17 182

До теми 18 187

7. Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання 201

8. Карта самостійної роботи студента 203

8.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 6 семестр 203

8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 7 семестр 204

9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів 206

9.1. Поточне оцінювання знань 206

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів 206

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 206

Тема 2. Організація діяльності банку 207

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 207

Тема 4. Операції банків із залучення коштів 207

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 208

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами 208

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 208

Тема 7. Операції банків з готівкою 209

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 209

Тема 9. Кредитні операції банків 209

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 210

Тема 11. Операції банків з цінними паперами 210

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті 211

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 211

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 211

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 211

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 212

Модуль 3. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку 212

Тема 16. Операції банків з векселями 212

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 213

9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів 3

Порядок проведення екзамену 10

9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни 111. Вступ


Курс „Банківські операції” є базовою спеціальною дисципліною для підготовки студентів за програмою професійної підготовки (ППП) 6.050105 „Банківська справа".

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Завдання дисципліни “Банківські операції” полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо.

Предмет курсу - це діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Курс “Банківські операції” спирається на власну логіку і зміст та має зв'язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення, а саме: „Статистика”, „Гроші та кредит”, „Фінанси”, „Економічний аналіз” тощо.

Основні знання, які одержує студент – це опанування загальних питань організації діяльності та функціонування комерційних банків, їх економічної сутності, порядку створення та організацію діяльності, структури активних і пасивних банківських операцій; порядку формування ресурсів комерційних банків; механізму здійснення банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку.

Основні уміння – оцінювати діяльність комерційного банку за різними напрямками, забезпечувати раціональне використання його ресурсів, враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів; вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку.


Случайные файлы

Файл
16863.rtf
138323.rtf
81685.rtf
46411.rtf
6193-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.