Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна") (96119)

Посмотреть архив целиком

Київський славістичний університет

Інститут економіки та управління

Кафедра економіки та управління
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ІМПОРТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(на матеріалах ТОВ “Рамірент Україна”)
Студента____________________

Курс, група,

Спеціальність________________

Науковий керівник ___________

Науковий ступень, вчене звання


Київ - 2007


Київський славістичний університет

Інститут економіки та управління

Факультет ___________________ Кафедра ________________________

Спеціальність________________________________________________

Затверджую

Зав. кафедри ___________________

"___"____________ 200_р.

Завдання

на магістерську роботу студентові

_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

1. Тема магістерської роботи:

МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ІМПОРТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах ТОВ “Рамірент Україна”)

затверджена наказом по ВЗО від "___" _________ 200_р. № __

2. Термін подання студентом завершеної роботи

__________________________

3. Цільова установа та вихідні дані до роботи ______________________

_____________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:


РОЗДІЛ

Консультант

(прізвище, ініціали)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв6. Зміст магістерської роботи, перелік питань, що їх належить розробити __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Календарний план виконання роботи

Назва етапів магістерської роботи

Термін виконання етапів роботи)

За планом

Фактично


8. Дата видачі завдання "___" _________________ 200_ р.

Керівник роботи ______________________________________

(прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання

студент-магістрант _______________________________________

(прізвище, ініціали)


Реферат


Тема: “ Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної торгівлі підприємства (на матеріалах ТОВ“Рамірент Україна”)

Магістерська робота: 100 с., 13 рис., 2 табл., 6 додатків на 32 листах, 93 літературних джерела

Об’єкт досліджень дипломної роботи - діяльність ТОВ "Рамірент - Україна" за 2004 - 2006 роки.

Предмет досліджень дипломної роботи - зовнішньоекономічні операції імпорту будівельної техніки та процедур митного контролю і своєчасної оплати поставки товарів нерезидентам після її продажу чи надання в оренду.

Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів імпортної діяльності підприємства, оцінка ефективності імпорту, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації митного контролю в імпортних операціях і схемах зовнішньоекономічних розрахунків підприємства.

Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу показників імпорту техніки та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансової звітності підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL).


Случайные файлы

Файл
48871.rtf
3886-1.rtf
182002.rtf
Prot_42.doc
61811.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.