Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення (3009)

Посмотреть архив целикомМАГІСТЕРСЬКА

ДИПЛОМНА РОБОТА


СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВиконавець

студентка групи ВЕ-04-1 _________________

Керівник:

доц., к.е.н. _________________

Рецензент

доц., к.е.н. _________________

Допускається до захисту:

Зав. кафедри

міжнародних фінансів

доц., к.е.н. _________________


2009р.


АНОТАЦІЯ


Магістерська дипломна робота , факультет міжнародної економіки ДНУ на тему: «Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення»

Дипломна робота магістра: 100 с., 17 рис., 24 табл., 67 дж., 3 дод. 10 с.

Об’єкт дипломного дослідження – система національних та міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні.

Предмет дипломного дослідження – пенсійне страхування в національних та міжнародних страхових компаніях по страхуванню життя.

Мета дипломного дослідження – оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України.

Методи дослідження - аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, систематизації даних, методи аналізу і синтезу.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в застосуванні при оцінках перспектив виникнення прямого доступу системи недержавного пенсійного забезпечення України до міжнародних резервів страхування життя з 2013 року згідно умов договору про вступ до СОТ.

У першому розділі дипломної роботи досліджені теоретичні засади впровадження систем національного та міжнародного страхування життя в комплексах пенсійного страхування.

У другому розділі дипломної роботи проведений аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Україні.

У третьому розділі дипломної роботи обгрунтовані шляхи перспективного використання систем міжнародного страхування життя в системах недержавного накопичувального пенсійного страхування.

Перелік ключових слів: СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, ПЕНСІЙНЕ СТРАХУ-ВАННЯ, НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ, ПЕНСІЙНІ ПРЕМІЇ, ПЕНСІЙНІ ДЕПОЗИТИ.SUMMARY


Magister’s degree work of the student by faculty of the international economics, Department of international Finance , DNU, to subjects:

"Life insurance in international system of the pension provision"

Degree working the master: 100 pages, 17 drawings, 24 tables, 67 sources, 3 exhibits on 10 pages.

Object of the degree study - a system national and international insurance com-panies on life insurance in Ukraine.

The Subject of the degree study - a pension insurance in national and interna-tional insurance company on life insurance.

Purpose degree study - an estimation of the possibilities of the use the systems of the international life insurance for негосударственного pension provision future retiree Ukraines.

The Methods of the studies - analytical, economy - statistical, method of the comparison, grouping, systematizations data, methods of the analysis and syntheses.

Practical value result degree study is concluded in possibility using at estimate-on of the prospects of the arising the direct access of the system non-goverment pen-sion ensuring the Ukraine to international reserve of the life insurance since 2013 according to term of the agreement on entering in SOT.

In the first section of the degree work explored theoretical bases introducing the systems national and international life insurance in complex of the pension insurance. In the second section degree work is organized analysis to efficiency to activity domestic and foreign insurance companies on the market of the life insurance in Ukraine. In the third section degree work are analysed way of the perspective use the systems of the international life insurance in system non-goverment of the pension insurance.List of the keywords: LIFE INSURANCE, PENSION INSURANCE, NON-GOVERMENT PENSION PROVISION, NON-GOVERMENT PENSION FUNDS, PENSION BONUS, PENSION DEPOSITS


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


ВВП – валовий внутрішній продукт

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі

ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова

ЄБР – Євразійський банк розвитку

ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство

ЄС – Європейський Союз

МВФ – Міжнародний валютний фонд

МЕВ – міжнародні економічні відносини

МЕС – міжнародна економічна система

НАТО – Північноатлантичний альянс

ООН – Організація Об’єднаних націй

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ПДВ – податок на додану вартість

РФ – Російська Федерація

СЕБПО – Спільна європейська політика безпеки і оборони

СНД – Співдружність незалежних держав

США – Сполучені Штати Америки

ФПГ – фінансово-промислова група

Млн. дол. – міліони доларів Сполучених Штатів Америки

Млрд. дол. – міліарди доларів Сполучених Штатів АмерикиЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В КОМПЛЕКСАХ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Правове поле розвитку національної та міжнародних систем особистого страхування життя в Україні

1.2 Світовий досвід побудови систем пенсійного страхування

1.3 Нормативно-правові основи страхування життя в системах накопичувального пенсійного забезпечення України

Висновки розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

2.1 Діяльність вітчизняних страхових компаніх на ринку пенсійного страхування життя України

2.2 Аналіз діяльності американської дочірньої СК страхування життя ЗАТ «Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя»

2.3 Аналіз діяльності австрійської дочірньої СК страхування життя ЗАТ «Страхове Акціонерне Товариство "Граве Україна»

2.4 Аналіз діяльності польської дочірньої СК страхування життя ВАТ «Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування життя»

Висновки розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Сучасна система пенсійного страхування в Україні

3.2 Впровадження перспективних договорів міжнародного пенсійного страхування життя

3.3 Перспективи використання міжнародних систем страхування життя для недержавного пенсійного самозабезпечення громадян України

Висновки розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИВСТУП


Формування ринку страхування життя має інституціональне значення в розвитку економіки. Виконуючи функцію накопичення грошових коштів, страхування життя акумулює внутрішні інвестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню економічного стану країни. Загальновідомо, що у розвинутих країнах частка страхових компаній в інвестуванні економіки становить біля 30%. Таке значення страхування життя визначає необхідність дослідження його ринку і в Україні.

Наукова і фахова література з цього питання присвячена в основному вивченню різних аспектів реформування діяльності компаній зі страхування життя ( роботи Зайчука Б.О., Мниха М.В., Нікіфорова П.О., Кучерівської С.С., Якименко Г.М., Палія О.М., Деніса Р., Міщук Т., Норулак П., Кулєшина А., Царука П., Бикової С., Гурецького К. та інших). Разом з тим, економічні умови розвитку ринку страхування життя змінюються з ростом економіки, підвищенням рівня життя громадян, появою на ринку страхування життя нових страховиків і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення.

В Україні практично усі компанії-лідери зі страхування життя знаходяться в сфері контролю великих світових компаній. Наприклад, компанія Alico AIG Life має американський капітал, СК «Граве Україна», СК «Уніка Життя», ЕККО (life), «Юпітер страхування життя Іншуранс Груп та VAB Життя – австрійський, УСК «Дженерал Гарант Страхування життя» - італійський, СК «Форт Страхування Життя Україна» - голландський, СК «Ренесанс Життя», СК «ІНГО Україна-Життя та СК «ПРОСТО-страхування. Життя та пенсія» - російський, СК «ПЗУ Україна страхування життя» - польський, СК «Оранта-Життя» - казахський, SEB Life Ukraine – шведський.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності проведення досліджень в напрямках пошуків оптимальної побудови конкурентного середовища ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні на базі конкуренції комерційних банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та компаній з управління активами.

Об’єкт дипломного дослідження – система національних та міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні.

Предмет дипломного дослідження – пенсійне страхування в національних та міжнародних страхових компаніях по страхуванню життя

Мета дипломного дослідження – оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України.

Згідно з метою та завданням на виконання дипломної роботи досліджений наступний перелік питань:

1. У першому розділі «Теоретичні засади впровадження систем національного та міжнародного страхування життя в комплексах пенсійного страхування» дослідженні:

- правове поле діяльності міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні;

- світовий досвід побудови та поточний стан в Україні систем недержавного пенсійного страхування життя.

2. У другому розділі «Аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Україні» досліджена діяльність вітчизняних та найбільших дочірніх страхових компаній по страхуванню життя в Україні:

- американської дочірньої СК страхування життя ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя ";


Случайные файлы

Файл
14496-1.rtf
111656.doc
23394-1.rtf
161068.rtf
103104.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.