Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк" (2298)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Дніпропетровська філія

Економічний факультет

Кафедра менеджменту


ДИПЛОМНА РОБОТА

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ НА ПРИКЛАДІ

ВАТ „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Виконавець студентка групи МЗ

Керівник

к. е. н, доцент Семенча І.Є.

Рецензент

Допускається до захисту:

Завідувач кафедри

Дніпропетровськ 2006 рік


Реферат


Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”

Дипломна робота: 135 с., 23 рис., 18 табл., 100 джерел, додатки на 48 с.

Об’єкт дослідження - діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках.

Мета роботи - аналіз комплексу міжнародного маркетингу в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та розробка перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках.

Методика (метод) дослідження - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку, методи побудування аналітично-розрахункових моделей та економетричних регресійних моделей на ПЕОМ.

Одержані наслідки та їх новизна - маркетинговий аналіз сильних та слабких сторін в діяльності ВАТ “МКБ” показав, що найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів.

Результати досліджень можуть бути застосовані - при формуванні стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в сегменті посередницької діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк".

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ, МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ, КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЕБРР


Зміст


Реферат

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту діяльністю комерційного банку на зовнішніх ринках

1.1 Сутність стратегічного менеджменту і маркетингу та структура їх елементів

1.2 Банківські операції на зовнішніх ринках

1.2.1 Механізм розрахунків в зовнішній торгівлі

1.2.2 Підходи до вибору способу, засобу, методу платежу в зовнішній торгівлі

1.2.3 Необхідність та принципи міжнародного кредитування

1.2.4 Валюто-обмінні операції та операції з банківськими металами

1.2.5 Ризики банківських валютних операцій та засоби їх мінімізації

1.3 Сутність стратегій банків - “нішерів” при реалізації маркетингової стратегії концентрації в сегментах зовнішнього ринку по М. Портеру

Висновки розділу 1

Розділ 2. Аналіз поточних характеристик діяльності ват „міжнародний комерційний банк"

2.1 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

2.2 Аналіз макро та мікросередовища діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

2.3 Спеціальний маркетинговий аналіз стану та ідентифікації напрямків розвитку діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

2.3.1 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

2.3.2 SWOT аналіз можливостей та загроз бізнесу

2.3.3 Матриця росту "Бостонської консультативної групи" та матриця привабливості ринку "Дженерал ЕлектрикМак Кінсі"

2.4 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Висновки розділу 2

Розділ 3. Формування та оцінка ефективності стратегії розвитку діяльності ват „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

3.1 Математична модель впливу залучених ресурсів програм ЕБРР на зниження вартості ресурсної бази та підвищення рентабельності роботи банку

3.2 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк"

Висновки розділу 3

Висновки

Перелік посилань

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток ЕВступ


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) комерційного банку пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах обслуговування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.д.) та власної зовнішньоекономічнох діяльності банку. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб банку в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.

З погляду корпоративного менеджменту та корпоративної стратегії вихід банку на міжнародні фінансові ринки, експортна експансія, транснаціоналізація діяльності є реалізацією стратегії диверсифікації, яку серед інших диверсифікаційних стратегій називають міжнародною.

В число основних видів ЗЕД, обслуговуємих комерційними банками, можна включити:

міжнародну торгівлю;

міжнародний лізинг;

використання активів зза кордону;

контрактні форми ЗЕД;

міжнародні інвестиції.

Актуальність дослідження стратегії діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток. Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін. Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врахування, розмежування різноманітних потоків прибутків і витрат.

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу комплексу міжнародного маркетингу в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та розробці перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках.

Предметом дослідження є портфель банківських продуктів та послуг комерційних банків, призначених для обслуговування ЗЕД суб’єктів господарської діяльності та приватних осіб, а також для власних операцій банку на зовнішніх ринках.

Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках.

Згідно завдання на дослідження дипломної роботи:

1. В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання:

сутності стратегічного менеджменту і маркетингу;

аналізу основних банківських операцій на зовнішніх ринках;

особливості комплексу банківського маркетингу;

сутність стратегій банків - “нішерів” при реалізації маркетингової стра

тегії концентрації в сегментах зовнішнього ринку.

2. У другому розділі роботи:

проведена економічна діагностика діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки;

проаналізовані параметри макро та мікросередовища діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” в банківській системі України та на зовнішніх фінансових ринках;

визначені основні проблеми та напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках.

3. У третьому розділі роботи:

сформульовані перспективні стратегічні цілі розвитку позицій ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках;

проведена розробка комплексу маркетингу та оцінка ефективності стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк".

Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтальновертикальні статистичні розрізи), методи побудування аналітичнорозрахункових моделей та економетричних регресійних моделей на ПЕОМ.

Інформаційнометодологічна база досліджень дипломної роботи - звітні документи ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 20012006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп’ютерної бази “ЛігаЗакон".

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк".

Дипломна робота: 135 с., 23 рис., 18 табл., 100 джерел, додатки на 48 с.


Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту діяльністю комерційного банку на зовнішніх ринках


Случайные файлы

Файл
9544.doc
148560.doc
38339.doc
50172.rtf
123508.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.