Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (1830)

Посмотреть архив целиком

Індекс групи М-08БУБ(4,6з)

Прізвище,ім’я,по батькові студента

Данiщук Мирослава Евгенiївна

Домашня адреса

м Київ;вул Милославська23 кв 331

Найменування органiзацiї, посадаКонтрольна робота

З дисциплiни:Основи менеджменту
Прізвище та інiцiали викладача

Згалат-Лозинська Любов ОлександрівнаКиїв 2009 рiк.


Зміст


Вступ

1. Внутрішнє середовище організації

2. Фактори зовнішнього середовища

Висновки

Список використаної літературиВступ


Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі одним з найбільш розвинутих ринкових секторів економіки є банківський, він показує високі кількісні темпи зростання активів і капіталів та набуває якісних характеристик, властивих суб'єктам ринкової економічної системи відносин.

Досвід функціонування вітчизняних комерційних банків показав, що в нестійких умовах необхідне застосування науково-обґрунтованої методології управлінського менеджменту підприємницької діяльності банків, основою якої повинні бути формалізовані методики аналізу, планування і контролю в таких напрямках, як рентабельність комплексу послуг і операцій, що надаються, окупність витрат, прибутковість здійснюваних проектів та ін.

Підвищення ефективності функціонування банків залежить від здійснення законодавчих змін у напрямку розширення їх повноважень та можливостей при проведенні операцій на фінансових ринках і в той же час – підвищення рівня прозорості й контрольованості банківської діяльності з метою підтримання стабільності фінансової системи в цілому.

Дослідження в області менеджменту в банках проводяться в усіх країнах світу з розвинутою ринковою економікою. Серед закордонних дослідників можна назвати таких, як Сінкі Д., Роуз П., Бакстер Н., Бреддік У. та інші. Однак застосовувані в закордонних банках методики управління не можуть бути використані в діяльності українських комерційних банків, тому що умови їх функціонування значно розрізняються.

Методологічні, методичні й економіко-організаційні аспекти формування та розвитку банків, банківських систем відображені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: Андронова О., Барановського О., Бураковського І., Данильченка К., Долана Е., Дьюзера Т., Жукова Є., Заруби О., Кілгуса Є., Кларка Р., Коробової Г., Красавіної Л., Кемпбела К., Лаврушина О., Лексіса В., Лукінова І., Міловидова В., Раєвського К., Рівуара Ж., Роуза П., Степаненка А., Усоскіна В., Ющенка В. та ін.

У той же час вивчення та аналіз опублікованих за даною проблематикою матеріалів, методологічних концепцій, методичних підходів та практичних розробок дозволили зробити висновок про те, що питання пошуку й формування концептуальних і методологічних підходів до вирішення задачі ефективного управління банківськими операціями недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-методологічному аспектах. Це негативно впливає на оцінку ефективності діяльності банківських установ, і взагалі на стабільність функціонування фінансово-кредитної системи.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка комплексного механізму управління в діяльності комерційних банків на основі ієрархічності системи.

Вибір мети дослідження визначив рішення таких задач:

- виділити та класифікувати фактори підприємницького середовища комерційних банків;

- дослідити сутність і структуру підприємницької діяльності комерційних банків;

- науково обґрунтувати й уточнити поняття управлінського менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків;

- виявити напрямки удосконалення процесу управління та розробити концепцію формування комплексного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків на основі ієрархічності системи бюджетування.

Для досягнення поставленої мети в роботі досліджується сукупність теоретичних і практичних проблем менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків.

Об'єктом дослідження є процес підприємницької діяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”.

Предметом дослідження є механізми менеджменту діяльності комерційних банків.1. Внутрішнє середовище організації


Райффайзен банк Аваль засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року.

Юридична та фактична адреса банку: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Організаційно-правова форма банку – відкрите акціонерне товариство.

Материнським банком ВАТ “Райффайзен банку Аваль” є Акціонерне Товариство “Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт” (Австрія).

Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами.

Банк надає своїм корпоративним клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти:

Кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити).

Торгове фінансування.

Депозити і інвестиційні продукти.

Послуги зі здійснення платежів / обслуговування рахунку.

Лізинг.

Казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції).

Управління активами.

Сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов’язаною з проектами та торговим фінансуванням.

Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та послуг, включаючи наступні основні продукти:

Кредити.

Депозити та інвестиції.

Обслуговування платежів та рахунків.

Картки.

Лізинг.

Сегмент “казначейство” головним чином включає трансакції, пов’язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції.

Станом на 1 січня 2009 року клієнтська база складає: – 4 944 тис. клієнтів, в тому числі:

- юридичних осіб – 233 тис. клієнтів,

- фізичних осіб – 4 711 тис. клієнтів.

Статутний капітал Банку складає 5 103 537 тис. грн.; загальні активи – 67 242 835 тис. грн. Надходження національної готівкової валюти за 2008 рік склали 109 313 785 тис. грн., видатки 88 480 209 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2007 роком в 1,3 рази.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2009 року склав 1 420 935 тис. у гривневому еквіваленті.

Загальна сума кредитного портфелю, включаючи нараховані доходи на кінець звітного періоду склала 56 086 406 тис. грн., що на 18 002 571 тис. грн. більше ніж на початок минулого року, з них кредити, надані фізичним особам, склали 27 751 007 тис. грн.

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались юридичним особам в гривнях склала – 14,76% річних, в валюті – 10,36% річних. Середня процентна ставка по кредитах, які надавались фізичним особам в гривнях склала – 21,36% річних, в валюті – 13,86% річних.

Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є залучені від банків, клієнтів та фінансових установ кошти , які склали 59 756 594 тис.грн., в тому числі:

кошти, отримані від інших банків у вигляді строкових вкладів та кредитів на суму 24 321 409 тис. грн.;

кошти клієнтів –26 704 871 тис. грн.;

кошти, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 721 978 тис. грн.

Власником істотної участі у банку є Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ з часткою в статутному капіталі – 95,93% (письмовий дозвіл від 14.10.05р. № 377 Національного банку України 93,5% у розподілі голосів).

Іноземним інвесторам належить 99,23% статутного капіталу банку в тому числі:

Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(Австрія)- 95,93%;

Стейт Стріт Банк енд Траст Компані(Сполучені Штати Америки) – 0,79%;

Іст Кепітал Ессет Менеджмент Актіеболаг (Швеція)-0,59%;

UIFL (Cyprus) Limited (Кіпр) – 0,46%;

Броудхерст Інвестментс Лімітед (Кіпр)-0,29%;

Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акціенгезельшафт(Австрія)-0,25%;

УніКредит Банк Австрія АГ (Австрія)– 0,23% та

інші юридичні та фізичні особи – 0,69%.

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку представлені в таблиці 1.
Таблиця 1

Показники діяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” за період 01.01.2006 – 01.07.2009рр. [24]

Найменування статті

Одиниця виміру

За період

Абсолютне відхилення

Темп приросту,%

2006

2007

2008

01.07.2009

2007/2006

2008/2007

2008/2006

2009/2008

2007/

2006

2008/

2007

2008/

2006

2009/

2008

Активи, в т.ч.:

тис. грн.

27 835 392

45 175 758

67 242 835

57 267 261

17 340 366

22 067 077

39 407 443

(9 975 574)

62.30

48.85

141.57

-14.84

Кошти Національного банку України та готівкові кошти

тис. грн.

2 411 566

2 547 427

4 779 154

3 273 567

135 861

2 231 727

2 367 588

(1 505 587)

5.63

87.61

98.18

-31.50

Кошти в інших банках

тис. грн.

1 862 860

1 830 014

1 560 068

2 129 603

(32 846)

(269 946)

(302 792)

569 535

-1.76

-14.75

-16.25

36.51

Портфель цінних паперів, в т.ч.:

тис. грн.

166 482

209 568

1 411 597

3 228 963

43 086

1 202 029

1 245 115

1 817 366

25.88

573.57

747.90

128.75

цінні папери в торговому портфелі

тис. грн.

10 919

158 983

141 967

301 959

148 064

(17 016)

131 048

159 992

1,356.02

-10.70

1,200.18

112.70

цінні папери на продаж

тис. грн.

151 603

46 548

862 962

1 291 181

(105 055)

816 414

711 359

428 219

-69.30

1,753.92

469.22

49.62

цінні папери в портфелі до погашення

тис. грн.

3 960

4 037

406 668

1 635 823

77

402 631

402 708

1 229 155

1.94

9,973.52

10,169.39

302.25

Основні засоби та нематеріальні активи

тис. грн.

1 707 731

2 029 242

3 124 944

3 182 824

321 511

1 095 702

1 417 213

57 880

18.83

54.00

82.99

1.85

Кредитний портфель банку

тис. грн.

20 889 997

36 817 868

52 142 855

43 544 121

15 927 871

15 324 987

31 252 858

(8 598 734)

76.25

41.62

149.61

-16.49

Зобов'язання, в т.ч.:

тис. грн.

24 592 326

39 861 850

59 756 594

50 812 719

15 269 524

19 894 744

35 164 268

(8 943 875)

62.09

49.91

142.99

-14.97

Кошти банків

тис. грн.

6 648 846

14 231 935

24 321 409

20 722 934

7 583 089

10 089 474

17 672 563

(3 598 475)

114.05

70.89

265.80

-14.80

Кошти клієнтів

тис. грн.

17 080 988

22 574 994

26 704 871

26 229 063

5 494 006

4 129 877

9 623 883

(475 808)

32.16

18.29

56.34

-1.78

Боргові цінні папери, емітовані банком

тис. грн.

-

1 407 761

721 978

373 854

1 407 761

(685 783)

721 978

(348 124)

-

-48.71

-

-48.22

Власний капітал, в т.ч.

тис. грн.

3 243 066

5 313 908

7 486 241

6 454 542

2 070 842

2 172 333

4 243 175

(1 031 699)

63.85

40.88

130.84

-13.78

Статутний капітал

тис. грн.

2 099 935

3 703 537

5 103 537

5 103 537

1 603 602

1 400 000

3 003 602

-

76.36

37.80

143.03

0.00

Резерви та інші фонди банку

тис. грн.

698 702

918 924

1 776 913

2 402 436

220 222

857 989

1 078 211

625 523

31.52

93.37

154.32

35.20

Доходи

тис. грн.

3 454 259

5 327 485

8 645 457

4 552 470

1 873 226

3 317 972

5 191 198

(4 092 987)

54.23

62.28

150.28

-47.34

Процентний дохід

тис. грн.

2 590 927

4 272 046

7 320 245

3 956 993

1 681 119

3 048 199

4 729 318

(3 363 252)

64.88

71.35

182.53

-45.94

Комісійний дохід

тис. грн.

863 332

1 055 439

1 325 212

595 477

192 107

269 773

461 880

(729 735)

22.25

25.56

53.50

-55.07

Витрати

тис. грн.

(3 008 378)

(4 862 117)

(8 541 307)

(5 791 027)

(1 853 739)

(3 679 190)

(5 532 929)

2 750 280

61.62

75.67

183.92

-32.20

Процентні витрати

тис. грн.

(1 173 371)

(1 991 712)

(3 633 440)

(1 822 924)

(818 341)

(1 641 728)

(2 460 069)

1 810 516

69.74

82.43

209.66

-49.83

Комісійні витрати

тис. грн.

(83 223)

(157 551)

(151 251)

(93 578)

(74 328)

6 300

(68 028)

57 673

89.31

-4.00

81.74

-38.13

Резерв під заборгованість за кредитами

тис. грн.

(403 177)

(582 806)

(1 887 600)

(2 583 117)

(179 629)

(1 304 794)

(1 484 423)

(695 517)

44.55

223.88

368.18

36.85

Адміністративні та інші операційні витрати

тис. грн.

(1 179 787)

(1 906 529)

(2 681 687)

(1 291 408)

(726 742)

(775 158)

(1 501 900)

1 390 279

61.60

40.66

127.30

-51.84

Податок на прибуток

тис. грн.

(168 820)

(223 519)

(187 329)

-

(54 699)

36 190

(18 509)

187 329

32.40

-16.19

10.96

-100.00

Чистий процентний дохід

тис. грн.

1 417 556

2 280 334

3 686 805

2 134 069

862 778

1 406 471

2 269 249

(1 552 736)

60.86

61.68

160.08

-42.12

Чистий комісійний дохід

тис. грн.

780 109

897 888

1 173 961

501 899

117 779

276 073

393 852

(672 062)

15.10

30.75

50.49

-57.25

Чистий прибуток

тис. грн.

361 766

660 935

532 360

(1 084 985)

299 169

(128 575)

170 594

(1 617 345)

82.70

-19.45

47.16

-303.81

Середня кількість працівників протягом року

осіб

17 395

17 587

17 128

16 179

192

(459)

(267)

(949)

1.10

-2.61

-1.53

-5.54

Рентабельність активів (ROA)

%

1,30

1,46

0,79

-1,89

0,16

-0,67

-0,51

(3)

12.57

-45.89

-39.08

-339.31

Рентабельність капіталу (ROE)

%

11,16

12,44

7,11

-16,81

1,28

-5,33

-4,04

(24)

11.50

-42.83

-36.25

-336.38

Продуктивність праці

тис. грн./чол.

20,80

37,58

31,08

-67,06

16,78

-6,50

10,28

(98)

80.70

-17.29

49.45

-315.76


Случайные файлы

Файл
19094-1.rtf
176366.rtf
13975-1.rtf
112177.rtf
8877.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.