Налогообложение предприятия (107212)

Посмотреть архив целиком

Вступ.

Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту чи іншу фінансову категорію. Важливо звернути увагу на різну структуру податкових надходжень до централізованого фонду грошових коштів держави в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою. В перспективі в Україні має змінитися структура у бік зростання питомої ваги прямих податків.

За останні роки Державний бюджет України попов­нюється за рахунок нових видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень:

- плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

- рентна плата за нафту та природний газ, які видобува­ються в Україні;

- надходження до інноваційного фонду;

- надходження від реалізації дорогоцінних металів та ін.

Постійні зміни та доповнення податкового законодав­ства України призводять до недоодержання спрогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельнос­ті, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України.

В цій курсовій роботі ми приділимо особу увагу сутності та функціям податків, їх видам, а також розглянемо процес обчислення та сплати податків на підприємстві.


1. Техніко-економічна характеристика підприємства.


Повне найменування підприємства: державне відкрите акціонерне товариство «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля».

Форма власності – державна .

Чисельність працівників – 1757 чоловік (на 01.01.2000 року).

Статутний фонд – 23216179 грн.

Об'єм виробництва 310 тис. тонн.

Рік заснування підприємства - 1961 рік

Адреса підприємства: 83017, м. Донецьк, проспект Мира 44. Тел. 90-33-62.

Керівник підприємства – Панфілов Юрій Миколайович.

Метою діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:

 1. Задоволення потреб на вугільну продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

 2. Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України;

 3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників.

Предметом діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:

 1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції;

 2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

 3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність;

 4. упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації;

 5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів;

 6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва;

 7. своєчасне відновлення очисного фронту;

 8. збут і торгівля вугільної продукції;

 9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей;

 10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюватися при наявності ліцензії.

Засновником ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є Міністерство вугільної промисловості України.

Органи керування товариства складаються з:
1. Вищого органа керування Товариства;

2. Наглядацької Ради Товариства;
3. Правління Товариства;

4. Ревізійної комісії Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його потоковою діяльністю, є Правління.

Правління вибирається терміном на один рік і підзвітне у своїй діяльності Вищому Органу і Наглядацькій раді Товариства, а також організовує виконання їхніх рішень. Воно складається з 11 чоловік:

 • голова Правління;

 • 1-й заступник голови Правління;

 • заступники голови Правління;

 • головний бухгалтер Товариства;

 • інші члени Правління Товариства.

Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів (у випадку розподілу голосів нарівно – голос голови Правління є вирішальним).

Позачергове засідання Правління збирається за вимогою голови Правління або 1/3 частини членів Правління.

Перевірка господарської діяльності Суспільства здійснюється Ревізійною комісією, що затверджується Вищою радою Товариства. Перевірки фінансової діяльності ДВАТ «Шахта ім. М.І, Калініна» здійснюється також державною податковою інспекцією, а також аудиторськими службами, контрольно-ревізійним керуванням Міністерства вугільної промисловості України і ДХК "Донвугілля"».

Організаційну структуру керування підприємством можна представити в такий спосіб:

На чолі Шахти знаходитися директор-голова правління. У директора в підпорядкуванні знаходитися: апарат при керівнику (який сприяє прийняттю рішень по окремих питаннях), а також заступники директора по окремих організаційно-технічних питаннях. До них відносяться наступні керівники:

 • зам. Директора по економічних питаннях;

 • головний бухгалтер;

 • юрист-консультант;

 • начальник штабу цивільної оборони;

 • начальник відділу МТЗ;

 • головний інженер;

 • головний механік;

 • головний енергетик;

 • зам. директора по виробничій діяльності;

 • зам. директора по реалізації і якості реалізованої продукції;

 • помічник директора по комерційній діяльності;

 • зам. директора по охороні праці;

 • помічник директора по кадрам і побуту;

 • начальник автотранспортної ділянки.

Зам. директору по виробничій діяльності Шахти підкоряється:

 1. виробнича служба;

 2. ділянки по видобутку вугілля;

 3. ділянки шахтного транспорту (колісний і конвеєрний);

 4. технологічний комплекс поверхні.

У головного інженера Шахти в підпорядкуванні знаходяться:

 1. технічна служба;

 2. Технологічна служба;

 3. Маркшейдерська геологічна служби;

 4. Ділянки підготовчих і гірничо-капітальних робіт;

У підпорядкуванні в помічника директора по кадрам і побуту знаходитися:

 1. відділ кадрів;

 2. лад цех;

 3. ділянка господарських робіт;

 4. автотранспортна ділянка.

Зам. директора по економічних питаннях керує:

 1. планово-економічним відділом;

 2. відділом організації праці і заробітної плати.

Економіст по претензійній роботі і договорам, а також начальник відділу матеріально-технічного постачання підкоряються безпосередньо головою правління – директору шахти ім. М.И. Калініна.

Чисельність працівників по категоріях за листопад 2000 року зазначена в додатку №1.

Структура шахти ім. М,И. Калініна ДП ГХК «Донвугілля» на 01,04,1999 року зазначена в додатку №2.


Техніко-економічні показники за жовтень 2000 року.

Найменування

За місяць

За рік

План

Факт

%

+/-

План

Факт

%

+/-


Видобуток вугілля

24000

18208

75,9

-5792

248000

244005

98,4

-3995


Зольність вугілля

30,5

31,1

102

0,60

30,5

30,3

99,3

-0,20


Видобуток по ділянках: №8

9


12800

11200


10658

7550


83,8

67,4


-2142

-3650


122300

125700


125058

118947


102

94,6


2758

-6753


Виїмка вугілля

9477

7090

74,8

-2387

88668

82741

93,3

-5927


Реалізація в натуральному вираженні

24000

19018

79,2

-4982

248000

241015

97,2

-6985


Реалізація в розрахункових цінах

1709

1605,5

93,9

-103,5

17660

18824

107

1164


Валова продукція

1549

1227,4

79,2

-321,6

16006

15561

97,2

-445,4


Робітників

1700

1445

85

-255

1717

1509

87,9

-208


Вироблення 1 трудящого

799

737

92,2

-62

8183

9000

110

817


Продуктивність 1 робітника

14,1

12,6

89,4

-1,5

14,4

16,2

113

1,80


Кількість очисних забоїв

2

2

100


2

2

100Середня довжина забоїв

514

516

100,4

2

517

516

99,8

-1,00


Навантаження на забоїв

462

325

70,3

-137

490

431

88,0

-59,00


Штат на очисних

392

308

78,6

-84,00

410

339,00

82,7

-71,00


Штат на підготовчих

315

298

94,6

-17

321

313

97,5

-8,00


На підземному транспорті

217

149

68,7

-68,00

217

154

71,0

-63,00


На ремонті

158

133

84,2

-25

151

126

83,4

-25,00


Інші підземні

313

276

88,2

-37,00

312

295

94,6

-17,00


На поверхні

305

281

92,1

-24,00

306

282

92,2

-24,00


Разом робітників

1700

1445

85,0

-255

1717

1509

87,9

-208,0


Керівники

179

157

87,7

-22

180

157

87,2

-23,00


Фахівці

57

62

109

5,00

57,00

61,00

107

4,00


Службовці

2

2

100


2

2

100Кількість нещасливих випадків


3,00


3,00


90,00


90,00


Кількість прогульників


4,00


4,00


96,00


96,00


Днів прогулів


21,00


21,00


267,00


267,0


Фонд оплати праці ППП

723,00

567,00

78,4

-156,00

7223

5950,5

82,4

-1273


Фонд оплати праці усього

723

569,50

78,8

-153,50

7223

5972,9

82,7

-1250


Середня заробітна плата ППП

379,1

340,3

91,2

-32,80

369,3

344,2

93,2

-25,1


Собівартість 1 тонни вугілля

71,21

139,13

195,4

67,92

87,33

111,33

127,5

24,00


Прибуток, тис. гривень

-

-1923


-1923

-3998

-4499


-5015


Оптова ціна реалізованого вугілля

71,21

84,42

118,6

13,21

71,21

78,10

109,7

6,89


Случайные файлы

Файл
MENEG1.doc
148155.rtf
TOP.doc
3866-1.rtf
31921.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.