(MATER)

61. ╩Ó¸Õ‗Ô¯ ‗ÓÙÞ ¯´ÕõÕÙÕ‗ ¯õÕÓÝÞÕý ÔÕõݹ ´ÞýÕÕÚ..

ݯÔÝ¹Õ ÔÕõÝ¹Õ ´ÞýÕÞ - ²‗¯ ÕÓ Þ ¯¯. ÊÓÛ Õ Û ÔÕõݹý ´ÞýÕý ¯‗ݯ‗ ÒÓþ¹ ( Óþ¯‗, ÛÞÙ¯¯õ, Ô¯õ¯¯õ ).

ÐÕÓ - ÔÕõÝÓ ´ÞýÕ³ - ´¯´ÓõÓÕ‗ Ô ‗ÓÙ³ ÒÙÓÔݹý ¯ßÓþ¯ý Þ¯õ- ݹý ¹³ý - ¸¾Ò¾Ý¯ý. ÕÓ ÝÕÓ‗Ô¯ÞýÓ Ô ÕÙÕþÕ, ¯ÝÓ ¯ßÓþ¾Õ‗ ÝÞý ¯ÕõÞÝÕÝÞÕ FeS - ¾Ù³Þõ ÕÙÕþÓ. ´Þ ÔþÓÞý¯õÕÚ‗ÔÞÕý ÕÙÕþ¯ý ¯ßÓþ¾- Õ‗ ²Ô‗ÕÛ‗ÞÛÓ ( Fe + FeS ) ‗Õý´ÕÓ‗¾¯Ú ´ÙÓÔÕÝÞ 9880 Ð. ¯²‗¯ý¾ ´Þ ÝÓÒÕÔÕ ‗Óٳݹ þÓÒ¯‗¯Ô¯Û õÙ ´ÙÓ‗Þ¸ÕÛ¯Ú õÕ¯ýÓ÷ÞÞ Ô¹Õ 9000 Ð ‗Ó- Ù³ ‗ÓݯÔÞ‗ ¾´Û¯Ú. Þ Ò¯¸ÕÚ ´ÙÓ‗Þ¸ÕÛ¯Ú õÕ¯ýÓ÷ÞÞ þÓÒ¯‗¯ÔÛÓ

Óþ¾ÓÕ‗. ‗¯ ÔÙÕÝÞÕ ÝÓþ¹ÔÓÕ‗ ÛÓݯٯýÛ¯‗³■. ╬õÝÞý Þþ ´¯¯ß¯Ô

¾ýÕݳÕÝÞ ÔÙÞÝÞ Õ¹ ÔÙÕ‗ ÔÔÕõÕÝÞÕ ýÓÒÓÝ÷Ó. ЯÕõÞÝÕÝÞÕ Mns

´ÙÓÔÞ‗ ´Þ 16200 Ð, ²‗Þ ÔÛÙ■¸ÕÝÞ ´ÙÓ‗޸ݹ Þ ÝÕ Ô¹þ¹ÔÓ■‗ ÛÓݯٯý- Û¯‗Þ.

ЯõÕÓÝÞÕ Õ¹ Ô ‗ÓÙ õ¯´¾ÛÓÕ‗ ÝÕ ß¯ÙÕÕ 0.06%.

ȯ¯ ´¯´ÓõÓÕ‗ Ô ‗ÓÙ³ ÒÙÓÔݹý ¯ßÓþ¯ý ‗ÓÛÕ Þ¯õݹý ¸¾Ò¾Ý¯ý,

Þ´¯Ù³þ¾Õý¹ý ‗ÓÛÕ õÙ Ô¹´ÙÓÔÛÞ ‗ÓÙÞ. ─¯ 1.2% ¯¯ Ó‗Ô¯Õ‗ Ô

ÕÞ‗Õ, ¾ýÕÝ³Ó ÕÒ¯ ´ÙÓ‗޸ݯ‗³. ȯ¯ ¯ßÙÓõÓÕ‗ ߯ٳ¯Ú ÛÙ¯Ýݯ-

³■ Û ÙÞÛÔÓ÷ÞÞ, ´¯²‗¯ý¾ õÓÕ ´Þ ÝÕþÝÓ¸Þ‗Õٳݯý ÕõÝÕý Û¯ÙÞ¸Õ‗ÔÕ

¯¯Ó Ô ¯‗ÙÞÔÛÕ ÔÕÒõÓ ý¯Ò¾‗ ¯ßÓþ¯ÔÓ‗³ ¾¸Ó‗ÛÞ, ߯ÒÓ‗¹Õ ¯¯¯ý.

ðÓ´¯Ù¯ÕÝÝ¹Ú ÔßÙÞþÞ ÒÓÝÞ÷ ¯¯ ´¯Ô¹ÓÕ‗ ‗Õý´ÕÓ‗¾¾ ´ÕÕ¯õÓ Ô

¾´Û¯Õ ¯‗¯ÝÞÕ ( ÙÓõݯٯýÛ¯‗³ ). ¯²‗¯ý¾ ¯¯, ÛÓÛ Þ ÕÓ, ÔÙ- Õ‗ ÔÕõÝ¯Ú ´ÞýÕ³■, ¯õÕÓÝÞÕ ÕÒ¯ Ô ¾ÒÙÕ¯õÞ‗¯Ú ‗ÓÙÞ õ¯´¾ÛÓÕ‗ õ¯ 0.050%.

ÐÛ¹‗¹Õ ´ÞýÕÞ:

ÊÓÛ ÝÓþ¹ÔÓ■‗ ´Þ¾‗‗Ô¾■¨ÞÕ Ô ‗ÓÙÞ ÒÓþ¹ - Óþ¯‗, ÛÞÙ¯¯õ, Ô¯õ¯¯õ - ÔÔÞõ¾ ٯݯ‗Þ ¯´ÕõÕÙÕÝÞ Þ Û¯ÙÞ¸Õ‗ÔÓ. ├Óþ¹ ´¯´ÓõÓ■‗ Ô ‗ÓÙ³ ´Þ Õ Ô¹´ÙÓÔÛÞ. ┬ ‗Ôõ¯Ú ‗ÓÙÞ ¯ÝÞ ý¯Ò¾‗ ´Þ¾‗‗Ô¯ÔÓ‗³, ÙÞ߯ Ó‗Ô¯³ Ô ÕÞ‗Õ, ÙÞ߯ ¯ßÓþ¾ ÞýÞ¸ÕÛ¯Õ ¯ÕõÞÝÕÝÞÕ (ÝÞ‗Þõ¹, ¯ÛÞõ¹ ). ├Óþ¹ ý¯Ò¾‗ ÝÓ¯õÞ‗³ Þ Ô Ô¯ß¯õݯý ¯‗¯ÝÞÞ Ô ÓþÙ޸ݹ Ýմٯݯ‗.

ÓÕ Ô ¯¸Õݳ ýÓÙ¹ Û¯ÙÞ¸Õ‗ÔÓ Óþ¯‗, ÛÞÙ¯¯õ Þ Ô¯õ¯¯õ Þٳݯ ¾¾õÓ■‗ ´ÙÓ‗Þ¸ÕÛÞÕ Ô¯Ú‗ÔÓ ‗ÓÙÞ. ЯõÕÓÝÞÕ Þ Ô ‗ÓÙÞ õ¯´¾ÛÓÕ‗

10-2 - 10-4 %. ┬ Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ ÔÓÛ¾¾ýÞ¯ÔÓÝÞ ‗ÓÙÞ Þ ¯õÕÓÝÞÕ ¾ýÕݳÓÕ‗- , Ô¯Ú‗ÔÓ ¾Ù¾¸Ó■‗.


ËÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗ÓÙ³Ý¹Õ ‗ÓÙÞ ß¹ÔÓ■‗ õÔ¾ ÔÞõ¯Ô: ÛÓ¸Õ‗ÔÕÝݹÕ

Þ Ô¹¯Û¯ÛÓ¸Õ‗ÔÕÝݹÕ.

Ó¸Õ‗ÔÕÝÝ¹Õ ¾ÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗ÓÙ³Ý¹Õ ‗ÓÙÞ ýÓÛÞ¾■‗ ß¾ÛÔ¯Ú

ô Ë ô ( ¾ÒÙÕ¯õÞ‗Ó ); ÙÕõ¾■¨Ó þÓ ÝÕÚ ÷ÞÓ ( Ë7, Ë8, Ë10 Þ ‗.õ ) ´¯ÛÓ- þ¹ÔÓÕ‗ ÕõÝÕÕ ¯õÕÓÝÞÕ ¾ÒÙÕ¯õÓ Ô õÕ‗¹ õ¯Ù ´¯÷ÕÝ‗Ó.

¹¯Û¯ÛÛÓ¸Õ‗ÔÕÝÝ¹Õ ‗ÓÙÞ õ¯´¯ÙÝÞ‗Õٳݯ ýÓÛÞ¾■‗ ß¾ÛÔ¯Ú ô └ ô Ô Û¯Ý÷Õ ( Ë10└ ).

Ý‗¾ýÕÝ‗ÓÙ³Ý¹Õ ¾ÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ‗ÓÙÞ:

ßÙÓõÓ■‗ Ô¹¯Û¯Ú ‗Ôõ¯‗³■ ( 60-65 HRC ), ´¯¸Ý¯‗³■ Þ Þþݯ¯‗¯Ú- Û¯‗³■ Þ ´ÞýÕÝ■‗ õÙ ÞþÒ¯‗¯ÔÙÕÝÞ ÓþÙ޸ݯү ÞÝ‗¾ýÕÝ‗Ó.

ËÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗ÓÙ³Ý¹Õ ‗ÓÙÞ Ë8 (Ë8└), Ë10 (Ë10└), Ë11 (Ë11└),

Ë12 (Ë12└) Þ Ë13 (Ë13└) ÔÙÕõ‗ÔÞÕ ýÓÙ¯Ú ¾‗¯Ú¸ÞÔ¯‗Þ ´ÕÕ¯ÙÓõÕÝݯү

Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó ÞýÕ■‗ ÝÕ߯ٳ¾■ ´¯ÛÓÙÞÔ¯Õý¯‗³, Þ ´¯²‗¯ý¾ ²‗Þ ‗ÓÙÞ ´ÞýÕ- Ý■‗ õÙ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗¯Ô ÝÕß¯Ù³Þ ÓþýÕ¯Ô.

Ù Õ¾¨ÕÒ¯ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗Ó ( Õþ¹, þÕÝÛÕ¹, ÔÙÓ, ´ÞÓÙ³Ý¹Õ ´ÞÙ¹, Ó- ßÕ¹, ݯ¯ÔÛÞ ¾¸Ý¹Õ, ÝÓ´ÞÙ³ÝÞÛÞ, ßÞ‗Ô¹, ¯‗¹Ú Þ¾ÒÞ¸ÕÛÞÚ ÞÝ‗¾- ýÕÝ‗ Þ ‗.õ ) ¯ß¹¸Ý¯ ´ÞýÕÝ■‗ þÓ²Ô‗ÕÛ‗¯ÞõÝ¹Õ ‗ÓÙÞ ( Ë10, Ë11, Ë12 Þ Ë13 ),

¾ Û¯‗¯¹ ´¯ÙÕ ‗ÕýÞ¸ÕÛ¯Ú ¯ßÓ߯‗ÛÞ ‗¾Û‗¾Ó - ýÓ‗ÕÝÞ‗ Þ ÛÓßÞõ¹.

ÕÕÔ¯¯ßÓßÓ‗¹ÔÓ■¨ÞÚ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗, þ¾ßÞÙÓ, ÛÕÝÕ¹, ߯¯õÛÞ, ¯‗Ô‗ÛÞ,

¯´¯¹ ÞþÒ¯‗¯ÔÙ■‗ Þþ ‗ÓÙÕÚ Ë7 Þ Ë8, ÞýÕ■¨Þ ´¯ÙÕ ‗ÕýÞ¸ÕÛ¯Ú ¯ßÓ- ߯‗ÛÞ ‗¯¯‗Þ‗ݾ■ ‗¾Û‗¾¾.

ËÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ‗ÓÙÞ Ô Þ¯õݯý (¯‗¯Ýݯý) ¯‗¯ÝÞÞ ÞýÕ■‗ ‗¾Û- ‗¾¾ þÕÝÞ‗¯Ò¯ ´ÕÙÞ‗Ó, ÝÞþÛ¾■ ‗ÔÕõ¯‗³ ( HB 170-180 ) Þ ¯¯¯ ¯ßÓßÓ-

¹ÔÓ■‗ ÕþÓÝÞÕý. ÊÕý´ÕÓ‗¾Ó þÓÛÓÙÛÞ ¾ÒÙÕ¯õÞ‗¹ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗Óٳݹ ‗ÓÙÕÚ Ë10-Ë13 õ¯ÙÝÓ ß¹‗³ 760-780 0 Ð, ‗.Õ ÝÕÛ¯Ù³Û¯ Ô¹Õ └1 , ݯ ÝÞÕ

õÙ ‗¯Ò¯, ¸‗¯ß¹ Ô Õþ¾Ù³‗Ó‗Õ þÓÛÓÙÛÞ ‗ÓÙÞ ´¯Ù¾¸ÓÙÞ ýÓ‗ÕÝÞ‗ݾ■ ‗¾Û‗¾¾ Þ ¯ÓÝÙÞ ýÕÙÛ¯Õ þÕݯ Þ ÝÕÓ‗Ô¯ßÝÝ¹Õ ¸Ó‗Þ÷¹ Ô‗¯Þ¸Ý¯Ò¯

÷ÕýÕÝ‗Þ‗Ó. ÃÓÛÓÙÛ¾ ´¯Ô¯õ‗ Ô Ô¯õÕ ÞÙÞ Ô¯õݹ Ó‗Ô¯Ó ¯ÙÕÚ. ╠ÕÙÛÞÚ ÞÝ‗¾ýÕÝ‗ Þþ ‗ÓÙÕÚ Ë10-Ë12 õÙ ¾ÞÕݳÕÝÞ õÕ¯ýÓ÷ÞÚ ¯ÙÓõÓ■‗ Ô Ò¯-

¸Þ ÕõÓ ( ‗¾´ÕݸÓ‗Ó þÓÛÓÙÛÓ ).

╬‗´¾Û ´¯Ô¯õ‗ ´Þ 150-1700 Ð õÙ ¯ÓÝÕÝÞ Ô¹¯Û¯Ú ‗Ôõ¯‗Þ

( 62-63 HRC ).

Ð‗ÓÙ³ Ë7 þÓÛÓÙÞÔÓ■‗ ÝÓÒÕÔ¯ý Ô¹Õ ‗¯¸ÛÞ └3 ( 800-8200 Ð ) Þ ´¯õ- ÔÕÒÓ■‗ ¯‗´¾Û¾ ´Þ 275-325 0 Ð ( 48-58 HRC ).

ËÒÙÕ¯õÞ‗¹Õ ‗ÓÙÞ ý¯Ý¯ Þ´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³ Ô ÛÓ¸Õ‗ÔÕ Õ¾¨Õ‗¯ ÞÝ‗¾- ýÕÝ‗Ó ‗¯Ù³Û¯ õÙ ÕþÓݳ ýÓ‗ÕÞÓÙ¯Ô ýÓÙ¯Ú Û¯¯‗³■, ‗ÓÛ ÛÓÛ Þ Ô¹¯-

ÛÓ ‗Ôõ¯‗³ Þٳݯ ÝÞÓÕ‗ ´Þ ÝÓÒÕÔÕ Ô¹Õ 190-200 0 Ð.


2. ─ÞÓÒÓýýÓ ¯‗¯ÝÞ ÕÙÕþ¯-ÛÓßÞõ ÕÙÕþÓ.

Ð‗ÓÙÞ, ¯õÕÓ¨ÞÕ ¯‗ 0,8 õ¯ 2.14 % Ð, ÝÓþ¹ÔÓ■‗ þÓ²Ô‗ÕÛ‗¯ÞõݹýÞ.

ÝÓ¸ÓÙÕ ÝÓÒÕÔÓÝÞ þÓ²Ô‗ÕÛ‗¯ÞõÝ¹Ú ´ÙÓÔ ÞýÕÕ‗ ‗¾Û‗¾¾ ´ÕÙÞ‗Ó Þ

Ô‗¯Þ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕýÕÝ‗Þ‗Ó.

Þ ´¯Ô¹ÕÝÞÞ ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ õ¯ 7270 Ð ´ÙÓÔ ´¯‗¯ ÝÓÒÕÔÓÕ‗. ┬ ‗.1 ´¯Þ¯õÞ‗ ²Ô‗ÕÛ‗¯ÞõÝ¯Õ ´ÕÔÓ¨ÕÝÞÕ, ´ÕÙÞ‗ ´ÕÔÓ¨ÓÕ‗ Ô Ó¾‗ÕÝÞ‗. ╬‗ ‗¯¸ÛÞ 1 õ¯ ‗¯¸ÛÞ 2 ´ÙÓÔ¹ ÞýÕ■‗ ‗¾Û‗¾¾ Ó¾‗ÕÝÞ‗ + Ô‗¯Þ¸Ý¹Ú ÷ÕýÕÝ- ‗Þ‗. ¯ ýÕÕ ´ÞßÙÞÕÝÞ Û ‗¯¸ÛÞ 2 Û¯Ý÷ÕÝ‗Ó÷Þ ¾ÒÙÕ¯õÓ Ô Ó¾‗ÕÝÞ‗Õ ¾ÔÕÙÞ¸ÞÔÓÕ‗ ¯ÒÙÓݯ ÙÞÝÞÞ SE.

Þ ‗Õý´ÕÓ‗¾Ó, ¯¯‗ÔÕ‗‗Ô¾■¨Þ ÙÞÝÞÞ SE ( ‗.2 ), Ó¾‗ÕÝÞ‗ ¯ÛÓþ¹ÔÓÕ‗ ÝÓ¹¨ÕÝݹý ¾ÒÙÕ¯õ¯ý, Þ ´Þ ´¯Ô¹ÕÝÞÞ ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ ´ÙÓÔ ÞýÕÕ‗ ‗¾Û- ‗¾¾ ‗¯Ù³Û¯ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó. ─¯ ‗¯¸ÛÞ 3 Ô ´ÙÓÔÕ ÝÕ ´¯Þ¯õÞ‗ ÝÞÛÓÛÞ ÞþýÕÝÕ- ÝÞÚ, ´¯‗¯ ¾ÔÞÙÞ¸ÞÔÓÕ‗ ‗Õý´ÕÓ‗¾Ó.

Þ ´¯Ô¹ÕÝÞÞ ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ Ô ‗¯¸ÛÞ 3 ‗Ôõ¹Ú Ó¾‗ÕÝÞ‗ ÝÓ¸ÞÝÓÕ‗ ´ÙÓÔÞ- ‗³. Ð‗¾Û‗¾Ó ‗ÓݯÔÞ‗ ÞõÛ¯‗³+Ó¾‗ÕÝÞ‗. ─¯ ‗¯¸ÛÞ 4 ´ÙÓÔ ´¯õ¯Ù- ÓÕ‗ ´ÙÓÔÞ‗³.

┬ ‗¯¸ÛÕ 4 ´¯õ ÔÙÞÝÞÕý Ô¹¯Û¯Ú ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ ÔÕ³ Ó¾‗ÕÝÞ‗ Ó´ÙÓÔÙ- Õ‗. Ð‗¾Û‗¾Ó ‗ÓݯÔÞ‗ - ÞõÛ¯‗³.

3. Þ ÝÓÒÕÔÕ Ô¹Õ ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ 7270 Ð ¸ÞÙ¯ þÓ¯õ¹ÕÚ ÔÕÒõÓ õ¯‗Ó‗¯- ¸Ý¯ ÔÕÙÞÛ¯ Þ ÝÓ¸ÓÙ³Ý¯Õ þÓݯ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó ýÕÙÛ¯Õ. ÎÕý Ô¹Õ Û¯¯‗³ ÝÓÒÕ- ÔÓ, ‗Õý ýÕÝ³Õ þÕݯ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó, ‗ÓÛ ÛÓÛ Û¯¯‗³ ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞ þÓ¯õ¹ÕÚ Ô¹Õ, ¸Õý Û¯¯‗³ Þ ¯‗Ó.

Þ õÓÙ³ÝÕÚÕý ´¯Ô¹ÕÝÞÞ ‗Õý´ÕÓ‗¾¹ ÞÙÞ ¾ÔÕÙÞ¸ÕÝÞÞ õÙÞ‗Õٳݯ‗Þ

Ô¹õÕÛÞ ´Þ õÓÝÝ¯Ú ‗Õý´ÕÓ‗¾Õ ´¯Þ¯õÞ‗ ¯ßÞÓ‗ÕÙ³ÝÓ ÕÛÞ‗ÓÙ- ÙÞþÓ÷Þ Þ þÕݯ ¾ÔÕÙÞ¸ÞÓÕ‗. ð¯‗ þÕÝÓ, ¯ßÓþ¯ÔÓÔÕÒ¯ ´Þ ÝÓÒÕÔÕ õ¯

õÓÝÝ¯Ú ‗Õý´ÕÓ‗¾¹, Õ‗Õ‗ÔÕÝݯ, ÝÕ ÞþýÕÝÕ‗ ´Þ ´¯ÙÕõ¾■¨Þý ¯ÙÓõÕ- ÝÞÞ

д¯¯ßݯ‗³ þÕÝÓ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó Û ¯‗¾ þÕÝÓ ÝÕ¯õÞÝÓÛ¯ÔÓ õÓÕ ¾ ‗ÓÙÕÚ ¯õݯү ýÓ¯¸Ý¯Ò¯ ¯‗ÓÔÓ ÔÙÕõ‗ÔÞÕ ÔÙÞÝÞ ¾Ù¯ÔÞÚ Þ Ô¹´ÙÓÔÛÞ.

¯ ÛÙ¯Ýݯ‗Þ Û ¯‗¾ þÕÝÓ ÓþÙÞÓ■‗ õÔÓ ´ÕõÕٳݹ ‗Þ´Ó ‗ÓÙÕÚ:

ÝÓÙÕõ‗ÔÕÝݯ ýÕÙÛ¯þÕÝÞ‗¹Õ Þ ÝÓÙÕõ‗ÔÕÝݯ Û¾´Ý¯þÕÝÞ‗¹Õ.

ÝÓÙÕõ‗ÔÕÝݯ ýÕÙÛ¯þÕÝÞ‗¯Ú ‗ÓÙÞ ´Þ ÝÓÒÕÔÕ õ¯ Ô¹¯ÛÞ ‗Õý´ÕÓ- ‗¾ ( 1000-10500 Ð ) þÕݯ ¾ÔÕÙÞ¸ÞÔÓÕ‗ ÝÕþÝÓ¸Þ‗Õٳݯ, ¯õÝÓÛ¯ ´Þ ߯ÙÕÕ Ô¹¯Û¯ý ÝÓÒÕÔÕ ÝÓ‗¾´ÓÕ‗ ß¾Ý¹Ú ¯‗ þÕÝÓ. ┬ ÝÓÙÕõ‗ÔÕÝݯ Û¾´Ý¯þÕ- ÝÞ‗¯Ú ‗ÓÙÞ, Ýӯ߯¯‗, ÞÙ³Ý¹Ú ¯‗ þÕÝÓ ÝÓßÙ■õÓÕ‗ õÓÕ ´Þ ÝÕþÝÓ- ¸Þ‗Õٳݯý ´ÕÕÒÕÔÕ Ô¹Õ 7270 Ð. ðÓþÙÞ¸ÝÓ ÛÙ¯Ýݯ‗³ Û ¯‗¾ þÕÝÓ ¯´- ÕõÕÙÕ‗ ¾Ù¯ÔÞýÞ ÓÛÞÙÕÝÞ ‗ÓÙÞ Þ Õ ¯‗ÓÔ¯ý.

ÎÕý ýÕݳ¨Õ þÕݯ, ‗Õý Ô¹Õ ´¯¸Ý¯‗³ (sÔ ,s ,s-1), ´ÙÓ‗޸ݯ‗³ (d,y) Þ ÔþÛ¯‗³ ( KCU, KCT ), ÝÞÕ ´¯¯Ò ÙÓõݯٯýÛ¯‗Þ ( t50 ) Þ ýÕÝ³Õ ÛÙ¯- Ýݯ‗³ Û ¾´Û¯ý¾ Óþ¾ÕÝÞ■. ËýÕݳ¨Ó ÓþýÕ þÕÝÓ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó, ý¯Ý¯ Û¯ý´ÕÝÞ¯ÔÓ‗³ ¯‗Þ÷Ó‗ÕÙ³Ý¯Õ ÔÙÞÝÞÕ õ¾ÒÞ ýÕÓÝÞþý¯Ô ¾´¯¸ÝÕÝÞ ÝÓ ´¯¯Ò ÙÓõݯٯýÛ¯‗Þ.

ÕÒÞ¾■¨ÞÕ ²ÙÕýÕÝ‗¹, ¯¯ßÕÝݯ ÛÓßÞõ¯¯ßÓþ¾■¨ÞÕ ( ÝÞ‗Þõ¯¯ßÓþ¾■- ¨ÞÕ ) þÓõÕÞÓ■‗ ¯‗ þÕÝÓ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó. ═ÓÞ߯ÙÕÕ Þٳݯ õÕÚ‗Ô¾■‗ Ti,

V, Nb, Zr, Al, Þ N, ¯ßÓþ¾■¨ÞÕ ‗¾õݯ Ó‗Ô¯Þý¹Õ Ô Ó¾‗ÕÝÞ‗Õ ÛÓßÞõ¹

( ÝÞ‗Þõ¹ ), Û¯‗¯¹Õ Ù¾Ó‗ ßÓ³Õ¯ý õÙ ¯‗Ó þÕÝÓ. ÎÕý ß¯Ù³Õ ¯ß- ýÝÓ õ¯Ù ÛÓßÞõ¯Ô ( ÝÞ‗Þõ¯Ô ) Þ Ô¹Õ Þ õÞ´Õ‗ݯ‗³ ( ýÕÝ³Õ ÓþýÕ ), ‗Õý ýÕÙ³¸Õ þÕݯ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó. ╬õݯÔÕýÕÝݯ ÝÕÓ‗Ô¯Þý¹Õ ÛÓ- ßÞõ¹ ( ÝÓ‗Þõ¹ ) ¯ÛÓþ¹ÔÓ■‗ þÓ¯õ¹Ý¯Õ ÔÙÞÝÞÕ ÝÓ ¯ßÓþ¯ÔÓÝÞÕ Ý¯Ô¹ þÕÝ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó, ¸‗¯ ‗ÓÛÕ ´ÞÔ¯õÞ‗ Û ´¯Ù¾¸ÕÝÞ■ ߯ÙÕÕ ýÕÙÛ¯Ò¯ þÕÝÓ. ╠ÓÒÓÝÕ÷ Þ ¯¯ ´¯¯ß‗Ô¾■‗ ¯‗¾ þÕÝÓ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó.

Õ ýÕ‗¯õ¹, Ô¹þ¹ÔÓ■¨ÞÕ ÞþýÕÙ³¸ÕÝÞÕ þÕÝÓ Ó¾‗ÕÝÞ‗Ó, - ýÞÛ¯ÙÕÒÞ¯ÔÓÝÞÕ ( V, Ti, Nb Þ õ.), Ô¹¯ÛÞÕ Û¯¯‗Þ ÝÓÒÕÔÓ Þ õ. - ´¯Ô¹Ó■‗ Û¯Ý‗¾Û÷Þ¯Ý- ݾ■ ´¯¸Ý¯‗³ ‗ÓÙÞ.

¾´Ý¯Õ þÕݯ ‗Õý‗ ´¯Ù¾¸Þ‗³ ‗¯Ù³Û¯ Ô ²ÙÕÛ‗¯‗ÕÝÞ¸ÕÛÞ ( ‗ÓÝ- ¯ýÓ‗¯Ý¹ ) ‗ÓÙ, ¸‗¯ß¹ ¾Ù¾¸Þ‗³ Þ ýÓÒÝÞ‗Ý¹Õ Ô¯Ú‗ÔÓ.

.