Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції (94759)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГОШимкус Тетяна Сергіївна


УДК 611.24:531.5:616-08:615:615.83:5989:616-074/078


Вікові особливості будови легень під впливом

Гравітаційних перевантажень та при застосуванні

Різних засобів їх корекції

(анатомо-експериментальне дослідження)


14.03.01 – нормальна анатомія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Сімферополь – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Пикалюк Василь Степанович,

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

МОЗ України, завідувач кафедри нормальної анатомії.


Офіційні опоненти: заслужений діяч науки и техніки України,

доктор медичних наук, професор

Козлов Володимир Олексійович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;


доктор медичних наук, професор

Лазарев Костянтин Леонідович,

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач

кафедри медичної біології, паразитології та генетики


Захист відбудеться “12 червня 2008 р. о 14.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському

державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського

(95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського

(95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7).


Автореферат розісланий08травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед. н., доцент. Г.О. Мороз


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Легені, крім функції газообміну, виконують ряд різноманітних нереспіраторних функцій – метаболічну, секреторну, терморегуляторну, бар'єрну, екскреторну, та ін., і тим самим беруть участь в підтримці гомеостазу організму. У свою чергу, легені підпадають під вплив різних чинників навколишнього середовища.

Авіація в XXI столітті набуває нову якість — надманевреність, яка пов'язана з дією динамічних перевантажень, що повторюються, з високим градієнтом наростання і спаду (В.А. Пономаренко, 2001). Переносимість перевантажень значною мірою пов'язана зі станом органів дихання. Це пов'язано з тим, що з одного боку, дихальна система забезпечує покриття різко зростаючих енерговитрат і кисневого запиту організму, що виникають внаслідок тканинної і циркуляторної гіпоксії за рахунок підвищення тонусу скелетної мускулатури, направлених на підтримку пози тіла в умовах збільшення його маси. З іншого боку, органи дихання піддаються впливу перевантаження і пов'язаних з ним граничних за інтенсивністю статичних м'язових навантажень, що виявляється вираженими змінами не тільки біомеханіки дихання, але і вентиляційно-перфузійних відносин у легенях (И.В. Бухтияров, О.Л. Головкина, М.Н. Хоменко, 2004). Однак методи захисту від перевантажувальних прискорень, що використовуються у сучасній авіації, не надають достатнього протекторного ефекту свідченням чого є негативні показники професійного здоров'я льотного складу (Р.А. Вартбаронов, М.Н. Хоменко, Р.А. Бондаренко 1996; М.В. Дворников, М.Н. Хоменко, В.С. Воеводин, 2000).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Кримського державного медичного університету ім. С.І. Геогієвського у рамках науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії №0104U002080 «Вікові морфофункціональні особливості окремих органів і систем організму під впливом різних гравітаційних перевантажень та при різних методах їх корекції» та у рамках медико-біологічної програми в області космічних досліджень АН України.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексна оцінка структурної організації легенів щурів різних вікових періодів під впливом гравітаційних перевантажень та на тлі їх корекції запропонованими методами.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Виявити морфологічні особливості легенів статевонезріліх щурів під впливом гравітаційних перевантажень.

2. Вивчити структурні особливості легенів статевозріліх щурів під впливом гравітаційних перевантажень.

3. Описати макро-мікроскопічні особливості легенів щурів старечого віку під впливом гравітаційних перевантажень.

4. Визначити характер структурних змін у легенях щурів різного віку при дії гіпергравітації на тлі запропонованих засобів фізичного захисту і фармакологічної корекції.

Об'єкт дослідження: морфо-функціональні особливості органів дихальної системи під впливом гравітаційних перевантажень.

Предмет дослідження: морфологічні зміни в легенях щурів різних вікових груп під впливом гравітаційних перевантажень та на тлі їх корекції запропонованими методами.

Методи дослідження: органометричний і гістоморфометричний – для кількісної оцінки структурних змін в легенях щурів; гістологічний і ультрамікроскопічний – для вивчення морфологічних критеріїв пошкодження і компенсаторно-пристосовних реакцій легенів на різних рівнях структурної організації; метод варіаційної статистики – для визначення достовірності одержаних результатів, а також однофакторний дисперсійній аналіз для визначення їх взаємозв'язку.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в експерименті дано комплексну оцінку морфометричних змін в легенях щурів різних вікових груп після дії на організм тварин гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних методів їх корекції. За допомогою комплексу класичних методів дослідження (макро- і гістоморфометричного, електронно-мікроскопічного, математичного) одержані пріорітетні дані, що свідчать про структурні зміни легенів після дії гіпергравітації. Доведена ефективність засобу фізичного захисту та фармакологічної корекції прі впливі гравітаційних перевантажень.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати розширють уявлення про морфогенез легенів у різні вікові періоди під впливом гравітаційних перевантажень, а також можуть бути використані у функціональній морфології дихальної системи, пульмонології, авіаційній і космічній медицині для прогнозування несприятливих змін у легенях. Пропонуються методи, за допомогою яких ступінь змін, що виникають в легенях при дії на організм гіпергравітації, може бути значно знижена.

Основні положення і висновки дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедри анатомії людини Української державної стоматологічної академії, кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету, кафедри анатомії людини Луганського державного медичного університету.

Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно проведені патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з даної проблеми, забір експериментального матеріалу для світлової та електронної мікроскопії, аналіз гістологічних препаратів і електроннограм, органометрія і гістоморфометрія з подальшою їх статистичною обробкою та узагальненням одержаних результатів. Всі розділи дисертації написані дисертантом самостійно. Здобувач провела аналіз результатів дослідження, сформулювала положення і висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: 77-й науково-практичній конференції (Сімферополь, 2005); 78-й міжвузівській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2006); 79-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2007); IV міжнародному конгресі з інтеграційної антропології (Вінниця, 2007), 80-й міжнародної науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Сімферополь, 2008)

Публікації. Основні результати дисертації відображені в 11 наукових працях, з них: 5 статей – в спеціалізованих журналах ліцензованих ВАК України, 6 тез. Самостійно опубліковано 5 наукових робіт.

Структура і об'єм дисертації. Дисертація викладена на 171 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, результатів власних досліджень, однофакторного дисперсійного аналізу одержаних результатів, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій переліку використаних джерел (253 найменування, у тому числі 143 зарубіжних) та додатків (6 таблиць, що займають 12 сторінок). Дисертація ілюстрована 27 діаграмами, 36 мікрофотографіями.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Матеріал і методи дослідження: експеримент був проведений на 180 білих щурах лінії Вістар, розподілених на 3 вікові групи: Згідно схеми експерименту, усі тварини розподілені на 3 вікові групи: I група - статевонезрілі тварини із початковою масою 110-120 г; II - група статевозрілі тварини із початковою масою 220-240 г; III - група тварини періоду старечих змін із початковою масою 300 –330 г.


Случайные файлы

Файл
159758.rtf
187155.rtf
18164.rtf
7.doc
96421.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.