Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом (94236)

Посмотреть архив целиком

Національний університет фізичного

виховання і спорту УкраїниАФАНАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 796-053.2: 372.22+616.831-009.11-085+616.711-007.55ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, УСКЛАДНЕНИМ СКОЛІОЗОМ


Фізична реабілітація
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спортуКиїв 2008


Дисертацією є рукопис:

Робота виконана в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Науковий керівник:

кандидат медичних наук, доцент Луковська Ольга Леонівна,

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, завідувач кафедри фізіології і спортивної медицини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології; кандидат педагогічних наук, професор Марченко Ольга Кузьмівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації.

Захист відбудеться 24 квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (03680, Київ150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ150, вул. Фізкультури,1) Автореферат розісланий 24 березня 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Воронова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Статистичні дані про захворюваність на дитячий церебральний параліч (ДЦП) суперечливі, однак в усьому світі, зокрема й в Україні, спостерігається зростання даного захворювання. В тих державах, які обґрунтовано прийнято відносити до цивілізованих, частота захворювань на церебральний параліч становить 2-2,5 випадків на 1000 населення, у різних регіонах України цей показник становить від 2,3 до 4,5 випадків на 1000 дитячого населення. В Україні проживає до 30 тисяч осіб, які страждають на цю недугу, з них 18 836 дітей у віці до 16 років (Козявкін В.І., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадагли М.О., 2007; Лунь Г.П., 2001; Моісеєнко М.О., 2005).

При дитячому церебральному паралічі страждають найважливіші для людини функції: рух, мова, психіка. Ступінь важкості цих порушень варіює у великому діапазоні. Слабкість і асиметричний тонус м'язів, контрактури, деформації кінцівок у дітей із церебральним паралічем призводять до формування уже в ранньому віці сколіозу (Бадалян Л.О. та ін. 1988; Каптелін А.Ф., 1995; Іпатов А.В. та ін., 2001). Посилення деформації хребта припадає на молодший шкільний вік, коли спостерігається інтенсивне зростання дитини і збільшується навантаження на опорно-руховий апарат, що сприяє прогресуванню сколіозу. Сколіоз викликає порушення функцій з боку всіх органів і систем людини, особливо кардіореспіраторної, що веде до зниження якості й до скорочення тривалості життя (Андріанов В.Л. та ін., 1985; Герцен І.Г., Лобенко А.А., 1991; Потапчук А.А., Дидур М.Д., 2001; Шитиков Т.А., 2005). Розвиток сколіозу у дітей із церебральним паралічем ускладнює плин основного захворювання, що вимагає відповідних змін реабілітаційних заходів (Власенко С.В., Денега В.І., Пономаренко Є.Н., 2005; Качесов В.О., 2003).

Проблемі фізичної реабілітації дітей із ДЦП присвячені роботи багатьох учених, як вітчизняних, так і закордонних. Розроблені програми фізичної реабілітації із використанням лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапевтичних процедур тощо, які вирішують питання підвищення рухової активності, фізичного та психічного розвитку, соціальної адаптації дітей з ДЦП й т.д. (Козявкін В.І., 1999; Соколовський В.С., Лазарєва С.І., 2004; Марченко О. К, Климцов А.В., 2006). Застосування методу динамічної пропріоцептивної корекції з використанням спеціального костюма (Немкова С.А. та ін., 2005) спрямоване на зменшення спастичності м'язів і гіперкінезів, поліпшення вертикальної стійкості та орієнтування у просторі, корекцію пози пацієнта. Відновна терапія В.С. Соколовського (2004) сприяє ефективному зняттю спастичності й збільшенню амплітуди рухів в суглобах.

Аналізуючи роботи з фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ми не зустріли в досліджуваній літературі програм, що мають спрямованість на корекцію й профілактику сколіозу, а також порушень функцій кардіореспіраторної системи у молодших школярів із ДЦП, ускладненим сколіозом, що визначило вибір напряму досліджень.

Зв'язок з науковими планами, темами. Представлена дисертаційна робота виконана відповідно до “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2001-2005 рр. ” Державного комітету молодіжної політики, спорту й туризму України за темою 2.2.4 "Удосконалення засобів і методів фізичної реабілітації дітей-інвалідів з урахуванням виду патології й психоемоційного стану" (номер державної реєстрації 0101U001886) та “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2006-2010 рр. ” Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 4.1.1 “Удосконалення способів і методів фізичної реабілітації дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями” (номер державної реєстрації 0106U011723). Дисертант є співвиконавцем зазначених тем. Внесок дисертанта при розробці даних тем полягає у побудові програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Мета роботи підвищити ефективність коригуючої дії фізичних вправ шляхом обґрунтування й розробки програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Завдання дослідження:

1. Вивчити й узагальнити сучасні науково-методичні знання, результати вітчизняного й закордонного досвіду в галузі фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

2. Визначити особливості функціонального стану хребта, кардіореспіраторної системи і фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

3. Обґрунтувати й розробити програму фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

4. Визначити ефективність впливу розробленої програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта, кардіореспіраторної системи та фізичний стан дітей.

Об'єкт дослідження відновний процес дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

Предмет дослідження програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, із включенням коригуючих фізичних вправ, методик лікувального масажу, механотерапії й профілактора Євмінова.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, огляд, опитування, педагогічне тестування; педагогічний експеримент з використанням інструментальних методів: антропометрія, вимір частоти серцевих скорочень (ЧСС) і артеріального тиску (АТ), комп'ютерна спірографія й відеометрія; методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

уперше науково обґрунтована програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом І-ІІ ступеня, з використанням профілактора Євмінова, що спрямована на поліпшення стану опорно-рухового апарату й нормалізацію функцій кардіореспіраторної системи;

уперше визначені біогеометричні характеристики сагітального й фронтального профілю постави дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня;

виявлені особливості функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня;

доповнені дані про стан кардіореспіраторної системи дітей із спастичною диплегією і зв'язок порушень з наявністю сколіозу.

Практична значущість досліджень полягає в розробці програми фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, з науково обґрунтованим вибором засобів і методів, яка може бути використана у спеціалізованих інтернатах.

Результати досліджень впроваджені в роботу Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровського будинку-інтернату для дітей-інвалідів, спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи для дітей з наслідками поліомієліту й дитячого церебрального паралічу, у навчальний процес кафедри фізичної реабілітації Дніпропетровського державного інституту фізичної культури й спорту, що підтверджується відповідними актами впровадження.

Особистий внесок автора полягає у теоретичній розробці й обґрунтуванні основних ідей і положень дисертаційного дослідження, в проведенні інформаційного пошуку, аналізу літератури, підборі й апробації методів досліджень, розробці програми фізичної реабілітації, роботі з дітьми за запропонованою програмою, аналізі й систематизації матеріалів, отриманих при обстеженні, статистичній обробці, формулюванні висновків і практичних рекомендацій, підготовці публікацій.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.