Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю (93039)

Посмотреть архив целиком

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех


УДК 616.69-008.3:616.748.1-092-085.83ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЕЯКУЛЯЦІЇ ПРИ СИНДРОМІ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ14.01.06. - урологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України, м. Чернівці

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зайцев Валерій Іванович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії та урології.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, профессор Горпинченко Ігор Іванович, Державна установа “Інститут урології АМН України”, завідувач відділу сексопатології та андрології;

доктор медичних наук, профессор Ухаль Михайло Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри урології та нефрології.

Захист відбудеться «_23_» __вересня__2008 р. о _13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.615.01 при Державній установі «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державної установи «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а.

Автореферат розісланий «__21_» ___08____2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

ст. н. с., к. мед. н. Л.М. СтарцеваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми За різними даними поширеність хронічного простатиту (ХП) у чоловічій популяції може становити від 2 до 10% (Возіанов О.Ф., Горпинченко І.І. 2006; Bartoletti R., Mondaini N., Pavone C., Dinelli N., Prezioso D. 2007). Серед чоловіків соціально та сексуального віку (до 50 років) ХП є найбільш поширеним урологічним захворюванням, а притаманні для нього симптоми є частою (до 8% випадків) причиною звернення за урологічною допомогою (Bartoletti R., Mondaini N., Pavone C., Dinelli N., Prezioso D. 2007). У 80% випадків при культуральному аналізі секрету передміхурової залози інфекційний чинник ХП не виявляється. Ця форма ХП відповідно до класифікації Національного інституту здоров’я (НІЗ) США визначається як синдром хронічного тазового болю (СХТБ). За відсутності чітких уявлень щодо етіології та патогенезу СХТБ лікування пацієнтів з даною патологією має емпіричний характер. Крім того, терапевтичні заходи традиційно спрямовані на усунення або зменшення інтенсивності больових відчуттів, корекцію сечовипускання та психоемоційного стану, і не враховують супутні сексуальні дисфункції. Слід зазначити, що у 72-89% пацієнтів з ХП/СХТБ поряд з болем, дизурією та дистресом виявляються сексуальні розлади (Trinchieri A., Margi V., Cariani L., Bonamore R., Restelli A., Garlaschi M.C.Perletti G. 2007; Anderson R., Wise D., Sawyer T., Chan C.A. 2006). Серед останніх переважають еякуляторні дисфункції (ЕяД) - 55 -75% (Trinchieri A., Margi V., Cariani L., Bonamore R., Restelli A., Garlaschi M.C.Perletti G. 2007; Lee S.W., Liong M.L., Yuen K.H., Leong W.S., Cheah P.Y., Khan N.A., Krieger J.N. 2008). Значна розповсюдженість ЕяД серед пацієнтів з СХТБ та негативний вплив, що вони справляють на психоемоційний стан пацієнта, обумовлюють актуальність наукової розробки методів їх корекції. Наукова розробка лікувальної методики передбачає дослідження особливостей патогенезу ЕяД на фоні СХТБ та оцінку її клінічного ефекту враховуючи вплив на показник якості життя. На сьогодні накопичено достатньо доказів того, що у розвитку симптомів СХТБ важливу роль відіграє дисфункція, а саме підвищення тонусу м’язів промежини, передміхурової залози та сім’яних міхурців (Pontari M.A., Ruggieri M.R. 2008) Оскільки процес еякуляції забезпечується скороченням відповідних м’язів, передчасна еякуляція, зниження сили викиду еякуляту та еякуляторний біль при СХТБ можуть бути викликані їх дисфункцією. Здатність інтерференційного струму за рахунок гіперполяризаціїї мембрани знижувати тонус м’язу вказує на перспективність розробки інтерференційної електротерапії як методу корекції ЕяД при СХТБ.

Зв’язок роботи з науковими темами Дисертація виконувалась у відповідності з планом НДР кафедри госпітальної хірургії та урології Буковинського державного медичного університету „Порушення функціонального стану нирок та нижніх сечовивідних шляхів при урологічній патології” (номер держреєстрації 0105U002942). Тема дисертації затверджена вченою радою БДМУ (протокол № 16 від 24.04.2007 р.). Проведена біотична експертиза дисертаційного дослідження (протокол № 17 від 12.04.2007 р.).

Мета дослідження Підвищити ефективність лікування пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю шляхом дослідження механізму розвитку еякуляторних дисфункцій та обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних заходів.

Завдання дослідження

Дослідити вплив еякуляторних дисфункцій на якість життя пацієнтів із синдромом хронічного тазового болю.

Вивчити роль запалення передміхурової залози у патогенезі еякуляторних дисфункцій при синдромі хронічного тазового болю.

Дослідити патогенетичну роль порушень функції м’язів тазового дна у розвитку еякуляторних дисфункцій при синдромі хронічного тазового болю.

Оцінити клінічну ефективність інтерференцтерапії у пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю та порушенням еякуляції.

Об’єкт дослідження: пацієнти з синдромом хронічного тазового болю та порушеннями еякуляції.

Предмет дослідження: патогенез еякуляторних дисфункцій при СХТБ, етіологія психоемоційного дистресу при СХТБ, вплив інтерференцтерапії на параметри еякуляторної функції (інтравагінальний латентний період, сила еякуляції) та інтенсивність еякуляторного болю у пацієнтів з СХТБ.

Методи дослідження: бібліосемантичний; анкетування за шкалою «Індекс симптомів хронічного простатиту НІЗ США», візуальна аналогова шкала для оцінки сили викиду еякуляту); мікроскопічні (мікроскопія препаратів секрету передміхурової залози, забарвлених за Грамом) мікробіологічні (культуральний аналіз сечі та секрету передміхурової залози), імунофлюоресцентне дослідження уретральних мазків для виявлення Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum; поверхнева електроміографія бульбокавернозних м’язів, сім’яних міхурців та передміхурової залози під час еякуляції; ультразвукове дослідження передміхурової залози, сім’яних міхурців, яєчок та їх придатків; хронометрія інтравагінального латентного періоду; статистичні: параметричні (Стьюдента), непараметричні (Вілкоксона, Краскела-Уоліса, 2).

Наукова новизна одержаних результатів Вперше доведено, що у механізмі розвитку еякуляторного болю провідна роль належить неповній релаксації сім’яних міхурців та передміхурової залози у післяеякуляторному періоді. Вперше встановлено, що причиною зниження сили викиду еякуляту при синдромі хронічного тазового болю є як дискоординація скорочень бульбокавернозних м’язів, сім’яних міхурців, передміхурової залози, так і запальний процес. Подальшого розвитку набуло положення, що передчасна еякуляція та еякуляторний біль є провідними етіологічними чинниками психоемоційного дистресу у пацієнтів з СХТБ.

Практичне значення отриманих результатів. Створено, апробовано та впроваджено в клінічну практику методику корекції порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю за допомогою інтерференційного струму. Отримано патент України («Спосіб лікування розповсюджених запальних захворювань статевої системи чоловіків» ДП № 23530, UA).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою роботою здобувача. Здобувач самостійно провів пошук і аналіз літературних джерел, набір матеріалу дослідження, статистичну обробку даних. Особисто виконував електроміографічне дослідження. Розробив методику корекції еякуляторних дисфункцій при СХТБ за допомогою інтерференційного струму та провів її апробацію.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були представлені на наступних симпозіумах та конференціях: звітних конференціях викладацького складу Буковинського державного медичного університету (2004, 2005 рр.); конференціях Асоціації урологів Буковини (2004, 2006 рр.); 20-му Конгресі Європейської урологічної асоціації (Стамбул, 2005); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів і захворювань, що передаються переважно статевим шляхом» (Чернівці, 2005); українсько-польському урологічному симпозіумі (Лодзь, 2005); науково-практичній конференції «Актуальні питання урології» (Чернівці, 2006).

Впровадження результатів дослідження. Методика корекції еякуляторних дисфункцій при СХТБ за допомогою інтерференційного струму впроваджена в обласній клінічній лікарні та медичному центрі «Мавекс-Медицина», м. Чернівці; обласній клінічній лікарні, м. Вінниця; відділі сексопатології та андрології ДУ “Інститут урології”.

Публікації Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені у 8-ми наукових працях (із них – 3 самостійних), у тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 тези у збірках наукових праць, та 1 деклараційний патент.

Структура та об’єм дисертації Дисертаційна робота викладена українською мовою і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, результатів власних досліджень (4 підрозділи), обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел (загальна кількість 110, з яких 20 вітчизняних та 90 закордонних) та додатків. Матеріал надруковано на 120 сторінках машинописного тексту, робота ілюстрована 20 таблицями, 18 графіками, 15 фотографіями.


Случайные файлы

Файл
73306.rtf
(3.10.2002).doc
162116.rtf
3610.rtf
147926.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.