Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі (92827)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
БУЛДА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК : 618.39:616.972-08

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ТА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СИФІЛІСОМ В АНАМНЕЗІ


14.01.01 – акушерство та гінекологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

доктор медичних наук, професор Камінський В’ячеслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ

доктор медичних наук, професор Жук Світлана Іванівна, Українська Військово-медична академія МО України, професор кафедри військової хірургії

доктор медичних наук, професор Квашенко Валентина Павлівна, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти

Захист дисертації відбудеться 03.04.2008 року о 13-30_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім.. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17, тел. 234-13-91

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3.

Автореферат розісланий 29.02.2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент Вітовський Я.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження.

Упродовж останнього десятиріччя відбувся значний ріст сифілітичної інфекції, в основному у населення репродуктивного віку. Сифіліс – венеричне захворювання, збудник якого може уражати всі можливі органи і обумовлює циклічну, хронічну інфекцію [ Чайка В.К., Квашенко В.П., 2006р.]. Як хронічне системне захворювання сифіліс має найбільш важкі наслідки для організму не тільки самої пацієнтки, але і її потомства. З кожним днем збільшується число хворих, серед яких 8-12% складають вагітні жінки [Короткий Н.Г., Чіненова Є.Г., 2000р.].

Серед основних причин даної тенденції виділяють погіршення матеріального стану людей, появу соціально несприятливих прошарків населення, низький рівень статевого виховання, лібералізацію статевих відносин тощо. Крім того, збільшується і відсоток нелікованого сифілісу, який виявляється вперше при постановці на облік вагітної в жіночі консультації.

Особливостями сучасного сифілісу є перевага прихованих рецидивних форм, малосимптомний перебіг інфекції у вагітних [Айзятулов Р.Ф., 1998р.].

Захворювання матері сифілісом має широкий спектр наслідків для плода і новонародженого – від невиношування, мертво народження, значних проявів хвороби до мінімальних клінічних симптомів та народження здорових дітей. Шанси розвитку вродженого сифілісу у плода залежать не тільки від терміну гестації, коли виявлено захворювання і розпочато лікування, але і від стадії сифілісу у вагітної [Венцківський Б.М., Заболотна А.В., Зелінський О.О., Сенчук А.Я., 2007р.].

Поряд з цим вагітні, які перенесли сифілітичну інфекцію, складають групу високого ризику щодо розвитку акушерської та перинатальної патології: невиношування, плацентарної недостатності, затримки внутрішньоутробного розвитку плода, маловоддя та багатоводдя, внутрішньоутробної гіпоксії плода різного ступеню вираженості [Жук С.І.,2006р.].

Суттєве зростання ролі інфекцій, в тому числі і сифілітичної, у загальній інфікованості вагітних жінок сьогодні є можливим лише за умов імунодефіциту. Класичною моделлю імуносупресії є вагітність, саме тому поєднання вагітності та інфекції є особливо неблагоприємним. Відповідно до сучасних поглядів інсектології, організм людини через свою еволюційну “молодість” не встиг ще утворити ні з одним із цих агентів системи рівноваги, що робить їх у різній ступені патогенними. Інфікувавшись один раз, людина фактично ніколи з ними не розлучається і за певних умов (стрес, вторинна інфекція, травма, вагітність) навіть через багато років це може викликати серйозні ускладнення. Саме в цьому контексті вивчення стану вагітної після перенесеної сифілітичної інфекції і стало предметом нашого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупика “Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, прогнозування та профілактика ускладнень у вагітних з інфекціями, що передаються статевим шляхом” (шифр теми ІПТ-47.1 – номер державної реєстрації 0101U004096).

Мета роботи: розробка патогенетично обґрунтованої профілактики ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із сифілісом в анамнезі.

Задачі дослідження:

  1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із сифілісом.

  2. Вивчити та довести ефективність швидких тестів на сифіліс (експрес-метод).

  3. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан плода та новонародженого у жінок із сифілісом в анамнезі.

  4. Дослідити імунологічний статус вагітних, які мали сифіліс в анамнезі.

  5. Комплексно дослідити функцію фетоплацентарного комплексу при вивченні гормонального гомеостазу (прогестерону, естрадіолу, кортизолу, хоріонічного гонадотропіну, естріолу), специфічних білків вагітності (плазменного протеїду (ПАПП-А), плацентарного лактогену, інсуліноподібного фактору росту (IGF-1)) у сироватці крові жінок досліджуваних груп.

  6. Розробити, науково обґрунтувати та впровадити в практику родопоміжних закладів удосконалений комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Об’єкт дослідження – перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок з сифілітичною інфекцією в анамнезі та їх новонароджені.

Предмет дослідження: функціональний стан фетоплацентарного комплексу, стан клітинного та гуморального імунітету, гормональний стан жінок із сифілісом в анамнезі.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, гормональні, ехографічні, імунологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Одержані нові дані про особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із сифілісом в анамнезі. Апробовано та доведено високу діагностичну цінність швидких тестів на сифіліс. Вперше комплексно вивчено імунологічний статус жінок з сифілісом в анамнезі. Вперше на сучасному рівні комплексно вивчено стан системи “мати-плацента-плід” з урахуванням рівня гормонів, специфічних білків вагітності, ферментів, апаратних методів дослідження та імунного статусу і встановлено значне пригнічення вказаних показників. На підставі результатів проведених досліджень запропонований і впроваджений в практику лікувальних закладів патогенетичний підхід до профілактики ускладнень вагітності та пологів у жінок із сифілісом в анамнезі.

Практичне значення отриманих результатів. Використання комплексної оцінки стану системи мати-плацента-плід дозволяє діагностувати вчасно її порушення та при необхідності провести профілактичну корекцію.

Апробовано швидкі тести на наявність сифілітичної інфекції у вагітних і отримано високу їх ефективність. Запропоноване патогенетично обґрунтоване профілактичне лікування невиношування, плацентарної недостатності та ЗВУР препаратами бластомуніл, дюфастон, плацента композітум та коензим композітум. Результати дослідження впроваджено в пологовому будинку №4 м. Київа, пологовому будинку №2 м.Києва, жіночій консультації поліклініки №1 Дарницького району.

Результати наукових досліджень та матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах: акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО, кафедрі акушерства і гінекології №1 НМАПО.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведений інформаційно-патентний пошук і аналіз наукової літератури за темою дисертаційної роботи. Проведено аналіз та узагальнення сучасного стану досліджуваної проблеми, самостійно виконано основні дослідження, клініко-параклінічні обстеження, проаналізовані особливості гормональних та імунологічних порушень у пацієнток з сифілісом в анамнезі. Узагальнено, проаналізовано та викладено отримані результати, сформульовано висновки, обґрунтовано практичні рекомендації. Підготовано та опубліковано 6 наукових праць.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладались і обговорювались на: засіданні Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва та Київської області (Київ, 2002, 2006); всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики сифілісу у вагітних та дітей”(Луганськ, 2004 рік), конференції молодих вчених (Тернопіль, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 наукових робіт, 4 з яких у фахових наукових журналах, затверджених ВАК України.


Случайные файлы

Файл
42769.rtf
176409.rtf
84415.doc
106882.rtf
conclusion.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.