Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок (92613)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЄРМОЛЕНКО ТАМАРА ІВАНІВНА

УДК 614.27:615.036.8:616.61ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК15.00.01 – технологія ліків та організація

фармацевтичної справиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

ТОЛОЧКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри управління та економіки фармації, м. Харків

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині

доктор фармацевтичних наук, професор

ЗАЛІСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра організації і економіки фармації та технології ліків

Захист відбудеться “22” лютого 2008 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4)

Автореферат розісланий “19” січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор фармацевтичних наук, професор Д.І. Дмитрієвський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Важливість соціально-економічного й загальномедичного аспекту патології нирок полягає не у показниках захворюваності, а в тому, що різні захворювання нирок мають складний перебіг з тяжкими наслідками, а також прогресуючий характер, що може призвести до втрати функції нирок з наступною інвалідізацією людей молодого, працездатного віку. Більша частина хворих з патологією нирок вмирає від уремії. Лікування ж цієї категорії хворих методами замісної терапії (діаліз, трансплантація нирки) надзвичайно дороге й не всім пацієнтам в Україні доступне. Тому раціональна й адекватна фармакотерапія в “додіалізний” період є економічно виправданою.

Для проведення такої фармакотерапії необхідно мати чітке уявлення про стан лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок і на цій основі можливі напрямки його оптимізації для кожного хворого з позиції кращого ефекту при мінімумі витрат з використанням фармакоекономічних методів.

Дослідження у сфері оптимізації лікарського забезпечення урологічних хворих у стаціонарі проводилися О.М. Заліською (1997). Було вивчено вартісні аспекти схем лікування, маркетингові особливості лікарських засобів специфічної дії. У подальших роботах автор опрацювала методики фармакоекономічного аналізу на прикладі схем лікування сечокам’яної хвороби, інфекційних процесів нирок і доброякісної аденоми на основі діючих на той час стандартів лікування (2004).

Але за останній період МОЗ України були затверджені нові протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями “Нефрологія” та “Урологія” (Наказ МОЗ України № 593 від 02.12.2004 р. і № 23 від 17.01.2005 р.), видані рекомендації Європейської асоціації урології (ЄАУ, 2006 р., переклад за ред. акад. О.Ф. Возіанова), в яких наведені методики діагностики і лікування урологічних хворих. Разом з тим виникає нагальна потреба у наукових пропозиціях щодо лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, особливо при лікуванні гломерулонефритів, пієлонефритів, ниркової недостатності, що актуалізує дослідження у цьому напрямі на сучасному етапі.

У зв’язку з цим комплексні дослідження з оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок набувають особливої актуальності для вітчизняної охорони здоров’я.

Вищевикладене окреслило мету нашого дослідження, його наукові завдання, актуальність і практичну доцільність. При їх проведенні ми базувалися на основних положеннях наукових праць й методичних підходів науковців з фармакоекономіки, організації та економіки фармації (Б.Л. Парновського, З.М. Мнушко, А.С. Нємченко, О.М. Заліської, А.В. Кабачної, О.П. Гудзенка, М.С. Пономаренка, В.М. Толочка та ін.).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету за темою “Розробка проблем підприємництва, менеджменту і маркетингу у фармації” (номер державної реєстрації 0103 U 000479) та Проблемної комісії “Фармація” МОЗ та АМН України (протокол № 34 від 06.10.2004 р.).

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження стало обґрунтування наукових напрямків оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізованих стаціонарів за найпоширенішими нозологіями шляхом створення раціонального асортименту ЛП, їх поєднання у стандартизованих варіантах та рекомендацій щодо витрат на придбання.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:

  • дослідження науково-практичних аспектів захворювання нирок серед населення України та деяких країн світу (поширення, проблеми діагностики, лікування і профілактики);

  • аналіз лікарського забезпечення в системі діагностики, лікування і профілактики захворювань нирок;

  • вивчення загальних підходів до вибору лікарських препаратів та визначення їх фармакоекономічної складової у лікарському забезпеченні хворих;

  • обгрунтування об’єктів, методології і методів дослідження лікарського забезпечення хворих з захворюваннями нирок в межах поставленої мети;

  • дослідження номенклатури ЛП для забезпечення хворих із захворюваннями нирок на підставі особистих спостережень, їх фармакоекономічного аналізу та створення методичних рекомендацій;

  • розробка та створення оптимального асортименту ЛП шляхом вивчення напрямків оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, опрацювання фармакоекономічних параметрів схем фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування з використанням основних принципів доказової медицини і за допомогою методу експертних оцінок за нозологіями:

  • гострий і хронічний гломерулонефрит;

  • гострий неускладнений, ускладнений і загострений хронічний пієлонефрит;

  • сечокам’яна хвороба.

Об’єкти дослідження. Об’єктами дослідження були організація та стан лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах 12 спеціалізованих стаціонарів, наявні чинникі, які впливають на обсяг фармацевтичного ринку цих лікарських препаратів, схеми фармакотерапії, які використовуються у науково-дослідних та лікувально-профілактичних установах у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях та м. Києві.

Предметом дисертаційного дослідження були науково-практичні, фармакологічні та фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в спеціалізованих стаціонарах у сучасних умовах вітчизняної охорони здоров’я і фармації та за кордоном.

Методи дослідження. Методичні підходи дослідження грунтувались на сучасній нормативній та законодавчій базі щодо медичного і лікарського забезпечення населення та умов його фінансування, особистих результатах вивчення цих питань стосовно хворих із захворюваннями нирок в Україні та в деяких країнах світу.

Обробка даних та оцінка їх репрезентативності здійснювалась з використанням методів: експертних оцінок, системного, маркетингового, фармакоекономічного аналізу, кореляційно-регресійного і економіко-статистичного аналізу, комплексного підходу, вибіркового спостереження, анкетування з обробкою результатів за комп’ютерними технологіями.

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджені науково-практичні аспекти захворюваності й лікування хвороб нирок в України та деяких країн світу. Встановлена поширеність хвороб за їх сучасною класифікацією, проблеми діагностики, лікування і профілактики.

Наукова оцінка фармакоекономічних аспектів лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок у загальнодержавних заходах реорганізації вітчизняної охорони здоров’я дозволили обгрунтувати об’єкти, методи та методичні підходи дослідження стану лікування таких хворих з використанням принципів доказової медицини та фармації.

Вперше досліджений стан лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку, окреслені його особливості та номенклатура ЛП.

На підставі результатів особистих досліджень нами вперше запропоновані напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширенішими нозологіями: сечокам’яною хворобою, неускладненим та ускладненим гострим і загостреним хронічним пієлонефритом, гострим і хронічним гломерулонефритом (відповідно до сучасних протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями “Нефрологія”, “Урологія” та рекомендацій ЄАУ). До них увійшли обгрунтування оптимального переліку ЛП та опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування, результати дослідження впливу ринкових чинників на доступність ЛП та наукові пропозиції щодо витрат на їх придбання.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.