Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень (92605)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
БАЗЕЛЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ


УДК 618.3-06:616.24-002.5ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ”14.01.01.- акушерство та гінекологія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ - 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. З моменту відкриття збудника туберкульозу (палички Коха) - з 1882 р. - від цієї хвороби померло не менше 200 мільйонів чоловік. За даними ВООЗ у світі щороку виявляється від 8,9 млн. хворих осіб, помирає 1,7 мільйони. Загальна кількість хворих становить 50—60 мільйонів (це еквівалентно населенню Франції). Туберкульоз займає перше місце в структурі смертності від інфекційних та паразитарних хвороб (Melissa Aberline et al., 2005).

В Україні епідемія туберкульозу оголошена з 1995 року. Щогодини в Україні занедужує на туберкульоз 4 людини і помирає від нього 1 хворий. На обліку в протитуберкульозних диспансерах перебуває близько 700 тисяч хворих, з них близько 120 тисяч з активною, найбільш заразною формою туберкульозу (це лише офіційно зареєстровані хворі, які звернулися за медичною допомогою). За останні 15 років показник захворюваності туберкульозом виріс в 2,6 рази, а смертності в 2,9 рази (Ю.І. Фещенко, 2006).

Значні зрушення в бік зростання захворюваності та смертності від сухот в Україні висувають нагальні завдання не тільки перед медичною спільнотою, а й усім суспільством щодо вироблення спільної стратегії боротьби з цією хворобою.

В 2008 році відзначається 15-та річниця від того часу, коли ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною небезпекою.

Беручи до уваги те, що левову частку хворих на туберкульоз легень складають люди репродуктивного віку, стає очевидним збільшення випадків виявлення даної патології у вагітних. Ускладнення перебігу вагітності та пологів безпосередньо впливають на стан фето-плацентарного комплексу та новонародженого у даного контингенту жінок, підвищуючи перинатальну захворюваність та смертність (Л.В. Тимошенко і співавт., 1973; А.Я. Сенчук і співавт., 2001; М.М. Савула, 2006).

В останній час спостерігаємо зростання наукового інтересу до вивчення впливу туберкульозу на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених, а саме до дослідження чинників ризику, які зумовлюють перинатальну та материнську захворюваність і смертність.

На жаль, не завжди врахування окремих чинників впливу запобігає розвитку ускладнень вагітності даної категорії пацієнток. У сучасній літературі ми не знайшли даних щодо впливу активного туберкульозу легень на показники зовнішнього дихання вагітних (хоча цей метод дослідження є обов’язковим під час обстеження хворих на туберкульоз), зміни системи ПОЛ-АОЗ, і, відповідно методів корекції виявлених зрушень.

Зазначені в літературі дослідження стану ФПК вагітних, хворих активним туберкульозом легень, мають скоріше інформативний, аніж дослідницький характер. Тому, на нашу думку, необхідно розробити чітку систему заходів (обов’язкові методи дослідження, засоби профілактики та лікування зрушень) у вагітних з даною патологією легень, які дадуть можливість позитивно вплинути на наслідки вагітності та пологів, перинатальний результат зокрема, що і стало поштовхом до проведення подальших досліджень.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства та гінекології Медичного інституту Української асоціації народної медицини: “Клінічне та експериментальне обґрунтування ефективності деяких біологічно-активних речовин”, № держреєстрації 0199V003850.

Мета дослідження: зниження частоти ускладнень перебігу вагітності, пологів у жінок, хворих активними формами туберкульозу легень на підставі результатів комплексного клініко-лабораторного обстеження; впровадження у клінічну практику лікувально-профілактичних заходів у разі даної патології.

Завдання дослідження:

1. Провести ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень.

2. Вивчити стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з активним туберкульозом легень.

3. Вивчити стан функції зовнішнього дихання у вагітних з активним туберкульозом легень.

4. Вивчити стан антиоксидантної системи та перекисного окислення ліпідів у вагітних з активним туберкульозом легень.

5. Розробити, впровадити в клініку та оцінити ефективність лікувально-профілактичних заходів з оптимізації ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень.

Об’єкт дослідження: перебіг вагітності, пологів, та стан новонароджених у здорових вагітних та вагітних, хворих активним туберкульозом легень.

Предмет дослідження: адаптаційні можливості плоду, показники функції зовнішнього дихання, а також стан системи ПОЛ-АОЗ у жінок з активним туберкульозом легень.

Методи дослідження: кардіотокографічне дослідження; визначення біофізичного профілю плода; ультразвукова фетометрія; рентгенографія органів грудної клітини; спірографія; біохімічні дослідження; засів мокроти для виявлення МБТ; статистичний.

Наукова новизна отриманих результатів: уперше визначено особливості перебігу вагітності, пологів, стан фетоплацентарного комплексу, стан функції зовнішнього дихання, стан антиоксидантної системи та перекисного окислення ліпідів, стан плоду у вагітних, хворих на активний туберкульоз легень.

Удосконалено методи профілактики ускладнень перебігу вагітності, пологів, перинатальної захворюваності та смертності у жінок з активним туберкульозом легень.

Розроблено патогенетично обґрунтований комплекс лікувально-діагностичних та профілактично-лікувальних заходів, спрямованих на оптимальне ведення вагітності у жінок, хворих активним туберкульозом легень, із застосуванням тіотріазоліну та вобензиму.

Практичне значення та впровадження результатів дослідження: у результаті виконання роботи доведено необхідність залучати як обов’язкові методи обстеження вагітних, хворих активним туберкульозом легень, біофізичний профіль плода, спірографію та обґрунтовано доцільність впливу на систему ПОЛ-АОЗ.

Запропоновано нові, патогенетично обґрунтовані профілактично- лікувальні заходи, із застосуванням препаратів тіотріазолін, вобензим.

Розроблено і впроваджено практичні рекомендації щодо оптимізації ведення вагітності та пологів у жінок з активним туберкульозом легень.

Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються у лекційному матеріалі та практичній підготовці студентів медичних факультетів на кафедрі акушерства та гінекології Медичного інституту Української асоціації народної медицини, впроваджені в акушерську практику пологового відділення КМТЛ №1, жіночих консультацій та протитуберкульозних диспансерів м. Києва.

Особистий внесок здобувача: автором самостійно виконано патентно-інформаційний пошук і аналіз даних наукової літератури за темою дослідження; здійснено ретроспективний та проспективний аналіз історій пологів та карток новонароджених у жінок, що хворіють активним туберкульозом легень; виконано підбір пацієнток; проведено клінічне, ехографічне дослідження, аналіз і узагальнення даних лабораторних та апаратних методів досліджень. Виконано статистичну обробку й аналіз отриманих результатів. Автором самостійно написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, підготовлені до друку наукові публікації.

Апробація результатів дисертації: матеріали дисертаційної роботи були викладені та обговорені на науково-практичній конференції “Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом. Досвід Київської міської держадміністрації” (Київ, 2001), науково-практичних конференціях Асоціації акушерів-гінекологів України (Київ, 2004, 2007), науково-практичних конференціях (Тернопіль, 2006; Чернівці 2007). Апробація проведена на спільному засіданні кафедр акушерства та гінекології №1 та №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, акушерства та гінекології Медичного інституту Української асоціації народної медицини 14 листопада 2007 року, протокол № 11.

Публікації: за темою дисертації опубліковано 8 робіт, з яких 3 статті у фахових журналах, зареєстрованих ВАК України, 4 статті у збірниках наукових праць, 1 методичні рекомендації.

Обсяг і структура роботи: дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів, 5 розділів власних клінічних досліджень, розділу аналізу й обговорення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел.

Дисертація викладена на 153-х сторінках комп’ютерного тексту, містить 33 таблиці, 25 рисунків та 2 схеми. Бібліографічний показчик містить 280 джерел, серед яких 159- авторів України та СНД і 121 зарубіжних авторів.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Матеріали та методи дослідження. Виходячи з поставлених завдань, дослідження проводилося у три етапи: І – вивчення на підставі ретроспективного аналізу особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, що хворіють активним туберкульозом легень; ІІ – оцінка стану ФПК, функції зовнішнього дихання, стану системи ПОЛ-АОЗ у вагітних, хворих на активний туберкульоз легень; ІІІ – розробка, клінічне впровадження та оцінка ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо ведення вагітних, хворих активним туберкульозом легень, з метою попередження передбачуваних ускладнень.


Случайные файлы

Файл
19167-1.rtf
18294.rtf
18159.rtf
103513.rtf
SARUNAS2.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.