Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги (92367)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА

ЛЯШЕНКО Олена Валеріївна

УДК 614.2.001.57: 616.31

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ

14.02.03 - соціальна медицина

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКиїв 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Криштопа Борис Павлович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра управління охороною здоров’я, професор.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Гапон Василь Олександрович, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”;

- кандидат медичних наук, доцент Салюта Михайло Юхимович, ректор Інституту екології і медицини, заступник головного лікаря з наукової роботи та медичного страхування Київської міської клінічної лікарні №1.

Захист відбудеться "26" червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий "21" травня 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. мед. н., доцент В.І. Бугро.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Дані офіційної статистики МОЗ України свідчать про поширеність стоматологічної захворюваності майже серед 96% населення, яка в структурі амбулаторно-поліклінічної допомоги становить 15% (Неспрядько В.П., 1997). Вказане вимагає визначення чіткої державної політики щодо профілактики захворювань ротової порожнини, перш за все, шляхом впровадження в стоматологічну практику нових прогресивних технологій.

Однак недостатнє в останні роки фінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє повною мірою забезпечити в державних закладах потреби населення у медичній допомозі, реформування якої в період переходу до ринкових відносин передбачає її багатоукладність. Одним з елементів останньої є розвиток приватної медичної практики, що законодавчо забезпечується ст.49 Конституції України і впровадження якої покликано знизити навантаження на державний бюджет.

В останні десятиріччя в Україні, зокрема в Києві, питома вага приватних стоматологічних установ досягла відповідно 13 і 18%, однак переважна їх більшість у столиці представлена малопотужними приватними кабінетами з 1–2 фахівцями, які при відсутності відповідного оснащення неспроможні надавати стоматологічну допомогу в повному обсязі, обмежуючись лише певними видами послуг.

Серед тих приватних стоматологічних структур м. Києва, які вважаються клініками, лише 10–15 мають по 4–5 кабінетів та обслуговують за рік від 500 до 1000 пацієнтів кожна. За винятком обмеженої їх кількості ("Медлайф", "Стедлі", "Аванто Плюс", "Порцелян"), в приватних стоматологічних закладах відсутні спеціалісти з лікування захворювань пародонта, потреба в чому в Україні становить біля 69%, а майже 10% його важких форм вимагають як складних оперативних втручань і реконструкції, так і залучення спеціалістів загального профілю. Лише в поодиноких приватних і державних клініках проводиться імплантація зубів при потребі в цьому населення Києва від 25 до 50%. Тільки 30% київських клінік мають фахівців з лікування зубощелепних деформацій, але жодна з них не займається лікуванням патології скронево-нижньощелепного суглоба, чого потребують до 35% пацієнтів. Потреба в зубному протезуванні задовольняється, в основному, за рахунок металокерамічних та металопластикових протезів, термін служби яких становить 3–4 роки, а протезування на імплантатах здійснюється лише в окремих клініках.

Спільним недоліком надання послуг в більшості приватних стоматологічних закладів Києва, що характерне і для інших великих міст, є не тільки її обмеження переважно одним-двома видами, а головне - відсутність завершеного циклу лікування в одному місці з залученням при необхідності суміжних спеціалістів-стоматологів, що викликає незадоволеність платіжеспроможного населення і втрату приватно практикуючими стоматологами потенційних пацієнтів.

Суттєвим гальмом на шляху подальшого розвитку в Україні приватної практики в стоматології є відсутність відповідної законодавчої бази, що не дозволяє, зокрема, забезпечити належним чином впровадження в діяльність приватних стоматологічних закладів сучасних новітніх технологій, використання маркетингових досліджень, отримання достовірних статистичних даних, як основи для прийняття управлінських рішень з використанням законів менеджменту.

В таких умовах необхідність обґрунтування нових форм якісного удосконалення приватної стоматологічної допомоги в Україні, її законодавчого забезпечення та впровадження в першу чергу у найбільших містах сучасної, як це отримало започаткування в окремих країнах Заходу, моделі стоматологічного закладу з комплексним наданням стоматологічної допомоги на основі новітніх технологій, і обумовило актуальність даного дослідження, визначило його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на тему: "Вивчення соціальних детермінант популяційного здоров’я та управління ними" (№ державної реєстрації науково-дослідних робіт 0105U000118).

Мета дослідження - наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з комплексною системою стоматологічної допомоги.

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали:

вивчення особливостей світового досвіду надання приватних стоматологічних послуг населенню, в тому числі з завершеним їх циклом;

обґрунтування концепції формування нового для України типу приватного стоматологічного закладу - Інституту прогресивних стоматологічних технологій (ІПСТ), спроможного забезпечити впровадження новітніх технологій, цілеспрямовану підготовку медичних кадрів нового напрямку для роботи в стоматологічних закладах;

наукове обґрунтування та реалізація на базі ІПСТ моделі приватної стоматологічної клініки на засадах комплексної стоматологічної допомоги;

обґрунтування стратегії і тактики фінансування та ціноутворення в запропонованій моделі приватної стоматологічної клініки ІПСТ та особливостей її маркетингової діяльності стосовно ринку стоматологічних послуг і задоволеності потреб пацієнтів;

обґрунтування шляхів оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі приватного закладу та комплексу заходів з формування його іміджу;

встановлення медичної, соціальної та економічної ефективності діяльності приватної стоматологічної клініки - ІПСТ.

Об’єкт дослідження - найбільш потужні приватні стоматологічні заклади м. Києва, м. Львова, Інститут прогресивних стоматологічних технологій.

Предмет дослідження - якість надання стоматологічних послуг, модель ведення пацієнтів, формування фахового рівня персоналу.

Методи дослідження: системного підходу, статистичний, анкетування, моделювання, експертних оцінок, економічний.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні:

науково обґрунтована модель якісно нового типу приватної стоматологічної клініки з комплексною системою допомоги у відповідності до світових взірців;

запропоновані критерії оцінки якості надання послуг в приватних стоматологічних закладах;

визначені медичні стандарти по одній нозологічній формі (карієсу), з економічним обґрунтуванням розрахунку вартості послуг.

Теоретичне значення дослідження полягає у суттєвому доповненні концептуальних підходів до реформування галузі охорони здоров’я на шляху до її багатоукладності, зокрема, в частині впровадження приватної практики в стоматології, як одного з видів спеціалізованої медичної допомоги.

Практична значення дослідження полягає в тому, що його результати стали підставою для:

створення на базі якісно нового для України та одного з перших у Європі типу приватного науково-практичного стоматологічного закладу - Інституту прогресивних стоматологічних технологій - першої в Україні приватної стоматологічної клініки з комплексною системою допомоги;

розробки та запатентування спеціалізованої комп’ютерної програми "1С: Стоматологія" (співавт. - Дорохов Д.С., Опанасюк І.В., Опанасюк Ю. В) - свідоцтво Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності №17729 від 28 серпня 2006 р.;

впровадження розроблених з участю автора організаційно-методичних рекомендацій "Модель ведення стоматологічного прийому пацієнтів" (співавтори - Опанасюк І.В., Опанасюк Ю.В., Кривець В. В) - свідоцтво Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності №17730 від 28 серпня 2006 р.


Случайные файлы

Файл
19340-1.rtf
182147.rtf
141744.rtf
90967.rtf
112214.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.