Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління (92364)

Посмотреть архив целиком

Міністерство охорони здоров'я України

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
УБОГОВ Сергій ГеннадійовичУДК 615.1.003.1-082:355:614.2:338.45
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА

ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук
Київ – 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" є створення та впровадження раціональної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах єдиного військово-медичного простору. Виконати це завдання неможливо без застосування сучасних організаційно-економічних методів, спрямованих на наукове обґрунтування оптимізуючих рішень.

В останні десять років в Україні, в тому числі у фармацевтичній галузі, набула розвитку наукова дисципліна "логістика", яка має в своєму арсеналі цілий комплекс методів та засобів вивчення господарсько-економічних систем на предмет їх оптимізації. Питанням науково-методичного обґрунтування застосування логістичних досліджень з метою підвищення ефективності управління фармацевтичними підприємствами присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як Б.П. Громовик, В.В. Трохимчук, З.М. Мнушко, О.В. Посилкіна, С.А. Куценко, Р.В. Сагайдак, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, А.В. Бурсаков та ін.

Проте, у фаховій літературі відсутні повідомлення про проведення комплексних логістичних досліджень системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Є ряд робіт А.Г. Голуба, Н.І. Хомутецької (2004-2007 рр.), присвячених обґрунтуванню теоретичних основ функціонування військово-фармацевтичної логістичної системи, визначенню підходів до оптимізації роботи військово-медичних складів.

Відсутність системного науково-методичного обґрунтування застосування комплексних логістичних досліджень з метою оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців, а також завдання військово-медичної служби щодо створення високоефективної та економічно доцільної системи постачання Збройних Сил України лікарськими засобами (ЛЗ) в умовах єдиного військово-медичного простору, зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її завдання та зміст.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Української військово-медичної академії та проблемної комісії "Фармація" АМН та МОЗ України (протокол № 49 від 19.12.2007 р.) і є складовою частиною науково-дослідної теми: "Оптимізація інформаційного забезпечення управління військовим медичним складом" (номер державної реєстрації 0104U003012).

Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- провести аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні;

- обґрунтувати методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- обґрунтувати підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- розробити методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- побудувати моделі та визначити напрямки удосконалення логістичних потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців (на прикладі військово-медичного складу);

- розробити методичні підходи до проектування розподільної підсистеми системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Об'єктом дослідження є система медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності Збройних Сил України.

Предметом дослідження є матеріальний та інформаційний потоки, витрати, розподільна підсистема в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Методи дослідження. При проведенні досліджень використані такі методи: спостереження, порівняння - для постановки проблеми та визначення об'єкту дослідження; системно-оглядовий, бібліографічний, історичний - для аналізу застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні; системного аналізу - для розробки програми та вибору методів дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців; потоково-процесний - для опису матеріального та інформаційного потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; моделювання (графічне, функціональне, операційне) - для структурного аналізу потокових процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; функціонально-вартісного аналізу, визначення трудових витрат - для аналізу витрат в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; метод аналізу товарного асортименту за ознакою вкладу в загальний товарообіг (АВС-аналіз) - для обґрунтування асортименту лікарських засобів, які будуть постачатися через розподільну підсистему в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; математичний, Парето - для проектування технологічних зон зберігання та розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що включає проведення їх параметричного, структурного, функціонального аналізів та оптимізації.

Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання.

Визначено методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде".

Розроблені методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу в умовах військово-медичної служби.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в розробці методичних і практичних рекомендацій з проведення логістичних досліджень та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Матеріали дисертаційної роботи були використані при підготовці 2 керівних документів медичної служби Міністерства оборони України ("Методичні вказівки з обліку медичного майна на медичних складах та депо", "Керівництво по роботі баз зберігання медичної техніки і майна, центрів формування непорушних запасів медичного майна та медичних складів").

За результатами досліджень розроблені та впроваджені у практичну діяльність органів управління і закладів військово-медичної служби та в навчальний процес такі матеріали:

- навчальний посібник "Історія військово-фармацевтичної логістики" (2007), розроблений у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначений для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, рекомендований Вченою радою Української військово-медичної академії (протокол № 108 від "14" липня 2007 р). Матеріали посібника використовуються в навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07р.);


Случайные файлы

Файл
154044.rtf
31769.rtf
161848.rtf
100791.rtf
23501.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.