Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція (91108)

Посмотреть архив целиком

Міністерство охорони здоров’я України


Харківська медична академія післядипломної освіти
УДК 616.89 – 008 – 057.19 – 08 + 615.851


ДЕЗАДАПТАЦІЯ БЕЗРОБІТНИХ З ОСОБИСТІСНИМИ, СОМАТОФОРМНИМИ І СЕКСУАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ЇЇ ПСИХОКОРЕКЦІЯ


19.00.04 – медична психологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Харків – 2008


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Чабан Олег Созонтович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, завідувач сектору соціальних проблем пограничних станів та соматоформних розладів

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії;

доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, професор кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.

Захист відбудеться 25.03.2008 р. о _11 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради Д64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Автореферат розісланий 19.02 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої ученої ради кандидат психологічних наук, доцент Н.К.Агішева


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. В останні десятиріччя серед обставин, що справляють психотравмуючий вплив на людину, зростає питома вага негативних психосоціальних чинників, серед яких одним із найсуттєвіших є безробіття. За офіційними даними, статус безробітного в Україні мають понад 2 млн людей (Г.Н.Гончарова, Н.В.Тихонова, 1996). Психотравма і психічне перенапруження, пов’язані з неможливістю влаштуватися на роботу, з одного боку, призводять до психологічної та соціально-психологічної, у тому числі мікросоціальної дезадаптації безробітних (А.В.Гичев, 1997; О.С.Чабан, 2003), з другого – нерідко зумовлюють розвиток у них соматоформних розладів, специфічних розладів особистості (Т.Е.Gift, J.S.Strauss, Y.Yound, 1985) і порушення сексуального здоров’я, які у свою чергу посилюють дезадаптацію (В.В.Кришталь, 1988; В.Л.Зелонджев, 1988; В.З.Кузьменко, 1988; В.В.Кришталь, Б.Л.Гульман, 1997; А.Ю.Шпікалов, 2001; Н.Г.Пшук, 2007).

Психологічний стан безробітних, наявна в них депресивна й невротична симптоматика, загострення характерологічних особливостей відзначаються у багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (Ю.А.Александровский, С.И.Табачников, 2003; О.С.Чабан, О.О.Хаустова, 2004). У них розглядаються психічне здоров’я безробітних, структура пограничних психічних розладів у безробітних мегаполісу, а в окремих працях – і деякі аспекти порушення їхньої адаптації, переважно в соціумі (С.Т.Агарков, 1987; Н.К.Агішева, А.К.Агішева, 1997; Б.В.Михайлов, 2003). Водночас невротичні реакції на безробіття в осіб із соматоформними розладами та специфічними розладами особистості та їхній психічний стан за неможливості влаштуватися на роботу дуже мало вивчено, так само як і дезадаптація цих осіб у сім’ї. Практично не досліджено й стан сексуального здоров’я безробітних, порушення якого сприяє міжособистісній дезадаптації та підриває міцність шлюбу.

Таким чином, складна проблема порушення адаптації безробітних з особистісними, соматоформними та сексуальними розладами досі залишається недостатньо розробленою, що визначає і відсутність ефективної системи психокорекції зазначених розладів у вельми значного прошарку населення.

Усе сказане зумовлює актуальність та необхідність проведення даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за темою: "Дослідити вплив макро- і мікросоціальних чинників на розвиток та перебіг невротичних, пов’язаних зі стресом розладів коморбідних з артеріальною гіпертензією (психосоматичний аспект)" (№ державної реєстрації 0104U000906).

Мета дослідження – особистісні відмінності, психічний стан і стан сексуального здоров’я безробітних та розробка системи психокорекції наявних у них розладів.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити клінічну структуру соматоформних та особистісних розладів у безробітних.

  2. Дослідити відмінності особистості та характеру безробітних чоловіків і жінок.

  3. Вивчити стан сексуального здоров’я пацієнтів.

  4. Дослідити типологію та функціональність сім’ї безробітних.

  5. Вивчити соціологічні характеристики безробітних.

  6. Розробити диференційовану систему психокорекції порушень психічного, сексуального здоров’я та сімейної дезадаптації безробітних.

Об’єкт дослідження – специфічні розлади особистості, соматоформні та сексуальні розлади, соціальна та мікросоціальна дезадаптація безробітних.

Предмет дослідження – причини, механізми розвитку, варіанти та клінічні форми міжособистісної дезадаптації безробітних.

Методи досліджень – клініко-психопатологічні, спеціальні сексологічні, системно-структурний аналіз порушення сексуального здоров’я, психодіагностичні методи дослідження особистості та міжособистісних стосунків безробітних, методи соціологічних досліджень, методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. На основі системного міждисциплінарного підходу вперше визначено специфічні розлади особистості, соматоформні, сексуальні розлади та соціологічні характеристики безробітних чоловіків і жінок. Новим є дослідження особистісних відмінностей та міжособистісних стосунків безробітних, виявлення клінічної структури наявних у них порушень психічного стану та сексуального здоров’я. Уперше вивчено причини, механізми розвитку та прояви дезадаптації безробітних на різних рівнях взаємодії, визначено варіанти та форми дезадаптації, досліджено порушення функціонування сім’ї за неможливості когось із членів сім’ї влаштуватися на роботу.

Запропоновано диференціально-діагностичні критерії й розроблено нову систему психотерапевтичної корекції специфічних розладів особистості, соматоформних та сексуальних розладів і загалом психологічної, міжособистісної дезадаптації безробітних на соціальному та мікросоціальному рівні.

Практична значущість отриманих результатів. Для клінічної практики мають значення виявлення відмінностей особистості та характеру безробітних, їхніх міжособистісних стосунків у соціумі й сім’ї, порушення сексуального здоров’я та функціональності сім’ї; визначення клінічної структури наявних у них специфічних розладів особистості, соматоформних та сексуальних розладів, а також соціально-демографічних чинників, що сприяють дезадаптації безробітних. Суттєве практичне значення мають система психодіагностики та диференційованої психотерапевтичної корекції зазначених порушень. Розроблена система, успішно апробована у клінічній, медико-психологічній та сексологічній практиці, дає змогу досягнути високого й стійкого терапевтичного ефекту.

Результати проведених досліджень упроваджено в лікувальну практику відділення сімейного лікарсько-психологічного консультування Харківського обласного психоневрологічного диспансеру; лікувально-діагностичний процес Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева та Донецької обласної клінічної психіатричної лікарні; в педагогічний процес на кафедрі сексології та медичної психології та кафедрі психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; в практику роботи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та Полтавського міського центру зайнятості.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на науково-практичній конференції Української школи-семінару з міжнародною участю "Психотерапія та психоаналіз на шляху до євроінтеграції" (Київ, 2005); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми соціальної, судової психіатрії та наркології" (Київ, 2006); Українсько-американському науково-практичному семінарі "Фармакотерапія депресії та сексуальних дисфункцій. Психобіологія суїциду" (Київ, 2007); ІІІ національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України "Профілактика і реабілітація в неврології, психіатрії та наркології" (Харків, 2007); засіданні Харківського товариства медичних психологів (Харків, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 самостійних статей в спеціалізованих наукових журналах відповідно до "Переліку" ВАК України.

Структура дисертації. Основний зміст роботи викладено на 155 стор. машинопису. Дисертація складається зі вступу, оглядового розділу, 5 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків та списку використаних джерел. Матеріали ілюстровано 31 таблицею та 7 рисунками.

Бібліографічний список містить 212 джерел, із них 48 зарубіжних.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Случайные файлы

Файл
16201-1.rtf
90875.rtf
25364.rtf
4082-1.rtf
158679.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.