Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі (91051)

Посмотреть архив целиком

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ І МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ»





Ганикіна Сніжана Олександрівна


УДК: 613.11:612.6+614.87



Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі



14.02.01 - Гігієна та професійна патологія



Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук








Київ – 2008


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України

Науковій керівник:

доктор медичних наук, професор Надворний Микола Миколайович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини





Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, чл.-кор. АПН України, професор Берзінь Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри гігієни дітей та підлітків



доктор медичних наук, Бердник Ольга Володимирівна, ДУ “Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України”, завідувач лабораторії популяційного здоровя



Захист відбудеться “ 19 червня 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України” за адресою: 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва” АМН України за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50.

Автореферат розісланий “ 17 травня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради .Ю. Селезньов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. В сучасних умовах відбувається прогресуюче погіршення стану здоров’я дитячого населення України. Тому питання первинної профілактики мають суттєве медичне та соціальне значення. Відомо, що в сучасних умовах переважна кількість порушень здоров’я пояснюється переважно способом життя, який притаманний тому чи іншому індивідууму. Втім, в сучасних умовах зростає і значущість екологічного фактора, що може зумовлювати до 30% всіх випадків у структурі загальної захворюваності.

Україна багата на рекреаційні ресурси, відповідно оцінка умов оздоровлення населення у різних регіонах країни має значну актуальність. Серед медичних технологій профілактичної спрямованості одне з провідних місць належить оздоровленню в умовах кліматичних курортів. Сучасні алгоритми оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах літніх оздоровчих таборів засновані переважно на використовуванні динаміки показників функціональних проб, направлених на вивчення функцій кардіореспіраторної системи, і у меншій мірі – на оцінці фізичної підготовленості. При цьому в оцінці ефективності оздоровчих програм набагато менше уваги надається показникам реактивності.

Вітчизняні учені (Григор’єва Л.Г., 1976, 1983; Корчак Г.І. 1990; Лукьянова О.М., 2002; Сердюк А.М. 2000, 2004; Полька Н.С. 2004; Тімошенко Л.В. 2001, 2003; Лобода М.В. 2004; Антіпкин Ю.Г. 2001; Апанасенко Г.Л. 1996, 1999; Берзінь В.І. 1986, 1991; Бабов К.Д., Зубаренко О.В., 2004) розробили методологічну основу для застосування різних методів оцінки реактивності (імунологічних, клініко-фізіологічних, санітарно-мікробіологічних) в практиці скринінгу здоров'я. Одним з його прикладних завдань є оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичних курортів. Поряд з цим великий внесок в оцінку впливу природних чинників, зокрема кліматичних, та їх використання для оздоровлення зроблено київською школою гігієністів (Бардов В.Г. 1983, 1999; Нікберг І.І. 1996 та ін.).

Дослідження Надворного М.М. (1983, 1992, 2004) дозволили визначити діапазон прийнятного рекреаційного навантаження на морські пляжі, що дозволяє планувати оздоровчі програми з урахуванням можливої негативної дії на морське середовище. З другого боку, недостатньо вивчене питання про характер впливу рекреаційних чинників в умовах морського курорту на стан здоров'я відпочиваючих, і, особливо, дітей і підлітків. У зв'язку з цим розробка ефективних алгоритмів моніторингу здоров'я дітей, що перебувають на оздоровленні, придатних як для скринінгових, так і для поглиблених досліджень, залишається актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами:

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до програми науково-практичної роботи кафедри загальної гігієни ОДМУ на тему «Гігієнічна оцінка стану здоров'я населення в сучасних соціально-екологічних умовах Одеської області» (шифр держреєстрації 0138U256732) в 2004-2006 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження була гігієнічна оцінка умов оздоровлення дітей на морському узбережжі і розробка схеми комплексної оцінки ефективності оздоровлення.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

  • Дати гігієнічну характеристику окремим районам морського узбережжя Одеської затоки, які використовуються з рекреаційною та лікувально-оздоровчою метою

  • Оцінити стан здоров'я дітей на початку та наприкінці оздоровлення в умовах морського кліматичного курорту

  • Визначити ефективність оздоровлення дітей в умовах морського узбережжя

  • Розробити схему комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків

Предмет дослідження навколишнє середовище, здоров'я дітей

Об'єкт дослідження: вплив на здоров'я дітей комплексу чинників морського узбережжя.

Методи дослідження: санітарно-мікробіологічні, клініко-фізіологічні, біохімічні, клініко-імунологічні, метод анкетування, метод лазерно-кореляційної спектрометрії, антропометричний метод, фізіометричний метод, статистичні методи

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше:

  1. Виявлені закономірності реакції організму дитини на оздоровчі чинники в залежності від вихідного стану здоров’я

  2. Проведена гігієнічна оцінка оздоровчих ефектів в умовах відпочинку на морському кліматичному курорті

  3. Вивчені особливості зміни клініко-фізіологічних і мікробіологічних критеріїв реактивності організму дітей в умовах оздоровлення.

  4. Визначена інформативність різних методів оцінки ефективності оздоровлення дітей.

  5. Обґрунтувано необхідність застосування методу ЛКС-метрії для скринінгу здоров’я дітей, що відпочивають у літніх оздоровчих таборах

  6. Розроблено схему контролю за станом здоров’я та комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах кліматичного курорту.

Науковий пріоритет за визначеними напрямками закріплено у 2 патентах на винахід.

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно виконала аналітичний огляд сучасних джерел інформації з проблеми гігієнічної оцінки ефективності оздоровлення дітей в умовах морського кліматичного курорту. Дисертант брала участь у відборі проб морської води і пляжного матеріалу, самостійно проводила антропометричні і фізіометричні визначення, клініко-фізіологічні дослідження, в т.ч. дослідження артеріального тиску, варіабельності серцевого ритму (ВСР), лазерно-кореляційної спектрометрії ротоглоткових змивів, бактерицидності шкірних покровів, якісного складу мікробіоценозів шкіри та рото-глоткових змивів. Санітарно-бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження виконані на базі централізованої лабораторії Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби при участі дисертанта. Аналіз одержаних даних, їх інтерпретація, формулювання висновків та практичних рекомендацій виконано здобувачем особисто.

Практичне значення роботи полягає в розробці схеми комплексної оцінки здоров'я дітей і ефективності їх оздоровлення в умовах морського курорту. В роботі дана гігієнічна характеристика сучасного стану рекреаційних ресурсів окремих районів Одеської затоки та їх придатності для лікувально-оздоровчих потреб. Результати дослідження і засновані на них рекомендації впроваджені в практику роботи літніх оздоровчих установ Одеської області (ДОЦ «Молода гвардія», дитячі санаторії «Біла акація», «Зелена гірка», «Хаджибей», «Крайки», «Люстдорф»).

Окремі результати дослідження впроваджені в учбовий процес на кафедрах загальної гігієни і екології людини, гігієни і медичної екології, кафедрі загальної практики і медичній реабілітації, кафедрі спортивної медицини і валеології ОДМУ. За наслідками дисертаційної роботи одержані два патенти на корисну модель “Спосіб оцінки ефективності оздоровлення дітей та підлітків у курортних умовах” (№29487, заявка № 200711245) та “Спосіб оцінки аліментарного статусу дітей” (№29486, заявка № 200711244).

Апробація результатів дисертації проведена на науково-практичних конференціях молодих вчених ОДМУ (Одеса, 2006), конференціях з проблем валеології (Одеса, 2005), конференції «Актуальні проблеми гігієни” (Київ, 2005), засіданнях наукового товариства гігієністів Одеської області (Одеса, 2005, 2006, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті у регламентованих ВАКом наукових періодичних виданнях, в тому числі 2 – без співавторів, 3 повідомлення в збірках матеріалів і тез наукових конгресів, з'їздів і симпозіумів, одержано два патенти на винахід.


Случайные файлы

Файл
100869.rtf
83625.rtf
20574-1.rtf
108990.rtf
042-0040.doc




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.